Spôsob a systémové zariadenie on-line elektronického generovania a zobrazovania reklamných bannerov pre komunikačné zariadenia, najmä pre mobilné telefóny

Číslo patentu: U 6145

Dátum: 04.06.2012

Autor: Balan Richard

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka spôsobu a systémového zariadenia on-line elektronického generovania a zobrazovania reklamných bannerov pre komunikačné zariadenia, najmä pre mobilné telefóny aktivované V mobilných sieťach, ako je GSM, UMTS a podobných. Technické riešenie spadá do oblasti telekomunikácií.V súčasnosti existujú štandardné systémy na zobrazovanie reklamných bannerov v mobilných telefónoch,kde vytvorenie reklamnej kampane, naplánovanie a nákup mediálneho priestoru prebieha tak, že záujemca o reklamnú kampaň pred každou plánovanou reklamnou kampaňou kontaktuje prevádzkovateľa príslušného internetového portálu/operátora telekomunikačných služieb a po dohodnutí podmienok mu poskytne podklady pre banner. Na prípravu podkladovje vo väčšine prípadov potrebné osloviť grafické štúdio, prípadne reklamnú agentúru, ktorá môže okrem kreatívnej stránky pokryť pre klienta aj mediálne plánovanie.Nevýhodou existujúceho systému je, že v prípade drobných klientov/zákaziek sa často naráža na odmietavý postoj reklamných a mediálnych agentúr preto, že jeho rentabilitaje pre agentúru nízka a pre klienta sú služby agentúr veľmi často finančne nedosiahnuteľné.Uvedené skutočnosti viedli k snahe o vytvorenie koncepcie takého reklamného systému pre komunikačné zariadenia, najmä pre mobilné telefóny, ktorý by zabezpečoval jednoduché a rýchle vytvorenie reklamného bannera hoci priamo aj zadávateľom bannera a pri relatívne nízkych zriaďovacích nákladoch.Výsledkom tohto úsilia je ďalej opisovaný úžitkový vzor, ktorý rieši spôsob a systémové zariadenie on-line elektronického generovania a zobrazovania reklamných bannerov pre komunikačné zariadenia, najmä pre mobilné telefóny.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob on-line elektronického generovania a zobrazovania reklamného banneru pre komunikačné zariadenia, najmä mobilné telefóny podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že v procese elektronického generovania reklamného banneru cez dátovú sieť a/alebo mobilného operátora nastáva dátový tok inicializačných a vstupných dát medzi komunikačným zariadením zadávateľa reklamného banneru a aspoň jedným serverom reklamného systému. Inicializačnými dátami je požiadavka od koncového užívateľa, napr. adresa WWW stránky. Vstupnými dátami môžu byť dáta o profile zákazníka - demografické údaje, ako napríklad o jeho veku, pohlaví, lokalite a podobne. Vstupnými dátami môžu byť dáta aj o obsahu požadovanej stránky, na ktorú pristupuje koncový užívateľ, type koncového zariadenia, kľúčové slová, web adresa a podobne. V hardvérových a softvérových prostriedkoch aplikácie servera reklamného systému nastáva proces selekcie, kde jej výsledkom je množina dát o cielených koncových užívateľoch. V procese cieleného zobrazenia reklamného banneru cez dátovú sieť a aspoňjedného mobilného operátora nastáva od aspoň jedného mobilného komunikačného zariadenia koncového užívateľa dátový tok požiadavky na otvorenie WEB stránky s presmerovaním do servera reklamného systému, Po sprístupnení dát selekcie nastáva spätný dátový tok s dátami reklamného banneru aspoň k jednému mobilnému komunikačnému zariadeniu cieleného koncového užívateľa. Cielená selekcia koncových užívateľov prebieha bezprostredne po dátovom toku inicializačných a vstupných dát medzi komunikačným zariadením zadávateľa banneru a aspoň jedným serverom reklamného systému alebo až pred procesom cieleného zobrazenia reklamného banneru. Reklamný banner je možné cieliť podľa kľúčových slov, lokality, WEB stránky, typu koncového zariadenia koncového užívateľa, prípadne demograñckých údajov koncového užívateľa. Dáta reklamného banneru sa cielene zobrazujú V záhlaví hornej časti displeja mobilného komunikačného zariadenia cieleného koncového užívateľa. Mobilným operátorom je operátor, ktorý poskytuje mobilné dátové služby a môže byť ním operátor GSM alebo UMTS, alebo iný operátor. Dátovou sieťou môže byť Internet.Systémové zariadenie on-line elektronického generovania a zobrazovania reklamných bannerov pre komunikačné zariadenia, najmä pre mobilné telefóny, je založené na uvedenom spôsobe a pozostáva aspoň z jedného komunikačného zariadenia zadávateľa reklamného banneru aktivovaného aspoň pri jednom mobilnom operátorovi a/alebo v dátovej sieti. Aktiváciu je potrebné chápať vo význame pripojenia. Pritom na dátovú sieť je pripojený aspoň jeden server reklamného systému obsahujúci aspoň hardvérové a softvérové prostriedky aplikácie reklamného systému, aplikačnú databázu profilu koncových užívateľov a databázu reklamných bannerov. Cez mobilného operátora s dátovou sieťou sú k serverom reklamného systému pripojené mobilné komunikačné zariadenia cielených koncových uživateľov. Server reklamného systému obsahuje platobný systém.Výhody spôsobu a systémového zariadenia on-line elektronického generovania a zobrazovania reklamných bannerov pre komunikačné zariadenia, najmä pre mobilné telefóny podľa tohto technického riešenia spočívajú v tom, že zadávateľ reklamy po zaplatení kreditu si môže cez web rozhranie vytvoriť vlastnú reklamnú kampaň so svojím reklamným bannerom V priebehu niekoľkých minút. Reklamný systém je určený najmä, ale nielen pre mobilných operátorov, ktori môžu zobrazovať reklamné bannery všetkým svojim koncovým uživateľom pristupujúcim cez dátové siete napriklad internet pomocou mobilných komunikačných zariadení, najmä mobilných telefónov. Reklamný systém je určený aj pre zadávateľov reklamy, ktorí si chcú umiestniť reklamný banner na svojej vlastnej stránke. Reklamný banner je vtedy vložený na miesto, kde si ho umiestni prevádzkovateľ stránky. Reklamný systém dokáže cielene zobrazovať reklamné bannery napríklad podľa pohlavia, veku, lokality a pod. na akejkoľvek internetovej stránke, či už mobilnej, alebo webovej, čo je podstatnou výhodou technického riešenia, pretože je to intuitivny ajednoduchý reklamný systém určený pre komunikačné zariadenia, najmä pre mobilné telefóny.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude ďalej vysvetlené na výkrese, kde je na obr. l znázornená schéma systémového zariadenia on-line elektronického generovania a cieleného zobrazovania reklamného bannera pre komunikačné zariadenia, najmä pre mobilné telefóny.Jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení, Odborníci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Pre odborníkov znalých stavom techniky nemôže robiť problém optimálneho navrhnutia systému, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísané systémové zariadenie on-line elektronického generovania a zobrazovania reklamného banneru pre komunikačné zariadenia,najmä pre mobilné telefóny znázornená na obr. l. Pozostáva aspoň z jedného komunikačného zariadenia l zadávateľa reklamného banneru aktivovaného aspoň pri jednom mobilnom operátorovi g a/alebo v dátovej sieti ą. zadávateľov reklamných bannerov môže byť neobmedzený počet. To znamená, že napríklad v priebehu jedného dňa bude existovať určitá variabilná množina zadávateľov reklamných bannerov a teda aj komunikačných zariadeni i zadávateľov reklamných banerov. Dá sa predpokladať, že to budú prevažne PC, notebooky a podobné komunikačné zariadenia, prípadne iné zariadenia s prístupom na web, ale môžu to byť aj mobilné telefóny s prístupom na WEB. Systémové zariadenie je ďalej riešené tak, že na dátovú sieť g je pripojený aspoň jeden server i reklamného systému obsahujúci aspoň hardvérové a softvérové prostriedky i aplikácie reklamného systému, aplikačnú databázu Q profilu koncových užívateľov a databázu 1 reklamných bannerov. Aplikačná databáza 6 je databázou profilov koncových užívateľov, kde sa uchovávajú demografické údaje o telefónnych číslach koncových uživateľov, veku, pohlaví, lokalite a kde sa uchovávajú kľúčové slová, ktoré je nutné zadať pri tvorbe reklamných bannerov. Databázu 1 reklamných bannerov tvoria už vytvorené reklamné bannery. Cez mobilného operátora g s dátovou sieťou à sú aspoň k jednému serveru i reklamného systému pripojené mobilné komunikačné zariadenia g cielených koncových užívateľov. Server Q reklamného systému obsahuje platobný systém 2.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opisaný spôsob on-line elektronického generovania a zobrazovania reklamných bannerov pre komunikačné zariadenia, najmä mobilné telefóny podľa tohto technického riešenia. V prvej fáze je potrebné Vygenerovať reklamný banner. V tomto procese elektronického generovania reklamného baneru cez dátovú sieť 5 mobilného operátora g, napríklad GSM, nastáva dátový tok inicializačných a vstupných dát medzi komunikačným zariadením l zadávateľa reklamného banneru a serverom i reklamného systému. lnicializačnými dátami sú predovšetkým dáta o zadávateľovi reklamného banneru. Vstupnými dátami sú dáta o profile koncového užívateľa, ako napríklad o jeho veku, pohlaví, lokalite a podobne, V hardvérových a softvérových prostriedkoch i aplikácie reklamného systému nastáva proces selekcie dát. Výsledkom selekcie dát je množina dát o cielených koncových užívateľoch. V procese cieleného zobrazenia reklamného banneru cez dátovú sieť ą mobilného operátora g nastávaaspoň od jedného mobilného komunikačného zariadenia § koncového užívateľa dátový tok požiadavky na otvorenie WEB stránky s presmerovanim do servera i reklamného systému. Po sprístupneni dát selekcie nastáva spätný dátový tok s dátami reklamného banneru aspoň kjednému mobilnému komunikačnému zariadeniu g cieleného koncového uživateľa. Selekcia cielených koncových užívateľov prebieha bezprostredne po dátovom toku inicializačných a vstupných dát medzi komunikačným zariadením 1 zadávateľa banneru a serverom 41 reklamného systému alebo až pred procesom cieleného zobrazenia reklamného banneru. Dáta reklamného banneru sa zobrazujú v záhlaví hornej časti displeja mobilného komunikačného zariadenia § cieleného koncového užívateľa. Mobilným operátorom z môže byť aj operátor UMTS alebo iný operátor. Dátovou sieťou ąje výhodne Internet.Následneje opisaný príklad funkčnosti spôsobu on-line elektronického zobrazovania reklamného banneru pre mobilne komunikačné zariadenia, najmä mobilné telefóny podľa tohto technického riešenia. Najskôr si koncový užívateľ vyžiada web stránku m.sme.sk, Jeho požiadavka je následne presmerovaná na server i reklamného systému. Reklamný systém serveru na základe analýzy stránky vyberie reklamný banner. V záhlaví stránky sa zobrazí reklamný banner. Reklamný bannerje zobrazený nad samotnou stránkou a je oddelený graficky viditeľnou linkou. Stránka je zobrazená na mobilnom telefóne koncového užívateľa spolu s reklamou.Reklamný systém spoplatňuje zadávateľov reklamy podľa zvolenej formy platby, ktorá môže byť bud za zvolenie reklamy, t. j. pay-per-view (PPV) systém. Cenu jednotky bude v tomto prípade finálne ovplyvňovať spôsob cielenia reklamnej kampane, t. j. čím bude cielenie adresnejšie a relevantnejšie komunikačným potrebám, tým bude jednotková cena za zobrazenie reklamy vyššia. Zadávateľ reklamy tak v prípade cielenia zaplatí vyššiujednotkovú cenu, ale osloví cielenejšie, t. j. efektívnejšie. V druhom prípade zvolená forma platby môže byť za zrealizovanú akciu, resp. kliknutie na zobrazenú reklamu, t. j. pay-per-click (PPC) systém. Cena jednotky bude v tomto pripade v porovnani s cenou za zobrazenie násobne vyššia, ale zadávateľ reklamy plati iba za reálne doručenie potenciálneho koncového užívateľa na zvolenú cieľovú web adresu.Spôsob a systémové zariadenie on-line elektronického generovania a cieleného zobrazenia reklamných bannerov pre komunikačné zariadenia, najmä pre mobilné telefóny podľa technického riešenia nachádzajú využiteľnosť v telekomunikáciách.l. Spôsob on-line elektronického generovania a zobrazovania reklamných bannerov pre komunikačné zariadenia, najmä pre mobilné telefóny, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že reklamný banner sa elektronicky generuje dátovým tokom inicializačných a vstupných dát medzi komunikačným zariadením zadávateľa banneru a servermi reklamného systému cez dátovú sieť a/alebo cez mobilného operátora, kde po procese selekciejej výsledkom je množina dát o cielených koncových uživateľoch- pritom proces cieleného zobrazovania reklamného banneru cez dátovú sieť a aspoň jedného mobilného operátora nastáva dátovým tokom požiadavky na otvorenie internetovej/webovej stránky s presmerovanim na servre reklamného systému aspoň od jedného mobilného komunikačného zariadenia koncového užívateľa s odozvou spätného dátového toku s dátami reklamného banneru k mobilnému komunikačnému zariadeniu cieleného koncového užívateľa- pričom selekcia cielených koncových užívateľov sa uskutočňuje bezprostredne po dátovom toku inicializačných a vstupných dát medzi komunikačným zariadením zadávateľa reklamného banneru a servermi reklamného systému alebo až pred procesom cieleného zobrazovania reklamného banneru.2. Spôsob on-line elektronického generovania a zobrazovania reklamných bannerov pre komunikačné zariadenia, najmä pre mobilné telefóny podľa nároku l, v y z n n č u j ú c í s a t ý m , že dáta reklamného bannera sa cielene zobrazujú v záhlaví hornej časti displeja mobilného komunikačného zariadenia cieleného koncového užívateľa.3. Systémové zariadenie on-line elektronického generovania a zobrazovania reklamných bannerov pre komunikačné zariadenia, najmä pre mobilné telefóny, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva aspoň zjedného komunikačného zariadenia (l) zadávateľa reklamného bannera aktivovaného aspoň pri jednom mobilnom operátorovi (2) a/alebo v dátovej sieti (3), pričom na dátovú sieť (3) sú pripojené servery (4) reklamného systému obsahujúce aspoň hardvérové a softvérové prostriedky (5) aplikácie reklamného systému,aplikačnú databázu (6) profilu zákazníka a databázu (7) reklamných bannerov, pričom cez mobilného operátora (2) s dátovou sieťou (3) sú k serverom (4) reklamného systému komunikačné pripojiteľné mobilné komunikačné zariadenia (8) cielených koncových užívateľov.4. Systémové zariadenie on-line elektronického generovania a zobrazovania reklamných bannerov pre komunikačné zariadenia, najmä pre mobilné telefóny podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m ,že servery (4) reklamného systému obsahujú platobné systémy (9).5. Systémové zariadenie on-líne elektronického generovania a zobrazovania reklamných bannerov pre komunikačné zariadenia, najmä pre mobilné telefóny podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m ,že mobilným operátorom je GSM.6. Systémové zariadenie on-line elektronického generovania a zobrazovania reklamných bannerov pre komunikačné zariadenia, najmä pre mobilné telefóny podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m ,že mobilným operátoromje UMTS.7. Systémové zariadenie on-line elektronického generovania a zobrazovania reklamných bannerov pre komunikačné zariadenia, najmä pre mobilné telefóny podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m ,že dátovou sieťou je Internet.

MPK / Značky

MPK: G06Q 30/00

Značky: elektronického, systémové, bannerov, telefóny, zobrazovania, komunikačné, mobilné, najmä, spôsob, on-line, generovania, reklamných, zariadenie, zariadenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u6145-sposob-a-systemove-zariadenie-on-line-elektronickeho-generovania-a-zobrazovania-reklamnych-bannerov-pre-komunikacne-zariadenia-najma-pre-mobilne-telefony.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a systémové zariadenie on-line elektronického generovania a zobrazovania reklamných bannerov pre komunikačné zariadenia, najmä pre mobilné telefóny</a>

Podobne patenty