Multimediálna konštrukcia

Číslo patentu: U 6126

Dátum: 03.05.2012

Autori: Zavacky Peter, Mudrák Vladimír, Vojtko Imrich, Takáč Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka multimediálnej konštrukcie určenej na zobrazovanie a ozvučenie veľkých priestorov, najmä športových hál, kultúrnych podujatí a i. de o konštrukciu, umožňujúcu prichytenie rôznych jej častí vhodným spôsobom, pričom multimediálna konštrukcia je samostatná konštrukcia nesúcazobrazovacie prvky na zobrazenie televíznych, obrazových, textových informácií a zároveň sú tamprichytené aj svetelné a zvukové zdroje informácií.Dosiaľ známe multimediálne konštrukcie boli riešené zložitým systémom, ktorých hlavným nedostatkom bola veľká hmotnosť a statické umiestnenie, ktoré neumožňovali automatickú manipuláciu V priestore hál. Nevhodnosť konštrukcie sa prejavovala aj v tom, že v dolnej časti tejto multimediálnej konštrukcie sakondenzovala voda, ktorá spôsobovala koróziu konštrukcie a mohla ohroziť aj osoby nachádzajúce sa pod kockou.Uvedené nevýhody súčasného stavu do značnej miery odstraňuje multimediálnej konštrukcia podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zo spodného valcového nosnika, na ktorom je prichytená vnútorná konštrukcia nesúca hlavné bočné nosné štvorcové rámy, pričom tieto rámy sú spojené bočnými krátkymi rámami, na ktorých je prichytená konštrukcia horného multimediálneho ovalu. Na bočnom krátkom ráme, na hornom ovále, spodným valcovým nosníkom a hlavným nosným rámom sú novým konštrukčným spôsobom prichytené diódové zobrazovacie matice. Ďalej je podstatné, že priečna výstužná multimediálna konštrukcia je spojená s hlavným závesným rámom slúžiacim na prichytenie celej multimediálnej konštrukcie na konštrukciu haly, alebo inej pevnej konštrukcie pomocou zdvihákov.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. l je znázornený základný modul.Na obrázku č. 2 je zobrazené spájanie dvoch konštrukčných uzlov.Na obrázku č. 3 je nakreslená konštrukcia modulov a pomocných zvislých nosných stĺp ikov. Na obrázku č. 4 je hlavný štvorcový nosný rám.Na obrázku č. 5 je zobrazená konštrukcia spodného valcového nosníka.Na obrázku č. 6 je celková multimediálna konštrukcia.Podľa obrázkov multimediálna konštrukcia pozostáva zo základného konštrukčného rámu L, kde sú otvory g slúžiace na spojenie s ďalším rámom i a kde je upevnená diódová zobrázovacia matica i. Nosný stlpik g spája pomocou spájacích elementov ďalšie základné konštrukčné rámy l s otvormi z a zároveň pomocou pomocného nosného zvislého stípika j a spájacím nastavovacim elementom Q vytvárajú rovinný nosný element 1, ktorý vytvára spolu so spájacím elementom g, dolným štvorcovým nosným rámom 2 a hlavným zvislým spájacím nosným rámom m steny multimediálnej konštrukcie. Konštrukcia spodného valcového zobrazovacieho nosníka je riešená cez konštrukciu spodného dvojitého priečneho nosníka ll,konštrukciou malého vnútorného valcového nosníka Q a pomocou konštrukcie Q vonkajšieho valcového multimediálneho nosníka. Pomocný valcový nosník ü a hlavný držiak závesných systémov Q cez konštrukciu spodného hlavného nosného rámu lg a výstužným valcovým medzirámom Q vytvára hlavnú nosnú časť celej multimediálnej kocky. Na predchádzajúce konštrukcie je upevnená hlavná vnútorná konštrukcia kocky Q, na ktorú je pripojený horný multimediálny oval Q a kde priečna výstužná konštrukcia 2 Q spolu vytvára hlavný závesný rám Ä.Multimediálnu konštrukciu podľa vynálezu je možné využívať tam, kde je potrebné zabezpečiť zobrazenie obrazových dát z kamier, počítačov a iných multimediálnych nosičov pri aplikácii zvuku, svetla,iných multimediálnych efektov, pričom tam môžu byť umiestnené aj rôzne multisenzorové systémy. Multimediálna konštrukcia môže byť aplikovaná v tvare kocky, kvádra, plochy, ovalu, gule a iných pravidelných a nepravidelných tvarov úpravou konštrukcie, ktorá je modulárna. Použitie je určené na rôzne spoločenské, športové, firemné a súkromné akcie, ako aj informačné panely.Multimediálna konštrukcia, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva zrámu (1) s otvormi (2),na ktorý sú upevnené diódove zobrazovacie matice (3), pričom vytvorený nosný stlpik (4) spája rám (l) s otvormi (2) do nosného zvislého stlpika (5) pomocou nastavovacieho elementu (6) s rovinným nosným elementom(7), pričom spájacím elementom (8) stlpika (6) je pevne spojený s dolným štvorcovým nosným rámom (9) do hlavného zvislého spájacieho nosného rámu (10), ktorý je spojený s konštrukciou spodného dvojitého priečneho nosníka (11) a konštrukciou malého vnútorného valcového nosníka (12), pričom je prichytený na konštrukciu vonkajšieho valcového multimediálneho nosníka (13), zároveň pomocný valcový nosník (14) spolu s hlavným držiakom závesných lán (15) je spojený s konštrukciou spodného hlavného nosného rámu (16) a výstužným valcovým medzirámom (17), pričom hlavná vnútorná konštrukcia (19) je spojená s horným multimediálnym ovalom (18) pomocou priečnej výstužnej konštrukcie (20) a vytvára hlavný závesný rám (2 l) multimediálnej konštrukcie.

MPK / Značky

MPK: G09F 13/00, G09F 9/33, H04N 5/64, G12B 9/08, E04H 3/14, E04H 3/10

Značky: multimediálna, konštrukcia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u6126-multimedialna-konstrukcia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Multimediálna konštrukcia</a>

Podobne patenty