Zapojenie apex lokátora v zostave stomatologického pracoviska

Číslo patentu: U 6020

Dátum: 03.02.2012

Autor: Dvulit Alexander

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zapojenia apex lokátora v zostave stomatologického pracoviska, ktoré patrí do oblasti materiálne-technického vybavenia zdravotníckych zariadeni.Doteraj ší stav technikySprávne vykonanie endodontického ošetrenia zubu v stomatologickej praxi záleží najmä na spoľahlivom určení dĺžky koreňového kanálika. Na tento účel sa používa V stomatologickej praxi elektronický prístroj tzv. apex lokátor. Rôzne spôsoby využitia tohto prístroja sú opisané napr, v americkom patente US 5295833, resp. US 6968229 a rrmohých iných, ktorých niektoré nevýhody odstraňuje nové technické riešenie. Dosiaľ sa postupovalo pri určovaní apexu nasledovným spôsobom- metódou ručného merania sa postupne zväčšovala hĺbka odvŕtaného kanálika tak, že sa do neho vkladal striedavo ručný koreňový nástroj s plastovým dorazom pripojený k apex lokátoru a v mikromotore sa na koreňovom nástroji nastavil doraz na rovnakú hĺbku, ako bola určená predošlým tučným odmeranim.- poloautomatickým meraním tak, že na endomotor sa nasadil endodontický nàsadec, odvŕtala sa skusmo hĺbka, asistent na chvíľu pripojil prenosný apex lokátor, určila sa hĺbka a postup sa opakoval až po dosiahnutie apexu.- automatickým meraním tak, že špeciálny endomotor bol vybavený endodontickým násadcom, ktorý viedol signál do riadiacej jednotky motora, ktorá automaticky pri dosiahnutí apexu motor vypla, pripadne zapla reverz. Lekár uskutočňujúci výkon na pacientovi teda nemal možnosť vidieť polohu nástroja v zube a motor vypinala automatika, pričom prax ukazuje, že ani takéto riešenie nebolo dostatočné. zastavenie motora na hranici apexu môže byť nebezpečné v prípade, ak meranie apexom má relatívne veľký rozptyl a lekár oveľa viac využíva informáciu o polohe koreňového nástroja v zube pred dosiahnutím apexu, čo však pri automatike bez displeja nie je možné.Jedným z možných riešení je aj použitie špeciálneho endomotora s apex displejom urniestneným na stolíku lekára - v takom prípade by však lekár musel pri práci robiť prestávky, striedavo otáčať hlavu k stolíku lekára a potom znovu pokračovať, čo zbytočne predlžuje trvanie samotného výkonu a môže byť zdrojom rôznych nepresností pri tomto terapeutickom zásahu.Nové technické riešenie využitia apex lokátora spočíva v trvalom on-line prepojení endomotora, zabudovaného do súpravy s klasickým apex lokátorom bežne určeným na ručné meranie hranice apexu. Tento sa upevni na panel asistenta zubolekárskej súpravy. Vnútrom mikromotorickej pripojovacej hadice sa prevlečie kábel od hlavičky so snímačom signálu, tento je vedený Vnútrom pantografického ramena stolika cez celý blok súpravy a Vnútrom ramena panelu asistenta až do apex lokátora, umiestneného na paneli asistenta. Panel asistenta je satelitný panel zubolekárskej súpravy, na ktorom sú umiestnene napr. odsávacie hadice, zubná striekačka, prípadne iné pomocné zubolekárske náradie. Apex lokátor umiestnený na tomto satelitnom paneli a jeho trvale on-line prepojenie s koreňovým nástrojom na endodontickom mikromotore umožňuje priebežné sledovanie polohy koreňového nástroja periférnym videnírn stomatológa, a to bez potreby otáčania hlavy lekára, prípadne akéhokoľvek iného pohybu. Opísané riešenie nebolo dosiaľ v stomatologickej praxi uplatnené.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je znázornená zapojenie apex lokátora v zostave stomatologického pracoviska pri použití vsta vanej hnacej jednotky (endomotora) pre pohon pracovného nástroja. Na obr. 2 je znázomené zapojenie apex lokátora v zostave stomatologického pracoviska pri použití exter nej hnacej jednotky pre pohon pracovného nástroja. Na obr. 3 je znázornený pohľad zhora na usporiadanie stomatologického pracoviska s ohľadom na umies tnenie opierky hlavy pacienta a zároveň aj apex lokátora V zornom poli pozície lekára.Typické zapojenie apex lokátora v zostave stornatologického pracoviska je nasledujúce apex lokátor l umiestnený na paneli 5 asistenta je trvalo prepojený pomocou prepojovacieho kabla g signalu vedeneho cezrameno § panelu asistenta, cez teleso stomatologickej súpravy Q, cez rameno 2 stolíka lekára, cez stolík 1 lekára, vnútrom mikromotorickej prepojovacej hadice Q, cez konektor 141 na prepoj ovacej hadici na hlavičku 3 so snímačom signálu pre apex lokátor. Teleso 2 pracovného nástroja je poháňané hnacou jednotkou - endomotorom 19. Priestorové usporiadanie uvedených častí je pritom zvolené tak, že opierka u hlavy pacienta a panel Q asistenta s osadeným apex lokátorom 1 sa nachádzajú v zomom poli 16 pozície lekára Q uskutočňujúceho výkon na pacientovi.Ďalším príkladom možného uskutočnenia je, že apex lokátor l umiestnený na paneli j asistenta je tiež trvalo prepojený pomocou prepojovacieho kábla i signálu vedeného cez rameno § panelu asistenta, cez teleso stomatologickej súpravy Q, cez rameno 2 stolíka lekára a cez stolík 1 lekára, s tým rozdielom, že hlavička g so snímačom signálu je spojená prepojovacím káblom Q cez konektor Q v stolíku lekára. Teleso g pracovného nástroja je poháňané extemou hnacou jednotkou 11. Priestorové usporiadanie uvedených častí je pritom zvolené tak, že opierka u hlavy pacienta a panel j asistenta s osadeným apex lokátorom 1 sa nachádzajú v zomom poli 16 pozície lekára 15 uskutočňujúceho výkon na pacientovi.Technické riešenie zapojenia apex lokátora v zostave stomatologického pracoviska je možné využiť v odvetví výroby prístrojov a zariadení určených pre zdravotníctvo, najmä ako vybavenie stomatologických ambulancií, resp. poliklinických a nemocničných zariadení.1. Zapojenie apex lokátora V zostave stomatologického pracoviska, v y z n a č u j ú c e s a t ý m ,že apex lokátor (l) umiestnený na paneli (5) asistenta je prostredníctvom prepojovacieho káblu (4) signálu cez vnútro ramena (8) panelu asistenta, teleso stomatologickej súpravy (6), vnútro ramena (9) stolíka lekára,stolík (7) lekára, vnútro mikromotorickej prepojovacej hadice (12) a cez konektor trvalo on-line prepojený s hlavičkou (3) na snímanie signálu umíestnenou na telese (2) pracovného nástroja, 2. Zapojenie apex lokátora V zostave stomatologického pracoviska podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že on-line prepojenie je uskutočnené cez konektor umiestnený na mikromotorickej prepojovacej hadici (12), pričom pracovný nástroj je poháňaný endomotorom (10).3. Zapojenie apex lokátora v zostave stomatologického pracoviska podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že on-line prepojenie je uskutočnené cez konektor umiestnený na stolíku (7) lekára, pričom pracovný nástroj je poháñaný externou hnacou jednotkou (l l).4. Zapojenie apex lokátora v zostave stomatologickćho pracoviska podľa nároku 1 - 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že apex lokátor (l)je umiestnený na paneli (5) asistenta a nachádza sa v zomom poli(16) pozicie lekára (15) uskutočňujúceho výkon na pacientovi.

MPK / Značky

MPK: A61C 5/02, A61C 19/04, A61C 19/00

Značky: zapojenie, zostave, lokátora, pracoviská, stomatologického

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u6020-zapojenie-apex-lokatora-v-zostave-stomatologickeho-pracoviska.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie apex lokátora v zostave stomatologického pracoviska</a>

Podobne patenty