Nadstavba na cisternové vozidlo

Číslo patentu: U 5832

Dátum: 05.09.2011

Autor: Stražan Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka návrhu nadstavby pre cisternové vozidlo Zetros 6 x 6 obsahujúce podvozok Zetros 2733 A/6 x 6/4 B s hasiacou súpravou a tvori prototyp hasiaceho vozidla, určeného na hasenie lesných požiarov, dopravu pitnej vody, vyrobený firmou STRAŽAN s.r.o., pričom vozidlo je určené v prvom rade pre potreby armády SR a HaZZ SR.Doteraj ší stav technikySúčasne vyrábané hasičské nadstavby sú charakterizované konceptom skeletovej nadstavby, uloženej na pomocnom ráme. Nádrže sú zabudované do nadstavby a netvoria jej nosnú časť. Pohon vodnej pumpy je realizovaný kardanovým hriadeľom, čo determinuje polohu vodnej pumpy a to do zadnej časti nadstavby. Tým je znemožnená optimalizácia polohy ťažiska nadstavby. Kardanový náhon umožňuje reguláciu otáčok vodnej pumpy len otáčkami motoru vozidla.Uvádzané nedostatky a nevýhody sú z konštrukčného hľadiska odstránené a eliminované technickým riešením nadstavby pre cisternové vozidlo - lesný špeciál podľa úžitkového vzoru, ktorého podstatou je, že nadstavba pozostáva z nádrže na vodu a nádrže na penidlo spojených prostredníctvom ovládacieho panelu a rozvodov tlakovej vody so strojovňou, vybavenej kompresorom a čerpadlom, pričom nadstavba je v bočných častiach vybavená dvojicou navijakov a sústavou odkladacích skriniek. Na podvozku je postavená nadstavba so zabudovanou hasiacou súpravou, určenou na hasenie požiarov triedy A a B vodným aerosólom, vodným aerosólom s vhodnými prímesami, vodou alebo vodou s vhodnými prímesami. Na ráme podvozku je kvôli zosilneniu umiestený montovaný pomocný rám, na ktorom sú umíestené 4 upínacie pätky. Rám nádrže je upevnený pomocou plochých silentblokov v 2 hlavných upinacich bodoch urniestených na vystužených pozdlžnych nosníkoch pomocného rámu a pomocou valcových silentblokov v z koncových upinacich bodoch upevnených v priečnikoch pomocného rámu, kde pomocný rám je zoskrutkovaný z konštrukčných prvkov. Upínacie pätky a priečniky pomocného rámu sú zvarence. Nadstavba je samonosná konštrukcia. Základom nadstavby je rám nádrže na vodu. Rám nádrže na vodu a upínacie pätky sú zvarené z ocele AISI 3 l 6 L. Základ rámu tvoria uzavreté štvorcové proñly 80 x 80 x 5 mrn. V miestach upínacích bodov sú vystužené dištančnými rúrkami. Rám nádrže je upevnený na pomocnom ráme podvozku v 4 upínacích bodoch. Na ráme nádrže je privarená vystužená samonosná nádrž na vodu. Na nádrži je vytvorená zváraná kostra nadstavby a kapotáže. Týmto spôsobom sa celá váha tuhej nadstavby prenáša na pružný podvozok vozidla cez 4 upínacie body. Základný prvok nadstavby je nádrž na vodu, konštruovaná ako samonosná, uložená a privarená na nosnom ráme. Nádrž spĺňa niekoľko základných funkcii - nesie náplň 8 000 litrov vody na hasenie, vzadu nesie integrovanú nádrž na 200 litrov penidla a sú v nej vložené chladiace hady pre hydraulický olej, kornpresorový olej a stlačený vzduch z hasiacej súpravy. Nádrž nesie všetky ostatné prvky nadstavby, výbavu vozidla a kapotáž. Vnútri je nádrž vystužená štyrmi priečnymi vlnolamami a jedným pozdĺžnym vlnolamom v pozdĺžnej osi nádrže. Všetky vlnolamy sú vybavené prielezmi, pozdĺžny vlnolam má v prielezoch demontovateľné uzávery, ktoré zabraňujú prelievaniu obsahu nádrže v priečnom smere. Na bokoch vzadu sú vo vybraniach bočných stien nádrže zavesené 2 hadicové navij aky.Na ľavej i pravej strane nádrže sú na celej dĺžke nadstavby priskrutkované bočné skrinky. Na zadnej stene nádrže je priskrutkovaná zadná skrinka. Na bokoch pod nadstavbou sú spredu dozadu umiestnené nosné diely kapotáže a skrinky. Tieto konštrukčné prvky nesú vnútri rôzne zariadenia hasiacej súpravy a ostatnú výbavu vozidla. Zvonku nesú kapotáž vozidla. Všetky obvodové prvky nadstavby sú dobre viditeľné.Vpredu je k nádrži pripojená strojovňa ktorá obsahuje hlavné zariadenia hasiacim systémom - vodné čerpadlo s pohonom, kompresor s pohonom, ďalej rozvody hydraulických pohonov a vstupy do chladiacich hadov. Je tu pripravený rozvod a montážne miesto na aerosólový zrniešavač monitora M 300 M.Každá bočná skrinka má tri oddelenia. Prvé dve oddelenia obsahujú mobilnú výbavu vozidla podľa želania zákazníka, tretie - zadné oddelenie obsahuje hadicový navijak 550 x 650 a prúdnicu N 120 B. Celá nadstavba je uzamykateľná. Vpredu pred prvým oddelením má každá bočná skrinka odnimateľnú kapotu, čo umožňuje prístup do strojovne hasiacej súpravy z každej strany vozidla.Zadná skrinka má dvierka s plynovými vzperami, ktoré sa vyklápajú smerom nahor. V skrinke sú rozvody tlakovej vody, systém prirniešavania penidla a ovládací panel hasiacej súpravy. Vzadu pod úrovňou rámu nádrže sú na bokoch nadstavby skrinky s rozvodmi tlakovej vody a rozvodrni na plnenie a vypúšťanie nádrze.Výhodou je, že technicke riešenie pohonu agregátov nadstavby hydrostatickými prevodníkmi umožňuje znížiť polohu ťažiska nadstavby ako aj optimalizovať jeho polohu voči podvozku. Súčasne umožňuje zmenšiť rozmery vodnej pumpy ako aj reguláciu otáčok bez závislosti od otáčok motora. Koncept samonosnej nádrže zasa umožňuje zvýšiť pomer užitočného zaťaženia ku hmote nadstavby. Celonerezová konštrukcia umožňuje využiť vozidlo na účely zásobovania pitnou vodou v prípade živelných katastrof. Súčasne môže plniť funkciu zásobovacieho vozidla pitnou vodou pre ťažko prístupne oblasti. Tým, že je vybavené výkonnou vodnou pumpou a generátormi aerosólu, môže hasiť okrem pevných látok aj ropné produkty. Poskytuje hasenie vodným prúdom, ako aj hasenie vodnou hrnlou. Hasiť je možne aj za chodu vozidla, pričom je možne ho použiť aj na zásobovanie vodou menších hasičských vozidiel.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je vyobrazený bokorys vozidla s nadstavbou, na obr. 2 je pôdorys nadstavby a na obr. 3 pôdorys vozidla s nadstavbou.Príklady uskutočnenia technického riešeniaUvádzaný príklad nevyčerpáva všetky možne vyhotovenia technického riešenia.Nadstavba pre cistemové vozidlo - lesný špeciál uchytená na podvozku 19 g Zetros 6 x 6, pozostáva z nádrže na vodu ll a nádrže na penidlo Q spojených prostredníctvom ovládacieho panelu E a rozvodov tlakovej vody so strojovňou E, vybavenej kompresorom Q a čerpadlom Q, pričom nadstavba Q je V bočných častiach vybavená dvojicou navijakov Q a sústavou odkladacich skriniek 6 Q. Pokyn na hasenie vychádza z priestoru ovládacieho panelu 70 a rozvodov tlakovej vody, kde sa cez strojovňu 80 uvedie do činnosti kompresor Z 3 Q a čerpadlo 40. Podľa druhu požiaru sa obsah z nádrže na vodu l 1 a obsah z nádrže na penidlo 12 zmiešava v požadovanom pomere podľa pokynu z priestoru ovládacieho panelu Q a rozvodov tlakovej vody. Pri požiadavke priblíženia sa k ohnisku požiaru je možné použiť dvojicu navijakov ETechnické riešenie stelesňuje špeciálne cistemove vozidlo určené na prepravu hasiacej látky, prípadne pitnej vody a vecných prostriedkov na miesta udalostí v ťažko priechodných a dostupných terénoch v lesných, krovinatých a trávnatých porastoch pre využívanie v útvaroch HAZZ resp. ministerstva vnútra.Nadstavba pre cistemové vozidlo - lesný špeciál uchytená na podvozku (100) Zetros 6 x 6, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva z nádrže na vodu (ll) a nádrže na penidlo (12) spojených prostredníctvom ovládacieho panelu (70) a rozvodov tlakovej vody so strojowiou (80), vybavenej kompresorom (30) a čerpadlom (40), pričom nadstavba (10) je v bočných častiach vybavená dvojicou navijakov (50) a sústavou odkladacích skriniek (60).

MPK / Značky

MPK: B62D 21/00, A62C 27/00, B65D 88/00

Značky: nadstavba, cisternové, vozidlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u5832-nadstavba-na-cisternove-vozidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nadstavba na cisternové vozidlo</a>

Podobne patenty