Spojovacie kovanie

Číslo patentu: U 5824

Dátum: 04.08.2011

Autori: Ihring Marián, Sótér Roland, Szabó Rudolf

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka problému jednoduchého a viacnásobne opakovateľného demontovateľného spojovacieho kovania (ďalej kovanie) bez použitia náradia, ktoré je aplikovateľné na všetky druhy stolového nábytku zmontovaného z jednotlivých dielcov, alebo spájania iných trojrozmemých dielcov z rôznych materiálov a odvetviach priemyslu. Možno ho použiť aj na iné nábytkové skupiny (napr. postele, úložný nábytok), prip. inej oblasti použitia.Súčasné konštrukčné riešenia pre kovania na pripojenie nohy k stolovej doske majú nasledovné nedostatkyA) Nevyhnutné použitie náradia pri montáži a demontáži napr. - US 665 9410, čo si vyžaduje určitý čas na kompletizácia a uvedenie do funkčného stavu, čim narastá časová strata pri vykonávaní týchto činnosti.l. viditeľnosť na spodnej strane stolovej dosky - US 523 2303, US 502 6010,2. strata zaisťovacieho mechanizmu - US 505 6746,3. uvoľnenie zaistenia pri bočnom náraze do stola - US 297 3233, C) Viditeľnosť pripojenia stolovej nohy, ani jeden typ kovania nerieši úplné slqytie všetkých častí kovania pre pozorovanie z každého smeru a tým opticky mierne narúša celkové pôsobenie kovania, resp. celkového vzhľadu výrobku vytvoreného spoj ením jednotlivých dielcov.1. viditeľnosť skrutiek na pripevnenie jednotlivých častí kovania - US 466 2591, US 476 6821, 2. noha zasahuje mimo pôdorys stolovej dosky - US 647 1168, čim znižuje bezpečnú prevádzku stola, 3. noha presahuje vrchnú plochu (rovinu) stolovej dosky vertikálnym smerom - US 2005 012 6452 Al, USD 318 389, čím vzniká nežiaduce zachytávanie predmetov (napr. rukávy, prachovka,) pri prevádzke stola, 4. nie je viditeľné na hornej strane stolovej dosky - US 665 94101 v 3) Veľké množstvo rôznych dielcov a technická náročnosť na výrobu v priemyselných podmienkach.Špeciálne priemyselne vyrábané demontovateľne kovanie, ktoré by splňalo všetky nemalo uvedené nedostatky sa u nás, ani v ostatných štátoch EU nevyrába.Technické riešenie si kladie za úlohu odstrániť uvedené nedostatky vytvorením kovania, ktorého rýchla montáž a demontáž si nevyžaduje použitie žiadneho náradia. Toto sa odzrkadľuje vo vysokej koncentrácii úžitkovosti a novosti, zvyšuje časovú úsporu a estetický účinok, čim vytvára predpoklad vyššieho uživatelského komfortu.Vytýčená úloha sa rieši predmetom technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že jedna časť kovania je pripevnená k stolovej doske a do nej sa zasúva druhá časť kovania pripevneného na stolovej nohe. Vzájomné spojenie dvoch základných časti kovania je na princípe ozubov, čiže zošikmených, skosených styčných plôch na vnútorných stenách kovania. Počet ozubov a sklony styčných plôch závisia od proporcii ostatných časti stola, respektive predmetov v iných oblastiach použitia. Tvar a prierez kovania ani stolovej nohy neovplyvňujú základnú funkčnosť princípu a z nej vyplývajúce výhody.Výhody technického riešenia spočívajú v tom1. minimalizuje sa počet dielcov kovania, nie je potreba pravého a ľavého prvku, 2. jednoduchá, rýchla a viacnásobne opakovateľná montáž a demontáž bez použitia náradia, 3. .skryté a neviditeľné, ale zároveň pevné spojenie, ktoré pri zväčšujúcom sa tlaku na hornú stranu stola, sa navzájom viacej zasekáva. Pri maximálnom dosadnutí jednotlivých častí kovania je zabezpečená najväčšia tuhosť, stabilita a bezpečná prevádzka stola, 4. univerzálnosť použitia a ľahká aplikácia V sériovej výrobe, 5. odpadá zložité nastavovanie a vymeriavanie pri predmontáži. Všetky časti majú presne určené svoje miesto a tým sa minimalizuje riziko zlyhania ľudského faktoru, 6. kovanie nemá viditeľné konštrukčné prvky pri žiadnom uhle pozorovania a opticky rozčleňuje povrch stolovej dosky, dáva možnost dekorovania a tvarovej zmeny viditeľných plôch kovania.Technické riešenie je v podrobnejšie vysvetlené na príkladoch uskutočnenia v spojení s výlcresovou časťou.Technické riešenie je možné využít v nábytkárskom, stavebno-truhlárskom, prípadne v iných priemyselných oboroch použitia, kde je potrebné zabezpečiť výhody takéhoto druhu spojenia.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojených výkresoch je na obr. l znázornený stôl v pozdĺžnom čelnom pohľade s vyznačenim základných častí kovania. Kovanie je v demontovanom stave len u detailu A - perspektíva.Na obr. 2 je znázomený detail A. Kovanie je v demontovanom stave - perspektíva.Na obr. 3 je znázomená spodná časť kovania aplikovaná na stolovej nohe - izometria.Na obr. 4 je znázomená konštrukcia vybratia.Na obr. 5 sú znázornená základné časti kovania v rozloženom stave - čelný perspektívny pohľad.a obr. 6 sú znázornené základné časti kovania v zloženom stave - zadný perspektívny pohľad.Kovanie podľa obrázkov 1 až 6 pozostáva z hornej časti l a spodnej časti 2 kovania. Montáž kovania sa uskutočňuje nasledovne Na stolovú dosku ą je pripevnená homá časť kovania l spojovacími prvkami á. Spodná časť kovania g je prípevnená k stolovej nohe 4 spojovacími prvkami j. Stolová doska à tvorí s hornou časťou kovania l celok, ktorý sa zasuníe do druhého celku tvoreného stolovou nohou 4 a spodnou časťou kovania z. Zabránenie vypadnutiu stolovej nohy je zabezpečené výtlačným mechanizmom Q, ktorý vyvoláva trenie medzi časťami kovania l a g, znemožňuje vypadnutie stolovej nohy 4 pri zdvihnutí stolovej dosky à. Pri väčšom tlaku na stolovú nohu 4 pri pozdvihnutej stolovej doske à nastáva demontáž kovania. Kovanie môže byť doplnené rôznymi zabezpečovacími mechanizmami Q, Zabezpečovaci mechanizmus Q neovplyvňuje použiteľnosť kovania, len ho variuje pre použitie iných zabezpečovacích systémov a pre iné systémy zabezpečenia.Výhody technického riešenia spočívajú v tom, že riešenie kovania poskytuje uživateľovi rýchle rozloženie celého spojenia a pri zväčšujúcom sa zaťažení stabilita stola stúpa, tým pádom sa prispieva k bezpečnejšej prevádzke a použitiu stola.Kovanie slúži na pevné, ale zároveň demontovateľné spojenie tam, kde je požadovaná jeho rýchla demontovateľnosť bez použitia akéhokoľvek náradia. Kovanie je univerzálne, čo odbúrava použitie pravého a ľavého prvku kovania.Kovanie je koncipovaně tak, aby spĺňalo požiadavky pre priemyselnú produkciu V nábytkárskom priemysle, rešpektovalo požiadavky na bezpečnú prevádzku a hospodáme nakladalo s časom kompletizácie výrobkov. Použitie kovania sa dá očakávať aj v aplikácii na iné nábytkové skupiny, ba dokonca aj v iných odvetviach priemyslu. Priemyselná využiteľnosť vyplýva z príkladov uskutočnenia a technického riešenia.Zoznam použitých značiek 1 - Homá časť kovania2 - Spodná časť kovania 3 - Stolová doska 4 - Stolová noha 5 - Spojovacie prvky 6 - Vybratie 7 - Prvý úsek vybratia10 - Zabezpečovací mechanizmus proti vypadnutiu nohyl. Spojovacie kovanie na spojenie stolovej nohy (4) a dosky stola (3), V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z dvoch do seba zapadajúcich častí kovania (l, 2) pripojených k stolovej nohe a doske,pričom časti kovania (l, 2) majú najmenej jedno vybratie (6) na dosadnutie zrkadlovo tvarovanej druhej časti kovania (l, 2).2. Spojovacie kovanie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že vybratie (6) je tvorené najmenej dvoma úsekmi (7, 8), ktoré sa zbiehajú do jedného spoločného bodu a jeho os je kolmá na priečnu os vybratia.3. Spojovacie kovanie podľa nároku 1 a 2, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že medzi prvým (7) a druhým (8) úsekom vybratia je vytvorený treti (9) úsek tvorený rovinnou plochou rovnobežnou s pozdlžnou osou kovania.4. Spojovacie kovanie podľa nároku 1 až 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že vybratia (6) sú skosené a zapadajú do seba, pričom tvoria zrkadlový obraz opačnej častí kovania.5. Spojovacie kovanie podľa nároku l až 4, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že vybratia (6) sú vytvorené na plochách kovania najmenej v dvoch kusoch na jednom ramene kovania.6. Spojovacie kovanie podľa nároku 1 až 5, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že časti kovania (1, 2) sú navzájom matricou a patricou, a po spojení tvoria celok.

MPK / Značky

MPK: A47B 13/02, F16M 11/16, F16B 12/44

Značky: kovanie, spojovacie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u5824-spojovacie-kovanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spojovacie kovanie</a>

Podobne patenty