Spoj sekcií závesnej dráhy

Číslo patentu: U 579

Dátum: 07.09.1994

Autor: Kaňák Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spoj sekcii závesnej dráhyTechnické riešenie sa týka spoja sekcii ávesnej dráhy, určeného najmä pre banskú pľevádzku.Pri sekciách závesnej dráhy sa použiva kĺbový spoj s há kom na jednej 2 dvoch spojených sekcii. Zaťaženie oboch sekcii sa prenáša s už spomínaným hákom zaveseným na reťazi. Nevýhodou je, že hák musi byť vyrobený 2 veľmi kvaiitnéhomateriáiu aiebo reťaz musi byť predimenzovaná s ohľadom na à aháku prechádzajúceho ckami reťaze.iným rozšireným riešením je kĺbový spoj s jedným závesným uchcm na každom konci sekcie a zámkom s kľúčom na doinefpriru be nosného profiiu trate. Závesné uchá obopina strmeň, ktorýmá na oboch koncoch o á s otvormi pre ćap, ktorý prechádza ajvesných uchách sekcii. Priemer čapu je dimenzovený podľa maximáineho ohybového momentu uprostred dĺžky ćapu. Rozmer reťaze musi umožniť montáž oka strmeňa ce čiánok reťaze. Z týchto dôvodov musi byt reťaz buď predimenzo vaná aiebo ćap a strmeň vyrobený 2 veľmi kvaiitnej ocele.cuživa riešenie s pomocným strmeňom vioženým eň a reťaz. Vonkajší rozmer oka väčšieho omedzený svetiosťou oka reťaze. ćap pomocného mena je krátky a má preto menší priemer. Pri zachovaní nutného priemeru oka je možné reťaz dimenzovať iba podľa pevnostnéhc hľadiska. Nevýhodou je použitie ďaišichUvedené nedostatky odstraňuje spoj sekcii závesnej dráhytvorený závesnými uchami, zámkom, kľúčom, strmeňom a čapom podľa tohto technického riešenia, podstata ktorého spočíva v tom, že strmeň, obopinajúci závesné uchá, je na koncochopatrený okami rozdielnych rozmerov.Čap tvoria dva úseky, z ktorých druhý úsek prechádzajúci menšim okom strmeňa, má s výhodou podstatne menší prierez ako prvý úsek prechádzajúci väčším okom strmeňa a závesnými uchami.spoj sekcii .podľa tohto technického riešenia umožňujedokonalé využitie pevnosti materiálu pri najmenších rozmeroch.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je osvetlene pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr.1 spoj sekcii závesnej dráhy. Ma obr. je priečny rez závesnými uchami a strmeňom a obr.3 znázorňujeprevlečenie menšieho oka strmeňa cez posledný článok reťaze.Príklady uskutočnenia technického riešeniaSpoj sekcii závesnej dráhy podľa obr. 1 a 2 pozostáva zo závesných úch 1 Lg pripevnených k nosnemu profilu sekcii ggł dráhy. Na spodnej trane nosného profilu ľavej sekcie 1 je pripevnený uzavretý zámok Q, do ktorého zapadá kľúč Q pravej sekcie 5. závesnými uchami lłg a obopnutým strmeňom 1 prechádza ćap g. Jeden koniec strmeňa 1 je opatrený väčším okom Q,rozmer ktorého je odvodený od nutného prierezu čapu g v úseku lg. Druhý koniec strmeňa 1 je opatrený menším okom lg, rozmery ktorého sú dané veľkosťou oka reťaze lg. Rozmer a kvalita reťaze 1 sa voli iba v závislosti na zaťažení.Ako je zrejmé z obr.3 Dřevlećie sa strmeň 1 koncom s menpos 1 edný článok reťaze lg. Najväčší ohybovýg prev 1 ečený strmeñom čo umožňuje podstatneším okom lg cez 1 a závesnýmí ucha moment pôsobí na čap mi 1,2 v úseku lg s väčším príerezom, zmenšiť prierez čapu g v úseku 11.Spoj sekcií závesné-j dráhy, tvorený závesný/mi uchami, zámkom, lzľúčom, strmeňom a čapom, v y z n a č e n ý t ý m, že strmeň /7/ je na koncoch opatrený okamí /8/ a /12/, ktoré majú rozdielne rozmery a čap /9/ tvoria dva úseky /10/ a/11/, pričom druhý úsek /11/ má menší príeez ako prvý úsek

MPK / Značky

MPK: E21F 13/10, E21F 13/00

Značky: dráhy, závesnej, sekcií

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u579-spoj-sekcii-zavesnej-drahy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spoj sekcií závesnej dráhy</a>

Podobne patenty