Lapač hmyzu, najmä ôs

Číslo patentu: U 5777

Dátum: 06.06.2011

Autor: Vaculík Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka lapača hmyzu, najmä ôs.Na ochranu pred osami sa používajú rôzne lapače. Môžu to byť napr. elektrické ventilátory, do ktorých sú osy prúdom vzduchu nasávané a pri prelete cez lopatky ventilátora sú usmrtené. Používajú sa tiež rôzne elektricke lapače, u ktorých je hmyz lákaný dovnútra svetlom a pri prelete vysokonapäťovou mriežkou je usmrtený. Nevýhodou týchto lapačov sú vysoké výrobné náklady. Najznámej šie lapače ôs sú tvorené nádobou s odnímateľným vrchnákom, v ktorom je vytvorený aspoň jeden otvor kónického tvaru. Vnútri nádoby je umiestnená návnada, napr. sladký sirup, sladené nápoje alebo malinovka. Osa otvorom vlezie do nádoby za návnadou. Kónickým otvorom sa osa z nádoby už nedostane a po určitom čase zahynie. Nevýhodou týchto lapačov je, že pri odstránení uhynutých ôs z nádoby je nutné z tejto nádoby odstrániť i väčšinu návnady. Návnadu je potom nutné do nádoby opäť doplniť. Ďalšie riešenie lapača hmyzu je opisané napr. v UVZ č. 3534, nevýhodou tohto riešenia je jeho zložitosť a výrobná náročnosť.Uvedené nedostatky existujúcich lapačov hmyzu do značnej miery odstraňuje lapač hmyzu podľa technického riešenia, pozostávajúci z nádoby, na ktorú je umiestnený vrchnák s aspoň jedným kónickým otvorom. Podstata technického riešenia spočíva vtom, že vnútri nádoby je uložené vyberateľné sitko s perforovaným dnom, ktoré je čiastočne ponorené do sladkej návnady umiestnenej na dne nádoby. Aby sa vyberateľné sitko vnútri nádoby nepohybovalo a zároveň sa dalo z nádoby vybrať, tak toto obsahuje predĺženie s kolmým ukončením zapadajúcim do drážky vytvorenej na stene nádoby. Podľa ďalšieho výhodnćho uskutočnenia je vrchnák krytý strieškou, v ktorej je vytvorený otvor, vo vrchnáku je vytvorený závitový otvor, do ktorého je cez otvor v stríeške naskrutkované nosné očko.Výhodou lapača podľa technického riešenia je, že sladké návnady sú umiestnené na dne nádoby a pretekajú perforovaným dnom sitka tak, že len čo je v sitku niekoľko uhynutých ôs, dá sa dole vrchnák z nádoby a vyberateľné sitko sa vyberie a uhynuté osy sa zo sitka odstránia. Sladká návnada sa však odstraňovať nemusí,zostane uložená na dne nádoby. Ďalšou výhodou je veľmi jednoduchá výroba a tým i nízke výrobné náklady,pretože jednotlivé diely sú vytvorené z plastu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie ozrejmené na pripojených výkresoch, kde znázorňuje obr. l - pohľad na lapač hmyzu obr. 2 - pohľad na jednotlivé diely lapača hmyzu umiestnené nad sebou obr. 3 - v reze umiestnenie vyberateľného sitka na stene a dne nádoby obr. 4 - pohľad na tvar otvorov vo vrchnálcu.Lapač hmyzu znázornený na obr. 1 až 4 je vytvorený z plastových prvkov a pozostáva z priehľadnej nádoby l, na ktorú je naskrutkovaný vrchnák ž, na ktorého homom čele sú vytvorené tri kónické otvory 31 zužujúce sa dovnútra nádoby 1, ako je znázornené na obr. 4. Otvorrní 31 sa do nádoby dostávajú osy. Na stene l 2 nádoby l je vytvorená drážka ll. Vnútri nádoby l je uložené vyberateľné sitko 2 s perforovaným dnom 23. Toto vyberateľné sitko g obsahuje predĺženie Ä s približne kolmým ukončením 22 zapadajúcim do drážky l 1 na stene lg nádoby l, pričom je predĺženie 21 vytvorené tak, aby bolo perforované dno za uložené nad dnom nádoby l. Z horného čela 3 vrchnáka j vystupujú smerom do stredu vrchnáka tri steny 34, v ktorých strede je vytvorený závitový otvor 32. Na stenách 34 je uložená priehľadná strieška i s otvorom 4 l. Cez otvor 4 l v stríeške fł je vedené nosné očko Q, pričom toto nosné očko á je naskrutkovane do závitového otvoru 32 a zaisťuje tým spojenie Striešky 4 s vrchnákom i.Spojené prvky lapača je možné pomocou nosného očka Q zavesiť na háčik alebo iné nosné prvky a zavesíť ho do priestoru, ktorý má byť ochraňovaný pred osami. Lapač môže byt postavený aj na dno nádoby l. Na dno nádoby l sa umiestni sladká návnada V takej výške, aby čiastočne pretiekla i perforovaným dnom 23sitka g. Nádoba l sa uzatvorí vrchnákom 3 a nosným očkom Q sa k vrchnáku 3 priskrutkuje strieška i. Osy vlezú do nádoby kónickými otvormi Q a pretože sa už nedostanú späť, tak uhynú. Len čo je na perforovanom dne Q sitkami z zachytené dostatočne množstvo ôs, čo je viditeľné cez priehľadnú stenu Q nádoby vrchnák 3 sa odníme od nádoby l, pomocou kolmého ukončenia Q sa sitko g vyberie z nádoby l a uhynuté osy sa z perforovaného dna 2 § sitka g odstránia. Odporúča sa sitko g opláchnuť prúdom vody. Sitko g sa opäť vloží do nádoby 1 a priskrutkuje sa vrchnák 3 so strieškou 4 s nosným očkom i. Odporúča sa používať lapač iba so strieškou 3, pretože strieška 5 prispieva k tomu, že osy nenájdu cestu z lapača smerom von. Sladká návnada sa meni 1 x za dva alebo tri týždne. Lapač sa čistí bežnými čistiacimi prostriedkami.l. Lapač hmyzu pozostávajúci z nádoby (l), na ktorú je umiestnený vrchnák (3) s aspoň jedným kónickým otvorom (31), v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vnútri nádoby (l) je uložené vyberateľné sitko (2) s perforovaným dnom (23).2. Lapač podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vyberateľné sitko (2) obsahuje predĺženie (21) s kolmým ukončením (22) zapadajúcim do drážky (l l) vytvorenej na stene (12) nádoby (1).3. Lapač podľa nárokov 1 a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vrchnák (3) je krytý strieškou (4) s otvorom (41), pričom vo vrchnáku (3) je vytvorený závitový otvor (32), do ktorého je cez otvor (41) v strieške (4) naskrutkovanć nosné očko (5).

MPK / Značky

MPK: A01M 1/00, A01M 1/02

Značky: lapač, hmyzu, najmä

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u5777-lapac-hmyzu-najma-os.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Lapač hmyzu, najmä ôs</a>

Podobne patenty