Nosná prevliekacia krížová väzba

Číslo patentu: U 5553

Dátum: 07.10.2010

Autori: Novota Lubor, Novota Štefan, Polák Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka nosnej prevliekacej krížovej väzby, tvoriacej súčasť vybavenia nosičov, napríklad batohov, opaskov, vojenských, banských, hasičských, cestárskych a iných odevov a viest používaných profesionálne, ale aj na záujmovú činnosť alebo kutilstvo, umožňujúcej dočasnú ñxáciu ďalších objektov a telies, napríklad brašien, púzdier, vreciek a podobne, vo všetkých potrebných smeroch uloženia na nosiči.Doteraj ší stav technikyJe známy rad prepojovacích členov, zvlášť členov vytvorených z textilu či kože, ktoré umožňujú dočasnú ñxáciu na nosič. Nosičom je napríklad taktická vesta, ktorá je vybavená prepojovacím členom vo forme prešitých pásikov, za ktoré sa dajú pripevnit puzdra na pomocné nástroje a vybavenie tak, že sú dosiahnuteľné rukou a pritom ich človek použije len príležitostne. Účelom je ponechať voľné ruky na vykonávanie akejkoľvek činnosti pri príležitostnom použití dočasne ñxovaného náradia zaveseného na odeve.Prostredníky umožňujúce dočasnú ñxáciu náradí umiestnených v puzdre sú suchý zips, pásková väzba,cvoky alebo gombíky, ktorými je objekt pripevnený na nosnej časti taktickej vesty. Suchý zips je jednoduché spojenie, avšak pri náhodne pôsobiacej väčšej sile, hlavne sile pôsobiacej pri okraji spájaných plôch, môže dôjsť k uvoľneniu spojenia a následne aj k strate pripojeného objektu. Podobnú výhodu V jednoduchosti výroby aj montáže môže mať spojenie pomocou cvokov. Toto spojenie má však zásadnú nevýhodu, podobne ako spojenie na princípe suchého zipsu, a síce obmedzenú pevnosť. Podstatné lepšiu pevnosť vykazuje prevliekacia väzba, prepojenie dvoch telies pomocou sústavy textilných členov v tvare pruhov upevnených na týchto telesách.Prepojenie dvoch telies pomocou prevliekacej väzby je známe napríklad z uskutočnenia taktickej vesty používanej armádou USA a opísanej tiež V patentovom spise US 5724707. Táto prevliekacia väzba je charakteristická tým, že na oboch spájaných predmetoch sú textilné členy pripevnené len rovnobežne nad sebou, a preto môžu mat všetky pripevnené puzdra len jednu orientáciu pripojenia, čo je nevýhoda tohto typu prevliekacej väzby. Na pripevnenie puzdra na vestu sa použije prevliekací popruh, ktorý je súčasťou puzdra.Táto nevýhoda bola odstránená pri taktických vestách armády SRN z konca 90. rokov 20. storočia. Taktická vesta bola vybavená dvoma poliami textilných členov v tvare pruhov v navzájom kolmom smere, takže došlo k vytvoreniu krížovej väzby. Uvedená krížová väzba umožňuje pozdĺžne aj priečne upevnenie prípojných telies a ich rýchle upnutie pomocou prevlieknutia prevliekacieho pásu, ktorý je súčasťou prípojných telies, tunelíkmi vytvorenými z textilných členov. Umiestnenie textilných členov na veste je uskutočnené tak,že ich vzájomná vzdialenosť je rovnaká ako ich šírka i ako šírka prevliekacích pásov, pričom pripevnenie textilných členov k veste je uskutočnené ako prišitie v tvare štvorca vo vnútri ešte 2 x krížom prešité a celková plocha prišitia je o niečo menšia než plocha prekrytía textilných členov. V mieste pripevnenia tak nevzniká tunelík, takže v týchto miestach nie je možné prípojné telesá pripevňovať. To je hlavnou nevýhodou tohto riešenia, pretože hustota možných pripojení prípojných telies na vestu je malá.Existuje aj riešenie z českého úžitkového vzoru č. 15505, ktoré je ďalším variantom riešenia predchádzajúceho. Umiestnenie textilných členov na veste je uskutočnené tak, že ich vzájomná vzdialenosť je väčšia než ich šírka, aj väčšia než šírka prevliekacich pásov, pričom pripevnenie textilných členov k veste je uskutočnené ako prišitie v tvare radu stehov kolmých na os textilného člena, pričom každý rad stehov prechádza len jedným textilným členom. Zásadnou nevýhodou tohto riešenia je stále malá hustota možných pripojení prípojných telies na vestu.Uvedené nevýhody odstraňuje do značnej miery nosná prevliekacia krížové väzba podľa tohto technického riešenia, ktorú predstavujú najmenej dva pásy pozdlžne a najmenej dva pásy priečne, ktoré sú voči sebe uložené v jednej rovine najčastejšie kolmo voči sebe tak, že sa čiastočne prekrývajú a sú spojovacími stehmi pripevnené k nosiču, ktorej podstata spočíva v tom, že prevliekaciu krížovú väzbu na nosiči tvoria najmenej dva pásy pozdĺžne a najmenej dva pásy priečne, väčšinou však je taktická vesta alebo batoh vybavená touto nosnou prevliekacou krížovou väzbou po celej voľnej ploche. Oba druhy pásov sú voči sebe uložené kolmo tak, že sa prekrývajú a sú V miestach prekrytía pásov, a to v línii bokov spodného prekrytého pásu pozdĺžneho, pripevnené k nosiču spojovacím stehom tak, že oba prekryté pásy sú v uvedenej línii spojovacích stehov fixované k nosiču, ktorým je napríklad taktická vesta. Medzi líniou spojovacích stehov vznikajú na páse priečnom v mieste prekrytía oboch pásov, ale aj V mieste neprekrytia pásov, priečne prepojovacie tunelíky,priechodné v osi rovnobežnej s pozdlžnou osou spojovacích stehov. Týrnito prepojovacími tunelíkmi je možné v smere vytvorených spojovacích stehov vsunovať prevliekací pás prípojného telesa. Tieto prepojovacietunelíky majú rovnakú šírku ako prepojovacie tunelíky vzniknuté na páse pozdĺžnom, os priechodnosti týchto prepojovacích tunelíkov je však o 90 ° pootočená oproti osi priechodnosti prepojovacích tunelíkov vzniknutých na páse priečnom. Mcdzera medzi rovnobežnými pásrni pozdlžnymi a taktiež medzera medzi rovnobežnými pásmi priečnyrni má zhodnú šírku ako je šírka prepojovacích tunelíkov.Výhodou nosnej prevliekacej krížovej väzby oproti známym riešeniam je zvýšená početnosť línií prípevnenia väzby spojovacími stehrni, pretože prešitie je vykonané symetricky v rovnakých vzdialenostiach pripevnenia aj nepripevnenia jednotlivých pásov. Symetria a najbližšia možná vzdialenosť spojovacích stehov od seba vytvára najoptimálnejšie podmienky pre záťaž nosiča pri zavesení prípojného telesa. Využitie len jedného druhu priečnych spojovacích stehov uľahčuje výrobu uvedenej nosnej prevliekacej krížovej väzby oproti známym riešeniam a dochádza preto ku zníženiu výrobných nákladov. Veľkou výhodou je dostatočná ñxácia prípojného nosného telesa upevneného v puzdre, čo sa dosiahne za pomoci prevliekacieho pásu prípojného telesa k tejto väzbe. Výhodou je taktiež možnosť rýchleho prepojenia prevliekacieho pásu prípojného telesa. Boky susedných pásov vytvárajú vodiacu drážku, rovnako širokú ako je šírka prepojovacieho tunelíka väzby, preto je vsunovanie prevliekacieho pásu prípojného telesa ľahké a rýchle a fixácia prípojného telesa je optimálna.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad uskutočnenia nosnej prevliekacej krížovej väzby je znázornený na pripojených výkresoch, kde obr. l predstavuje túto väzbu upevnenú na nosiči. Obr. 2 predstavuje využitie predmetnej nosnej prevliekacej krížovej väzby pri pripevňovaní prípojného výrobku, ktorým je teleso vo forme náboj ovej brašničky.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNosná prevliekacia krížová väzba je znázomená na obr. 1. Je zostavená z niekoľkých radov rovnobežných pásov 2 pozdĺžnych a niekoľkých radov rovnobežných pásov 3 priečnych, ktoré sú voči sebe uložené kolmo. Fixácia oboch pásov 2, 3 na nosič 1 je uskutočnená spojovacími stehrni 6, ktoré vytvárajú na oboch pásoch 2, 3 prepojovacie tunelíky 7. Na obr. 2 je znázornené prípojné teleso 4. Tento výrobok sa k nosiču 1 dočasne ñxuje pomocou prevliekacieho pásu 5 prípojného telesa 4.Riešenie, ktorým je nosná prevliekacia krížová väzba, tvorí súčasť celého výrobku, ktorým môže byt nosič 1 v podobe batohu, širokého opasku, prídavného bedrového pásu, taktickej vesty, vesty pracovnej, rybárskej, požiamej, cestnej, alebo ďalších druhov odevov a predmetov ľudskej potreby, ku ktorým je vhodné dočasne ñxovať výrobok iný, ktorý tu označujeme ako pripojné teleso 4. Toto pripojné teleso 4 predstavuje obvykle puzdro vybavené prevliekacím pásom 5 prípojného telesa 4, ktoré je uspôsobené tvarovo na uloženie predmetu, ktorý je V puzdre ñxovaný. Prípojnć telesá 4, ktoré sú dočasne zañxované v nosnej prevliekacej krížovej väzbe môžu byť zásobníky s nábojmi, bojový nôž, pištoľ, lekárnička, rôzne druhy brašničiek a brašien na potraviny, mapy a ďalšie potreby vyskytujúce sa v odvetví činností, ktoré boli vyššie menované. Existujú však aj výrobky, ktoré puzdro neobsahujú a sú sami prípojným telesom 4, uspôsobeným na zachytenie do nosnej prevliekacej krížovej väzby. Takým výrobkom je napríklad svietidlo alebo niektoré typy vysielačiek.Prevliekacia krížová väzba umožňuje dočasné zafixovaníe prípojného telesa 4 bud pomocou jedného prevliekacieho pásu 5 prípojného telesa 4, napríklad v prípade neznázomeného bojového noža, alebo pomocou dvoch alebo viacerých prevliekacích pásov 5 prípojného telesa 4 ako je znázornené na obr. 2.Pripevnenie prípojného telesa 4 k nosnej krížovej prevliekacej väzbe je možné vo viacerých smeroch,predovšetkým v smere zvislom a vodorovnom, ale aj v smeroch priečnych. Pri upevňovaní v rovine zvislej,ako sa upevňuje väčšina brašien so zásobníkmi a nábojmi, je prevliekací pás 5 prípojného telesa 4 prevliekaný prepojovacírni tunelikrni 7, ktoré sú vytvorené na páse 3 priečnom, rovnobežne s osou línie spoj ovacích stehov 6. V tomto prípade je možné využiť všetky prepojovacie tunelíky 7, ktoré pás 3 priečny poskytuje, teda je možné použiť ako prepojovacie tunelíky 7 vytvorené prekrytírn pásu 3 priečneho nad pásmi 2 pozdĺžnymi, tak prepojovacie tunelíky 7 vytvorené pásom 3 priečnym nad povrchom nosiča 1.Ďalej je možné pripevnenie prípojného telesa 4 vo vodorovnej rovine, napríklad ako môže byť uložený bojový nôž na taktickej veste, kedy je vodorovné uloženie noža výhodné pre možnosť urýchleného vysunutia noža z pošvy. Toto uloženie sa nevyužíva príliš často, napriek tomu tento spôsob uloženia nosná prevliekacia krížová väzba umožňuje. Prevliekací pás 5 prípojného telesa 4 sa zasunuje v tomto prípade do prepojovacích tunelíkov 7 vytvorených medzi pásom 2 pozdĺžnym a nosičom 1.Uskutočnenie dočasnej ñxácie prípojného telesa 4 pomocou prevliekacieho pásu 5 prípojného telesa 4 vyplýva z obr. 2. Tu dôjde k využitiu šiestich prepojovacích tunelíkov 7 krížovej väzby a štyroch vytvore IOných tunelíkov 7 na pripojnom telese 4. Šírka prevliekacieho pásu 5 prípojného telesa 4 býva o 2 až 4 mm užšia než je šírka štrbiny prepojovacich ÍUIICIÍKOV 7.Technické riešenie nosnej prevliekacej krížovej väzby upevnené na nosiči tvorí nástroj na vytvorenie pohodlného univerzálneho nosného prvku, ktorý sa uplatní zvlášť v prípade použitia vo forme služobných odevov vojenských ozbrojených zložiek, požianiych útvarov, záchranárov vodných a banských, horskej služby,ale poslúži aj pri vytváraní výrobkov pre voľný čas, kedy je riešenie uplatnené na cestovnom alebo horskom batohu, na rybárskej brašne alebo bežnom pracovnom odeve a batožine.1. Nosná prevliekacia krížová väzba, zahmujúca najmenej dva rovnobežne pásy (2) pozdĺžne a najmenej dva rovnobežne pásy (3) priečne, ktoré sú voči sebe uložené V jednej rovine, najčastejšie kolmo tak, že sa čiastočne prekrývajú a sú spojovacími stehmi (6) pripevnené k nosiču (l) a medzi spojovacími stehmi (6) vznikajú prepojovacie tunelíky (7), v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že spojovacie stehy (6) sú usporiadane v miestach prekrývajúcich sa pásov (2, 3) v línii bokov spodného prekrytého pásu (2) tak, že zachytávajú ako pás (2) pozdĺžny, tak aj pás (3) priečny a oba prekrývajúce sa pásy (2, 3) sú pripevnené k nosiču (l), pričom medzera medzi pásmi (2) pozdĺžnyrni aj pásmi (3) priečnymi má v podstate zhodnú šírku, ako je šírka pásov (2, 3).

MPK / Značky

MPK: A41D 13/00

Značky: nosná, vazba, prevliekacia, křížová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u5553-nosna-prevliekacia-krizova-vazba.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nosná prevliekacia krížová väzba</a>

Podobne patenty