Dekorovaný stavebný dielec

Číslo patentu: U 5479

Dátum: 07.07.2010

Autor: Nezverejniť Pôvodcu

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka spôsobu výroby dekorovaného stavebného dielca doskovitého tvaru, ktorý je použiteľný vo výstavbe pozemných, alebo cestných stavieb.Doteraj ší stav technikySú známe stavebné dosky, pozostávajúce z nekovových a kovových komponentov, ktoré sú vyrobené odlievaním vo forme. Ďalej sú známe ozdobné stavebné dosky s rastlinnými, alebo geometrickými motívrni na jednej strane. Sú to platne, väčšinou používané na fasádu budov, na dodatočné zatepľovanie jestvujúcich budov, alebo používané na tepelnú izoláciu u novostavieb. Opísané ozdobné stavebné materiály sami o sebe netvoria nosnú konštrukciu stavby.Základnou úlohou predloženého technického riešenia je jednoduchý stavebný dielec, ktorý je možno použiť na ozdobu stavebných jednotiek, realizovaných ako novostavba, alebo nadstavba, prístavba, plošné položená stavba chodníka, plot, oddeľovací múr, alebo informačná stavba. Pri spôsobe výroby je zohľadnené ekologická stránka technológie, ktorá patrí medzi bezodpadové technológie, nezaťažujúce životné prostredie. Dekorácia dekorovaného s stavebného dielca je jednoduchá a energeticky nenáročná. Dekorácia sa robí odtláčaním častí ľudského tela do stavebnej hmoty, ktorá v okamžiku vytvárania dekóru je V plastickom stave. Po vytvorení dekóru stuhne. Pri použití na stavenisku nevzniká odpad. Dekorované stavebné dielce vyrobené podľa predkladaného technického riešenia sa vyrábajú priamo na stavenisku, ich doprava na miesto použitia je jednoduchá, pretože sa jedná o ľahké doskové tvary, ktoré sú manipulovateľné ľudskou silou.Podstata technického riešenia tkvie v spôsobe výroby dekorovaného stavebného dielca, splňujúceho pevnostné požiadavky na stavebné materiály pre pozerrmé stavby, ktoré sú definované najmä pevnosťou jednotlivých dielcov a stabilitou navzájom spojených dielcov. Dekorované stavebné dielce podľa technického riešenia pozostávajú z dekorovaného bloku rozmerov a tvarov požadovaných stavebníkom a určitého počtu kovových výstuh, vytvorených z plechových profilov, ktoré sú umiestnené v zadnej stene. Kovová výstuha je pokrytá stavebnou hmotou, takže je po dekorovaní a stuhnutí dekorovaného stavebného dielca neviditeľná.Dekorácia na dekorovanom stavebnom dielci je vytvorená najmä odtláčaním častí živého tela, ľudského alebo zvieracieho, ktoré pred odtláčaním môžu byť pokryté, alebo nepokryté.Dekorovaný stavebný dielec je doskovitého tvaru, jeho ohraničujúci obvod je n-uholník, s počtom strán n,kde nm 3, mm nekonečno. V špeciálnom prípade má dekorovaný stavebný dielec ohraničujúcí obvod kruh, alebo ovál.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie je bližšie objasnené na príkladoch jeho uskutočnenia, ktorých opis bude podaný s prihliadnutím na priložené obrázky kde obr. l predstavuje schému dekorovaného stavebného dielca ohraničeného štvoruholníkom obr. 2 predstavuje schému dekorovaného stavebného dielca ohraničeného oválom, obr. 3 predstavuje schému dekorovaného stavebného dielca ohraničeného kruhom.Príklady uskutočnenie technického riešeniaSpôsob výroby dekorovaného stavebného dielca 6, pozostávajúci z vyrobenej kovovej výstuhy vloženej do formy ohraničenej n-uholníkom, ktorá sa pokryje stavebnou hmotou a na povrch ktorej sa urobia odtlačky. V jeho hornej časti sa odtlačí alfanumericky nápis 1, ktorým je meno, priezvisko, prezývka, alebo umelecké meno, pod ním sa ako dekoračný prvok urobia odtlačky končatín, a to bud priamo odtlačok získaný odtlačením nepokrytej končatiny, alebo končatiny pokrytej odevom alebo obuvou. Najmenší počet odtlačkov končatiny je jeden. V ďalšom kroku sa odtlačí singnum 4, alebo podpis, umiestnený na spodnej časti dekorovaného stavebného dielca. Spôsob výroby pokračuje odtlačenírn identifikačného prvoku na dekoračnom stavebnom dielci, ktorým je dátum 5. Umiestnenie dátumu a podpisu na dekorovanom stavebnom dielci je ľubovoľné,výhodne sa tieto dekoračné prvky urniestnia v spodnej časti dekorovaného stavebného dielca.Spôsob výroby dekorovaného stavebného dielca ako bol popísaný v príklade l, ktorý je ohraničený kruhom, výhodne sú na dekoráciu použité dva odtlačky končatín. Nie je v rozpore s predkladaným technickým riešením, ak sú Odtlačky jedného druhu, to znamená, Odtlačky dvoch homých končatín 2, alebo sú odtlačené dve dolné končatiny 3. Podpis 4 a dátum 5 sa výhodne umiestnia v spodnej časti dekorovaného stavebného dielca 6. Spáj anie jednotlivých dekorovaných stavebných dielcov navzájom, alebo pri pripájaní dekorovaného stavebného prvku 6 ku drevenej alebo kovovej, alebo nekovovej stavebnej konštrukcii sa výhodne použije systém kovovej spojovacej doštičky vyrobenej z materiálu zhodného s materiálom výstuhy.Spôsob výroby dekorovaného stavebného dielca ako bol popísaný v príklade 1 alebo 2, u ktorého sa na dekoráciu použije kombinácia odtlačkov hornej a dolnej končatiny. Špeciálnyrn prípadom je spôsob výroby dekorovaného stavebného dielca s predom navŕtanými otvormi, ktoré pre prehľadnosť nie sú na obrázkoch znázornené. Ako spojovací člen sa použijú kovové klince alebo skrutky. Výhodne sa použijú samorezné vruty. Dekorované stavebné dielce sa dajú umiestňovať vo zvislej aj vodorovnej polohe a V sklone pod uhlom od 1 do 90 °, V rôznej skladbe, s možnosťou využitia ľubovoľných projektov podľa individuálnej požiadavky zákazníka.Spôsob výroby dekorovaného stavebného dielca ako bol popísaný v predchádzajúcich príkladoch 1 až 3 na dekoráciu ktorého sú použité Odtlačky dvoch dolných a dvoch horných končatín.Technické riešenia umožňuje využiť dekorovaný stavebný dielec pri výstavbe objektov občianskej vybavenosti, na umiestnenie na budovy, ploty oddeľovacie múriky, podľa individuálnej požiadavky zákazníka. Technológia tvorby dekorovaného stavebného dielca a jeho použitia je nezávislá na ročnej dobe.1. Spôsob výroby stavebného dekorovaného dielca, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z nasledujúcich krokov vloženie vopred vyrobenej kovovej výstuhy do formy ohraničenej plochou n-uholníka,ktorá sa v druhom kroku pokryje stavebnou hmotou a na povrch ktorej sa urobia odtlačky, v jeho hornej časti sa odtlačia alfanumerický nápis (l), ktorým je meno, priezvisko, prezývka, alebo umelecké meno, pod ním sa ako dekoračný prvok odtlačí najmenej jeden odtlačok končatiny, a/alebo singnum (4), alebo podpis, a/alebo dátum (5).2. Spôsob výroby stavebného dekorovaného dielca podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa odtlačí kombinácia odtlačkov hornej končatiny (2) a dolnej končatiny (3).3. Spôsob výroby stavebného dekorovaného dielca podľa nároku 1 a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m ,že jeho ohraničenie je kruh.4. Spôsob výroby stavebného dekorovaného dielca podľa nároku 1 a 2, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že je ohraničený oválom.5. Spôsob výroby stavebného dekorovaného dielca podľa nároku 1 a 2, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že je ohraničený pravouhlým štvoruholníkom.6. Spôsob výroby stavebného dekorovaného dielca podľa nároku 3, 4 alebo 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa na odtlačenie do stavebnej hmoty použije kombinácia dvoch odtlačkov homej končatiny (2) a jedného odtlačku dolnej končatiny (3).7. Spôsob výroby stavebného dekorovaného dielca podľa nároku l až 5, V y z n a č u j ú ci s a t ý m , že sa na odtlačenie do stavebnej hmoty použijú odtlačky dvoch dolných a dvoch homých končatín a podpis (4) a dátum (5) sa umiestni v ľavom dolnom rohu dekorovaného stavebného dielca.8. Dekorovaný stavebný dielec vyrobený spôsobom podľa nároku 1 až 8, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že má otvory na upevnenie vo zvislej a/alebo vodorovnej polohe, alebo v sklone pod uhlom od 1 do 90 °, podľa individuálnej požiadavky zákazníka.

MPK / Značky

MPK: B44C 5/00, E04C 2/00

Značky: dekorovaný, dielec, stavebný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u5479-dekorovany-stavebny-dielec.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dekorovaný stavebný dielec</a>

Podobne patenty