Spôsob získania výslednej charakteristiky výstupného signálu zapojením termistorových snímačov v rozdeľovačoch vykurovacích nákladov

Číslo patentu: U 5462

Dátum: 07.06.2010

Autori: Perko Pavol, Schwartz Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predmetom úžitkového vzoru je spôsob získania výslednej charakteristiky výstupného signálu zapojením terrnistorových snímačov v rozdeľovačoch vykurovacích nákladov s nelineámyrni elektrickými charakteristikami závislýmí od teploty a ich priradenie k vykurovacím telesám tak, že závislosť výstupného signálu zo snímača od teploty vykurovacieho telesa sa približuje fyzikálnej závislosti prenosu tepla z vykurovacieho telesa do miestnosti, pričom Výstupný signál je súčasne úmerný tepelnému výkonu vykurovacieho telesa.Úžitkový vzor sa týka elektronických rozdeľovačov vykurovacích nákladov, u ktorých rieši spôsob získania výslednej charakteristiky výstupného signálu zapojením termistorových snímačov V rozdeľovačoch vykurovacích nákladov tak, že tento je úmerný tepelnému koeficientu vykurovacieho telesa n a tepelnému výkonu vykurovacích telies P bez využitia elektronických arinnetických obvodov.Doteraj ší stav technikyV Slovenskej republike je známe použitie teplotnej závislosti elektronických prvkov v snímačoch elektronických rozdeľovačov vykurovacích nákladov na základe kryštálového rezonátora, ktoré však vyžaduje pre ďalšie spracovanie signálu do úrovne úmernej koeficientu n a tepelnému výkonu P špecializovaný Zákaznícky integrovaný obvod.V zahraničí sú využívané termoelektrické prvky, u ktorých spoločnou vlastnosťou je, že rovnako vyžadujú aritmetický člen až do úrowie mikroprocesora pre prispôsobenie tepelnej závislosti úrovne signálu snímačov úmernej n a P. Nevýhodou tohto znaku je vyššia ekonomická náročnosť celého elektronického rozdeľovača vykurovacích nákladov.Uvedenú nevýhodu odstraňuje riešenie podľa obr. l tohto úžitkového vzoru, ktoré sa vyznačuje tým, že spôsob získania výslednej charakteristiky výstupného signálu zapojením terrnistorových snímačov V rozdeľovačoch vykurovacích nákladov s nelineárnyrni elektrickýrni charakteristikami závislými od teploty a ichspôsobom zapojenia do mostíka sa dosiahne ich závislost podľa vzťahu R , R ,( T s ) T , kde n je labora tóme určený teplotný koeficient vykurovacieho telesa, R,R,(Ts) je hodnota odporu termistoru závislá od teploty a T 5 je teplota vykurovacieho telesa, pričom vhodnou kombináciou nelineárnych terrnistorových prvkov a lineámych odporových prvkov mostíka sa dosiahne žiaduci priebeh výslednej charakteristiky výstupného signálu, pričom hodnoty termistorových snímačov zodpovedajú hodnotám tepelných výkonov vykurovacích telies, na ktorých sú umiestnené vo vykurovanej jednotke, napríklad bytu, a Výstupný signál z termistorových snímačov je závislý od teploty jednotlivých vykurovacích telies a zodpovedá fyzikálnej závislosti prenosu tepla z vykurovacích telies do miestností vykurovanej jednotky, pričom pre výkon vykurovacieho telesa plati, žeH T -T HP 7)gí 855 j, kde T, je aktuálna teplota vykurovacieho telesa a T, je referenčná teplota vykurovacieho telesa, napríklad pri teplote 20 °C, a n je laboratórne určená charakteristika vykurovacieho telesa a gn je nominálny výkon vykurovacieho telesa a 80 je teplota vykurovacieho telesa, pri ktorej sa zisťuje jeho nominálny výkon a ktorá môže byť aj iná, pričom vzájomné zapojenie terrnistorových snímačov na vykurovacích telesách a ich Výstupný signál je súčasne úmerný celkovému tepelnému výkonuvykurovacích telies vykurovanej jednotky a teda súčtu tepelných výkonov Pi vykurovacích telies inštalovaných v tejto jednotke, kde k zodpovedá počtu vykurovacích telies vo vykurovanej jednotke.Využitírn úžitkového vzoru sa dosiahne zjednodušenie zapojenia, zníženie ceny, zvýšenie spoľahlivosti elektronických rozdeľovačov vykurovacích nákladov.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je zobrazené zapojenie terrnistorového snímača pre elektronický rozdeľovač nákladov na vykurovanie, kde na obr. l je zobrazené zapojenie terrnistorového snímača do mostíka a v tab. l je konkrétny príklad fungovania snímača a na obr. 2 je zobrazený priebeh vyžiareného výkonu vykurovacieho telesa od jeho teploty a na obr. 3 je zobrazený priebeh napätia na mostíku V závislosti od teploty vykurovacieho telesa podľa tab. l tohto úžitkového vzoru.Uvedenú nevýhodu odstraňuje riešenie podľa obr. 1 tohto úžitkového vzoru, ktoré sa Vyznačuje tým, že spôsob získania výslednej charakteristiky výstupného signálu zapojením termistorových snímačov v rozdeľovačoch vykurovacích nákladov s nelineámymi elektrickými charakteristikami závíslými od teploty a ichspôsobom zapojenia do mostíka sa dosiahne ich závislosť podľa vzťahu R, R ,( TS) T z , kde n je labo ratórne určený teplotný koeficient vykurovacieho telesa, R.R.(Ts) je hodnota odporu terrnistoru závislá od teploty aT je teplota vykurovacieho telesa, pričom vhodnou kombináciou nelineámych termistorových prvkov a lineárnych odporových prvkov mostíka sa dosiahne žiaduci priebeh výslednej charakteristiky výstupného signálu, pričom hodnoty terrnistorových snímačov zodpovedajú hodnotám tepelných výkonov vykurovacích telies, na ktorých sú umiestnené vo vykurovanej jednotke, napríklad bytu, a Výstupný signál z termistorových snímačov je závislý od teploty jednotlivých vykurovacích telies a zodpovedá fyzikálnej závislosti prenosu tepla z vykurovacích telies do miestností vykurovanej jednotky, pričom pre výkon vykurovacieho telesa plati, žekde T 5 je aktuálna teplota vykurovacieho telesa a T, je referenčná teplota vykurovacieho telesa, napríklad pri teplote 20 °C, a n je laboratóme určená charakteristika vykurovacieho telesa a g je nominálny výkon vykurovacieho telesa a 80 je teplota vykurovacieho telesa, pri ktorej sa zisťuje jeho nominálny výkon a ktorá môže byť aj iná, pričom vzájomné zapojenie terrnistorových snímačov na vykurovacích telesách a ich Výstupný signál je súčasne úmerný celkovému tepelnému výkonuvykurovacích telies vykurovanej jednotky a teda súčtu tepelných výkonov P vykurovacích telies inštalovaných v tejto jednotke, kde k zodpovedá počtu vykurovacích telies vo vykurovanej jednotke.Spôsob úpravy nelineámej závislosti elektrickej charakteristiky snímačov od teploty spočíva V tom, že vhodnou kombináciou nelineámych prvkov a lineárnych prvkov mostíka sa dosiahne žiaduci priebeh výslednej charakteristiky výstupného signálu.Ak termistor je zapojený v mostíku podľa obr. 1 s napájacím napätím napríklad SV platí, žekde RtR(Ts) je aktuálny odpor terrnistoru a R, je referenčný odpor a U je napätie na nemennej vetve mostíka. Vychádzajúc z konkrétnych hodnôt tab. 1 potom priebeh vyžiareného výkonu vykurovacieho telesa P(T 5) v závislosti od jeho teploty T 5, ktorý je na obr. 2, kopíruje priebeh výstupného napätia U(T 5) od teploty vykurovacieho telesa TS, ktorý je na obr. 3.Predmet úžitkového vzoru môže byť využitý V elektronických rozdeľovačoch vykurovacích nákladov.l. Spôsob získania výslednej charakteristiky výstupného signálu zapojenim terrnistorových snímačov v rozdeľovačoch vykurovacích nákladov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zapojením tennistorov s nelíneárnymi elektrickými charakteristikami závislýrni od teploty a ich paralelným spôsobom zapojenia do jednej vetvy mostíka a kombináciou s lineámymi odporovými prvkami mostika sa dosiahne priebeh výslednej charakteristiky výstupného signálu, ktorý zodpovedá hodnotám tepelných výkonov vykurovacích telies, pričom hodnoty jednotlivých termistorových snímačov zodpovedajú hodnotám tepelných výkonov jednotlivých vykurovacích telies, na ktorých sú umiestnené vo vykurovanej jednotke, napríklad bytu, a Výstupný signál z termistorových snímačov je závislý od teploty jednotlivých vykurovacích telies a zodpovedá fyzikálnej závislosti prenosu tepla z vykurovacích telies do miestností vykurovanej jednotky, pričom vzájomné zapojenie termistorových snímačov na vykurovacích telesách a ich Výstupný signál je súčasne úmemý celkovému súčtu tepelných výkonov vykurovacích telies vykurovanej jednotky a teda súčtu tepelných výkonov vykurovacích telies, inštalovaných v tejto jednotke.

MPK / Značky

MPK: F24D 19/00, G01K 17/00, G01K 7/16

Značky: vykurovacích, charakteristiky, výstupného, rozdeľovačoch, nákladov, zapojením, spôsob, termistorových, signálu, získania, snímačov, výslednej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u5462-sposob-ziskania-vyslednej-charakteristiky-vystupneho-signalu-zapojenim-termistorovych-snimacov-v-rozdelovacoch-vykurovacich-nakladov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob získania výslednej charakteristiky výstupného signálu zapojením termistorových snímačov v rozdeľovačoch vykurovacích nákladov</a>

Podobne patenty