Elektronické systémové zapojenie úhrady stravy elektronickou stravovacou poukážkou

Číslo patentu: U 5459

Dátum: 07.06.2010

Autor: Kráľ Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka elektronického systémového zapojenia úhrady stravy elektronickou stravovacou poukážkou ako automatizovaného systému, ktorý dopĺňa súčasný systém stravovacích poukážok V tlačenej podobe. Navrhovaný automatizovaný systém zabezpečuje evidenciu úhrad stravovania zamestnancov prostredníctvom špeciálnej stravovacej karty vo verejných stravovacích zariadeniach a ich následné zúčtovanie s dodávateľmi stravy. Predstavovaný systém zahŕňa riešenie pre prijímanie požiadaviek na platbu, verifikáciu platieb, evidenciu všetkých úhrad, dátovú komunikáciu s autorizačnými systémami a aplikačné rozhranie pre komunikáciu s objednávateľmi a dodávateľmi stravy. Technické riešenie spadá do oblasti elektronického prenosu dát a automatizovaného spracovania dát.Doteraj ší stav technikyV zmysle platného zákona číslo 31 1/2001 Z. z. par. 152 je zamestnávateľ povinný zabezpečiť aspoň jedno teplé jedlo pre zamestnanca bud vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v zariadeniach verejného stravovania. V súčasnosti veľa zamestnávateľov nevlastní stravovacie zariadenia a preto požiadavku zákona na zabezpečenie stravovania riešia cez verejne stravovacie zariadenia. Na území Slovenska v súčasnosti pôsobí 5 stravovacích spoločností, ktoré pre cca 600 000 zamestnancov vydávajú, predávajú a distribuujú stravovacie poukážky.Zamestnávateľ po podpise zmluvy s jednou alebo viacerými stravovacími spoločnosťami objedná v zmysle zákona stravovacie poukážky pre svojich zamestnancov. Po uhradení faktúry od stravovacej spoločnosti zamestnávateľom, doručí stravovacia spoločnosť zamestnávateľovi stravovacie poukážky. Zamestnávateľ doručí stravovacie poukážky zamestnancom.Zamestnanci použijú (odovzdajú) stravovacie poukážky príslušnej stravovacej spoločnosti v stravovacom zariadení, ktoré si zvolili na úhradu stravy, ak má toto zariadenie podpísanú zmluvu s príslušnou stravovacou spoločnosťou (logo v predajni).Stravovacie zariadenia skladujú prijaté stravovacie poukážky ako ceninu a zvážajú ju v dohodnutých termínoch resp. ju odosielajú poštou ako ceninu priamo stravovacím spoločnostiam. Stravovacie zariadenie v zmysle podpísanej zmluvy so stravovacou spoločnosťou predloží stravovacie poukážky na preplatenie príslušnej stravovacej spoločnosti. Stravovacia spoločnosť vyplatí resp. uhradí prostriedky stravovaciemu zariadenie podľa podmienok zmluvy.Stravovacie spoločnosti zabezpečujú v súčasnosti výrobu papierových stravovacích poukážok V určitej kvalite s jednoznačnou identifikáciou cez čiarový kód. Pri preplácaní stravovacích poukážok prichádza k opätovnej kontrole pravosti papierového dokumentu a po jeho preplatení k fyzickej likvidácii.Nevýhody existujúceho riešenia spočívajú v tom, že zamestnanec môže platiť len celýrni stravovacími poukážkami, to znamená hodnotou (v EUR), ktorá je uvedená na stravovacej poukážke, lebo je zakázané zo stravovacích poukážok vydávať peniaze. Nevýhodou je aj fakt, že platnosť stravovacích poukážok od niektorých stravovacích spoločností po roku končí a zamestnanec musí sledovať aby mu neprepadli. Ďalej stravovacia spoločnosť a následne aj zamestnávateľ musi fyzicky distribuovať papierové stravovacie poukážky jednotlivým zamestnancom, čo je náročný a prácny celý distribučný systém. Stravovacie zariadenie má navyše vysokú prácnosť s prijímaním stravovacích poukážok, ich primárnym znehodnotením, skladovaním, prevozom a odovzdaním na zúčtovanie. Napokon stravovacie zariadenie má dlho viazané prostriedky v existujúcich stravovacích poukážkach.Tieto skutočnosti viedli k snahe o vytvorenie novej koncepcie automatizovaného elektronického systému,ktorý by uľahčil systém objednávania a distribúcie stravovacích poukážok smerom k zamestnancom a zjednodušil a zrýchlil systém zúčtovania platieb vykonaných pomocou stravovacích poukážok za poskytnutú stravu.Výsledkom tohto úsilia je ďalej opisovaný úžitkový vzor, ktorý rieši koncepciu zapojenia uvedeného systému, v ktorom koncepcia je postavená na vydaní špeciálnej platobnej stravovacej karty -elektronickej stravovacej poukážky - ktorá bude vydaná na konkrétneho zamestnanca a opakovane ju zamestnanec používa na platenie za skonzumovanú stravu v stravovacom zariadení. Všetky pohyby stravovacou kartou sú evidované on-line V navrhovanom automatizovanom systéme a v závere dňa spracované a zúčtované na ťarchu jednotlivých stravníkov a v prospech jednotlivých stravovacích zariadení.Vyššie uvedené nedostatky vyššie opisovaného stavu techniky sú odstránené elektronickým systémovým zapojením úhrady stravy elektronickou stravovacou poukážkou podľa technického riešenia, ktorého podstataspočíva v tom, že médium papierových stravovacích poukážok sa nahradí špecializovanou platobnou kartou - elektronickou stravovacou kartou - resp. elektronickou stravovacou poukážkou (ako ESO karta) a zautomatizuje sa proces distribúcie a zúčtovanie vykonávaný ľudskou obsluhou prostredníctvom softvérových a hardvérových modulov a dátového prenosu.Na ESO karte bude možné opätovne vložiť kredit takzvané dobíj ať peňažné prostriedky to znamená, že zamestnávateľ môže pomocou navrhnutého systému každý mesiac zaslať zamestnancovi na ESO kartu prislúchajúci objem prostriedkov určených na stravovanie. Peňažné prostriedky si bude môcť doplniť pracovník aj prevodom zo svojho účtu, tak aby mal dosť prostriedkov na celomesačné stravovanie resp. Procesor môže poskytovať aj kredit na stravovanie do určitej vopred dohodnutej sumy. Živnostnici a malí zamestnávatelia môžu zaslat rovno požadovanú sumu prevodným príkazom a ESO karta bude dobitá a platobný systém(PAYSAFE) zároveň vygeneruje potrebnú faktúru.ESO karta bude použiteľná v ľubovoľnom platobnom termináli (EFT POS) stravovacieho zariadenia na úhrady stravy s ktorým vlastník resp. prevádzkovateľ POS terrninálu uzavrel zmluvu - dodatok o akceptácii ESO karty. Zároveň Procesor umožní akceptovať ESO karty len v zariadeniach, ktoré poskytujú stravu a karta bude schopná hradiť len tovarové skupiny určené na stravovanie (nie alkohol, cigarety a pod.).Spoločnosť, ktorá bude prevádzkovať navrhovaný automatizovaný systém uvádzaná ako Procesor po uzavretí zmluvy so zamestnávateľom a vlastníkom resp. prevádzkovateľom platobného terminálu vydá zamestnancom ESO kartu a to tým zamestnancom, ktorých uvedie zamestnávateľ do zoznamu používateľov ESO kariet. Po vydaní ESO karty, ktorú vydá Procesor, môže zamestnávateľ prostredníctvom web portálu,ktorý je prostredníctvom zabezpečeného rozhrania napojený na systém ESODB, objednať ďalšie navýšenie kreditu na ESO kartu pre zamestnancov, ktorý už túto kartu vlastnia. Následne zamestnávateľ realizuje platbu v prospech Procesora.Ako náhle sa v ESODB objaví príznak uhradenej Čiastky od zamestnávateľa, ESOGATEWAY preberie informácie o sumách a navýši prípadne doplní kredit na jednotlivých ESO kartách zamestnancov. Od tohto momentu môžu zamestnanci hradiť stravu prostredníctvom ESO kariet V stravovacích zariadeniach vybavených platobným terrninálom a označených logom Procesora.V okamžiku platby ESO kartou za stravu ESOGATEWAY transakciu z platobného terminálu veriñkuj e oproti databáze ESODB zamestnancov vlastniacich ESO karty a skontroluje stav na účte, či daný zamestnanec rná dostatok prostriedkov na uhradenie stravy. Podľa stavu účtu odošle systém ESOGATEWAY na prislušný PQS terminál bud kladnú alebo zápomú autorizáciu. Zároveň systém ESOGATEWAY zarezervuje na účtoch zamestnancov sumu ktorú už autorízoval v prípade pozitívnej autorizácie.Systém ESOGATEWAY v spracovaní konca dňa debetuje jednotlivé evidenčné účty vlastníkov ESO karty o sumy vykonaných transakcií počas dňa a kredituje evidenčné účty jednotlivých stravovacích zariadení v ktorých zamestnanci vlastniaci ESO karty zaplatili za poskytnutú stravu. Záznamy o jednotlivých zamestnávateľoch, vlastníkoch ESO kariet a stravovacích zariadeniach sú uložené v databáze ESODB.Systém ESOGATEWAY prostredníctvom dátového prenosu, ktorý je súčasťou elektronického bankovníctva, presunie prostriedky zo svojho zbemého účtu v prospech zúčtovacieho účtu banky v objeme transakcii vykonaných V predchádzajúci deň resp. v deň za ktorý sa vykonáva zúčtovanie.Bankový systém následne zúčtováva platby za transakcie vykonané na termináloch jednotlivých bánk.Zaslané sumy jednotlivým stravovacím zariadeniam odpíše systém ESOGATEWAY zo svojich evidenčných účtov.Web portál umožňuje jednotlivým stravníkom a stravovacím zariadeniam sledovať stav svojho evidenčného účtu, kontrolovať vykonané platby zo strany zamestnanca a prijaté platby zo strany stravovacieho zariadenia a umožňuje prevádzať peňažné prostriedky. Stravovacie zariadenie môže zároveň sledovat odpísanie prostriedkov z evidenčného účtu u Procesora a ich pripísanie v prospech účtu v zúčtovacej banke.Web portál je softvérová aplikácia tvorená jednotlivými www stránkami s použitím web technológií(HTTP, HTTPS, JAVA, PHP, Python, Flash, PERL, a ďalšie), Web portál je dostupný prostredníctvom intemetového pripojenia. Web portál bude poskytovať aj ďalšie podporné informácie a to pre zamestnávateľov,stravovacie spoločnosti a aj pre všetkých držiteľov ESO kariet. Prístup na web portál prostredníctvom internetového pripojenia bude umožnený aj na prípadných predajných miestach Procesora s obsluhou, kde bude možné nabíjať ESO karty za peňažnú hotovosť. Ak sa Procesor rozhodne vyplácať stravovacím zariadeniam v obchodných miestach aj hotovosť cez Web portál bude mať prístup k informáciám o stave účtu stravovacieho zariadenia.Uvedená funkcionalita web portálového riešenia v prípade zabezpečení činnosti sledovania stavu evidenčného účtu, kontroly vykonaných platieb POS tennináloch a prijatých platieb zo strany stravovacieho zariadenia, bude rovnako zabezpečená operátorrni v operačnom stredisku dosiahnuteľnom prostredníctvom telefónneho spojenia a SMS služieb (Call Centrum). V prípade potreby je tak možné nahradiť alebo doplniť Web portál o Call Centrum.Vyššie opísaná funkčnosť elektronického systémového zapojenia úhrady stravy elektronickou stravovacou poukážkou je realizovaná tak, že najmenej jeden platobný terminál (1.2) akceptujúci elektronické stravo 10vacie poukážky (1.1) je dátovými a komunikačnými prenosovýrni prostriedkami (1 .3) prepojený so spracovateľským centrom (2), ktoré je ďalej dátovýrni a komunikačnýrni prenosovýrni prostriedkami (1 .3) prepojené s bankovými prostriedkami (4.1) a ktoré je ďalej dátovými a komunikačnýrni prenosovýrni prostriedkami (1 .3) prepojené s WEB portálom (3.1). Spracovateľské centrum (2) okrem iného pozostáva z evidenčných a komunikačných prostriedkov (2.1) prepojených s databázou (2.3) vlastníkov elektronických stravovacích poukážok. Pritom V spracovateľskom centre (2) sú platobné prostriedky (2.2) prepojené s evidenčnými a komunikačnými prostriedkami (2. l). Taktiež v spracovateľskom centre (2) sú platobné prostriedky (2.2) prepojené s databázou (2.3) vlastníkov elektronických stravovacích poukážok. Pre aspoň jednu konkrétnu realizáciu je databáza (2.3) vlastníkov elektronických stravovacích poukážok spracovateľského centra (2) prepojená s WEB portálom (3.1) dátovými a komunikačnýrni prenosovýrni prostriedkami (1.3). Pre aspoň druhú konkrétnu realizáciu sú evidenčné a komunikačné prostriedky (2. l) spracovateľského centra (2) prepojené s bankovýrni prostriedkami (4.1) dátovými a komunikačnýrni prenosovýrni prostriedkami (1.3).Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude ďalej vysvetlené na výkrese, kde je na obr. 1 znázornená schéma zapojenia automatizovaného systému, ktorý zabezpečuje evidenciu úhrad stravovania zamestnancov prostredníctvom ESO karty vo verejných stravovacích zariadeniach a ich následné zúčtovanie s dodávateľmi stravy.V tomto príklade je opisované zapojenie automatizovaného systému pre evidenciu úhrad stravovania zamestnancov prostredníctvom ESO karty aj s opisom činností znázorneného na priloženom obr. l. Automatizovaný systém využíva aj existujúce technologické zariadenia a je doplnený o nový hardvér a softvérové aplikácie.Navrhované technické zapojenie zabezpečuje proces predávania a spracovania dát prostredníctvom definovaných komunikačných prostriedkov a aplikačných modulov. Základom komunikačného modelu je systém ESOGATEWAY ako evidenčný a komunikačný prostriedok 2.1, ktorý je umiestnený na hardvérových prostriedkoch v spracovateľskom centre 2. Odosielanie žiadosti na autorizáciu ESO karty ako elektronickej stravovacej poukážky 1.1 z POS ako platobného terminálu 1.2 je realizované prostredníctvom dátového prenosu(TCP-IP, X.25, prípadne proprietárne protokoly) ako dátových prenosových prostriedkov 1.3, ktorý je smerovaný na systém ESOGATEWAY ako evidenčný a komunikačný prostriedok 2.1 a dátové prenosové prostriedky 1.3 sú tvorené sieťou TELCO operátora. ESO karta ako elektronická stravovacia poukážka 1.1 je platobná karta (magnetická, čipová, technológia NFC alebo RFID), ktorá je využiteľná iba pre úhradu stravy na POS termináloch ako platobných terrnináloch 1.2 stravovacej spoločnosti l.Spracovanie požiadavky na autorizáciu je realizované v spracovateľskom centre 2 v systéme ESOGATEWAY ako evidenčný a komunikačný prostriedok 2.1, ktorý je napojený na databázu ESODB ako databázou 2 J 3 vlastníkov elektronických stravovacích poukážok a systém PAYSAF E ako platobný prostriedok 2.2, ktorý generuje finančné zostavy a daňové doklady. Prepojenie je realizované na protokoloch TCP/IP. Toto prepoj eníe zabezpečuje prenos informácií ako je jedinečný kód ESO karty, ID zamestnanca, ID zamestnávateľa, výšku kreditu, ID stravovacej spoločnosti a ďalšie potrebné dáta pre automatizovanú činnost systému evidencie úhrad a stavov. Systém ESOGATEWAY ako evidenčný a komunikačný prostriedok 2.1 je cez zabezpečené rozhranie prepojený na bankové prostriedky 4.1 externej banky, kde prostredníctvom dátového prenosu je realizovaný presun prostriedkov zo zberného účtu v systému ESOGATEWAY ako evidenčný a komunikačný prostriedok 2.1 v prospech zúčtovacieho účtu banky v objeme transakcií vykonaných V predchádzajúci deň resp. v deň za ktorý sa vykonáva zúčtovanie.Systém ESODB ako databáza 2.3 vlastníkov elektronických stravovacích poukážok je prostredníctvom rozhrania prepojený na web portál 3.1, ktorý slúži vlastníkom ESO kariet ku kontrole stavu kreditu na ESO karte, vlastníkom ESO kariet a zamestnávateľom ku kontrole a realizácii platieb a stravovacím spoločnostiam 1 ku kontrole stavu realizovaných transakcií na POS termináloch.V systéme ESOGATEWAY ako evidenčného a komunikačného prostriedku 2.1 sa prostredníctvom softvérového vybavenia zabezpečuje komunikácia so systémom PAYSAFE, komunikácia s databázou ESODB(relačná databáza), spracovanie prijatých požiadaviek z POS terminálu na autorizáciu - uplatnenie pravidiel na základe stavu na ESO účtu, odoslanie informácie o stavu autorizácie na EFT POS terminál a komunikácia s bankovým systémom.1. Elektronické systémové zapojenie úhrady stravy elektronickou stravovacou poukážkou, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že najmenej jeden platobný terminál (1.2) akceptujúci elektronické stravovacie poukážky (1.1) je dátovýrni a komunikačnými prenosovými prostriedkami (1.3) prepojený so spracovateľským centrom (2), ktoré je ďalej dátovýrni a komunikačnými prenosovýrni prostriedkami (1.3) prepojené s bankovýrni prostriedkami (4.1) a ktoré je ďalej dátovými a komunikačnými prenosovými prostriedkami (1.3) prepojené s WEB portálom (3.1).2. Elektronické systémové zapojenie úhrady stravy elektronickou stravovacou poukážkou podľa nároku 1,v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že spracovateľské centrum (2) pozostáva z evidenčných a komunikačných prostriedkov (2.1) prepojených s databázou (2.3) vlastníkov elektronických stravovacích poukážok.3. Elektronické systémové zapojenie úhrady stravy elektronickou stravovacou poukážkou podľa nároku l a 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že v spracovateľskom centre (2) sú platobné prostriedky (2.2) prepojené s evidenčnýmí a komunikačnými prostriedkami (2.1).4. Elektronické systémové zapojenie úhrady stravy elektronickou stravovacou poukážkou podľa aspoň jedného nároku l až 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že v spracovateľskom centre (2) sú platobné prostriedky (2.2) prepojené s databázou (2.3) vlastníkov elektronických stravovacích poukážok.5. Elektronické systémové zapojenie úhrady stravy elektronickou stravovacou poukážkou podľa aspoň jedného nároku l až 4, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že databáza (2.3) vlastníkov elektronických stravovacích poukážok spracovateľského centra (2), je dátovýrni a komunikačnými prenosovýrni prostriedkami6. Elektronické systémové zapojenie úhrady stravy elektronickou stravovacou poukážkou podľa aspoň jedného nároku 1 až 5, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že evidenčné a komunikačné prostriedky (2.1) spracovateľského centra (2) sú dátovýrni a komunikačnými prenosovými prostriedkami (1.3) prepojené s bankovými prostriedkami (4.1).

MPK / Značky

MPK: G06Q 50/00

Značky: stravy, úhrady, systémové, poukážkou, stravovacou, elektronické, elektronickou, zapojenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u5459-elektronicke-systemove-zapojenie-uhrady-stravy-elektronickou-stravovacou-poukazkou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektronické systémové zapojenie úhrady stravy elektronickou stravovacou poukážkou</a>

Podobne patenty