Jednostranné zvodidlo, obzvlášť na krajnice rýchlostných komunikácií

Číslo patentu: U 5324

Dátum: 07.12.2009

Autori: Molin Stanislav, Noháč Robert, Žídek Radim, Rochovansky David

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Jednostranné zvodidlo, obzvlášť pre lo-ajnice rýchlostných komunikácií, obsahujúce vertikálne usporiadané stlpiky, na ktorých je cez dištančný diel priečne k stlpiku skrutkovým spojom upevnená aspoň jedna zvodnica, pričom stlpiky sú vyrobené z otvoreného oceľového profilu, otvorenou stranou odvráteného od zvodnice, a dištančný diel je vyrobený z plochej oceľovej tyče, vytvarovanej do otvoreného profilu.Zvodidlá pre krajnice rýchlostných komunikácií, t. j. pre rýchlostné cesty a diaľnice, podľa doterajšieho stavu techniky tvoria stĺpiky z tyče s prierezom UE 100 (ekonomické) valcované za tepla a umiestnené každé 2 metre V pozdĺžnom smere zvodidla. Na nich je pomocou rúrkovej spojky a spojovacieho materiálu uchytená zvodnica. Výška zvodidla nad terénom je 750 mm. Všetky diely zvodidla sú vyrábané z konštrukčnej ocele.Takéto zvodidlá pre krajnice rýchlostných komunikácií spĺňajú požiadavky len na nižšiu úroveň zadržania H 1 podľa ČSN EN 1317-1 a ČSN EN 1317-2, čo je zvodidlo odskúšané na náraz osobným automobilom s celkovou hmotnosťou 900 kg, uhlom nárazu 20 °, s nárazovou rýchlosťou 100 km/h a náraz nákladným automobilom s celkovou hmotnosťou 10 000 kg, uhlom nárazu 15 °, s nárazovou rýchlosťou 70 km/h. V súčasnosti už táto úroveň zadržania prestáva byť pre krajnice rýchlostných komunikácií dostačujúca.Riešenie podľa stavu techniky je opísané napr. vCZl 7437 U a CZl 7439 U rovnakého prihlasovateľa.Technické riešenie si kladie za cieľ navrhnúť zvodidlo vyššie uvedeného druhu, ktoré poskytuje vyššiu úroveň zadržania vozidiel. Táto vyššia úroveň zadržania vozidiel by mala dosahovať hodnoty H 2 podľa ČSN EN 1317-1 a ČSN EN 1317-2, čo je zvodidlo odskúšané na náraz osobným automobilom s celkovou hmotnosťou 900 kg, uhlom nárazu 20 °, s nárazovou rýchlosťou 100 km/h a náraz autobusom s celkovou hmotnosťou 13 000 kg, uhlom nárazu 20 °, s nárazovou rýchlosťou 70 km/h.Táto úloha je riešená jednostrranným zvodidlom, obzvlášť pre krajnice rýchlostných komunikácií, obsahujúcim vertikálne usporiadané stlpiky, na ktorých je cez dištančný diel priečne k stlpiku skrutkovým spojom upevnená aspoň jedna zvodnica, pričom stĺpiky sú vyrobené z otvoreného oceľového profilu, otvorenou stranou odvráteného od zvodnice a dištančný diel je vyrobený z plochej oceľovej tyče, vytvarovanej do otvoreného profilu. Riešenie sa vyznačuje tým, že dištančný diel je tvorený prvým proñlom a druhým profilom,pričom prvý profil je vytvorený v tvare , a druhý profil je vytvorený v tvare U, pričom oba profily sú pre zaistenie vzájomného opretia aspoň vo svojej časti tvarovo a rozmerovo zlícované.Výhodné uskutočnenie spočíva v tom, že celý druhý profil a homá časť prvého profilu sú pravouhlé.Ďalšie výhodné uskutočnenie spočíva V tom, že pätka v dolnej časti prvého profilu je s pravouhlou hornou časťou prvého profilu spojená pod tupým uhlom prebiehajúcou spojnicou, prednostné pod uhlom l 10 °.Ďalšie výhodné uskutočnenie spočíva V tom, že stĺpik má v príereze tvar V, pričom otvory pre skrutkove spoje sú upravené vo vrchole tvaru V.Ďalšie výhodné uskutočnenie spočíva v tom, že pod zvodnicou je pripevnená spodná pásnica, a to v strede medzi komunikáciou a spodným okraj om zvodnice.Ďalšie výhodné uskutočnenie spočíva v tom, že spodná pásnica je vytvorená výhodne v tvare plochćho profilu s, pričom V strednej časti tohto profilu je usporiadaný otvor pre skrutkový spoj.Takto vytvorené zvodidlo je vhodne obzvlášť pre krajnice a stredne deliace pruhy rýchlostných ciest a diaľnic s požiadavkou úrovne zadržania H 2.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené prostredníctvom konkrétnych príkladov uskutočnenia znázornených na výkresoch, na ktorých sú jednotlive časti znázomené v mierke, a na ktorých predstavujeObr. 1 uskutočnenie jednostranného zvodidla podľa predloženého technického riešenia v náryse aObr. 2 uskutočnenie jednostranného zvodidla podľa predloženého technického riešenia v priereze, vedenom vertikálne medzi stlpikmi.Zvodidlo podľa predloženého technického riešenia obsahuje zvodnice l, stĺpiky 2, spodné pásnice 3 a dištančné diely. Vždy ku každému stĺpiku 2 je prvým skrutkovým spojom cez dištančný diel, vytvorený z dvoch profilov 4, 5, pripevnená zvodnica 1 a pomocou druhého skrutkového spoja je pod zvodnicou 1 pripevnená spodná pásnica 3. Stĺpiky 2 sú usporiadané V rozstupe R, ktorý je 2000 mm. Napríklad má zvodnica 1 dlžku D, ktorá sa rovná 4 m. Výška V jej horného okraja nad komunikáciou je 870 mm. Spodná pásnica 3 je pod zvodnicou 1 pripevnená približne v strede medzi komunikáciou a spodným okrajom zvodnice l, konkrétne je jej pozdĺžny stred pod horným okrajom zvodnice 1 v úrowii U, ktorá je rovná 607 mm.Stĺpiky 2 sú vyrobené z oceľovej tyče prierezu v tvare V, tu prednostné V 140. Sú vybavené otvormi pre prvý skrutkový spoj pre pripevnenie dilštančného dielu, t. j. profilov 4, 5, a otvorom pre druhý skrutkový spoj pre pripevnenie spodnej pásnice 3. Stlpik 2 je osadený odvrátený otvorenou stranou svojho profilu V od komunikácie. T 0 znamená, že otvormi pre skrutkové spoje sú vybavené na sploštenom vrchole jeho prierezu tvaru V, ktorý je privrátený ku komunikácii.Dištančný diel, ako je zrejmé z obr. l, je tvorený prvým profilom 4 a druhým profilom 5, pričom prvý profil 4 je vytvorený v tvare a druhý profil 5 je vytvorený v tvare U. Oba profily 4, 5 sú pre zaistenie vzájomného opretia vo svojich častiach tvarovo a rozmerovo zlicované. Druhý profil 5 je vo svojich ramenách tvaru U vybavený vždy jedným otvorom, a to na jednej strane pre pripevnenie hornou skrutkou prvého skrutkového spoja ku stĺpiku 2, a na druhej strane pre spojenie ďalšou skrutkou s prvým profilom 4 a zo zvodnicou 3. Druhý profil 5 je v príkladnom uskutočnení otočený spojovacím mostíkom tvaru U nahor. Do pravouhlo vytvoreného druhého profilu 5 v tvare U zapadá rovnako pravouhlo vytvorená horná časť prvého profilu 4. V spodnej časti prvého profilu 4 je upravený otvor pre pripevnenie ďalšou skrutkou prvého skrutkového spoja ku stĺpiku 2, a to V pätke, ktorá je s pravouhlou hornou časťou prvého profilu 4 spojená pod tupým uhlom prebiehajúcou spojnicou, prednostné pod uhlom l 10 °. Profily 4, 5 sú vyrobené z oceľovej plochej tyče tvámením za studena.Pri montáži ku stĺpiku 2 sa podľa obr. 1 teda najprv nahor priskrutkuje druhý profil 5, a to svojím mostíkom nahor. Do jeho vnútra sa následne zospodu zasunie prvý profil 4 a priskrutkuje sa. Potom sa môže primontovať zvodnica 3. Medzi stĺpikom 2 a dištančným dielom je tak dole uhol približne ll 0 ° a hore uhol príblížne 90 °.Oba profily 4, 5 sa tak vo vzájomne zloženej, resp. namontovanej polohe prekrývajú v mieste ramena druhého profilu 5, ktore je privrátené ku zvodnici 1, a čiastočne na mostíku, ktorý je približne kolmý ku stĺpiku 2. Vonkajší rozmer, tzn. šírka druhého profilu 5 určuje odstup O zvodnice 3 od stípika 2, ktorý je prednostne 200 mm.Pokiaľ ide o tvar je spodná pásnica 3 vytvorená výhodne v tvare plochého profilu s, pričom otvor pre druhý skrutkový spoj je upravený v strednej časti tohto profilu. V namontovanom stave je potom profil s privrátený ku komunikácii svojimi vypuklými stranami.Aj keď predložené technické riešenie bolo opísané v súvislosti s určitými prednostnými uskutočneniami,nie je úmyslom tohto opisu obmedziť jeho rozsah len na tieto opísané uskutočnenia. Rovnako môžu byť vyššie uvedené i ďalej opísané znaky podľa technického riešenia použité jednotlivo samotné alebo v ľubovoľných vzájomných kombináciách. Odkazy, uvedené v závislých nárokoch, odkazujú na ďalšie uskutočnenia predmetu hlavného nároku znakmi príslušného závislého nároku. Tieto však neznamenajú rezignáciu na docielenie samostatnej, predmetnej ochrany pre znaky týchto závislých nárokov.l. Jednostranné zvodidlo, obzvlášť pre krajnice rýchlostných komunikácii, obsahujúce vertikálne usporiadané stĺpiky (2), na ktorých je cez dištančný diel priečne ku stĺpiku (2) skrutkovým spojom upevnená aspoň jedna zvodnica (l), pričom stĺpiky (2) sú vyrobené z otvoreného oceľového profilu, otvorenou stranou odvráteného od zvodnice (l), a dištančný diel je vyrobený z plochej oceľovej tyče, vytvarovanej do otvoreného profilu, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že dištančný diel je tvorený prvým profilom (4) a druhým,profilom (5), pričom prvý profil (4) je vytvorený v tvare a druhý profil (5) je vytvorený v tvare U, pričom oba profily (4, 5) sú pre zaistenie vzájomného opretia aspoň vo svojej časti tvarovo a rozmerovo zlícovane.2. Jcdnosüanné zvodidlo podľa nároku l, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že celý druhý profil (5) a homá časť prvého profilu (4) sú pravouhlé.3. Jednostranné zvodidlo podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pätka v dolnej časti prvého profilu (4) je s pravouhlou hornou časťou prvého profilu (4) spojená pod tupým uhlom prebiehajúcou spojnicou, prednostné pod uhlom l 10 °.4. Jednostranné zvodidlo podľa nároku l až 3, V y z n a č uj ú c e s a tý m , že stĺpik (2) má v priereze tvar V, pričom otvory pre skrutkové spoje sú usporiadané vo vrchole tvaru V.5. Jednostranné zvodidlo podľa nároku 1 až 4, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že pod zvodnicou (l) je pripevnená spodná pásnica (3), a to v strede medzi komunikáciou a spodným okrajom zvodnice (l).6. Jednostranné zvodidlo podľa nároku S, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že spodná pásníca (3) je vytvorená výhodne V tvare plochého profilu e , pričom v strednej častí tohto profilu je usporiadaný otvor pre skrutkový spoj.

MPK / Značky

MPK: E01F 15/02

Značky: krajnice, jednostranně, rýchlostných, obzvlášť, zvodidlo, komunikácií

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u5324-jednostranne-zvodidlo-obzvlast-na-krajnice-rychlostnych-komunikacii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Jednostranné zvodidlo, obzvlášť na krajnice rýchlostných komunikácií</a>

Podobne patenty