Tabuľka s evidenčným číslom motorového a prípojného vozidla

Číslo patentu: U 4992

Dátum: 05.02.2008

Autor: Lakatoš Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie aktualizácie tabuliek s evidenčnýrrii číslami priestorovou úpravou sa týka úpravy V súčasnosti a V budúcnosti používaných registračných tabuliek evidencie motorových a ich pripojných vozidiel, vzhľadom k zabezpečeniu identifikácie, zisťovania polôh, sledovania jázd a ochrany dopravných prostriedkov pred, počas a po zavedení systému elektronického výberu mýta za využívanie určených pozemných komunikácií v rámci Slovenska a Európskej únie.Doteraj ší stav technikyV súčasnosti sa používajú jednoriadkové, dvoj - viacriadkové registračné tabuľky evidencie dopravných prostriedkov, ktoré sú kovové alebo plastové, majú obdlžnikový tvar, prípadne zaoblené rohy, sú v bielej, žltej alebo modrej farbe, obsahujúce na ľavom okraji 12 žltých hviezdičiek na modrej ploche a rozlišovací znak Slovenskej republiky, a/alebo symbol- štátny znak Slovenskej republiky približne v centrálnej časti plochy, prípadne V rohovej časti plochy tabuľky.Modrá plocha s 12 žltýrni hviezdičkami a rozlišovací znak Slovenskej republiky, a/alebo štátny symbol- štátny znak Slovenskej republiky nie sú vyhotovené v profile.V prípade predpokladaných zákonných zmien, do motorových vozidiel sa budú musieť na doteraz bližšie neidentiñkované rriiesto v motorovom alebo na motorovom vozidle umiestniť vysielače kódov - elektronické identifikačné čipy jednotlivých motorových vozidiel s pridelenýini evidenčnými číslami uvedených na tabuľkách evidencie motorových a ich prípojných vozidiel ktoré sú evidované na území Slovenskej republiky.Miesto na umiestnenie elektronických identifikačných čipov na, alebo v motorových vozidlách nie je definované.Ako jedno z technických riešení, ktoré prináša najviac výhod sa javí umiestnenie a umiestňovanie vysielačov kódov - elektronických identifikačných čipov na zadnú, alebo na prednú stranu všetkých tabuliek s evidenčnými číslami motorových a ich prípojných vozidiel umiestnených na vozidle.Toto riešenie zabezpečí jednoznačnú elektronickú identifikáciu motorových a ich prípojných vozidiel v kombinácii prideleného evidenčného čísla a elektronického identifikačného kódu obsiahnutého a deñnovaného v čipe.V súčasnosti používané registračné tabuľky evidencie motorových a ich prípojných vozidiel na trvalé, pevné umiestnenie vysielačov kódov - elektronických identiñkačných čipov nie sú prispôsobené a neposkytujú možnosť na ich bezpečné umiestnenie t. j. také miesto, ktoré by ochránilo elektronický identifikačný čip, kontrolný, ochranný prvok pred mechanickým, chemickým a iným poškodením,znicemm.Uvedené nedostatky úspešne odstraňuje navrhované technické riešenie podľa úžitkového vzoru,ktorého podstata spočíva v tom, že súčasné a budúce registračné tabuľky evidencie motorových a ich prípojných vozidiel prostriedkov v mieste, vyobrazenia štátneho symbolu evidujúceho štátu, tvarovaním kovového podkladu za studena, prípadne tvarovaním za tepla sa vytvorí dodatočne, alebo v priebehu pokračujúcej výroby vypuklý priestorový profil na prednej strane registračnej tabuľky, ktorý na zadnej strane tabuľky je zároveň priehlbňou.Do takto vytvoreného vypuklého priestorového profilu, ktorá na čelnej strane tabuľky s evidenčným číslom tvorí ochranné vydutie, je potom možné zo zadnej strany pevnou väzbou osadiť výrobok,kontrolný a/alebo ochranný prvok, vysielač kódov - elektronický identifikačný čip.Alebo sa vytvorí dodatočne, alebo v priebehu polqačujúcej výroby v tesnej blízkosti grafického symbolu obvodový, priestorovo profilovaný lem, ktorý je na zadnej strane tabuľky zároveň obvodovou drážkou.Na takúto plochu ohraničenú priestorovo profilovaným lemom, ktorá na povrchu tabuľky s evidenčným číslom tvorí ochrarmý lem, je potom možné z prednej strany pevnou väzbou osadiť výrobok,kontrolný a/alebo ochrarmý prvok, vysielač kódov - elektronický identifikačný čip. Tento je možné chrániť osadením ochranného krytu pevnou väzbou na podklad tabuľky.Toto technické riešenie vytvorenia priestoru a/alebo plochy na možné osadenie elektronického identifikačného čipu okrem toho, že zabezpečí požadovanú ochranu čipu zaručí, že osadenie čipu na tabuľky s evidenčnými číslami, nezmení predpismi definovanú vonkajšiu úpravu tabuliek s evidenč nými číslami.Prehľad obrázkov na výkresochVyobrazenie na obr. 1 a obr. 3 znázoniuje výsledok aktualizácie, registračnej tabuľky evidencie motorových a ich prípojných vozidiel priestorovou úpravou súčasnej neupravenej jedno a viacriadkovej registračnej tabuľky pre evidenčné čísla motorových dopravných a ich prípojných vozidiel, za účelom vytvorenia vypuklého priestorového profilu na prednej strane registračných tabuliek s evidenčnými číslami motorových a ich prípojných vozidiel v časti s vyobrazeným grafickým symbolom a je zároveň priehlbňou zo zadnej strany tabuľky.Vyobrazenie na obr. 2 a obr. 4 znázorňuje výsledok aktualizácie, registračnej tabuľky evidencie motorových prostriedkov a ich prípojných vozidiel priestorovou úpravou súčasnej neupravenej jedno a viacriadkovej registračnej tabuľky pre evidenčné čísla motorových a ich prípojných vozidiel, za účelom vytvorenia vypuklého obvodového, priestorovo proñlovaného lemu grafického symbolu, ktorý na zadnej strane registračných tabuliek s evidenčnýrni číslami motorových a ich prípojných vozidiel, tvori zároveň obvodovú drážku.Na pôvodnom vyhotovení podkladového materiálu jednoriadkovej registračnej tabuľky evidencie dopravných prostriedkov a ich prípojných vozidiel 1 po priestorovej úprave, sa na prednej strane pod grafickým symbolom vytvorí vypuklý priestorový profil 1.1, ktorý je na zadnej strane tabuľky zároveň priehlbňou. Umožňuje to napríklad umiestnenie ďalšieho kontrolného, ochranného prvku na registračnú tabuľku zo zadnej strany do tohto profilu, pritom z čelnej strany registračných tabuliek s evidenčnýrni číslami motorových a ich prípojných vozidiel je chránený vypuklým priestorovým profilom 1.1.Na pôvodnom vyhotovení podkladového materiálu jednoriadkovej registračnej tabuľky evidencie dopravných prostriedkov a ich prípojných vozidiel 1 po priestorovej úprave, sa na prednej strane na obvode grafického symbolu vytvorí vypuklý obvodový, priestorovo profilovaný lem 2.1, ktorý je na zadnej strane tabuľky zároveň obvodovou drážkou. Umožňuje to napriklad umiestnenie ďalšieho kontrolného, ochranného prvku na registračriú tabuľku z prednej strany do tohto, lemom vymedzeného priestoru. Po osadení ochranného krytu 2.2 pevnou väzbou nad vytvorený obvodový, priestorovo profilovaný lem na registračnej tabuľke, vznikne vypuklý priestorový profil 2.3.Na pôvodnom vyhotovení podkladového materiálu viacriadkovej registračnej tabuľky evidencie dopravných prostriedkov a ich prípojných vozidiel 2 po priestorovej úprave, sa na prednej strane pod grafickým symbolom vytvorí vypuklý priestorový profil 1.1, ktorý je na zadnej strane tabuľky zároveň priehlbňou. Umožňuje to napríklad umiestnenie ďalšieho kontrolného, ochrarmého prvku na registračnú tabuľku zo zadnej strany do tohto profilu, pritom z čelnej strany registračných tabuliek s evidenčnýrni číslami motorových a ich prípojných vozidiel je chránený vypuklým priestorovým profilom 1.1.Na pôvodnom vyhotovení podkladového materiálu viacriadkovej registračnej tabuľky evidencie dopravných prostriedkov a ich prípojných vozidiel 2 po priestorovej úprave, sa na prednej strane na obvode grafického symbolu vytvorí vypuklý obvodový, priestorovo profilovaný lem 2.1, ktorý je na zadnej strane tabuľky zároveň obvodovou drážkou.Umožňuje to napríklad umiestnenie ďalšieho kontrolného, ochranného prvku na registračnú tabuľku z prednej strany do tohto lemom vymedzeného priestoru. Po osadení ochranného krytu 2.2 pevnou väzbou nad vytvorený obvodový, priestorovo profilovaný lem na registračnej tabuľke, vznikne vypuklý priestorový profil 2.3.Priemyselná využiteľnosť Technickým riešením aktualizácie registračnej tabuľky evidencie motorových dopravných pro striedkov a ich prípojných vozidiel priestorovou úpravou, je možné takto upravené tabuľky s evidenčnýini číslami priemyselne vyrábať, uvádzať do obehu, upravovať a s výhodami využívať.l. Jednoríadková (l) a viacriadková tabuľka (2) s evidenčným číslom motorového a prípojného vozidla, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je priestorovo upravená tak, že má na prednej strane na ploche pod grafickým symbolom, vypuklý priestorový profil (1.1), ktorý je zo zadnej časti zároveň priehlbňou, v ktorej môžu byť mniesmené kontrolné, a/alebo ochranné prvky tabuliek s evidenčnými číslami.2. Iednoríadková (1) a viacriadková (2) tabuľka s evidenčným číslom motorového a prípojného vozidla, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je priestorovo upravená tak, že má na prednej strane na obvode grafického symbolu, vypuklý obvodový priestorovo proñlovaný lem (2.1), ktorý je na zadnej strane tabuľky zároveň obvodovou drážkou, eventuálne krytý vypuklým ochranným krytom (2.2),čím je vytvorený priestor (2.3) v ktorom môžu byť umiestnené kontrolné, a/alebo ochranné prvky tabuliek s evidenčnými číslami.

MPK / Značky

MPK: B60R 13/00

Značky: tabulka, evidenčným, motorového, vozidla, přípojného, číslom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u4992-tabulka-s-evidencnym-cislom-motoroveho-a-pripojneho-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tabuľka s evidenčným číslom motorového a prípojného vozidla</a>

Podobne patenty