Stolná loptová hra

Číslo patentu: U 4952

Dátum: 07.01.2008

Autor: Mano Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predmetom technického riešenia je zariadenie, ktoré patri medzi stolné hry hrané v miestnostiach a používajúce malé hracie teleso - loptu.Z praxe sú známe viaceré stolné hry pre dvoch hráčov, pri ktorých je cieľom hry dopraviť loptu do súperovej bránky. Robi sa to často ñgúrkami držanýrni Voľne V ruke, prípadne upevnenými na tyčiach, s ktorými hráči účelovo pohybujú. Sú známe aj loptové hry hrané šachovými frgúrkami na šachovnici bud originálnej, alebo prispôsobenej. Úlohou technického riešenia je rozšíriť pestrosť známych hier o ďalšie technické formy.Stanovenú úlohu rieši zariadenie podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom,že za vonkajšími stenami je vytvorené hracie pole z plochy ohraničenej mantinelom, V ktorom sú na dvoch protiľahlých stranách hracieho poľa vytvorené bránky, pod ktorými je výhodne namontované zbemé zariadenie zaústené do vyhadzovača lôpt, na ktorý je výhodne napojený vhadzovací žľab, pričom pri stene mantinelu sú nad hracím poľom V pároch umiestnené Výkyvné hracie ramená ovládané údemíkom.Prehľad obrázkov na výkresochZariadenie podľa predmetu technického riešenia je znázornené na pripojených obrázkoch, kde obr. l poskytuje pohľad na zostavené zariadenie V pokoji, obr. 2 je schematický pohľad zhora na zariadenie bez vrchných krytov V stave pokoja a obr. 3 je pohľad zhora na zariadenie bez vrchných krytov, V ktorom sú úplne vysunuté hracie ramená jedného hráča bližšie k bránke a hracie ramená druhého hráča vzdialenejšie od bránky.Vodorovné hracie pole 1 je na povrchu potiahnuté súknom. Od stredu je na všetky strany smerom k okrajom mierne sklenené. Na obvode je úplne ohraničené kolmými stenami mantinelu 2, Spojenými na krajoch tak, že je vytvorený uzavretý šesťuholnik s rovnobežnýrni protiľahlými stranami. V dvoch z nich, ktoré sú namontované oproti sebe, je od úrovne hracieho poľa 1 vytvorená futbalová bránka 3 V tvare otvoru obdlžnikového tvaru, za ktorý je na stenu mantinelu 2 na odvrátenej strane od hracieho poľa 1 pripevnená sieť, reprezentovaná V príklade uskutočnenia plastovou škatuľkou bez prednej a spodnej steny. Pod úrovňou hracieho stola l je spod každej bránky 3 až k vyhadzovaču 5 lôpt nainštalované zbemé zariadenie 4 v tvare korýtka so sklonom od bránky 3 k vyhadzovaču 5 lôpt, postavenému pri vonkajšej stene 9 alebo pri spojnici dvoch vonkajších stien 9 z ich vonkajšej strany. K vyhadzovaču 5 lôpt, vybavenému vynášacím mechanizmom s mkoväťou 10 je napojený vhadzovací žľab 6, vytvorený nad mantinelom 2 ako uzavretý drôtený rámik, nasmerovaný nad stred hracieho poľa l,nad ktorým je kruhovito rozšírený na priemer väčší, než je priemer použitej lopty primeranej veľkosti a následne vytočený nahor. Vhadzovací žľab 6 je sklonený od vonkajšej steny 9 po miesto nad stredom hracieho poľa l. Nad hracím poľom 1 sú pri každej ďalšej stene mantinelu 2 výkyvne namontované vedľa seba dve hracie ramená 7. V príklade uskutočnenia je medzi štyrmi stenami mantinelu 2 a hracím poľom l voľný priestor, do ktorého sú vložené hracie ramená 7. Hracie ramená 7 sú V pokoji umiestnene za sebou takmer v rovine stien mantinelu 2. Každé hracie rameno 7 je na jednom kraji upevnené otočne okolo zvislej osi V mieste upevnenia a je Výkyvné do hracieho poľa 1. Hracie rameno 7 je na zadnej strane spojené s klinom 11, ktorý je v jednom mieste spojený s pevnou časťou zariadenia (nezakreslenou) vratnou pružinou. O klin ll je opretý údemik 8, pohyblivo upevnený vo vonkajšej stene 9. Vonkajšie steny 9 sú v príklade uskutočnenia vyhotovené rovnobežne s mantinelom 2. Úderník 8 je pohyblivý k hraciemu ramenu 7 a od neho v smere kolmom na vonkajšiu stenu 9. V príklade uskutočnenia sú na zariadení namontované štyri úderniky 8 pre každého hráča, dva bližšie k bránke 3 a dva od nej vzdialenejšie. Tým nie sú vyčerpané všetky možnosti. Hracie rameno 7 je privýkyve do hracieho poľa 1 orientované prednou stranou smerom k súperovej bránke 3. Pri plnom výkyve je medzi hracími ramenami 7 aspoň páru najbližšieho k bránke 3 medzera menšia než je priemer použitej lopty. V príklade uskutočnenia majú hracie ramená 7 rôznu dlžku. Zariadenie je súmemé podľa stredu hracieho poľa 1.Zariadenie môže byť vybavené vlastnými nohami na umožnenie pohodlnej polohy pri hre oboch hráčov postoj ačky, elektrickým osvetlením priestoru v bránkach 3 a hracieho poľa l, počitadlom strelených gólov a prípadne mincovníkom. Na vylúčenie dotyku loptičky rukou môže byť celé zariadenie zakryté priehľadným sklom. Mantinely 2 môžu vytvoriť aj ine ako šesťuholníkové hracie pole 1. Toto môže mať napr. zaoblené okraje, môže byť kruhové, eliptické, obdĺžnikové, môže mať ľubovoľné ohraničenie.Lopta alebo jedna z lôpt uložených v zbemom zariadení 4 je mechanizmom vo vyhadzovači 5 lôpt,vyzdvihnutým za rukoväť 10 na horný doraz, vypustená do vhadzovacieho žľabu 6, po ktorom sa skotúľa k stredu hracieho poľa 1. V mieste rozšírenia vhadzovacieho žľabu 6 prepadne na hracie pole 1 a dokotúľa sa náhodne na miesto, kde ju môže zasiahnuť jedno z hracích ramien 7 pri výkyve spôsobenom úderom ruky hráča na údernik 8. Lopta je odrazená smerom k súperovej bránke 3. Úlohou protihráča je úderom ruky na niektorý zo štyroch vlastných úderníkov 8 dosiahnuť výkyv príslušného hracieho ramena 7, ktorý odvráti vystrelenú loptičku od vlastnej bránky 3 a pošle ju k súperovej bránke 3. Po údere vráti (nezakreslená) pružina hracie rameno 7 i údernik 8 do východiskovej polohy. Od hracích rarnien 7 lieta loptička po hracom poli 1 a naráža na steny mantinelu 2, ktoré ju vracajú späť do hry. Hráči búchajú do svojich úderníkov 8 dovtedy, kým loptička nespadne do jednej z bránok 3. Spadnutá loptička sa zgúľa po naklonenej rovine zbemého zariadenia 4 do vyhadzovača 5 lôpt, odkiaľ je opísaným spôsobom vrátená do hry. Pri použití mincovníka zabráni tento po uplynutí určeného času prístupu loptičky zo zberného zariadenia 4 do vyhadzovača 5 lôpt. Vhodením ďalšej mince sa zábrana na stanovený čas zruší a hra môže prebehnúť znovu.Opísané zariadenie je priemyselne využiteľné v drevárskom priemysle, pričom drevo môže byť jeho základným prvkom. V kombinácii s platrni, kovom a i. je reálne uplatnenie sériovej výroby.1. Stolná loptová hra s hracím poľom, mantinelom, vonkajšími stenami a aspoň jednou loptou,v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že za vonkajšími stenami (9) je vytvorené hracie pole (l) z plochy ohraničenej mantinelom (2), v ktorom sú na dvoch protiľahlých stranách hracieho poľa (l) vytvorené bránky (3), pod ktorými je výhodne namontované zbemé zariadenie (4) zaústené do vyhadzovača(5) lôpt, na ktorý je výhodne napojený vhadzovací žľab (6), pričom pri stene mantinelu (2) je nad hracim poľom(1) umiestnené aspoň jedno Výkyvné hracie rameno (7) ovládané údemíkom (S).2. Stolná loptová hra podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že hracie pole (1) je výhodne sklonené od stredu k okraj om.3. Stolná loptová hra podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že bránka (3) je Výhodne vytvorená z otvoru v mantineli (2) a siete alebo jej náhradky, pripojenej zo zadnej strany mantinelu (2), pričom sieť, prípadne jej náhradka je použitá bez spodnej steny.4. Stolná loptová hra podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že zberné zariadenie(4) je namontované pod každou z bránok (11) a je vedené pod úrovňou hracieho poľa (l) so sklonom k vyhadzovaču (5) lôpt.5. Stolná loptová hra podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že vyhadzovač (5) lôpt je vybavený vynášacím mechanizmom s rukoväťou (10) umiestnenou pri niektorej z vonkajších stien6. Stolná loptová hra podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že vhadzovací žľab (6) je vedený ponad mantinel (2) nad stred hracieho poľa (1).7. Stolná loptová hra podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že do mantine 1 u(2) sú nad hracím poľom (1) vytvorené výrezy, do ktorých sú zapustené výkyvne a vratne namontovane hracie ramená (7), pričom tieto sú výhodne namontované v pároch pre každého hráča.8. Stolná loptová hra podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pri každom hracom ramene (7) je namontovaný údernik (8), pohyblivý V smere k hraciemu ramenu (7) a od neho.

MPK / Značky

MPK: A63D 13/00

Značky: stolná, loptová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u4952-stolna-loptova-hra.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stolná loptová hra</a>

Podobne patenty