Kobercová lišta

Číslo patentu: U 494

Dátum: 08.06.1994

Autor: Struhelka Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Úžitkový vzor sa týka kobercovej lišty, ktorou saprichytávajú koberce pri stenách miestnosti. D 2.f.c.-srai.ši iesghniłsgaZnáme sú kobercove listy z plastickeho materiálu,vybavené na strane priliehajúcej ku stene miestnosti dištančnými páskami, ktoré ponechávajú medzi stenou miestnosti a základnou stenou lišty voľný priestor, napriklad na telefónne vedenie. Na hrane lišty, najvzdialenejšej od podlahy miestnosti, je vytvorená nadol zahnutá strieška,pridržiavajúca zvislo uložený kobercový pásik, ktorý je ku základnej stene lišty prichytený obojstrannou samolepiacou páskou a ktorý svojou hrúbkou zakrýva okraje vodorovne položeneho koberce a chráni ho pred rozstrapkaním.Nevýhodou tohoto riešenia je, že kobercovú lištu je treba ku stene miestnosti prichytávat napr. pribíjanim,priskrutkovanim alebo lepenim. Inou nevýhodou je potrebalepenia zvislého kobercového pásika ku stene lišty.Uvedené nevýhody doterajšieho stavu do značnej miery odstraňuje kobercová lišta podľa úžitkového vzoru, kde kobercová lišta je upravená tak, že na hrane základnej steny,ktorá je protiľahlá ku strieške, je v pravom uhle ku základnej stene vytvorená podkladová lišta, umiestnená na opačnej strane základnej steny voči dištančným priečkam. Pritom rovnobežne s podkladovou lištou, medzi ňou a strieškou, vo vzdialenosti približne výšky koberce od podkladovej lišty, je vytvorená pozdĺžna prichytka kobercového pásika s lemom, zahnutým smerom ku strieške, pričom vzdialenosť lemu od základnej steny odpovedá výške koberca. Ak sú podlahy pri stenách dilatované Hu. polystyrěnom, je možné použit dalšie alternatívneuskutočnenie kobercovej lišty. pri ktorom podkladové lištaprečnieva cez základná stenu v smere dištančných priečok,pričom prvá hrana podkladovej lišty je rovnobežná s rovinou základnej steny a je umiestnená na rovnakej strane základnej steny ako dištančné priečky a leží v rovnakej rovine ako hrany dištančných priečok, vzdialené od základnej steny. V tej istej rovine je potom kolmo na podkladovú lištu, v smere odstriešky, umiestnená pozdĺžna kotviaca lišta, spojene s prvouTechnické riešenie je podrobnejšie opisané podľa priložených výkresov, kde na obr.l je znázornený prvý príklad uskutočnenia kobercovej lišty a na obr.2 je znázornený druhýNa obr.l je znázornený rez prvým príkladom uskutočnenie kobercovej lišty podľa tohoto technického riešenia. Kobercové lišta je tvorená základnou lištou A, na jednej strane ktorej sú dve pozdĺžne dištančné priečky 2 a na jej prvej hrane ą je vytvorená strieška 1 so zahnutým lemom Ä striešky, umiestneným na opačnej strane základnej lišty A voči dištančným priečkam g. Strieška A prečnieva cez základnú lištu A cez jej obidve strany, pričom jej pozdĺžna hrana na strane dištančných priečok g leží v jednej rovine s tými pozdĺžnymi hranami dištančných priečok g, ktoré sú najvzdialenejšie od základnej lišty A. Vzdialenosť lemu § striešky od základnej lišty L odpovedá výške koberca É. K druhej hrane 1 základnej lišty L,protiľahlej ku strieške 5, je v pravom unle ku základnej lište L pripojená podkladové lišta 8. umiestnená na opačnej strane základnej lišty L voči dištančným priečkam 3, Rovnobežne s podkladovou lištou g, medzi ňou a strieškou 4, vo vzdialenosti približne výšky koberca É, je vytvorené pozdĺžna prichytke S kobercového pásika lg s lemom L pásíka, zahnutým smerom kustrieěke 4. Vzdialenosť lemu Aj pésika od základnej líšiNa obr.2 je zobrazený druhý príklad uskutočneniekobercovej lišty podľa tohto technického riešenia. Kobercová lišta je tu vytvorená tak, ako v prvom príklade uskutočnenia,pričom však podkladové lišta ą prećnieva cez základnú lištu L aj na strane díštančných priečok 5, a to až do roviny, v ktorej sú umiestnené hrany díštančných priečok 3 vzdialené od základnej lišty l, V tejto rovine je kolmo na podkladovú lištu § v smere odvrátenom od striešky 3, vytvorená pozdĺžna kotviaca lištag, spojená s hranou podkladovej lišty §. Toto FIenie je možná použiť najmä viey JH je medzi stenoufälł ž podiahoul 5 miestnosti vytvorená dilataćnä äpára lg, vyplnenál. Kobercové lišta, tvorená základnou stenou, na jednej strane ktorej su vytvorené aspoň dve pozdĺžne dištančné priečky a na prvej hrane ktorej je vytvorená strieška so zahnutým lemom,umiestneným na opačnej strane základnej steny voči dištančným prieckam. Kde od zakladnej steny vzdialené hrany dištanćných priečok a striešky sú v jednej rovine, zatiaľ čo vzdialenosť lemu striešky od zakladnej steny odpovede výške koberca,v y 2 n a ć u j ú c a s a t y m , že na druhej hrane (7) základnej steny (1) protiľahlej voči strieške (4) je v pravom uhle ku základnej stene (1) vytvorená podkladové lišta (8), umiestnená na opačnej strane voči dištančnym priečkam (2).2. Kobercové lišta podľa nároku 1, v y z n a Č u j ú c a s a t ý m , že rovnobežne s podkladovou lištou (8), medzi ňou a strieškou (4), vo vzdialenosti od podkladovej lišty (8) odpovedajúcej výške koberce (6), je vytvorená pozdĺžna-ichytke (9) kobercoveho pásika (10) s lemom (ll) pásika,zahnutým smerom ku strieške (4), pričom vzdialenosť lemu (ll)pásika od základnej steny (1) odpovedá výške koberce (6).3. Kobercové lišta podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j úc a s a t ý m , že podkladové lišta (8) nrečnieva cez zá kladnú stenu (1) na strane dištančných priečok (2), pričom hrana podkladovej lišty (8) a hrany dištančných priečok (2) vzdialené od základnej steny (1), ležia v jednej rovine, v ktorej je kolmo na podkladovú lištu (8), na opačnej strane ako základná stena (1), umiestnená pozdĺžna kotviaca lišta (12), spojená s hranou podkladcvej lišty (8).

MPK / Značky

MPK: E04F 19/02

Značky: kobercová, lišta

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u494-kobercova-lista.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kobercová lišta</a>

Podobne patenty