Prístroj pre obohacovanie nápojov plynmi

Číslo patentu: U 493

Dátum: 08.06.1994

Autori: Jardek Peter, Majoroš Dušan, Lupták Marián

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Úžitkový vzor sa tyka prístroja pre obohacovanie nápojovDoteraz známe prístroje, najmä tzv. sifónovć fľaše pozostávajú zo špeciálnej kovovej alebo sklenenej fľaše rôzneho tvaru, na hrdlo ktorej je skrutkovým spojom namontovaný prístrojový člen. Tento sa skladá okrem plynoprívodného nadstavca zo šrobcvacím krytom pre uloženie plynového zásobníka nazývanćho ply nová bombička, aj z mechanickej pumpičky s výustkou pre výtlakplynom obonateného nápoja. Fľaše sa naplní nápojom,upevni sa pristrojový ćlen,pomocou Šroubovacieho krytu sa prerazí poistková časť ústia bombičky a kysličník uhličitý prenikne do tekutiny. Nápoj sa plní do pitných nádob cez výustku stlačením rukoväte pumpičky.Nevýhodou tohoto prístroja je najmä to, že nápoj je do nádob nalievaný pod tlakom, čo spôsobuje ťažkosti pri jeho usmerňcvani toku a často sa stáva, že tento vystrekne mimo pohár, čiUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje prístroj pre obohacovanie nápojov plynmi, najmä kysličníkom uhličitým pozostávajúci so spojovacieho člena, na ktorý je upevnený plynoprívodný nadstavec so šrobovacím krytom pre uloženie plynového zásobníka, ktorého podstata spočíva V tom, že spojovací člen je tvorený mechanickým ventilom s otočným uzáverom.Na tomto ventily je napevno pomocou držiaka umiestnený manometer.Dva redukčné držiaky pre tekutinovú a plynovú fľašu sú na spojovacom členovi upevnené protismerne a v súvislej osi tak, aby tieto fľaše bolo možné do nich namontovnť pomocou ichPrednosťou takéhoto prístroja je najmä používanie klasických polyetylénových fliaš, v ktorých možno obohatený nápoj prípraviť, skladovať, prenášať a 2 nich ho i za normálných tlako vých podmienok nalievať do pitných nádob.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnená na obrázku č.l priločenéno výkresu, ktorý znázorňuje kompletný prístroj i zPríklad uskutočnenia technického riešeniaPrístroj podľa obrázku č. 1 pozostáva so spojovacieho člena l, ktorý je tvorený mechanickým regulačným ventilom použivaným pre tekutinové média, napr. typ 3/4 KE 125 T. Na tento spojovací ćlen l je pomocou plynoprívodného nadstavca § a závitového krytu lg umiestnený plynový zásobník Ž, tvorený klasickou olovenou plynovou bombičkou,naplnenou kyslićníkom uhličitým na tlak cca 0,25 MPa. Na opačnej strane spojovacieho člena l je cez držiak g napevno umiestnený manometer 3, napr. typ A 60 s rozsahom do 60 HPa. V prietokovom smere spojovacieho člena l sú z obidvoch strán umiestnené dva redukčné držiaky Ž,prispôsobené tesneniami a závitovou časťou na namotovanie tekutinovej fľaše Q a plynovej fľaše 1.Do spodnej tekutinovej fľaše Q sa pripraví nápoj (pitná voda,prípadne roz-tok,obohatený potravinovými sirupmi), ktorý má byť nasýtený kysličnikom uhličitým a táto tekutinová fľaša É sa namontuje na redukčný držiak Ž.Na vrchnú časť sa takým istým spôsobom namontuje na držiak É plynová fľaša Z. Otočným uzáverom g spojovacieho člena l sa utesní prietokový kanál medzi obidvoma fľašami Q a Z . Prepichnutím poistkovej časti plynového zásobníka Ž pomocou ihly umiest nene na l no rivodnom nadstavci 3 sa kyslič k uhličit reP Y Pni miestni do plynovej fľaše 1 pod tlakom, ktorý ukáže ručička na fľase Z sa použi a veľkosti plynovej je potrebný počet plynových zásobníkov g.Uapr. pri použití fliašpoužijú sa dve bombičky. zostavu prístroja pootočíme tak, aby tekutinová fľaša §,bola umiestnená navrchu, otočným uzáverom 3 otvoríme prietokový kanál spojovacieho člena a tekutina sa vlastnou váhou postupne premiestni za stáleho obohacovania kysličníkom uhličitým do plynovej fľaše 1.Pretekanie z tekutinovej fľaše Q do plynovej fľaše Z a naopak,možno viackrát opakovať otočením zostavy prístroja,pričom stupeň obohacovania možno sledovať na stupnici mano~ metra Ž, kde pozorujeme ako tlak plynu postupne klesá.Po dostatočnom obohateni nápoja plynom sa otočným uzáverom 3 utesni prietokový kanál spojovacieho člena l , odmontuje sa fľaša §,pripadne 1 naplnené tekutinou, ktorá je obohatená kysličnikom uhličitým a pripravená ku konzumácii.zbytok plynu sa môže 2 dôvodu presného dávkovania vypustiťa pristroj je pripravený k opakovanému použitiu.Prístroj pre obohacovanie nápojov plynmi je vhodný najmä v domácnostiach na pravidelnú prípravu obohatených nápojov ,no i v drobných prevádzkárňacn obchodu a služieb nájde svojeĺlĺĺ Prístroj pre obohacovanie napojov plynm 1,pozostávajucizo spojovacieho člena, na ktorý je upevnený plynoprívoćný, . , Hu . ,. . nacstavec so zav 1 tovym krytom pre ulozenle plynoveno zasob. , n 1 a, v y z n a c u j 6 c i s a t y m , žečlen (1) je tvorený mechanickým ventilom s otočným uzáverom (2), na ktorom sú okrem napevno cez držiak (3) umiestneného manometra (4), protismerne v súvislej osi umiestnenéreáukčně držiaky (5) pre tekutinovú fľašu (6) a plynovú fľa ~ 5. 1

MPK / Značky

MPK: B67C 3/10

Značky: nápojov, obohacovanie, prístroj, plynmi

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u493-pristroj-pre-obohacovanie-napojov-plynmi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prístroj pre obohacovanie nápojov plynmi</a>

Podobne patenty