Niekoľkovretenová vyvrtávačka

Číslo patentu: U 481

Dátum: 08.06.1994

Autor: Dragančík Jindřich

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie~ sa týka vyvrtávania dier pre kolíky do nábytkových dielov, a to súčasne niekoľkými vretenami.Diely pre kolíkové spojenie nábytkových dielov sa vyvrtávajú buď na jednovretenovej vyvrtávaćke postupne, alebo na viacvretenových naraz. Prvý spôsob je zdĺhavý a neefektívny,používaný prevažne V kusovej výrobe. Druhý spôsob sa realizuje na zložitých strojoch s mnohými vretenami, ktoré sú poháňané zložitými prevodmi uloženými v prevodovej skrini. Stroj má značné rozmery i hmotnost, s vysokými nárokmi na spotrebu energie a údržbu. Často sa používa len ako súčasť výrobnej linky priNevýhody známych riešení odstraňuje niekoľkovretenová vyvrtávačka podľa predloženého technického riešenia. Slúži na vyvrtávanie dier ako do hrán, tak i do plôch nábytkových dielcov.Jej použitie je v malosériovej a kusovej výrobe nábytku.Pevný skriňový rám má nohy, alebo v prípade mobilného vyhotovenia podvozok. Nad pevným rámom sú umiestnené Vretená a stôl. Vretená majú horizontálnu os otáčania a posuv v horizontálnej rovine. Posuv všetkých vretien je súčasný. Vretená sú poháňané remeñovým prevodom. Stôl je uložený V horizontálnej rovine a je výškovo nastaviteľný. Obsahuje pevný doraz, otočný doraz a vyberateľný excentrický pákový upínač. Upinać sa používa len pri vyvrtávaní dier do hrany. Pri vyvrtávaní dier do plôch sa upínač vyjme a nahradí sa konzolou pripevnenou ku stolu.Prehľad obrázkov na gýkresochNa obr.1 je niekoľkovretenová vyvrtávačka zobrazenáNa ráme l je pevne umiestnená podstava g. Na podstave g je pohyblivo uložený vedený jazdec Q. Jeho pozdĺžny posuv je spôsobený mechanickým prevodom ovládaným pákou. Posuvný pohyb jazdca Q je obmedzený nastaviteľnými obmedzovačmi. Hornú časť jazdca Q tvorí plocha Q. Na ploche Q sú rozmiestnené Vretená Q. Polohu vretien Q na ploche Q možno voliť a zaistiť pre každé vreteno zvlášť, ćo sa používa pri nastavovani stroja. Vysunutie a zaistenie vretien 6 V smere ich osi umožňujú objĺmky 1, zmenurozstupov osi vretien 6 a ich zaistenie umožňujú pozdĺžne drážkyna ploche 5. Vretená Q sú poháňané od motora remeňovým prevodom.Vo vretenách Q sú vrtáky. Na úrovni osi vretien Q je umiestnený perforovaný, nastavovacími skrutkami lg presne nastaviteľný stôl g vpredu s pevným dorazom ll a otočným dorazom lg, čo je otočná tyč, na ktorej sú vsuvne i otočne navlečené dorazové kolíky ll na prstencoch. Každý z nich sa dá na tyći otáčať, posúvať a v polohe zaistiť proti posunutiu a otoćeniu na tyči. Na otáčanie tyče otočného dorazu lg s dorazovými kolikmi lg sa používa rukoväť ll. Proti samovoľnému otáčaniu otočného dorazu lg je zaistený frikciou. Počet a poloha dorazových kolíkov lg na tyći sa voli podľa potreby pri nastaveni stroja. Vedľa otočného dorazu lg je na nastaviteľnom stole g umiestnený excentrický upinač l§ ovládaný pákou. Je to valec opatrený adhéznym povrchom, s osou otáčania -excentricky uloženou čapmi V otvoroch bočnic lQ,l 1,ktoré sú pripevnené k stolu g. Pri vyvrtávani dier do plochy sa odnime bočnica ll od stola 9a uvoľnený excentrický upinač lQsa vyberie. Na stôl g sa pripevní konzola lg.Nastavenie stroja podľa hrúbky materiálu spočíva V presnomnastaveni výškovo nastaviteľného stola g nastavovacimi skrutkamig oproti osi vretien Q s vrtákmi. Potom sa voli poloha vretien Q na ploche § s ohľadom na počet vyvrtávaných dier a ich rozsiupu. Podľa toho sa nastavia dorazové koliky lg otočného dorazu lg. Kombinácia niekoľkých dorazových kolikov lg V rôznom uhle natoćenia na tyči vytvorí jednoduchý mechanický program a umožňuje okamžitú voľbu vhodného dorazového kolika lg ibanatoćením rukoväti lg. Diely sa kladú plochou na stôl 9, doraziana dorazový kolik g a súčasne na pevný doraz ll. Uzamykamim excentrického upínaća lg pákou sa dielec upne.Pri vyvrtávani dier do plochy dielcov sa dielce kladú na stôl 9 k dorazovému. kolíku lg kolmo a opierajú sa plochouNiekoľkovretenová vyvrtávačka, pozostávajúca z pevného rámu,ktorý nesie podstavu, jazdec s vretenami a proti ním umiestnený stôl s dorazmi, upínačom a konzolou, vyznačujúca sa tým, že na ráme (1) je upevnená podstava (2) a na nej je vedený jazdec (3) poháňaný mechanickým prevodom s nastavovateľnými obmedzovačmi(4) uložený posuvne v smere osi vretien (6), na ploche (5) jazdca(3) sú usporiadané remeňovým prevodom hnané vretená (6), ktoré sú uložené každé zvlášt ako V objimkach (7) výsuvne do polôh V smere ich osi, tak posuvne v drážkach (8) do polôh v smere kolmom na pozdĺžnu os vretien (6) i s objimkami (7) a sú v polohe zaistené proti pohybu na ploche (5), stôl (9) je spojený s rámom (1) nastavovacimi skrutkami (10), opatrený vpredu pevným dorazom(11) a otočným dorazom (12), na ktorého otoćnej tyći s rukovätou(13) sú posuvne i otočne navlečené dorazové koliky (14) V polohe zaistiteľné proti pohybu na tyći otoćného dorazu (12),odnímateľný excentrický upinać (15) má tvar valca s adhéznym povrchom a je ukončený excentricky situovanými ćapmi vzhľadom k osi, ktorými sa otáčajú v otvoroch boćnic (16,17) upevnených k stolu (9), z ktorých jedna boćnica (17) je odnímateľná od stola(9), na ktorom je pripevnená odoberateľná konzola (18).

MPK / Značky

MPK: F16B 12/10, B23B 39/16

Značky: niekoľkovretenová, vyvrtávačka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u481-niekolkovretenova-vyvrtavacka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Niekoľkovretenová vyvrtávačka</a>

Podobne patenty