Profil na tesnenie, hlavne dverí a okien

Číslo patentu: U 470

Dátum: 08.06.1994

Autori: Koval Zdeněk, Drexler Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

úžitkový vzor sa týka riešenia profilov pre tesnenie hlavne dverí a okien, ale aj pre použitie v iných porovnateľných aplikáciách.Uvedené tesniace profily sa v súčasnej dobe vyrábajú predovšetkým zo silikonového kaučuku, ĚPDM a prírodného kaučuku. Vedúce postavenie medzi týmito materiálmi má silikonový kaučuk pre svoje mimoriadne vlastnosti, vynikajúci práve pri vonkajších atrvalú pružnosť vyžadujúcich aplikáciách. Tesniace profily zosilikonového kaučuku sa vyznačujú tepelnou stabilitou v rozdiele(rozmedzí) -50 °až 50 °C, výbornými fyzikálno mechanickými vlastnosťami a vysokou elasticitou. silikonové tesniace profily, ktorých výroba na území dneš nej ČR bola zahájená okolo r. l 990, sa na okná a dvere upevňujúmechanicky - vtlačením uchytávacej časti do drážky predom vytvorenej V okrajovej (exponovanej) línii okna alebo dveri. Po uza vretí okna alebo dverí pôsobí na tesnenie dlhodobo nezanedbateľný tlak, ktorý vedľa mechanickej pevnosti a tepelnej stability kladie vysoké nároky práve na elasticitu, umožňujúcu po odťažení- otvorenie dverí alebo okna - návrat tesniaceho profilu do pô vodného tvaru.153 iłC 3 profily zo silikonových keučukov je teda možné považovať z hľadiska funkčných vlastností za najlepšie doposiaľ používané riešenie z pohľadu technologického a obecne ekonomického majú však svoje citelné nevýhody. Silikonový kaučuk je surovinou značne cenovo náročnou(v r.1993 cca 200 - 240 Kč/kg), vyžadujúca naviac nákladnú spracovatelskú technológiu - vytlačovanie s následnou energąąicky a ča sovo náročnou vulkanizáciou. Výrobné odpady sú pritom nevratnć.filov po stráni surovinovej i technologickej, pri . možnení recyklácie odpadov. 3 i plat ní nlaúisick cenových včítane recytlvatelnos ti bola pozorncsť zameraná na termoplastickć matcri .y, u kto rýcn však bolo veľmi obtiažne zabezpečiť súčasne i požadované fyzikálno mechanické vlastnosti tesniacich profilov, hlavne dos tatočnú elasticitu.Hore uvedené nedostatky doposiaľ vyrábaných tesniacich profilov do značnej miery odstraňuje profil pre tesnenie, hlavne dverí a okien, ktorý je predmetom úžitkového vzoru. Podstata riešenia spočíva v tom, že tesniaci profil je vytvorený z obratne deformovateľného termoplastického kaučuku s tepelnou stabilitou V rozmedzí -50 °až 50 °C, pričom tento profil pozostáva z pracovnej časti s dutýn, aspoň v hornom úseku zaobleným prierezom, dalej z hrdla a kotviacej časti. Výhodné prevedenie tesniaceho profilu potom predstavuje varianta s šírkou pracovnej časti 6 až 10 mm o hrúbke steny 0,45 až 0,85 mm, u ktorej je dolný ú sek pracovnej časti tvorený vzperami zvierajúcimi uhol 90 °až l 80 °.Príklad prevedenia úžitkového vzoru Príkladné konštrukčné riešenie tesniaceho profilu je zná zornené na priloženom výkrese. Zobrazený tesniaci profil mápracovnú časť l tvorenú v hornom úseku dutým profilom v podsta te kruhového tvaru, na dolný úsek pracovnej časti l potom nad väzuje hrdlo g a kotviaca časť 3. Samotný dolný úsek pracovnejčasti l je pritom tvorený vzperami 5. Toto konštrukčné riešenievýrazne zvyšuje elasticitu výsledného tesniaceho profilu urý ~ -1chľuje jeho návrat do pôvodného tvaru. Vedľa vzper 3 má na vratnosť deformácie profilu významný VPlyv i priestor vo vnútri hrdla g, ktorý je vyplnený vzduchom aj pri maximálnej deformácii pracovnej časti l profilu, kedy steny horného a dolného úseku pracovnej časti l na seba nalie hajú. vzduchový priestor vo vnútri hrdla g zabráni nežiaćúcemu zlepeniu stien pri plnom zaťažení 1 zlepší vratnosť odťačenćho profilu.VPlYV výhodného äcnštrukžnĺhç riešenia na vratnosť defsrmácis profilu je natolko význzgsj, že moze nahradiť prípadný nedostatok elasticity daný samotným materiálom. Pritom však vhodná skladba zmesi pre profily 2 termoplastických kaučukcw užsama o sebe zaisťuje elasticitu grnkticky porovnateľnú 5 mate 3riálom, ktorý je po tejto stránke vzorom - silikonovým kaučukom. Tu je možné použiť to,čo do konštrukcie klasických tesniacich profilov. Ak však elasticita dosiahnutá u profilu z termoplastic kőho kaučuku je sama o sebeJ- úžívateľskćho hľadiska nedostaču Njúca, je vhodné vratnosť profilu podporiť práve uvedenou výhodnou konštrukciou. Okrem opísaných fyzikálne mechanických vlastností, dosahova anych u profilu podľa úžitkového vzoru kombinácii materiálne-konštrukčného riešenia, je na rovnako vysokej úrovni ako u silikonových profilov aj tepelná stabilita - V rozmedzí -50 °až 50 °C. pritom profily z termoplastických kaučukov výrazne predbiehajü doteraz najlepšie profily silikonové pri celkovej bilancii ekonomickej vzhľadom k nižšej cene surovín, jednoduchšej a lacnejšejPriemyselná gýgžiteľnosť úžitkového vzoruS aplikáciou úžitkového vzoru sa počíta pri výrobe najrôznejších tesnení, predovšetkým dverových a okenných, prípadne priProfil prefesnenie, hlavne dverí a okien, vyznačený tým, že je vytvorený z vratne deformovateľněho termoplastického kaučuku 5 teplotnou stabilitou v rozmedzí -50 °až 50 °C, pričom pozostáva z pracovnej časti (1) s dutým, aspoň v hornom úseku zaoblenomProfil pre tesnenie podľa bodu l, vyznačený tým, že jeho pracovná časť (1) o šírke 6 až 10 mm a hrúbke steny 0,45 až 0,85 mm je V dolnom úseku tvorená vzperami (4) zvierajúcimi spolu uhol 90 °až l 80 °.

MPK / Značky

MPK: F16J 15/00, E04B 1/684, E04B 1/66, E06B 3/96, E04B 1/686

Značky: okien, hlavne, dveří, profil, tesnenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u470-profil-na-tesnenie-hlavne-dveri-a-okien.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Profil na tesnenie, hlavne dverí a okien</a>

Podobne patenty