Elektromechanické zariadenie na nastavovanie sklonu sedadla a operadla kresla, najmä elektrického invalidného vozíka

Číslo patentu: U 4565

Dátum: 07.09.2006

Autori: Mihalus Branislav, Turoň Anton

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Elektromechanické zariadenie na nastavovanie sklonu sedadla a operadla kresla, najmä elektrického invalidného vozíka sa týka technického zdokonalenia zdravotnej pomôcky pre telesne postihnutých imobilných ľudí.V súčasnosti je sklon sedadla a operadla na invalidných vozíkoch prevažne pevne nastavený napríklad rúrkovou konštrukciu tvorenou dvojitým rámom, na dolnej časti ktorého je umiestnený podvozok, ktorý môže byť cez ručný ovládač vybavený pohonom zadných alebo predných kolies napojeným na zdroj elektrického prúdu, napr. autobatériu. Na homej časti takejto konštrukcie je pritom samostatne upevnené sedadlo a operadlo kresla bez možností nastavenia sklonu. Uvedené technické riešenie je síce konštrukčne jednoduché, ale prekáža a podstatne sťažuje telesne postihnutému imobilnému používateľovi pri nasadaní do kresla a vysadaní z kresla invalidného vozíka a tiež nie je určené na pohodlné sedenie v kresle postihnutej imobilnej osobe s ľubovoľnou výškou, nakoľko len málo zodpovedá jej ergonomickým nárokom.Taktiež nastavovanie sklonu sedadla a operadla na invalidných vozíkoch sa v súčasnosti nastavuje najmä ručne na pevnej napriklad rúrkovej konštrukcii tvorenej dvojitým rámom. Na homej časti takejto konštrukcie je pritom upevnené sedadlo kresla, ktoré sa môže okolo osi v bočných ložiskách na ráme dozadu vyklápať s tým, že jeho polohu vo vhodnom uhle sklonu si môže invalidná osoba mechanicky nastaviť bočnými skrutkami napríklad v prednej časti sedadla v hornom ráme. Takéto ručné nastavovanie sklonu sedadla z kresla elektrického invalidného vozíka je však pre imobilnú osobu bud nemožné, alebo fyzicky náročné, prípadne pomalé a komplikované, pričom takéto nastavovanie vhodnej polohy sedadla alebo operadla môže spôsobiť i fyzické zranenie imobilnej osobe.Uvedené nedostatky v značnej miere odstraňuje elektromechanieké zariadenie na nastavovanie sklonu sedadla a operadla kresla, najmä elektrického invalidného vozíka,ktoré je zložené z pevného nosného rámu a výkyvného nosného rámu s upevňovacími zariadeniami sedadla a operadla. Podstatou technického riešenia je, že vo vonkajších puzdrách pevného nosného rámu je hriadeľom cez vnútomé puzdro otočne osadený výkyvný upevňovací rám. Na výkyvnom upevňovacom ráme je pritom cez horný otvor výsuvného tiahla výkyvne osadený priamočiary elektromcchanický agregát, ktorého dolný otvor je výkyvne upevnený na pevnom nosnom ráme. Ďalej je na výkyvnom nosnom ráme upevnené sedadlo a V homom otvore výkyvného nosného rámu je homým hriadeľom cez horné puzdra otočne osadená homá príruba s upevneným operadlom. Nastavovací segment homej príruby je pritom aretačnou maticou a skrutkou upevnený v drážke na výkyvnom nosnom ráme zariadenia.Elektromechanické zariadenie na nastavovanie sklonu sedadla a operadla kresla, najmä elektrického invalidného vozíka podľa technického riešenia neprekáža a podstatne uľahčuje telesne postihnutému imobilnému používateľovi pri nasadaní do kresla a vysadaní z kresla invalidného vozíka. Svojou konštrukciou je navyše určené na pohodlné sedeniev kresle postihnutej imobilnej osobe s ľubovoľnou výškou postavy v rôznych polohách a sklonoch. Technicky jednoduchým í fyzicky nenáročným spôsobom jej umožňuje menit priamo zo sedadla sklon sedadla ako aj sklon medzi operadlom a sedadlom, čo lepšie vyhovuje ergonomickým nárokom dlhodobo sediacej imobilnej invalidnej osobe. Takéto technické riešenie oproti riešeniam uvedeným v doterajšom stave techniky kladie podstatne menšie nároky imobilnej invalidnej osobe na bezpečnejšie, jednoduchšie i podstatne rýchlejšie nastavenie vhodnej polohy sedadla a operadla kresla v invalidnom vozíku. Technické riešenie zároveň zabezpečuje zachovanie nastaveného vhodného sklonu operadla voči sedadlu, preto tento sklon operadla nie je nutné po zmene sklonu sedadla znovu upravovať.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny príklad konštrukčného riešenia elektromcchanického zariadenia na nastavovanie sklonu sedadla a operadla kresla, najmä elektrického invalidného vozíka podľa technického riešenia je zobrazený na pripojených obrazových prílohách, kde znázorňuje obr. l bočný a zadný pohľad na elektrický invalidný vozik so zvýrazneným elektromechanickým zariadením podľa technického riešenia,obr. 2 kinematíckú schému nastavovania sklonu sedadla a operadla kresla elektromechanického zariadenia na nastavovanie sklonu sedadla a operadla kresla elektrického invalidného VOZÍkEI z obr. l, obr. 3 detail pevného rámu z obr. l, obr. 4 detail pohyblivého rámu z obr. 1, obr. 5 kinematickú schému nastavovania sklonu sedadla a operadla kresla elektromechanického zariadenia na nastavovanie sklonu kresla elektrického invalidného vozíka z obr. l a obr. 6bočný a zadný pohľad na detail upevnenia operadla z obr. l.Elektromechanické zariadenie na nastavovanie sklonu sedadla a operadla kresla, najmä elektrického invalidného vozíka je zložené z pevného nosného rámu 1 opevneného na neoznačenom podvozku elektrického invalidného vozíka a výkyvného nosného rámu 2 s upevňovacími zariadeniami sedadla 6 i operadla 7. Vo vonkajších puzdrách 4 pevného nosného rámu 1, je pritom hriadeľom 3 cez vnútomé puzdro 31 otočne osadený výkyvný upevňovací rám 2, na ktorom je cez homý otvor 12 výsuvného tiahla 11 výkyvne osadený priamočiary elektromechanický agregát 10, tzv. aktuátor, ktorý je známym nezobrazeným spôsobom cez nezobrazený ovládač elektricky zapojený na zdroj elektrickej energie, napríklad akumulátor. Priamočiary elektromcchanický agregát 10 je pritom svojim dolnýrn otvorom 13 výkyvne upevnený na pevnom nosnom ráme 1. Na výkyvnom nosnom ráme 2 je ďalej upevnené sedadlo 6 a V hornom otvore 9 výkyvného nosného rámu 2 je homým hriadeľom 9 h cez horné puzdrá 921 otočne osadená homá prímba 8 s upevneným operadlom 7 - pozri obr. 4 až 6. Súčasne je nastavovací segment 17 homej príruby 8 aretačnou maticou 19 a skrutkou 16 upevnený v drážke 18 na výkyvnom nosnom ráme 2 zariadenia - pozri obr. l až 6.Na výkyvný nosný rám 2 sa pritom známym spôsobom,napríklad priskrutkovaním, upewií sedadlo 6 a na homú prírubu 8 sa taktiež známym spôsobom, napríklad priskrutkovaním, upevní operadlo 7. Výkyvný nosný rám 2 sa následne priloží k pevnému nosnému rámu 1 tak, aby vnútorné puzdro 3 a bolo orientované súosovo medzi dvojicouvonkajších puzdier 4 a aby bolo možné voľne zasunúť hriadeľ 3 do ich otvorov. Potom sa hriadeľ 3 zabezpečí proti vypadnutiu nevyobrazenýrní maticami. Homý otvor 12 výsuvného tiahla 11 priamočiareho elektromechanického agregátu 10 sa ďalej nasunie na prednú osku 14 a zaistí sa proti vypadnutiu nevyobrazeným poistným krúžkom. Dolný otvor 13 priamočiareho elektromechanického agregátu 10 sa následne nasunie na zadnú osku 15 a zaistí sa proti vypadnutiu nevyobrazeným poistným krúžkom. Horná príruba 8 sa pritom nasadí drážkou 18 na skrutku 16,tak, aby homý otvor 9 vo výkyvnom nosnom ráme 2 bol orientovaný súosovo medzi dvojicu homých puzdier 9 a a aby bolo možné voľne zasunúť homý hriadeľ 9 b do ich otvorov. Uhlová poloha operadla 7 sa zafixuje dotiahnutím aretačnej matice 19 - pozri obr. 3 až obr. 6.Elektricke nastavovanie sklonu sedadla 6 prebieha tak,že obsluha zariadenia nezobrazeným spínačom známym spôsobom uvedie do činnosti z nezobrazeného zdroja elektrickej energie, napriklad akumulátora, priamočiary elektromechanický agregát 10, ktorý bud vysúva alebo zasúva výsuvné tiahlo 11, čim sa pomaly plynule mení sklon výkyvného nosného rámu 2 voči pevnému nosnému rámu 1 do želanej polohy - pozri obr. 2. Následne podľa potreby môže obsluha zariadenia nastaviť i sklon operadla 7 kresla tak, že po uvoľnení aretačnej matice 19 sa drážka 18 nastavovacieho segmentu 17 homej príruby 8 malou silou vyvolanou rukou obsluhy v želanom smere presunie po drieku skrutky 16 do novej polohy. Táto poloha sa nakoniec zañxuje dotiahnutím aretačnej matice 19.Opíszmé a vyobrazené uskutočnenie nie je jediným možným uskutočnením elektromechanického zariadenia na nastavovanie sklonu sedadla a operadla kresla podľa technického riešenia, lebo jeho pevný nosný rám nemusí byť upevnený len na podvozku elektrického invalidného vozíka,ale môže byť vybavený otočnými kolieskami alebo priamo položený na zemi, alebo upevnený na podlahe dopravného prostriedku ako kreslo s nastavovaním sklonu sedadla a operadla.Elektromechanické zariadenie na nastavovanie sklonu sedadla a operadla kresla, najmä elektrického invalidného vozíka podľa technického riešenia je možné všeobecne použit na stoličkách a kreslách, najmä v nemocniciach, lekárskych ambulanciách, motorových vozidlách, na pracoviskách v priemysle, domácnostiach a pod., t. j. v miestach kde sa predpokladá pri zvýšenom zaťažení bezpečné a jednoduché pevné a/alebo mobilné polohovanie sklonu sedadla a operadla.Elektromechanické zariadenie na nastavovanie sklonu sedadla a operadla kresla, najmä elektrického invalidného vozíka, zložené z pevného nosného rámu a výkywiého nosného rámu s upevňovacími zariadeniami sedadla i operadla,vyznačujúce sa tým, že vo vonkajších puzdrách (4) pevného nosného rámu (l) je hriadeľom (3) cez vnútomé puzdro (3 a) otočne osadený výkyvný upevňovací rám (2), na ktorom je cez homý otvor (12) výsuvného tiahla (l l) výkyvne osadený priamočiary elektromechanický agregát (10), ktorého dolný otvor (13) je výkyvne upevnený na pevnom nosnom ráme (l), pričom na výkyvnom nosnom ráme (2) je upevnené sedadlo (6) a V homom otvo re (9) výkyvného nosného rámu (2) je homým hriadeľom(9 b) cez homé puzdro (9 a) otočne osadená homá príruba(8) s upevneným operadlom (7), pričom nastavovaci segv ment (17) homej príruby (8) je aretačnou maticou (19) a skrutkou (16) upevnený v drážke (l 8) s výkyvným nosným rámom (2) zariadenia.

MPK / Značky

MPK: A61G 5/00

Značky: křesla, nastavovanie, sedadla, operadla, najmä, zariadenie, invalidného, elektromechanické, sklonu, vozíka, elektrického

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u4565-elektromechanicke-zariadenie-na-nastavovanie-sklonu-sedadla-a-operadla-kresla-najma-elektrickeho-invalidneho-vozika.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektromechanické zariadenie na nastavovanie sklonu sedadla a operadla kresla, najmä elektrického invalidného vozíka</a>

Podobne patenty