Segmentová otvárateľná stena

Číslo patentu: U 446

Dátum: 11.05.1994

Autori: Horňák Ján, Androvič Juraj

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Úžitkoý vzor sa týka segmentovej otvárateľnej steny.Doteraz používané otvárateľné steny sú konštruované spravidla z pevných či plastických die 1 cov,navzájom spojených elastickými materiálmi.Stena v uzavretom stave,kde pre jej uzamknutie slúžia najmä klasické dverové systémy,tvori spravidla nepriehľaćnú priečku tzv.harmonikového vzhľaduJej otvorenie sa realizuje posunutím pospájaných dielcov po hornej i spodnej vodiacej dráhe pomocou upevnených koliečok,či iných podobných prvkov.Hlavnou nevýhodou takto konštruovaných stien je ich nepriehľadnosť V uzatvorenom stave a nedostatočným sa javí i zabezpečenieuzatvoreného priestoru pred násilným vniknutím.Podstata technického riešenia spočíva v tom,že segmentová otvárateľná stena je konštuovaná takpaby jej stenový dielec posuvného bloku bol na spodnej i vrchnej časti upevnený pomocou minimálne , v každej časti jednej upevňovacej skrutky,medzi základný upevñovaci element a doplnkový upevňovací element.Upevnenia sú prekryté ozdobnými lištami.Na spodnej časti uvedeného upevnenia je k základnému upevňovavaciemu elementu pripevnený vodiaci prvok,ktorý sa posúva vo vodiacej drážke vytvorenej V základovej ploche.Na vrchnej časti popísaněho upevnenia je zase k základnému upevňovaciemu elementu pripevnený predný nosný prvok a zadný nosný prvok,ktoré sú zhodnej konštrukcie.Na predný nosný prvok je v otočnom uložení pripojený predný otočný čap a na ňom upevnené predné vodiace koliečko,ktoré sa posúva v prednej vodiacej dráhe.Na zadný nosný prvok je v otočnom uložení pripojený zadný otočný čap a na ňom upevnené zadné vodiace koliečko,ktoré sa posúva v zadnej vodiacej dráhe.K minimálne jednej z okrajových pevných stien je pomocou minimálne jednoho otočného elementu,spravidla pántu,uchytený minimálne jeden otočný blok-Na tento otočný blok je napriklad V jeho spodnej časti umiestnený zámok,pre ktorého uzamknutie je v základovej ploche vytvorený otvor.V strednej časti otočného bloku je umiestnený držiak,slúžiaci na otáčanie tohoto bloku.Po bočných stranách posúvneho i otočného bloku je umiestnenýminimálne jeden dorazový prvok.PREHĎAD OBRÁZKOV NA VÝKRESEsegmentová otvárateľná stena je znázornená na obrázkoch č. l a č. 2 priloženého výkresu.Na obrázku č. l je znázornená rozloženosť a umiestnenosť jednotlivých blokov i spôsob ich posúvanie a otáčania. Na obrázku č.2 je znázornený rez posúvným blokom 2 pohľaduAtak, aby bola z neho zrejmá jeho konštrukcia.Technické prevedenie segmentovej otvárateľnej steny je napríklad podľa obrázkov č.1 a č.2.Stena na obrázku č.l pozostáva z piatich posúvných blokov ll a k pravej okrajovej pevnej stene lg je upevnený jeden otočný blok lg .V uzatvorenom stave steny,sú posúvne bloky ll postupne za sebou umiestnené od ľavej okrajovej pevnej steny łi.Poslednú časť steny tvori k pravej okrajovej pevnej stene li pomocou dvoch otočných elementov lâ , najmä pántov,upevnený otočný blok l§,pootočený a zasunutý do roviny uzatvorenia steny.Uzamknutie otočného bloku lg a tým celej steny je vykonaná pomocou v spodnej časti umiestneného zámku lg,zapadajúceho do otvoru gl,vytvoreného v základovej ploche gg . Na sklenených stenových dielcoch l sú po jeho bočných stranách,za účelom zmiernenie dorazu,umiestnené z každej strany po dva dorazové prvky gg.Pri otvorenej variante steny sa najskôr odomkne zámok lg a prostredníctvom držiaka lg sa pootočí otočný blok lg do otvorenej polohy.Posuvné bloky ll sa postupne,posúvenim sa ich predných vodiacich koliečok § po prednej vodiacej dráhe 2 a zadných vodiacich koliečok lg po zadnej vodiacej dráhe l§,presunú do pravého odkladacieho priestoru,kde sa úsporným spôsobom uskladnia.Pri tejto manipulácií vhodným spôsobom napomáha predný otočný čap 1,zadný otočný čap ll i vodiaci prvok §,posúvajúci sa vo vodiacej drážke 33 základovej plochy gQ,EstetickosĽ otvorenej steny dotvára uzatvorenie a uzamknutie otočného bloku ł§.Na obrázku č.2 je tiež vidieť spôsob uchytenia sklenených stenových dielcov l pomocou skrutkového spoja upevňovacích skrutiek 3 medzi základný upevňovací element Q a doplnkový upevňovaci element 3 ,pričom tieto upev nenia sú prekryté vhodnými ozdobnými lištami 33.segmentová otvárateľná steny je možné použiť najmä v mestských vonkajších prevádzkarňach.kde sa prejavia výhody priehľadnosti i uzatvoriteľnosti prevádzkového priestoru v čase zatváracich hodín,najmä v noci.Z výhodami môžu slúžiť tieto steny i na zabezpečenie vnútorných výstavných priestorov proti odcudzeniu exponátov,ale i na realizáciu variabilného rozdelenia veľkých priestorov,hál a podob ne.segmentová otvárateľná stena pozostávajúca 2 minimálne jed ného posúvneho bloku (17),v y 2 n a c u j ü c a s a t ý m,že stenový dielec (1) Půsúvneho bloku (17) je na svojej vrchnej i spodnej časti upevnený pomocou minimálne po jednej upevňovacej skrutke (2),medzi základný upevňovací element (3) a doplnkový upevňovací element (4),pričom upevnenia sú prekryté ozdobnými lištami (23) a kde na spodnej časti tohoto upevnenia je k základnému upevňovaciemu elementu (3) pripevnený vodiaci prvok (6) posúvajúci sa vo vodiacej drážke (24) základovej plochy (20) a kde na vrchnej časti tohoto upevnenia je zase k základnému upevňovaciemu elementu (3) pripevnený predný nosný prvok (5) a zadný nosný prvok (10),zhodnej konštrukcie ako je predný nosny prvok (S),pričom k tomuto prednému nosnému prvku (5) je v otočnom uložení pripojený predný otočný čap (7) a na ňom tiež pripojené predné vodiace koliečko(8),posúvajúce sa v prednej vodiacej dráhe (9) a k zadnému nosnému prvku (10) je V otočnom uložení pripojený zadný otočný čap (ll) a na ňom tiež pripojené zadné vodiace koliečko(12) posüvajúce sa v zadnej vodiacej dráhe (13).segmentová otvárateľná stena podľa bodu l,v y z n a c u j u ca sat ý m , že minimálne k jednej z okrajových pevných stien (14) je pomocou minimálne jedného otočného elementu(15) uchytený minimálne jeden otočný blok (l 6),na ktorom je spravidla v jeho spodnej časti umiestnený zámok (19),pričom pre jeho uzamknutie je v základovej ploche (20) vytvorený otvor (21) a spravidla v strednej časti tohoto otočného bloku(16) je umiestnený držiak (18).segmentová otvárateľná stena podľa bodov 1 a 2 v y z n a cu j ú c a s a t ý m,že po bočných stranách posuvného bloku(17) a otočného bloku (16) je umiestnený minimálne jeden dorazový prvok (22).

MPK / Značky

MPK: E04B 2/82, E04B 2/78, E04B 2/74

Značky: stěna, otvárateľná, segmentová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u446-segmentova-otvaratelna-stena.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Segmentová otvárateľná stena</a>

Podobne patenty