Paletizačná súprava na správne ustavenie plochých výrobkov pri preprave a skladovaní

Číslo patentu: U 4459

Dátum: 04.05.2006

Autor: Laco Patrik

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka paletizačnej súpravy na správne ustavenie plochých výrobkov pri preprave a skladovani.V súčasnosti existuje rad riešení ako výhodne uložiť a umiestniť výrobky na alebo do palety tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a tiež aby bol dokonale využitý priestor a aby zbytočne nedochádzalo k nezvyšovaniu finančných nákladov na prepravu a skladovanie rôznych výrobkov. Druhou nie však nepodstatnou požiadavkou je aj následná recyklácia a prípadné opätowié využitie materiálu použitého na podloženie, vyplnenie a ustavenie prepravovaných výrobkov do alebo na paletu. Tak isto ide aj o množstvo a hmotnosť materiálu použitého pri paletovní. Veľmi často sa na podloženie a ustavenie výrobkov využívajú drevené pripravky, ktoré však zaberajú značný priestor a nemusia byť šetrne k povrchu prepravovaných výrobkov. Ďalším používaným prípravkom sú polystyrénove výlisky a tie dokonale spĺňajú hmotnostne požiadavky a sú šetmé k povrchu výrobkov. Ale ich výroba značne predražuje balenie, prepravu a skladovanie. Drahá je výroba ich foriem a samotný výrobný proces. Do inej skupiny používaných materiálov pri podkladaní a ustavovaní výrobkov na alebo v paletách sa zaraďuje granulovaný materiál a drevené piliny alebo hobliny. Pri využití toho riešenia hrozí riziko nerovnomemosti rozloženia materiálu prípadne jeho vysypaníu a následnému poškodeniu povrchu prepravovaných výrobkov. Podobné riziko hrozí aj pri použití textilných vlákien alebo vláknitého materiálu podobného vate.Uvedené nedostatky odstraňuje technické riešenie podľa tohto úžitkového vzoru, ktorého podstata spočíva V tom,že pri preprave a skladovaní sa na podloženie a ustavenie plochých mierne tvarovaných výrobkov na alebo v palete použije paletizačná súprava, ktorá je tvorená dvoma krajnými základovými časťami s nepriechodnými tvarovými výsekmi na umiestnenie prepravovaných plochých výrobkov na alebo do prepravnej palety v určených rozstupoch od seba, kde ku krajnej základovej časti prilieha krajný pristríh s hrebeňom v jeho hornej časti, homá výstuž má po svojich dvoch okrajoch výstrihy, ktoré zapadajú samostatne alebo s hrebeňom krajného pri strihu medzi prepravované ploche výrobky, pričom homá výstuž môže byt umiestnená na aspoň dvoch dištančných dieloch so zárezmi na ustavenie prepravovaných plochých výrobkov a sú vytvorené v zhodnom rozstupe ako nepriechodné tvarove výseky V krajnej základovej časti. V prípade, že na paletu alebo do palety sa bude ukladať viac radov výrobkov, tak sa použije stredná základová časť, ktorá obsahuje dva rady s neprechodnými tvarovými výsekmi s rovnakými rozstupmi ako na kraj ných základových častiach slúžiace tiež na ustavenie prepravovaných plochých výrobkov, kde medzi tieto rady je umiestnený stredový prístrih. Aspoň jedna stredná základová časť sa umiestni medzi krajne základové časti.Krajná základová časť, stredná základová časť, krajný prístrih s hrebeňom, stredový prístrih, homá výstuž, diš~ tančný diel sú vyrobené z materiálu na báze papiera alebo kartónu alebo vlnitej lepenky alebo kartónplastu alebo ich kombinácie.Je výhodné ak dištančný diel je vyrobený z materiálu na báze papiera alebo kartónu alebo vlnitej lepenky alebo kartónplastu dreva, plastu, polystyrénu, PE peny alebo ich kombinácie. Hrebeň je vyrobený z jedného kusa s krajným pristrihom a je oddelený bigovaním alebo hrebeň je ku krajnému pri strihu pripevnený, pričom spoj je tvorený lepidlom.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku je znázomená samotná paletizačná súprava na správne ustavenie plochých výrobkov pri preprave a skladovaní.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPaletizačná súprava na správne ustavenie plochých výrobkov pri preprave a skladovaní je tvorená dvoma krajnými základovými časťami 1 s nepriechodnými tvarovými výsekmi 2 na umiestnenie prepravovaných plochých výrobkov 3 na alebo do prepravnej palety v určených rozstupoch od seba, kde ku krajncj základovej časti l prilieha krajný prístrih 4 s hrebeňom 5 v jeho homej časti, homá výstuž 6 má po svojich dvoch okrajoch výstrihy 7, ktoré zapadajú samostatne alebo s hrebeňom 5 krajného prístrihu 4 medzi prepravované ploche výrobky 3, pričom homá výstuž 6 môže byť umiestnená na aspoň dvoch dištančných dieloch 8 so zárezmi 12 na ustavenie prepravovaných plochých výrobkov 3 a sú vytvorené v zhodnom rozstupe ako nepriechodné tvarové výseky 2 v krajnej základovej časti 1 alebo strednej základovej časti 9. V pripade, že na paletu alebo do palety sa bude ukladať viac radov výrobkov 3, tak sa použije stredná základová časť 9, ktorá obsahuje dva rady s neprechodnými tvarovými výsekmi 2 s rovnakými rozstupmi ako na krajných základových častiach 1 slúžiace tiež na ustavenie prepravovaných plochých výrobkov 3,kde medzi tieto rady môže byť umiestnený stredový prístrih 10, Aspoň jedna stredná základová časť 9 sa umiestni medzi krajné základová časti l.Krajná základová časť l, stredná základová časť 9,krajný prístrih 4 s hrebeňom 5, stredový prístrih 10, homá výstuž 6 sú vyrobené z materiálu na báze papiera alebo kartónu alebo vlnitej lepenky alebo kartónplastu alebo ich kombinácie.Je výhodné ak dištančný diel 8 je vyrobený ako ohybný diel z materiálu na báze papiera alebo kartónu alebo vlnitej lepenky alebo kartónplastu dreva, plastu, polystyrénu, PE peny alebo ich kombinácie, aby sa dal ohnúť pred vložením plechu a tak isto pred vyberaním plochého výrobku tak, že ostatné drží pokope.Hrebeň 5 je vyrobený z jedného kusa s krajným prístrihom 4 a je oddelený bigovaním l alebo hrebeň 5 je ku krajnému prístrihu 4 pripevnený, pričom spoj je tvorený lepidlom.l. Paletizačná súprava na správne ustavenie plochých výrobkov pri preprave a skladovaní, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je tvorená dvoma krajnými základovými časťami (l) s nepriechodnými tvarovými výsekmi (2) na umiestnenie prepravovaných plochých výrobkov (3) na alebo do prepravnej palety v určených rozstupoch od seba,kde ku krajnej základovej časti (l) prilieha krajný prístrih(4) s hrebeňom (5) v jeho hornej časti, homá výstuž (6) má po svojich dvoch okrajoch výstrihy (7), ktoré zapadajú samostatne alebo s hrebeňom (5) krajného pristrihu (4) medzi prepravované ploché výrobky (3), pričom horná výstuž(6) môže byť umiestnená na aspoň dvoch dištančných dieloch (8) so zárezmi (12) na ustavenie prepravovaných plochých výrobkov (3) a sú vytvorené v Zhodnom rozstupe ako nepriechodné tvarové výseky (2) v lcrajnej základovej časti (l) alebo strednej základovej časti (9).2. Paletizačná súprava na správne ustavenie plochých výrobkov pri preprave a skladovaní podľa nároku l, v y z n a č uj ú c a s a tý m ,že stredná Základová časť(9) obsahuje dva rady s neprechodnými tvarovými výsekmi(2) na ustavenie prepravovaných plochých výrobkov (3),kde medzi tieto rady môže byť umiestnený stredový pristrih(10), pričom aspoň jedna stredná Základová časť (9) je umiestnená medzi krajné Základová časti (l).3. Paletizačná súprava na správne ustavenie plochých výrobkov pri preprave a skladovaní podľa nároku l, v y značuj úca sa tým,že krajná Základová časť(l), stredná Základová časť (9), krajný pristrih (4) s hrebeňom (5), stredový prístrih (10), homá výstuž (6), sú vyrobené z materiálu na báze papiera alebo kartónu alebo vlnitej lepenky alebo kartónplastu alebo ich kombinácie.4. Paletizačná súprava na správne ustavenie plochých výrobkov pri preprave a skladovaní podľa predchádzajúcichnárokov, vyznačujúca sa tým,že dištančný diel (8) je vyrobený ako ohybný diel z materiálu na báze papiera alebo kartónu alebo vlnitej epenky alebo kartónplastu, dreva, plastu, polystyrénu, PE peny alebo ich kombinácie.5. Paletizačná súprava na správne ustavenie plochých výrobkov pri preprave a skladovaní podľa predchádzajúcichnárokov,vyznačuj úca sa tým,žehrebeň (5) je vyrobený z jedného kusa s krajným prístrihom(4) a je oddelený bigovaním (11).6. Paletizačná súprava na správne ustavenie plochých výrobkov pri preprave a skladovaní podľa predchádzajúcich nárokomvyznačujúca sa tým,žehrebeň (5) je ku krajnému pristrihu (4) pripevnený, pričom spoj je vytvorený lepením, šitim alebo sponami.

MPK / Značky

MPK: B65D 19/02

Značky: súprava, správné, ustavenie, paletizačná, výrobkov, plochých, skladování, přepravě

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u4459-paletizacna-suprava-na-spravne-ustavenie-plochych-vyrobkov-pri-preprave-a-skladovani.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Paletizačná súprava na správne ustavenie plochých výrobkov pri preprave a skladovaní</a>

Podobne patenty