Zábradlie lodžie alebo balkóna

Číslo patentu: U 4450

Dátum: 04.05.2006

Autor: Mikulík Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zvarovanej konštrukcie zábradlia pre lodžie alebo balkóny, ktorá je tvorená rámom z kovových profilov a výplní. Technické riešenie z hľadiska použitia patrí do oblasti stavebníctva, najmä objektov pre hromadnú bytovú výstavbu.Lodžie a balkóny budov sa opatrujú zábradlím, ktoré je najčastejšie tvorené prefabrikátom z armovaného betónu s hrúbkou minimálne 10 cm. Nevýhodou prefabrikátu je jeho veľká hmotnosť, ktorá vyžaduje masívne základové pätky lodžie.Zo stavu techniky sú známe aj zábradlia tvorené oceľovým rámom s výplňami z drevených dosiek alebo polykarbonátu. Tieto zábradlia neumožňujú dodatočné zasklenie lodžie bežne používanými zasklievacími systémami.Je známa taktiež rámová konštrukcia zábradlia s výplňou, kde výplň je tenkostenná zo striekaného betónu. Nevýhodou tohto riešenia je skutočnosť, že betónom striekané výplne zábradlia sú z vnútomej strany drsné a nerovné a navyše pôsobia neestetickým dojmom.Spôsob kotvenia zábradlia lodžie alebo balkóna do stenových panelov nie je celkom vyhovujúci, lebo konštrukciami zo stavu techniky je nutné uskutočniť zvarovaný spoj na dosku lodžie. Ďalej nie celkom vyhovujúce je aj uchytenie drevených dosiek zábradlia najmä pri ich údržbe keď tieto drevené dosky sú demontované. Keďže otvory pre ich uchytenie o oceľovú konštrukciu zábradlia sa vyvŕtavajú na mieste osadenia bez akejkoľvek šablóny, pri ich spätnej montáži je ťažké vybrat tú pravú drevenú dosku k predvŕtanému otvoru v oceľovej konštrukcií zábradlia.Pre pretrvávajúce nedostatky konštrukcií zábradlí pre lodžíe alebo balkóny zo stavu techniky vznikol priestor na vytvorenie takej konštrukcie zábradlia, ktoré by podstatne obmedzílo nevýhody uvedených známych riešení.Výsledkom tohto úsilia je opisované zábradlie lodžie alebo balkóna V predloženom úžitkovom vzore.Uvedené nedostatky sú odstránené alebo zmiemené konštrukciou zábradlia lodžie alebo balkóna podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zo zvarovanej rámovej kovovej konštrukcie najčastejšie z oceľových profilov, ktoré sú výhodne žiarovozinkované a k tejto konštrukcii sú uspôsobené tenkostenné výplne. Je výhodné, ak zvarovaný oceľový rám je z joklového profilu štvorcového prierezu. Pritom zvarovaný oceľový rám je bočnými stenovými kotviacimi stojinami a kotviacimi prostriedkami ukotvený do stenových panelov. Stojiny kovového rámu sú na spodnom konci opatrené výškovo rektifikačnými nerezovýrmi prostriedkami vzhľadom na podlahovú železobetónovú dosku lodžie alebo balkóna. Tým sa uľahčí montáž zábradlia lodžie alebo balkóna a zvýši sa životnost zábradlia a železobetónovej dosky lodžie. .ledna realizácia výškovo rektifikačných nerezových prostriedkov môže byt uskutočnená dištančnou nohou so závitom a rektifikovateľná matica v mieste stojiny kovového rámu.Ďalšie znaky technického riešenia podľa úžitkového vzoru spočívajú V tom, že priečniky hlavného nosného oceľového a zvarovaného rámu sú opatrené otvormi na uchytenie drevených dosiek. Pritom drevené dosky s predvŕta nými otvormi podľa šablóny sú o priečniky hlavného nosného oceľového a zvarovaného rámu uchytené vratovými skrutkami s uzavretou matícou.Pre inú tenkostennú výplň zábradlia sú stojiny hlavného nosného oceľového rámu s vertikálnymi osadeniami, do ktorých zapadajú doskové tenkostenné výplne.Výhody konštrukcie zábradlia lodžie alebo balkóna podľa technického riešenia sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky spočívajú v tom, že sa dosiahne zvýšená bezpečnost uchytenia bočných stenových kotviacich stojin kovového rámu do bočných stien lodžie alebo balkóna. Uľahčí sa montáž zábradlia lodžie alebo balkóna a zvýši sa životnosť zábradlia a železobetónovej dosky lodžie. Uľahčí sa taktiež údržba drevených tenkostenných výplní pri ich demontáži a spätnej montáži.Prehľad obrázkov na výkresochZábradlie lodžie alebo balkóna podľa technického riešenia bude bližšie objasnené na konkrétnych realizáciách zobrazených na výkresoch, kde obr. l znázorňuje homý,čelný a bočný náhľad na zábradlie. Na obr. 2 je znázomený pohľad na doskovú latkovú výplň zábradlia v homom, čelnom a bočnom pohľade. Napokon na obr. 3 je znázomený homý, čelný a bočný pohľad na tenkostennú doskovú výplň zábradlia.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomící znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistit s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú patrit do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu. Pre odbomíkov znalých stavu techniky nemôže byt problém dimenzovanie takejto konštrukcie a vhodná voľba jeho materiálov a detajlných konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísanà optimálna konštrukcia zábradlia otvorenej lodžie alebo balkóna, ktorá je bližšie objasnená na obr. l a 2. Zábradlie lodžie alebo balkóna pozostáva z joklového oceľového a zvarovaného rámu 1 štvorcového profilu a drevených dosiek 7, ktoré tak tvoria aj výplň oceľového rámu 1. Stojiny oceľového rámu l sú na spodnom konci opatrené výškovo rektifikačnými nerezovými prostriedkami 3 vzhľadom na podlahovú železobetónovú dosku ako je dištančná noha so závitom a rektifikovateľná matica. Zábradlie lodžie alebo balkóna sa kotví v mieste bočných stenových kotviacich stojin oceľového rámu 1 kotviacimi prostriedkami 4 do bočných stien lodžie alebo balkóna. Kotviacimi prostriedkami 4 hlavného nosného oceľového a zvarovaného rámu l sú bočné stenové kotviace stojiny 5. Napokon sú priečniky 6 hlavného nosného oceľového a zvarovaného rámu l sú opatrené otvormi na uchytenie drevených dosiek 7. Drevené dosky 7 s predvŕtanými otvormi sú o priečniky 6 hlavného nosného oceľového a zvarovaného rámu 1 uchytené vratovými skrutkami s uzavretou matícou.V tomto odvodenom príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná obdobná konštrukcia zábradlia lodžie alebo balkóna, ktorá je dostatočne opísaná v predchádzajúcom príklade a znázomená je na obr. 3. Rozdiel spočíva v tom, že stojiny 2 hlavného nosného oceľového rámu l majú vertikálne osadenia, do ktorých zapadajú doskove tenkostenné výplne 8.Zábradlie lodžie alebo balkóna podľa technického riešenia nachádza uplatnenie všade tam, kde bytové jednotky majú lodžie alebo balkóny ale aj tam, kde môžu byt nove lodžíc alebo balkóny dodatočne dobudované.l. Zábradlie lodžie alebo balkóna tvorené rámom z kovových proñlov a tenkostenných výplní, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že hlavný nosný oceľový a zvarovaný rám (l) je žiarovozinkovaný a stojiny (2) hlavného nosného oceľového rámu (l) sú na spodnom konci opatrené výškovo rektifikačnýrni nerezovými prostriedkami (3) vzhľadom na podlahovú železobetónovú dosku a ktorý je kotvíacimí prostriedkami (4) ukotvený do stenových panelov.2. zábradlie lodžie alebo balkóna podľa nároku 1,vyznačujúce sa tým, že výškovo rektifikačnými nerezovýrni prostriedkami (3) je díštančná noha so závitom a rektifikovateľná matica.3. Zábradlie lodžie alebo balkóna podľa nároku 1,vyznačujúce sa tým, že kotviacimi prostriedkami (4) hlavného nosného oceľového a zvarovaného rámu (l) sú bočné stenové kotviace stojiny (5).4. Zábradlie lodžie alebo balkóna podľa nároku 1,vyznačujúce sa tým, že priečniky (6) hlavného nosného oceľového a zvarovaného rámu ( 1) sú opatrené otvonni na uchytenie drevených dosiek (7).5. Zábradlie lodžie alebo balkóna podľa nároku 4,vyznačuj úce sa tým, žedrevenédosky(7) s predvŕtanými otvormi sú o priečniky (6) hlavného nosného oceľového a zvarovaného rámu (l) uchytené vratovýmí skrutkami s uzavretou maticou.6. Zábradlie lodžie alebo balkóna podľa nároku 1,vyznačujúce sa tým, že stojiny(2) hlavného nosného oceľového rámu (l) majú vertikálne osadenia, do ktorých zapadajú doskové tenkostenné výplne (8).

MPK / Značky

MPK: E04F 11/18

Značky: lodžie, balkóna, zábradlie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u4450-zabradlie-lodzie-alebo-balkona.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zábradlie lodžie alebo balkóna</a>

Podobne patenty