Zariadenie na otváranie a zatváranie dverových krídiel, najmä električiek, trolejbusov a autobusov

Číslo patentu: U 4445

Dátum: 04.05.2006

Autori: Schröding Peter, Štaud Michal, Prokop Robert

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zariadenia na otváranie a zatváranie dverových kridiel, najmä električiek, trolejbusov a autobusov, obsahujúceho pohonnú jednotku s elektromotorom.Doterajšie známe zariadenia na uvedený účel sú závislé na princípe otvárania dveri, ktore sa bud vyklápajú von,dovnútra, sú posuvné alebo predsuvné. Pri dverách výklopných von je dverové krídlo zavesené na otočnom stĺpiku,ktorý sa otáča pomocou pák a ťahadiel, vo väčšine pripadov však pneumatický/m motorom s planžetovou prevodovkou. Dvere v tomto prípade vykonávajú oblúkovitý pohyb dopredu pred karosériu vozidla. Pri dverách otáčaných dovnútra sú dverové krídla zavesené v otočných čapoch, pričom na hornom čape je nasadená páka, na ktorú pôsobí pomocou ťahadiel dverový pohon. Dverové krídla v tomto prípade vykonávajú zložený pohyb zo zatvorenej polohy rovnobežne s karosćriou vozidla do otvorenej polohy, ked sú umiestnené vnútri vozidla na bokoch dverového vstupu kolmo na stenu vozidla. Pri dverách posuvných dochádza k posuvnému lineámemu pohybu do dutej steny karosérie. Dverové krídla sú V tomto pripade zavesené na vodiacich lištách alebo na lineámom vedení kolieskového alebo guľôčkového typu. Ďalšie známe tzv. predsuvné dvere predstavujú v súčasnosti vývojovo najväčší pokrok. Vykonávajú pohyb zložený z pohybu pred karosériou a potom lineámy pohyb okolo karosérie. Vlastné pohony dvier alebo dverových kridiel sú prevažne na báze pneumatického alebo elektromechanického pohonu. Pneumatické pohony majú ako pohonné a riadiace časti pneumatické prvky, ako sú pneumatické valce, elektropneumatické ventily a ďalšie pneumatické prvky kontroly a diagnostiky systému. Tieto pohony sú v súčasnosti V útlme a postupne dochádza k ich nahrádzaniu elektromechanickými pohonmi. Dôvodom a teda ich nevýhodou je potreba kompletného rozvodu vzduchu so všetkými prvkami potrebnými pre zásobu, čistotu a reguláciu dodávaného média. Hlavnou nevýhodou je následné riadenie pneumatického obvodu spočívajúce v nutnosti použitia prevodnikov pneumatických veličín na veličiny elektrické.Pri elektromechanických pohonoch sa mechanizmus tvori základnými konštrukčnými prvkami na prenos pohybu, ako sú lineáme vedenia, trapézové skrutky a podobne,poháňané elektromotorom s impulzným otáčkovým čitačom, ako kontrolné prvky sa obvykle používajú koncové spínače, ako ovládacie prvky potom elektromagnety. Elektromechanické dverové pohony v zásade spĺňajú súčasne normy pre bezpečnost prevádzky. Ich nedostatkom sú však pomerne značne veľké rozmery, zložitá konštrukcia a nutnost vykonávať časté Údržbárske, pripadne servisné práce.Úlohou technického riešenia je vytvorit zariadenia na otváranie a zatváranie dverových kridiel, najmä električiek,trolejbusov a autobusov, ktoré by plne vyhovovalo súčasným požiadavkám, bolo rozmerovo čo najmenšie s čo najjednoduchšou konštrukciou a umožňovalo spoľahlivé a rýchle núdzové otváranie dverových kridiel pri prerušení dodávky elektrického prúdu alebo pri havárii vozidla.Uvedenú úlohu spĺňa a uvedené nevýhody a nedostatky odstraňuje zariadenie na otváranie a zatváranie dverových kridiel, najmä električiek, trolejbusov a autobusov, obsahujúce pohonnú jednotku s elektromotorom podľa technického riešenia, ktorého podstatou je, že pohonná jednotka ďalej obsahuje samosvomú závitovkovú prevodovku s výstupným hriadeľom opatreným pastorkom na záber s prvým bočným ozubenim primámeho obojstranného ovládacieho hrebeňa, ktorý je spoločne so sekundárnym ovládacím hrebeňom rovnobežne a posuvne uložený v dvojici vodiacich puzdier upevnených s odstupom na nosnej doske a druhé bočné ozubenie tohto primámeho obojstranného ovládacieho hrebeňa je v zábere s centrálnym pastorkom, ktorý je voľne otočne uložený na nosnom čape ukotvenom V nosnej doske medzi obidvoma ovládacimi hrebeňmi, a s ktorým je súčasne v zábere jediné bočné ozubenie sekundámeho ovládacieho hrebeňa na dosiahnutie jeho protismemého pohybu, pričom pohonná jednotka je upevnená na výkyvnej prirube výkyvne uloženej na letmom čape upevnenom na nosnej doske a pri svojom voľnom konci je opatrené pevne uloženým ovládacím čapom zasahujúcim do tvarovej ovládacej drážky vytvorenej vo výkyvnej kulise usporiadanej rovnobežne s výkyvnou prírubou a výkyvne uloženej na pevnom čape ukotvenom V druhom vodiacom puzdre.Je nevýhodné, ked tvarová ovládacia drážka je vo výkyvnej kulise usporiadaná protiľahlo k pevnému čapu a je tvorená na sebe plynulo nadväzujúcimi pracovnými časťami a uvoľňovacimi časťami, ktoré sú vytvorené ďalej od pevného čapu.Výkyvná kulisa je výhodne opatrená vratnou pružinou,ktorá je pripojená na svojom opačnom konci prostrednictvom úchytky k výkyvnej prirube. Výkyvná kulisa je opatrená kolmo najej plochu usporiadanou oporou na uchytenie bowdenového lanka, ktoré je opačným koncom upevnené v núdzovom ovládači dverových kridiel.Výhodou zariadenia podľa technického riešenia je jeho výrazné zmenšenie V porovnaní s existujúcimi zariadeniami, vypustenie pneumatického principu a obmedzenie sa iba na elektrický pohon. Mechanické prvky tohto riešenia sú v dôsledku použitia ovládacích hrebeňov značne jednoduchšie. Výraznou výhodou zariadenia podľa technického riešenia je v dôsledku použitia samosvomej závitovkovej prevodovky, ktorá zabezpečuje dverové krídla proti samovoľnému alebo nežiaducemu otváraniu. Je však opatrené úpravou pre možnost ľahkého núdzového otvárania dverových kridiel v prípade prerušenia elektrického prúdu alebo pri prípadnej havárii vozidla.Prehľad obrázkov na výkresochPrikladné uskutočnenie technického riešenia je znázornené na výkrese, kde obr. l predstavuje pohľad na zariadenie s vysunutými ovládacími hrebeňmi v náryse, obr. 2 pohľad na zariadenie so zasunutými ovládacim hrebeňmi v pôdoryse,obr. 3 priečny rez vodiacim puzdrom ovládacích hrebeňov dverových kridiel vedený podľa čiary lll - III V obr. l, obr. 4 bočný pohľad na pohonnú jednotku s ovládacimi hrebeňmi v priečnom reze vedený podľa čiary IV - IV v obr. l a obr. 5 priečny rez vodiacim puzdrom ovládacích hrebeňov dverových kridiel vedený podľa čiary V - V v obr. l.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na otváranie a zatváranie dverových kridiel,najmä električiek, trolejbusov a autobusov podľa technic SK 4445 Ukého riešenia obsahuje nosnú dosku 1, v ktorej je pevne uložený letmý čap 2 (obr. 3) opatrený otočným puzdrom 3 s pevne pripojenou výkyvnou prírubou 4, na ktorej je upevnená pohonná jednotka 5 (obr. l). K nosnej doske 1 je ďalej pomocou skrutiek 6 (obr. 3) pripevnené prvé vodiace puzdro 7 ovládacích hrebeňov 8, 9 neznázomených dverových kridiel a ďalej s odstupom pomocou ďalších skrutiek 10 druhé vodiace puzdro 11 (obr. 5) tých istých ovládacích hrebeňov 8, 9. Medzi obidvoma vodiacimi puzdrami 7, 11 je V nosnej doske l ukotvený nosný čap 12 (obr. 4) s voľne otočne uloženým centrálnym pastorkom 13 usporiadaným medzi obidvoma ovládacími hrebeñmi 8, 9.Pohonná jednotka 5 pozostáva z elektromotora 14 a samosvomej závitovkovej prevodovky 15 s veľkým prevodovým pomerom, napríklad 69 z l, určeným proti samovoľnému otvoreniu uzatvorených neznázomených dverových kridiel pri náhodnom prerušení napájania elektromotora 14. Zo samosvomej závitovkovej prevodovky 15 vystupuje smerom k nosnej doske 1 Výstupný hriadeľ 16 opatrený pevne uloženým hnacím pastorkom 17 (obr. 4), ktorý je v zábere s prvým bočným ozubením 18 primámeho obojstranného ovládacieho hrebeňa 8. Druhé bočné ozubenie 19 tohto primámeho obojstranného ovládacieho hrebeňa 8 je v zábere s centrálnym pastorkom 13 voľne otočne uloženým na nosnom čape 12. S centrálnym pastorkom 13 je súčasne v zábere jediné bočné ozubenie 20 sekundámeho ovládacieho hrebeňa 9 na dosiahnutie jeho protismemého pohybu.V homej ploche druhého vodiaceho puzdra 11 je ukotvený pevný čap 21, na ktorom je uložená výkyvná kulisa 22 usporiadané rovnobežne s výkyvnou prírubou 4 a opatrená pri protiľahlom konci tvarovou ovládacou drážkou 23,do ktorej zasahuje ovládací čap 24 pevne uložený vo výkyvnej prírube 4 pri jej voľnom konci. Výkyvná kulisa 22 je opatrená kolmo na jej plochu usporiadanou oporou 25 pre styk s nastaviteľným dorazom 26 nasadeným na bowdenovom lanku 27, ktorého plášť 42 je ukotvený v konzole 43 pevne pripojenej k nosnej doske 1. Opačnýrn koncom je bowdenové lanko 27 upevnené v neznázomenom núdzovom ovládači neznázomený/ch dverových kridiel. Na pružné držanie výkyvnej kulisy 22 v základnej polohe je táto opatrená vratnou pružinou 27 pripojenou svojim opačnýrn koncom prostrednictvom úchytky 29 k výkyvnej prírube 4. Tvarová ovládacia drážka 23 má dve časti, a to pracovnú časť 30 vytvorenú bližšie k pevnému čapu 21 a uvoľňovaciu časť 31 vytvorenú bližšie k protiľahlému koncu výkyvnej kulisy 22. Obidve časti 30, 31 tvorovej ovládacej drážky 23 na seba plynule nadväzujú.Na nosnej doske 1 sú pri jej koncom upevnené dva koncové spínače 32, 33 na snímanie polôh pohonu Dvere zatvorené a Dvere otvorené, z ktorých jeden je nastaviteľný koncový spínač 32 opatrený podlhovastými upevňovacími otvormi 34 na upevňovacie skrutky 35 a druhý je pevný koncový spínač 33. Prímámy obojstranný ovládací hrebeň Sje opatrený dvojicou dojazdov 36, 37 na styk s otáčacími kontaktmi 38, 39 na koncových spínačoch 32, 33. Primámy obojstranný ovládací hrebeň 8 je na konci protiľahlom dojazde 36 opatrený prvým otvorom 40 pre neznázomený guľový čap na spojenie s prvým neznázomeným dverovým krídlom a sekundámy ovládací hrebeň 9 je na svojom jednom konci opatrený druhým otvorom 41 pre ďalší neznázomený guľový čap pre spojenie s druhým neznázomeným dverovým krídlom.Zariadenie podľa technického riešenia pracuje taktoVodič vozidla vydá do neznázomenej riadiacej jednotky, ktorá je súčasťou celého zariadenia povel, napríklad neznázomeným tlačidlom na zatvorenie dverových kridiel. Vriadiacej jednotke dôjde k vyhodnoteníu tohto povelu, napríklad na dotvorenie neznázomených dverových kridiel zavedením elektrického prúdu do elektromotora 14 pohonnej jednotky 5, ktorá uvedie do chodu samosvomú závitovkovú prevodovku 15, ktorej Výstupný hriadel 16 uvedie otáčaním svojho hnacieho pastorku 17 prostredníctvom prvého bočného ozubenia 18 do priamočiareho pohybu primámy obojstranný ovládací hrebeň 8, ktorý uvedie prostredníctvom neznázomeného guľového čapu do Zatváracieho pohybu jedno neznázomené dverové krídlo. Pohybom primárneho obojstranného ovládacieho hrebeňa 8 dôjde prostredníctvom jeho druhého bočného ozubenia 19 k otáčaniu centrálneho pastorka 13, ktorý uvedie do protismerného priamočiareho pohybu prostredníctvom jediného bočného ozubenia 20 sekundámy ovládací hrebeň 9, ktorý uvedie prostredníctvom ďalšieho neznázomeného guľového čapu do zatváracieho pohybu druhé neznázomené dverové krídlo. Sotva sú obidve dverové krídla zatvorené, iniciuje dojazd 37 cez otáčací kontakt 39 pevný koncový spínač 33,ktorý pomocou neznàzomených vodičov vydá do neznázornenej riadiacej jednotky impulz na zastavenie pohonnej jednotky 5. Pri požiadavke na otvorenie dverových kridiel vodič vozidla stlačí neznázomené ďalšie tlačidlo a celý proces prebieha opačnýrn smerom, až dôjde k otvoreniu dverových kridiel.Zariadenie podľa technického riešenia umožňuje tiež núdzové otvorenie dverových kridiel v prípade prerušenia elektrického prúdu alebo pri pripadnej havárii vozidla. V takom pripade vodič uvedie do prevádzky neznázomený núdzový ovládač tým, že napríklad pootočí neznázomeným otáčadlom, čím dôjde k posunu bowdenového lanka 27,ktoré svojim nastaviteľným dorazom 26, ktorý sa oprie o oporu 25, vykývne výkyvnú kulisu 22 okolo pevného čapu 21, tým dôjde k premiestneniu ovládacieho čapu 24 z pracovnej časti 30 tvarovej ovládacej drážky 23 do jej uvoľňovacej časti 31 a tým k prestavaniu a vykývnutiu ovládacieho čapu 24 spoločne s výkyvnou prírubou 4. Týmto vykývnutím výkyvnej príruby 4 vyjde hnací pastorok 17 zo záberu s prvými bočným ozubením 18 primámeho obojstranneho ovládacieho hrebeňa 8, čím dôjde k jeho uvoľneniu spoločne s centrálnym pastorkom 13 a sekundámym ovládacím hrebeňom 9. Cestujúci potom môžu bez väčšej námahy sami ručne otvorit dverové krídla.Zariadenia podľa technického riešenia je možne využít na otváranie a zatváranie dverových kridiel, najmä električiek, trolejbusov a autobusov, a to najmä v prípadoch, ked je nutné zabezpečiť spoľahlivé a ľahké manuálne otvorenie dverových kridiel, ako je prerušenie dodávky elektrického prúdu alebo v prípade havárie vozidla.l. Zariadenie na otváranie a zatváranie dverových krídiel, najmä električiek, trolejbusov a autobusov, obsahujúce pohonnú jednotku (5) s elektromotorom (14), v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že pohonná jednotka (5) ďalej obsahuje samosvomú závitovkovú prevodovku (15) s výstupným hriadeľom (16) opatreným pastorkom (17) na záber s prvým bočným ozubením (18) primámeho obojstranného ovládacieho hrebeňa (8), ktorý je spoločne so sekundámym ovládacím hrebeňom (9) rovnobežne a posuvne uložený v dvojici vodiacich puzdrách (7, l l) upevnených sodstupom na nosnej doske (1) a druhé bočné ozubenie (19) tohto primárneho obojstranného ovládacieho hrebeňa (8) je v zábere s centrálnym pastorkom (13), ktorý je voľne otočne uložený na nosnom čape (12) ukotvenom V nosnej doske(l) medzi obidvoma ovládacimí hrebeňmí (8, 9), a s ktorými je súčasne v zábere jediné bočné ozubenie (20) sekundárneho ovládacieho hrebeňa (9) na dosiahnutie jeho protismemého pohybu, pričom pohonná jednotka (5) je upevnená na výkyvnej prírube (4) výkyvne uloženej na letmom čape (2) upevnenom na nosnej doske (l) a pri svojom voľnom koncí je opatrená pevne uloženým ovládacím čapom(24) zasahujúcim do tvarovej ovládacej drážky (23) vytvorenej vo výkyvnej kulise (22) usporiadanej rovnobežne s výkyvnou prirubou (4) a výkyvne uloženej na pevnom čape(21) ukotvenom v druhom vodiacom puzdre (l l). 2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že tvarová ovládacia drážka (23) je vo výkyvnej kulise (22) usporiadané protiľahlo k pevnému čapu(21) a je tvorená na sebe plynulo nadväzujúcimi pracovnými časťami (30) a uvoľňovacimi časťami (31), ktorá je vytvorená ďalej od pevného čapu (21). 3. Zariadenie podľa nároku 2, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že výkyvná kulisa (22) je opatrená vratnou pružinou (28), ktorá je pripojená svojim opačným koncom prostredníctvom Úchytky (29) k výkyvnej prĺrube (4). 4. Zariadenie podľa nároku 2, v y z n a č uj ú c es a t ý m , že výkyvná kulisa (22)je opatrená kolmo na jej plochu usporiadanou oporou (25) na uchytenie bowdenového lanka (27), ktoré je opačným koncom upevnené v núdzovom ovládači dverových kridiel.

MPK / Značky

MPK: E05F 15/10

Značky: otváranie, dverových, autobusov, najmä, zatváranie, trolejbusov, električiek, zariadenie, krídiel

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u4445-zariadenie-na-otvaranie-a-zatvaranie-dverovych-kridiel-najma-elektriciek-trolejbusov-a-autobusov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na otváranie a zatváranie dverových krídiel, najmä električiek, trolejbusov a autobusov</a>

Podobne patenty