Zariadenie na spracovanie drevenej guľatiny pozdĺžnym rezom

Číslo patentu: U 4336

Dátum: 01.12.2005

Autori: Hrubý Martin, Kanda Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie ,sa týka zariadenia na spracovanie drevenej guľatiny pozdlžnym porezom bez ohľadu na jej priemer a dlžku.Pre pozdĺžne spracovanie guľatiny sú známe zariadenia používajúce rez dvoma kotúčmi umiestnenými tak, aby rezali V spoločnej horizontálnej alebo vertikálnej rovine naraz, čo umožňuje spracovať väčšie priemery guľatiny. Tiež je známa uhlová píla, pri ktorej súčasne pília dva kotúčejeden v horizontálnej a druhý vo vertikálnej rovine. Je známa aj kombinácia pásovej píly, ktorá pili v horizontálnej rovine a vo vertikálnej rovine pília kotúče, ktorých vzdialenosti od seba sú nastavené vymedzovacími krúžkami ako pri rozmietacích pílach. Zariadenie, chránené patentom SK 280 288, tak isto umožňuje jedným cyklom vykonať horizontálny rez po celej šírke kmeňa dvoma horizontálnymi kotúčmi a zároveň odrezok prepili sústavou vertikálnych kotúčov, ktore sú vzájomne vymedzené krúžkami, na požadované hrúbky dosiek, či hranolov. Uvedené zariadenie dokáže spracovať aj kmene väčších rozmerov zrezávaním celých vrstiev požadovaných rozmerov. Toto zariadenie sice umožňuje vysokú produktivitu, ale s obmedzenou výťažou drevnej hmoty, ktorá je limitovaná bud potrebou triedenia guľatiny podľa hrúbkových stupňov ako pri rámových pílach alebo častejšou výmenou vymedzovacích krúžkov, čo však spôsobí zvýšenie prestojov nutným odstavením zariadenia. Zvýšenie výkonu zaradením fixovaných sústav vertikálnych kotúčov tak, ako je prezentované na spomínanom zariadení, nezmení doterajší spôsob porezu, a preto svoje prednosti môže toto zariadenie využívať len pri výrobe stavebného reziva, paletových prírezov, či obalového materiálu, teda reziva nižšej kvalitatívnej triedy. Využitie takéhoto zariadenia na získanie reziva vyšších kvalitatívnych tried by nebolo tak efektívne. Oddeľovanie odrezkov z kmeňa postupne zhora nadol po celých vrstvách nielenže vyvoláva enorrnné pnutia v loneni, ale aj znemožňuje čo najefektívnejšie zhodnotiť potenciál každého spracovávaného kmeňa.Uvedené nedostatky odstráni zariadenie, ktoré umožňuje spôsob spracovania drevenej guľatiny symetricky k horizontálnej aj vertikálnej rovine z vonkajšej strany kmeňa smerom k jeho stredu - V systéme helvétskeho kríža. Tento spôsob porezu umožňuje maximálne vyťaženie z potenciálu každého kmeňa čo najefektívnejšie, bez zbytočných prestojov vo výrobe, pričom minimalizuje velke pnutia v kmeni, ktoré sú príčinou nepresnosti rozmerov odrezkov. Spôsobom porezu v systéme helvétskeho kríža je možné dosiahnut nielen väčšiu presnosť odrezkov, ale hlavne výrazné navýšenie podielu radiálneho a poloradiálneho reziva, ktoré presahuje nadpolovičnú väčšinu celkovej výťaže. Tak je možné prvotným pozdlžnym porezom dosiahnuť najvyššie možné zhodnotenie ktoréhokoľvek kmeňa individuálne. Tzv. bočné rezivo sa týmto zariadením produkuje iba pri kmeňoch s väčšou zbiehavosťou v ich hrubšej polovici. Pre zariadenie, ktoré umožňuje spracovanie drevenej guľatiny spôsobom porezu v systéme helvétskeho kríža, začínajúceho vždy od tenšieho konca, je podstatné- usporiadanie reznej sústavy do dvoch, chrbtami k sebe, V zrkadlovom obraze otočených pravých uhlov,- vystreďovanie kmeňa upínacími mechanizmami umiestnenýmí na statickej konštrukcii,- ñxovanie reznej sústavy elektrickým zámkom v základnej pracovnej polohe s možnosťou zmeny na T usporiadanie V prípade potreby súvislého rezu v horizontálnej rovine a možnosťou opätovného návratu do uhlověho usporiadania za chodu zariadenia,- umiestnenie horizontálnych pilových kotúčov v prednej časti reznej sústavy a vertikálnych pilových kotúčov v zadnej časti reznej sústavy, pričom ich pohyb je zosynchronizovaný,- optimalizovanie pojazdovej rýchlosti reznej sústavy záťažovým regulátorom,- spojenie pilových kotúčov s pohonnou jednotkou závitovým spojom s opačným závitom ako je rotácia pilových kotúčov v zábere,- vytláčanie oddelených odrezkov pri návrate reznej sústavy do východzej polohy.Zariadenie na spracovanie drevenej guľatiny pozdĺžnym porezom bez ohľadu na jej priemer a dĺžku, ktoré spracúva kmene symetricky k horizontálnej aj vertikálnej rovine z vonkajšej strany kmeňa smerom k jeho stredu - v systéme helvétskeho kríža, pozostáva z reznej sústavy umiestnenej v masívnom ráme pohybujúcom sa vertikálne medzi štyrmi opomými stĺpmi na puzdrách s klznými ložiskami, kde reznú sústavu tvoria štyri pilové kotúče rovnakých priemerov vytvárajúce v základnej pracovnej polohe dva, chrbtami k sebe, v zrkadlovom obraze otočené pravé uhly, kde horizontálne pilové kotúče sú umiestnené v prednej časti reznej sústavy a vertikálne pilové kotúče v zadnej časti, pričom ich pohyb je zosynchronizovaný. Filové kotúče, ktoré sú pevne priskrutkované oceľovými skrutkami k oceľovým diskom a spojené s nadstavcami pohonných jednotiek závitovým spojením s opačným závitom ako je rotácia pilových kotúčov v zábere, sú uchytené na pohonných jednotkách V uhlovom usporiadaní, ktoré je fixované elektrickým zámkom. Na ráme je upevnený jednoduchý mechanizmus - palec na vytláčanie oddelených odrezkov. Na štyroch pohonných jednotkách reznej sústavy sú umiestnené snímače záťaže pohonných jednotiek, ktoré sú napojené na záťažový regulátor pohonnej jednotky posuvu celej reznej sústavy.Prehľad obrázkov na výkresochVšetky obrázky sú nakreslené schematicky, aby jednoducho znázomili opisované činnosti, či postavenia alebo detaily.Obr. l - rezná sústava z čelného pohľadu v základnom pracovnom usporiadaní dvojíc pilových kotúčov a ich vloženie v nosnom ráme.Obr. 2 - počiatočný rez v druhej pracovnej polohe na vystredene upnutom tenšom konci kmeňa voči vertikálnej osi reznej sústavy.Obr. 3 - počiatočná fáza porezu systémom helvétskeho kríza.Obr. 4 pokračovanie porezu po obrátke kmeňa o l 80 °.Obr. 5 uchytenie pilového kotúča k oceľovému disku a spojenie s nadstavcom hriadeľa pohonnej jednotky.Obr. 6 mechanizmus na vytláčanie odrezkov s polohou palca pri pohybe reznej sústavy dopredu (sústava v zábere). Obr. 7 mechanizmus na vytláčanie odrezkov s polohou palca pri spätnom pohybe reznej sústavy do východzej polohy.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie tvorí statická nosná konštrukcia a pohyblivá rezná sústava. Statická nosná konštrukcia je vybavená vystreďovacími upínacimi mechanizmami 10, ktoré posunú a upnú kmeň 18 do stredu a mechanizmom, ktorým sa kmeň nadvihne, otočí do najvýhodnej šej polohy pre začatie porezu a ustaví ho s nadvihnutým tenším koncom optimálne pre upnutie (nezobrazené na obr.).Rezná sústava je umiestnená v masívnom ráme 6 pohybujúcom sa vertikálne medzi štyrmi opornými stĺpmi 8 na puzdrách s klznými ložiskami 9. V ráme 6 sú symetricky rozmiestnené horizontálne, synchrónne sa pohybujúce pohonné jednotky 1, 2 s pilovými kotúčmi 4, 5 - obr. l, kde umiestnenie horizontálnych pilových kotúčov 4 je v prednej častí reznej sústavy a vertikálnych pilových kotúčov 5 v zadnej časti reznej sústavy, pričom ich pohyb je zosynchronizovaný. Masívny nosný rám 6 zaručuje vysokú stabilitu a vyváženosť reznej sústavy, ktorá tak môže dosahovat kvalitu porezu najvyššej úrovne.Rezná sústava obsahuje štyri pilové kotúče 4, 5 rovnakých priemerov, ktore sú pevne uchytené cez nadstavec 3 na hriadele štyroch pohonných jednotiek l, 2. Pohonné jednotky l, 2 sú ukotvené na plochách suportov 7. Každý pilový kotúč 4, 5 je pevne priskrutkovaný šiestimi oceľovými skrutkami s perovými podložkami a maticami 12 k oceľ vemu disku 11. Oceľové disky 11 s priskrutkovanými pilovými kotúčmi 4, 5 sú spojene s nadstavcami 3 závitovým spojením 13 s opačným závitom ako je rotácia pilových kotúčov pri zábere. Pomocné otvory 6 slúžia na dotiahnutie alebo uvoľnenie závitového spoja. Vzájomná poloha pilových kotúčov 4, 5 je ñxovaná do dvoch pravouhlých, v zrkadlovom obraze chrbtami k sebe otočených usporiadaní,pričom ich pohyb je zosynchronizovaný. Elektrickým zámkom ñxované uhlové usporiadanie pilových kotúčov 4, 5 - obr. l možno pokynom za niekoľko sekúnd zmeniť na T usporiadanie pi lových kotúčov 4, 5 - obr. 2 bez nutnosti odstavenia chodu zariadenia tak, že v určitom a jedinom mieste horizontálneho posuvu zastaví vertikálne pilové kotúče 5, pričom horizontálne pilove kotúče 4 pokračujú až na vnútomé konce svojich dráh, aby boli schopné vykonať súvislý horizontálny rez V danej výške. Potom sa pilové kotúče 4, 5 vrátia do východzej polohy a znova sa zafixujú v základnej pracovnej polohe uhlového usporiadania - obr. 3.Základná statická konštrukcia, vybavená vystreďovacími upinacími mechanizmami 10 a zariadením na otáčanie kmeňa (nezobrazené na obr.), upína kmeň 18 tak, aby vertikálna rovina vedená osou upnutého kmeňa bola identická s vertikálnou rovinou reznej sústavy - obr. 2. To zaručí symetrickost rozpilu k tejto rovine aj po otočení kmeňa o l 80 °. Horizontálna rovina vedená osou upnutého kmeňa musí byt rovnobežná s rovinou pojazdovej dráhy, t. j. tenší koniec kmeňa je potrebné upnúť v potrebnej výške, čím sa docieli symetria rozpilu k tejto rovine. To značí, že po obrátke kmeňa o l 80 ° je možné pokračovat v poreze na druhej strane kmeňa úplne identicky ako sa porez začal na prvej strane kmeňa- obr. 4, pričom vznikajúce napätie v kmeni bude potláčané na minimum. Okrem toho kvalitu porezu tiež pozitívne ovplyvní aj záťažový regulátor (nezobrazené na obr.). Na každej zo štyroch pohonných jednotiek 1, 2 reznej sústavy je umiestnený snímač záťaže pohonnej jednotky (nezobrazené na obr.). Riadiaca časť na základe najviac zaťažicnej pohonnej jednotky nastaví rýchlosť posuvu celej reznej sústavy na optimálnu v danom okamihu. Ak optimálna rýchlosť klesne na 80 ideálnej rýchlosti, signalizácia upozomí na nutnosť výmeny pilových kotúčov.Efektívnosť výkonu zariadenia v optimálnej skladbe porezu zvýši jednoduchá a rýchla výmena pilových kotúčov 4, 5 a spracovanie porezných plánov systémom porezu do helvétskeho kríža - obr. 3, 4 špeciálnym počítačovým programom. Do počítačového programu sa vloží názov dreviny , priemer tenšieho konca kmeňa, kvalitatívne zatriedenie kmeňa a prioritný progrmn výroby. V prvej fáze porezu, podľa počítačom navrhnutého porezného plánu, v T usporiadaní pilových kotúčov 4, 5 sa zreže vrchná oblá čast kmeňa nevyhnutne potrebných rozmerov na otvorenie kmeňa systémom helvétskeho kríža - obr. 2.Tento odrezok vytlačí na to uspôsobený jednoduchý mechanizmus - palec 15, založený na princípe rohatky, pri spätnom pohybe reznej sústavy do východzej polohy. Palec 15 je mierne vyosený, pohyblivo upevnený čapom 16 k nosnćmu rámu 6 a kopíruje pohyb vertikálnych pilových kotúčov 5. Pri pohybe reznej sústavy dopredu (sústava v zábere) sa palec 15 kĺže po povrchu bočného odrezku 19 - obr. 6 a po vyjdení vertikálnych pilových kotúčov 5 z kmeňa 18 spadne do zvislej polohy, čím sa palec 15 pri spätnom pohybe reznej sústavy do východzej polohy zaprie z čela do bočného odrezku 19 a vytláča ho - obr. 7. Pretočeniu palca 15 pri vytláčaní odrezkov zabraňuje doraz 17. Následne rezná sústava zaujme základne uhlové usporiadanie pilových kotúčov 4, 5 - obr. 3 a zareže do kmeňa 18 na oboch koncoch rovnej plochy do potrebnej hĺbky podľa porezného plánu. Rezná sústava pri návrate do východzej polohy vytláča bočné odrezky a rezanie postupuje po obvode do tej doby, kým je už možné vwezať prvé dva kusy hotového sortimentu podľa porezného plánu. Potom rezná sústava už uvedeným postupom oddeľuje vždy dva rovnaké odrezky 20, 21, 22 symetricky z oboch strán, až kým nie je obnažené homć rameno helvétskeho kríža - obr. 3. Nasleduje otočenie kmeňa, upnutie za obrezanú čast a porez pokračuje identicky ako pri prvej fáze porezu - obr. 4. Porez sa dokončí podelením helvétskeho kríža podľa porezného plánu.l. Zariadenie na spracovanie drevenej guľatiny pozdĺžnym porezom bez ohľadu na jej priemer a dĺžku, ktoré spracúva kmene symetricky k horizontálnej aj vertikálnej rovine z vonkajšej strany kmeňa smerom k jeho stredu - V systéme helvétskeho kríža, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že rezná sústava je umiestnená v masívnom ráme(6) pohybujúcom sa vertikálne medzi štyrmi opomými stĺpmi (8) na puzdrách sklznými ložiskami (9), kde reznú sústavu tvoria štyri zosynchronizované pilové kotúče (4, 5) rovnakých priemerov, vytvárajúce v základnej pracovnej polohe dva, chrbtami k sebe, v zrkadlovom obraze otočené pravé uhly, kde horizontálne pilové kotúče (4) sú umiestnené v prednej časti reznej sústavy a vertikálne pilové kotúče (5) v zadnej časti reznej sústavy.2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že na ráme (6) je upevnený jednoduchý mechanizmus - palec (15).3. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že uhlove usporiadanie pilových kotúčov (4,5) uchytených na pohonných jednotkách (l, 2) je fixované elektrickým zámkom.4. Zariadenie podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pilové kotúče (4, S) sú pevne priskrutkované oceľovými skrutkami (12) k oceľovým diskom (ll) a spojené s nadstavcami (3) pohonných jednotiek (l, 2) zá SK 4336 Uvitovým spojením (13) s opačným závitom ako je rotácia pilových kotúčov (4, S) v zábere. 5. Zariadenie podľa nároku 3, v y z n a č uj ú c es a t ý m , že na každej zo štyroch pohonných jednotiek(l, 2) reznej sústavy je umiestnený snímač záťaže pohonnej jednotky napojený na záťažový regulátor pohonnej jednotky posuvu celej reznej sústavy.

MPK / Značky

MPK: B27B 7/02, B27B 9/02

Značky: rezom, guľatiny, pozdĺžnym, zariadenie, spracovanie, drevenej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u4336-zariadenie-na-spracovanie-drevenej-gulatiny-pozdlznym-rezom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na spracovanie drevenej guľatiny pozdĺžnym rezom</a>

Podobne patenty