Obal na pasty, krémy a látky im podobnej konzistencie

Číslo patentu: U 3819

Dátum: 08.06.2004

Autori: Gažo Alexander, Belička Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka obalu na pasty, krémy a látky im podobnej konzistencie tvoreného telom vnútri rozdeleným na dve alebo viacero komôr na uloženie jednotlivých zložiek produktu, ktoré majú vlastne dávkovacie otvory so samostatnými uzávermi.V súčasnosti sa používajú obaly na pasty, krémy a látky podobnej konzistencie obsahujúce len pastu, krém resp. látku im podobnej konzistencie s jedným výpustným (výtlačným) otvorom resp. s jedným uzáverom.Okrem iných sú známe viaceré spôsoby uskladňovania a prenosu takýchto materiálov v rôznych typoch obalov,pričom sú zvyčajne len určené len prejeden druh náplne.Známy je dvojkomorový obal na dávkovanie aerosólov zverejnený v patentovej prihláške č. 1447-1998, ktorý pozostáva z dvoch komôr vsunutých do seba s jedným dávkovačom aerosólu.lné zariadenie sa ktoré je predmetom nemeckého patentu č. D 199 ll 728 Al predstavuje obal na pastu zložený z dvoch komôr s jedným dàvkovacím otvorom spôsobujúcim premiešavanie resp. pravidelné dávkovanie dvoch zložiek súčasne.Iné zariadenie registrované US patentom č. 5,387,034 predstavuje dvojkomorový aerosólový rozprašovač využívajúci k činnosti dva druhy látok s jedným výpustným otvoromNevýhoda uvedených riešení je v tom, že ak chce niekto používat viac druhov napríklad podobných produktov v rôznom čase, musí používat viacero túb s jednotlivými druhmi materiálov. Úlohou technického riešenia je preto vyriešiť konštrukciu obalu na skladovanie dvoch alebo viacerých produktov takejto konzistencie v jednom obale, pričom každý produkt má vlastný výpustný otvor so samostatným uzáverom.Uvedené nedostatky značnou mierou odstraňuje obal na pasty, krémy a látky im podobnej konzistencie tvorený telom vnútri rozdeleným na dve alebo viacero komôr, ktoré majú vlastné dávkovacie otvory so samostatnými uzávermi,ktorého podstata spočíva v tom, že jeden obal obsahuje dve alebo viac druhov pást, krémov a látok im podobnej konzistencie so samostatnými výpustnýmí (výtlačnými) otvo~ rmi s uzávermi známej konštrukcie, ktoré sú uložené na jednom konci obalu tela, alebo sú umiestnené na obidvoch stranách tcla.Vo výhodnom usporiadaní technického riešenia je telo vytvorené v tvare tuby vnútri predelenej jednou alebo viacerými priečkámi z materiálu zhodného s materiálom tela,vytvárajúcimi dvc alebo viac samostatných komôr, každá s ktorých obsahuje iný produkt, pričom každá s komôr má samostatný otvor s uzáverom na zhodnom konci tela. Pri tomto riešení sa v priebehu skladovania alebo prepravy jednotlivé produkty vnútri obalu nemôžu dostat do vzájomného kontaktu.V inom výhodnom usporiadani technického riešenia je tiež možne použit deliace priečky na rozdeľovanie využitého vnútorného priestoru tuby do komôr s rôzne veľkými vnútomými priestormi čo je využiteľne najmä pri produktoch, ktoré sa po vytlačení z tuby zmiešavajú, pričom po mer objemu komôrje zhodný s pomerom v akom sa zmesi zmiešavajú.V ďalšom usporiadaní technického riešenia majú komory vytvorené deliacou pricčkou otvory s uzávermi na opačných koncoch tuby.Nový vyšší účinok takéhoto obalu podľa technického riešenia spočíva v tom, že súčasne jeden obal obsahuje dve alebo viac pást, krémov alebo látok im podobnej konzistencie blízkeho zloženia využívajúcich na podobný účel, čo zvýši pohodlie pri využívaní rôznych druhov takýchto materiálov a súčasne ušetrí skladovacie resp. odkladacie miesto.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude objasnený pomocou výkresov na ktorom obr. l predstavuje obal na pasty, krémy a látky im podobnej konzistencie s dvomi komorami s otvormi s uzávermi umiestnenými najednej strane tela obalu,obr. 2 predstavuje obal na pasty, krémy a látky im podobnej konzistencie s dvomi komorami a otvormi s uzávermi umiestnenými na oboch stranách tela obalu,obr. 3 predstavuje obal na pasty, krémy a látky im podobnej konzistencie s dvomi komorami a otvormi s uzávermi umiestnenými na oboch stranách tela obalu s rovnako velkým objemom komôr,obr. 4 predstavuje obal na pasty, krémy a látky im podobnej konzistencie s dvomi komorami a otvormi s uzávermi umiestnenými na oboch stranách tela obalu s nerovnako velkým objemom komôr,obr. 5 predstavuje obal na pasty, krémy a látky im podobnej konzistencie s tromi komorami a otvormi s uzávermi umiestnenými najednej strane tela obalu,obr. 6 predstavuje obal na pasty, krémy a látky im podobnej konzistencie s tromi komorami a otvormi s uzávermi umiestnenými na oboch stranách tela obalu.V príkladoch uskutočnenia predmetného technického riešenia zobrazených na výkresoch je obal na pasty, krémy a látky im podobnej konzistencie vytvorený 2 tela 2 a výpustných otvorov 3, 4, s uzávermi 6, 7, Telo 2 je tvorené tcnkostenným plochým materiálom, pričom vnútorná čast 14 tela 2 je predelená deliacimi priečkami 9 z toho istého materiálu na dve komory 10, 11, pričom každá z komôr je vybavená samostatným výpustným otvorom 3, 4 a samostatným uzáverom 6, 7 na zhodnej strane tela 2.Obrázok 5 predstavuje ďalšie výhodné vyhotovenie obalu na pasty, krémy a látky im podobnej konzistencie pozostávajúccho y, tela 2, pričom vnútomá čast tela 2 je predelená deliacimi priečkami 9, 13 na tri komory 10, 11, 12,pričom každá s komôr 10, 11, 12, má samostatný výpustný otvor 3, 4, 5, so samostatným uzáverom 6, 7, 8, na zhodnej strane tela 2.Obrázok 3 predstavuje ďalšie výhodne vyhotovenie obalu na pasty, krémy a látky im podobnej konzistencie pozostávajúccho z tela 2, pričom vnútomá část 14 tela 2 je predelená deliacou pricčkou 9, na dve komory 10, 11, pričom každá s komôr 10, 11, má samostatný výpustný otvor 3, 4, so samostatným uzáverom 6, 7, 8, na opačných stranách tela 2.Obrázok 6 predstavuje ďalšie výhodné vyhotovenie obalu 1 na pasty, krémy a látky im podobnej konzistencie pozostávajúccho z tela 2, pričom vnútorná časť tela 2 jepredelená deliacimi priečkarni 9, 13 na tri komory 10, ll,12, pričom každá s komôr 10, 11, 12, má samostatný výpustný otvor 3, 4, 5, so samostatným uzáverom 6, 7, 8, na rôznych stranách tela 2.Ďalším výhodným uskutočnením obalu je vytvorenie komôr 10, 11, v tele 2 obalu l s nerovnakým objemom v jednotlivých výhodných uskutočneniach pomocou deliacej priečky 9, podľa obrázku 4.Obal na pasty, krémy a látky im podobnej konzistencie podľa technického riešenia nie je však obmedzený len na príkladné vyhotovenia zobrazené na výkresoch a jednak je možné použit na uzatváranie jednotlivých komôr obalu rôzne iné uzatváracie zariadenia, Telo obalu a deliace priečky môžu byť vyrobené z rôznych materiálov, prikladnými materiálmi sú jednovrstvové alebo viacvrstvové fólie s povlakom alebo bez povlaku,vytvorené z kovu, plastu alebo papiera. Voľba materiálu závisí najmä od konkrétneho zloženia náplne, ktorými má byť obal plnený. Pomer objemu jednotlivých komôr v obale môže byť rovný l, alebo podľa druhu využívania náplne komôr môže byt aj iný.Obal na pasty a krémy a látky podobnej konzistencie je možné využiť v rôzne oblasti života počnúc hygienickými prostriedkami ako sú zubné pasty, pleťové, Opaľovacie a iné krémy, tak aj iných oblastiach ktoré využívajú rôzne pasty, krémy a látky podobnej konzistencie v obaloch podobným tubám, ako napriklad v oblasti chémie na skladovanie a dávkovanie rôznych málo objemových substancií podobného zloženia alebo lepidiel na rôzne účely či dvoj a viaczložkových lepidiel pri využití komôr rôzneho objemu,alebo iných chemických substancií, v potravinárstve pri balení rôznych prísad krémovej konzistencie do jedného obalu (rôzne druhy horčice, kečupu a pod.), či automobilového priemyslu na balenie rôznych druhov mazadiel podobnej konzistencie prepravovaných najmä V tubách a tubám podobným obalom.1. Obal na pasty, krémy a látky im podobnej konzistencie tvorený telom (2) opatreným výpustnými otvormi (3, 4,5)suzávermi,(6,7,8)vyznačuj úci sa tým,že telo (2) je vo svojej vnútomej časti (14) predelené deliacimi priečkami (9, 13) na samostatné komory (10, ll, 12) pričom každá s komôr (10, l l, 12) má samostatný výpustný otvor (3, 4, 5) so samostatným uzáverom (6, 7, 8).2. Obal podľa nároku l, vyznačuj úci sa t ý m , výpustné otvory (3, 4, 5) sú umiestnené len najednej strane tela (2).3. Obal podľa nároku l, vyznačuj úci sa t ý m , výpustné otvory (3, 4, 5) sú umiestnené na obidvoch stranách tela (2).4. Obal podľanároku 1,2 a 3, vyzuačuj úci s a tý m , že objem jednotlivý ch komôr (10, ll, 12) nie je rovnaký.

MPK / Značky

MPK: B65D 35/22

Značky: látky, podobnej, krémy, pasty, konzistencie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u3819-obal-na-pasty-kremy-a-latky-im-podobnej-konzistencie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obal na pasty, krémy a látky im podobnej konzistencie</a>

Podobne patenty