Dlážkový podzáklad plošne založenej dlážky

Číslo patentu: U 3775

Dátum: 06.04.2004

Autor: Benda Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka nového usporiadania vrstiev podzákladu zhotoveného metódou plošného založenia vhodného najmä na vysoko zaťažované dlážky budov, ako veľkoplošných hál a podobne.V súčasnosti je známy podzáklad zhotovený metódou plošného založenia obsahujúci na podklade zo zemnej pláne vankúš na báze sypkej hmoty a prípadne geotextíliu, na ktorej je založená prvá dlážková vrstva na báze betónu, napríklad vo forme betónu, drôtbetónu a podobne. Vankúš je z psefitického materiálu, ako drteného lomového kameniva,štrku, štrkodrvíny, štrkopiesku, piesku. Pri jeho zhotovení sa najprv odťaží povrch zemnej pláne, často vo veľkých kubatúrach, na čo sa navozía sypké materiály. Niekedy je navyše obsiahnutá ako spodná vrstva situované na zemnej pláni chemicky spevnená vrstva. Napríklad pri vápennej stabilizácii sa pred navážkou štrkového vankúša najprv vytvorí spevnená vrstva postupom, ked sa vrstva zeminy musí premiesit s vápnom, ktoré po naviazaní vody z terénu vytvorí spevnenú vrstvu na báze uhličitanu vápenatćho. Priamo na tejto chemicky spevnenej vrstve, alebo na štrkovom vankúši uloženom na chemicky spevnenej vrstve, sa potom položí prvá dlážková vrstva. Nevýhodou doterajšieho stavu je riziko nerovnomemej únosnosti a nerovnomerné sadanie celej sanovanej plochy a s tým spojené možné problémy pri praskaní dlážkovej konštrukcie V budúcnosti. Následky sa prejavujú ako lokálne klesanie alebo zdvíhanie dlážky a praskanie dlážky. Ďalšou nevýhodou býva nutnost odťaženia materiálu v značných kubatúrach, nutnosť zabezpečenia skládok odťažených hmôt, dopravné náklady Spojené s dovozom násypových materiálov, časová náročnosť. Zahrnutie chemicky spevnenej vrstvy má ďalšiu nevýhodu v riziku neekologického pôsobenia chemických prostriedkov, najmä vápna.Ďalšie typy podzákladov obsahujú piliere. V tom prípade podzáklady pozostávajú zo zemnej pláne. pilierov rôznych dĺžok a šírok, prípadného štrkového vankúša a/alebo prípadne jednej či niekoľkých vrstiev geotextílie a prvej dlážkovej vrstvy. Piliere sa zhotovujú metódou hlbinného zakladania. Piliere je treba zhotovovať pomocou špeciálnych strojov. Sú vytvorené v zemnej pláni ako šachty rôznych priemerov a dĺžky vyplnenej štrkom rôznej zrnitosti alebo vápnom. Nevýhodou hlbinne založených podzákladov je okrem veľkých nárokov na mechanizáciu. čas a finančná náročnosť. najmä neistota zabezpečenia rovnomernej únosnosti a sadania dlážky v celej sanovanej ploche. Následkom býva, rovnako ako pri uvedených známych plošne založených dlážkach. praskanie dlážok stavieb a lokálne prepady alebo zdvíhanie dlážky.Na spevňovanie podložia terénu bez budov, ako sú cesty, chodníky, svahy, trávniky, ihriská a podobne, je známa tzv. bunková fólia. Jej usporiadanie je známe napríklad zo spisov USA patentu 5 449 543, W 0 97/16604 a CZ PV 1286-98. Táto bunková fólia je vytvorená z pásikov na báze umelých hmôt, ktoré sú vertikálne uložené a pospájané pomocou zvarov alebo iných spojov tak, žeje vytvorená sieťová štruktúra s vertikálnymi stenami, ktorá v stave rozloženom na ploche obsahuje sústavu vo vertíkálnom smere priechodných komôrok.Uvedené nevýhody odstraňuje v značnej miere navrhnuté technicke riešenie. Dlážkový podzáklad podľa navrhnutého technického riešenia obsahuje ako dolnú časť zemnej pláne a hore prvú dlážkovú vrstvu na báze betónu, avšak od terajších riešení sa líši najmä tým, že obsahuje medzi povrchom zemnej pláne a prvou dlážkovou vrstvou na báze betónu vankúš z bunkovej fólie s komôrkami a priesypu. Bunková fólia sa nachádza v plošne rozloženom stave a priesyp pozostáva zo sypkého materiálu, ako napríklad štrk. piesok a/alebo štrkopiesok, ktorý vypĺňa kornôrky tejto bunkovej fólie a siaha najmenej od dolného okraju bunkovej fólie najmenej po horný okraj bunkovej fólie.Pod bunkovou fóliou nad povrchom zemnej pláne sa výhodne s prihliadnutím na vlastnosti terénu nachádza aspoň jedna vrstva podsypu, ktorej zrnitosť je jemnejšia, nežDlážkový podzáklad podľa navrhnutého technického riešenia môže výhodne medzi prvou dlážkovou vrstvou a povrchom zemnej pláne obsahovať aspoň jednu plošne rozloženú geotextíliu. Spravidla je výhodnejšie, pokiaľ je geotextílía umiestnená pod bunkovou fóliou, to je priamo pod ňou. alebo v niektorej vrstve pod bunkovou fóliou, alebo na niektorej vrstve nacbádzajúcej sa pod bunkovou fóliou.Podzáklad podľa navrhnutého technického riešenia má rovnomernú únosnost a umožňuje rovnomerne sadanie. Dlážka je pevná, neklesá lokálne, ani sa v rovine nevytáča. okraje sa nezdvíhajú, dlážka nepraská a má celú plochu rovnako únosnú. Navrhnuté technické riešenie je využiteľné najmä pre priemyslové dlážky, haly s vysoko zaťažovanou dlážkou, ako napríklad mraziarne, supermarkety, garáže a iné. Môže odstrániť nutnosť budovania pilierov a/alebo odťažovanie veľkých objemov zemnej pláne. Podzáklad je možno vytvorit rýchlo a bez náročných úprav alebo podstatných zásahov do podkladu zo zemnej pláne.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je objasnené pomocou výkresov,kde znazorňujú obr. l príkladný podzáklad podľa príkladu l pozostávajúci zo zemnej pláne, podsypu, bunkovej fólie,priesypu a dolnej dlážkovej vrstvy, obr. 2 priestorové usporiadanie podzákladu podľa príkladu l, obr. 3 príkladný podzáklad podľa príkladu 2 pozostávajúci zo zemnej pláne,geotextilie, podsypu. bunkovej fólie, priesypu a dolnej dlážkovej vrstvy, obr. 4 priestorové usporiadanie podzákladu podľa príkladu 2. obr. 5 až 7 ďalšie varianty podzákladu.Príklady uskutočnenia technického riešenia Príklad lPríkladom uskutočnenia vynálezu je plošne založený podzáklad pre mraziareň podľa obr. l a 2.Je vytvorený na zemnej pláni 1 a obsahuje, uvádzané smerom nahor, vankúš z podsypu 2 vysoký 25 cm, na ňom vankúš z priesypu 4 a bunkove fólie 3, kde priesyp 4 má výšku celkom 50 cm, v jeho dolnej častí je zabudovaná uvedená bunkova fólia 3 vysoká 20 cm a na tomto vankúší sa nachádza prvá dlážková vrstva 5.Podzáklad sa zhotovil nasledovne. Na povrch zemnej pláne l upravenej zarovnanim na horizontálnu úroveň sa navozil drenážny podsyp 2 drveným lomovým kamenivom so zmitosťou 32 až 63 mm. Podsyp 2 sa zarovnal a zhutnil 10 nájazdmi valca s hmotnosťou 10 t s vibráciou. Zhutnený podsyp 2 dosahoval do výšky 25 cm. Na povrch tohto podkladu sa položila bunková fólia 3 vysoká 20 cm a táto sa plošne roztiahla tak, aby pokrývala celú plochu určenú na stavebný objekt. Potom sa na bunkovú fóliu 3 postupne navozil príesyp 4 z lomového kameniva so zmitosťou 32 až 63 mm. Uvedený príesyp 4 sa navozil a rozhŕňal cez bunkovú fóliu 3 tak dlho, až zaplnil jej komôrky a dosahoval zhruba do výšky 10 cm nad homý okraj bunkovej fólie 3. Priesyp sa zhutnil 12 nájazdmi valca. Potom sa pokračovalo v navážani ďalších 10 em priesypu 4, tentoraz už z lomového kameniva so zmitosťou O až 63 mm. Potom, keď príesyp 4 dosahoval 20 cm nad bunkovou fóliou, urobilo sa jeho zhutnenie 20 nájazdmi valca s hmotnosťou 10 t, na čo sa navozilo ďalších 10 cm toho istého materiálu a zhutnilo 12 nájazdmi toho istého valca použitím vibrácie. Celkom príesyp 4 potom dosahoval výšku 50 cm, pričom v jeho dolnej časti sa zapracovala bunková fólia 3. Na takto spracovaný podklad sa položila prvá dlážková vrstva 5 vo forme drôtbetónu. Na tento podzáklad sa zhotovila na obrázkoch už neznázomená dlážka, kde ďalšie vrstvy sa zhotovili bežným spôsobom položením tepelnej izolácie a vystuženého betónu s trubkovým kúrenim.Statické zaťažovacie skúšky preukázali, že hodnoty modulu pretvámosti výrazne prevýšili uvádzané požiadavky. Podzáklad sa zhodnotil ako homogénny s minimalnymi rozdielmi v kvalite v rámci objektu. Hodnoty požiadaviek na kvalitu základovej spary sa značne prevýšili.Iným podľa názoru prihlasovateľa optimálnym prikladom uskutočnenia navrhnutého technického riešenia je plošne založený podzáklad haly kovovýroby podľa obr. 3 a 4.Tento podzáklad obsahuje, uvádzané smerom hore,zemnú pláň l, geotextíliu 6 s výškou zhruba 2 mm, podsyp 2 vysoký 10 cm, na ňom vankúš z bunkovej fólie 3 a priesypu 4, kde príesyp 4 má výšku celkom 45 cm, v jeho dolnej časti je zabudovaná bunková fólia 3 vysoká 15 cm, a na tomto vankúši sa nachádza prvá dlážková vrstva 5.Podzáklad sa zhotovil nasledujúcim spôsobom. Na povrch zemnej plane 1 upravenej odťažením omice a podornice na horizontálnu úroveň sa položila geotextília 6 s výškou zhruba 2 mm. Na ňu sa navozil drenážny podsyp 2 z piesku so zmitosťou 0,63 až 2 mm. Podsyp 2 sa zarovnal a zhutnil 10 nájazdmi valca s hmotnosťou 11 t. Zhutnený podsyp 2 dosahoval do výšky 10 cm. Na povrch tohto podkladu sa položila bunková fólia 3 vysoká 15 cm a táto sa plošne roztiahla tak, aby pokrývala celú plochu určenú na stavebný objekt. Potom sa na bunkovú fóliu 3 postupne navozil príesyp 4 z lomového kameniva so zmitosťou 8 až 63 mm. Uvedený príesyp 4 sa navozil a rozhŕňal cez bunkovú fóliu 3 tak dlho, až zaplnil jej komôrky a dosahoval zhruba do výšky 10 cm nad homú rovinu bunkovej fólie 3. Priesyp 4 sa zhutnil 12 nájazdmi valca s hmotnosťou ll t. Potom sa pokračovalo v navážaní priesypu 4. Potom, keď príesyp 4 dosahoval zhruba 20 cm nad bunkovou fóliou 3,urobilo sa jeho zhutnenie 8 nájazdmi valca s hmotnosťou 11 t, na čo sa navozilo ďalších 10 cm toho istého materiálu. Potom sa povrch zhutnil 10 nájazdmi toho istého valca použitím vibrácie. Celkom príesyp 4 po zhutnenl dosahoval výšku 45 cm, pričom V jeho dolnej časti sa zapracovalabunková fólia 3. Na takto spracovaný podklad sa položila prvá dlážková vrstva 5 vo forme betónu. Tým sa vytvoril podzáklad, na ktorom sa zhotovíla na obráäçoch neznázornená dlážka, kde ďalšie vrstvy sa zhotovili bežným spôsobom, položenim betónu, tepelnej izolácie a dlažby, pričom na podzáklad sa postavil objekt haly kovovýroby. Docíelila sa rovnomemá únosnosť a rovnomemé sadanie poddlážkovej vrstvy.Uskutočnenie navrhnutćho technického riešenia má mnohé varianty spočívajúce v možnosti prípadného vynechania podsypu 2 a vynechania geotextilie 6, alebo obsahu geotextílie 6 v ľubovoľnej výške podzákladu. Najčastejšie príklady týchto altematív v rámci navrhnutćho technického riešenia sú znázomene na obr. 5 až 7.Na obr. 5 je podzáklad, ktorý obsahuje na zemnej pláni 1 iba vankúš z bunkovej fólie 3 a priesypu 4 a na ňom uloženú prvú dlážkovú vrstvu 5.Na obr. 6 je podzáklad, ktorý obsahuje na zemnej pláni 1 geotextiliu 6, na nej vankúš z bunkovej fólie 3 a priesypu 4 a na ňom uloženú prvú dlážkovú vrstvu 5.Na obr. 7 je podzáklad, ktorý obsahuje na zemnej pláni 1 podsyp 2, na ňom geotextíliu 6, na nej vankúš z bunkovej fólie 3 a priesypu 4 a na ňom uloženú prvú dlážkovú vrstvu 5. Uvedené príklady uskutočnenia iba demonštrujú možnosti uskutočnenia, napriek jeho obmedzovaniu, geotextília 6 sa môže totiž napríklad zabudovať tiež ako medzívrstva vnútri podsypu 2 alebo priesypu 4.l. Dlážkový podzáklad plošne založenej dlážky so zemnou pláňou (1) dole a prvou dlážkov ou vrstvou (5) na báze betónu hore, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že medzi povrchom zemnej plane (l) a prvou dlážkovou vrstvou (5) obsahuje vankúš z bunkovej fólie (3) s komôrkami a priesypu (4), kde bunková fólia (3) sa nachádza v plošne rozloženom stave a príesyp (4) pozostáva zo sypkého materiálu vypĺňajúceho komôrky tejto bunkovej fólie (3) a siaha najmenej od dolného okraja bunkovej fólie (3) najmenej po jej homý okraj.2. Dlážkový podzáklad podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pod bunkovou fóliou (3) nad povrchom zemnej pláne (l) sa nachádza aspoň jedna vrstva podsypu (2), ktorej zmitosť je jemnejšia než je zrnitosť priesypu (4).3. Dlážkový podzáklad podľa nárokov l a 2, v y značuj úci sa tým,žemedziprvoudlážkovou vrstvou (5) a povrchom zemnej pláne (l) sa nachádza aspoň jedna plošne rozložená geotextília (6).4. Dlážkový podzáklad podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že geotextília (6) je uložená nižšie než bunková fólia (3).

MPK / Značky

MPK: E04F 15/00, E02D 27/02, E04F 15/08, E02D 27/08

Značky: dlážkový, podzáklad, dlážky, plošné, založenej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u3775-dlazkovy-podzaklad-plosne-zalozenej-dlazky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dlážkový podzáklad plošne založenej dlážky</a>

Podobne patenty