Fľaša a zariadenie na jej stohovanie

Číslo patentu: U 3723

Dátum: 03.02.2004

Autor: Jurenka Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka plastových fliaš, najmä fliaš z polyetyléntereftalátu (PET) a ich skladovania.Plastové fľaše z polyetylěntereftalátu (PET), ktoré slúžia na plnenie nápojov sú po vyprázdnení väčšinou vyhadzované do odpadových nádob. Prázdna fľaša svojim vnútorným objemom zaberá vzhľadom na objem vlastného materiálu z ktorého je vyrobená veľký priestor a kapacita odpadového kontajnera nie je plne využitá ak sa v odpade nachádzajú prázdne fľaše.Rovnako aj pri inej manipulácii s použitými fľašami,napr. zbere, preprave alebo skladovaní pred ich likvidáciou je priestor ktorý tieto fľaše zaberajú neúmerne veľký.Cieľom tohto technického riešenia je vytvoriť fľašu a zariadenie na jej stohovanie tak aby po vyprázdnení fľaše táto pri ďalšej manipulácii zaberala vzhľadom na svoj nevyužitý vnútomý objem, čo najmenší priestor a ďalej aby bola umožnená ľahká manipulácia s týmito fľašami.Uvedený cieľ sa dosiahne fľašou podľa tohto technickćho riešenia ktorej podstata spočíva v tom, že telo fľaše má tvar geometrického telesa rozširujúceho sa v smere zvislej osi. Geometricke teleso môže byť zrezaný kužeľ,vrstva paraboloidu, guľová vrstva, zrezaný n-boký ihlan,alebo kombináca zrezaného kužeľa a/alebo vrstvy paraboloidu a/alebo guľovej vrstvy a/alebo zrezanćho n-bokého ihlana.Fľaše ktorých telo má tvar zhora nadol sa rozširujúcich telies je možné po rozrušení ich dna bez väčšej námahy na seba nasunút podstatnou časťou ich výšky. Takto sa pri stohovani týchto fliaš ušetrí veľa priestoru, ktorý by vyprázdnené neporušene fľaše zaberali.V prípade potreby je možné na tele fľaše vytvoriť základňu tvaru valca s kruhovou alebo elipsovou podstavou alebo tvaru n-bokého rovnobežnostena.Uvedený cieľ sa ďalej dosiahne pomocou zariadenia na stohovanie fliaš podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje tubu vybavenú odnimatelným vekom v ktorom je umiestnený nôž a v tube je vyberateľne vložený nosič fliaš. Tvar tuby je prispôsobený tvaru kolmého priemetu fľaše.Takéto zariadenie na stohovanie fliaš umožňuje vytvárať zhluky do seba vložených fliaš ktoré zaberajú menší priestor aký by bol potrebný pre vyprázdnenć neporušene fľaše.Výhodné je ak nôž je tvorený aspoň tromi lúčovito usporiadanými ramenami.Výhodné ja aj ak v mieste styku ramien noža je vytvorený prerážací hrot.V uvedenej zostave zatlačenim fľaše dnom na nože sa dná stohovaných fliaš, dostatočne rozrušia tak, aby mohli byť fľaše do seba ľahko nasúvané. Hrot v podstatnej miere uľahčuje prvotné narušenie dna fľaše pred rozrezaním na nožoch.Výhodné je ak nosič fliaš je vytvorený ako perforovaný vak.Výhodne môže byť nosič vytvorený ako tŕň na jednom konci vybavený kotvou. Výhodné je ak tŕňje na druhom konci vybavený úchopom.Výhodnćjc ak úchop je vytvorený ako spätný háčik.Nosič fliaš zabezpečuje pevnosť stĺpca do seba vložených fliaš a ľahkú manipuláciu s nimi.Výhodné je ak tuba je vybavená odnímateľnou zbemou nádobou.Výhodou je aj ak zberná nádoba má vyprázdňovací otvor so zátkou.V tomto pripade zvyšková tekutina z rozrušených fliaš nevyteká voľne, ale je zachytávaná v zbernej nádobe ktorú je možné jednoducho Vyprázdniť bud po jej odňatí od tuby,alebo cez vyprázdňovací otvor.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde obr. l znázorňuje pohľad zboku na fľašu so základňou, obr. 2 pohľad zboku na fľašu bez základne, obr. 3 a 4 pohľad zhora na fľašu, obr. 5 pohľad zboku na vnútorné usporiadanie zariadenia na stohovanie fliaš, obr. 6 axonometrický pohľad na nosič fliaš a obr. 7 stĺpec fliaš na nosici.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPlastová fľaša 1 podľa obr. l je tvorená telom 3, ktoré má tvar zrezaného rotačného kužeľa so základňou 2, ktorá má tvar valca, Na hornej podstave tela 3 je umiestnený výtokový otvor 4 vybavený uzáverom 5.V konkrétnom príkladnom vyhotovení podľa obr. l pre fľašu s objemom 1,5 l je polomer kruhovej podstavy valca je 52,5 mm a výška valca je 35 mm. Horná podstava zrezaného rotačného kužeľa má polomer 20 mm a výška kužeľa je 275 mm. F ľaša l je opatrená výtokovým otvorom 4 vybaveným závitom a uzáverom 5 používaným na bežne vyrábané PET fľaše.V inom príkladnom vyhotovení podľa obr. 2 je fľaša 1 tvorená telom 3, ktoré má tvar pravidelného zrezaneho S-bokého ihlana.V ďalších vyhotoveniach môže mať telo 3 fľaše 1 tvar ľubovoľného zrezaného kužeľa, vrstvy paraboloidu, guľovej vrstvy, zrezaného n-bokěho ihlana. alebo ľubovoľnej kombinácie zrezanćho kužeľa a/alebo vrstvy paraboloídu a/alebo guľovej vrstvy a/alebo zrezanćho n-bokćho ihlana. Výtokový otvor 4 je vždy vytvorený na homej podstave zrezaného telesa.V prikladných vyhotoveniach podľa obr. 3 a 4 má fľaša 1 telo 3 so základňou 2. Pri vyhotovení fľaše l podľa obr. 3 má telo 3 tvar zrezaného rotačneho kužeľa a základňa 2 tvar pravidelného S-bokého hranola. Podľa obr. 4 má telo 3 tvar zrezaného ĺŠ-bokćho ihlana a základňa 2 tvar valca.Vo vyhotoveníach fľaše 1 so základňou 2 môže tátomať tvar valca s kruhovou alebo elipsovou podstavou alebo tvar n-bokého rovnobežnostena. Rovnako, fľaša l môže byť vytvorená ľubovoľnou kombinàciu uvedených tvarov tela 3 so základňou 2, pričom musi byt splnená podmienka, že kolmý priemet rozširujúcej sa časti tela 3 je vpísaný do tvaru alebo nepresahuje obrys tvaru kolmého priemetu základne 2.Fľaše podľa tohto technického riešenia je možne vyrobiť vo všetkých velkostiach, najma v nomiovaných objemoch, 0,33 l, 0,5 l, l l, 1,5 l, 2 l, 2,5 l.Zariadenie na stohovanie fliaš podľa tohto technického riešenia obsahuje podľa obr. 5 valeovú tubu 7 kruhovćho prierezu, ktora je na homej strane opatrená odnímateľným,v tomto príkladnom vyhotovení odklopným vekom 12 a naspodnej strane nádobkou 9 na zber zostatkovej tekutiny z fliaš vytvorenou bud odnímateľné, alebo, podľa tohto príkladného vyhotovenia, ako súčasť tuby 7 s vyprázdňovacím otvorom 10 so zátkou. Zariadenie na stohovanie fliaš môže mať prierez okrem kruhovćho aj elipsový, n-uholníkový alebo akýkoľvek iný tvar podľa typu fľaše. Samotná veľkosť zariadenia závisí od veľkostí stohovanej fľaše.Na dne odklopného veka 12 je umiestnený nôž 6, v tomto príkladnom vyhotovení so štyrmi ramenami, ale s najmenej troma ramenami. Ramená noža 6 sa zbiehajú do prerážacieho hrotu 11. Pred vložením fľaše 1 do tuby 7 sa dno fľaše 1 rozruší narazením na prerážací hrot 11 a rozreže na segmenty, ktoré sa pri nasúvaní na predchádzajúcu fľašu po kužeľovej ploche rozostúpia a umožnia nasunúť jednu fľašu na druhú.Fľaše sa po odklopení veka 12 vkladajú do tuby 7 vo vnútri ktorej je pred ukladaním fliaš umiestnený nosič 8.Nosič 8 môže byť vytvorený buď, podľa obr. 5, ako perforovaný vak, kedy je možné do tuby 7 vkladať fľaše 1 aj s uzávermi 5, alebo podľa obr. 6 a 7 ako tŕň 13 na jednom konci upraveným na uchopenie a na druhom opatreným kotvou 14 ktorá zachytí spodok stĺpca na seba nasunutých fliaš, bez uzáverov 5 a umožní, po odklopení veka 12 jeho vytiahnutie z tuby 7. Tŕň 13 môže mať druhý koniec vytvorený ako uchop 15 v tvare spätného háčka s ohybnými ramenami.Nosič 8 je možné vyrobiť z materiálu z ktorého sú vyrobené fľaše, čo zjednodušuje ďalšiu manipuláciu s nastohovanými fľašami, pretože nie je potrebné napr. pred recykláciou oddeliť nosič 8 od stĺpca fliaš.Fľašu a zariadenie na stohovanie fliaš podľa tohto technickćho riešenia je možné využiť všade tam, kde je potrebné do určeného priestoru umiestniť čo najväčšie množstvo použitých plastových fliaš. Napríklad pri ich skladovani a preprave.l. Fľaša tvorená telom s výtokovým otvorom vybaveným uzáverom, vyznačujúca sa tým, že telo (3) má tvar geometrickćho telesa rozširujúceho sa v smere jeho zvislej osi.2. Fľašapodľa nároku 1, vyznačuj úca sa t ý m , že telo (3) má tvar zrezaného kužeľa, vrstvy paraboloidu, guľovej vrstvy, zrezaného n-bokćho ihlana.3. Fľaša podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že telo (3) je kombináciou tvarov zrezaného kužeľa a/alebo vrstvy paraboloidu a/alebo guľovej vrstvy a/alebo zrezanćho n-bokćho ihlana.4. Fľašapodľanároku l, vyznačujúca sa t ý m , že na tele (3) je vytvorená základňa (2) tvaru valca s kruhovou alebo elipsovou podstavou alebo tvaru n-bokého rovnobežnostena.5. Zariadenia na stohovanie fliaš, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že obsahuje tubu (7) vybavenú odnímateľným vekom (12) v ktorom je umiestnený nôž (6) a v tube (7)je vyberateľne vložený nosič (8).6. Zariadenie podľa nároku 5, v y z n a č uj ú c e s a tý m , ženôž(6)je tvorený aspoň tromi lúčovito usporiadanými ramenami.7. Zariadenie podľa nároku 6, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že v mieste styku ramien noža (6) je vytvorený prerážací hrot (l l).8. Zariadenia podľa nároku 5, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že nosič (8) je vytvorený ako perforovaný vak.9. Zariadenie podľa nároku 5, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že nosič (8) je vytvorený ako tŕň (13) na jednom konci vybavený kotvou (14).10. Zariadenie podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že tŕň (l 3)je na druhom konci vybavený úchopom (15)ll. Zariadenie podľa nároku 8, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že úchop (15)je vytvorený ako spätný háčik.12. Zariadenie podľa nároku 5, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že tuba (7) je vybavená odnímateľnou zbernou nádobou (9).13. Zariadenie podľa nároku 12, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že zberná nádoba (9) má vyprázdňovací otvor (10) so zátkou.

MPK / Značky

MPK: B65B 21/00

Značky: fľaša, stohovanie, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u3723-flasa-a-zariadenie-na-jej-stohovanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fľaša a zariadenie na jej stohovanie</a>

Podobne patenty