Nízkofrekvenčný tlmič hluku

Číslo patentu: U 3703

Dátum: 03.02.2004

Autor: Kortán Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka nizkofrekvenčného tlmíča hluku zloženého z tlmiacich vložiek, najmä pre vzduchotechnické potrubia.Na zníženie hluku, vedeného vzduchotechnickým potrubím, sa používajú absorpčné tlmiče, ktorých princíp spočíva v tom, že vláknítý alebo pórovitý materiál pohlcuje časť zvukovej energie z okolitého vzduchu. V tlmičoch pre vzduchotechnické potrubia je hmota pohlcujúca hluk umiestnená v kulisových vložkách, ktoré sa vkladajú pozdĺžne do potrubí, alebo v bunkách, ktoré sa umíestňujú do potrubí tak, že ich stena pohlcujúca hluk opäť tvorí pozdĺžne vložky. Kulisy majú tvar dosiek s plechovým rámom v tvare U s vnútornou výplňou z vláknitej hmoty, ktorá je obvykle tvorená doskami z minerálnych vlákien. Postranné steny kulís, okolo ktorých prúdi V tlmiči vzduch, sú po celej ploche zakryté sklenou tkaninou a dierovaným plechom.Na útlm hluku ventilátorov, klimatizačných jednotiek a pod., pre ktoré sa tlmiče hluku vo vzduchotechnických potrubiach predovšetkým používajú, sa požaduje vysoká účinnosť hlavne v nižších kmítočtových pásmach. V absorpčných tlmičoch, ktore sa v súčasnej dobe vyrábajú, sa zvýšenie útlmu v nízkych kmítočtových pásmach dosahuje zváčšovaním hrúbky kulisových vložiek a zmenšovaním ích vzájomnej vzdialenosti v tlmiči. Tým sa však zvyšujú obstarávacíe náklady na tlmič a aj prevádzkové náklady rastú vplyvom zvýšenej spotreby energie v dôsledku zvýšených odporov prúdenia vzduchu.Uvedené nevýhody doterajšieho stavu v podstatnej miere odstraňuje nízkofrekvenčný tlmič hluku, najmä pre vzduchotechnické potrubia skladajúce sa z jednej alebo niekoľkých tlmiacich vložiek z vláknitého alebo pórovitého materiálu, umiestňovaných do vzduchotechnických kanálov, stien, potrubí a pod., pričom každá tlmíaca vložka pozostáva z rámu, ktorého ramená sú vytvarované z plechu do tvaru U, do ktorého je vložená a pomocou vystužovacích priečok upevnená hluk pohlcujúca výplň z vláknitćho alebo pórovitého materiálu podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že povrch výplne v každej tlmiacej vložky je striedavo urobený ako voľná stena, kde zvuk pohlcujúca výplň je pokrytá len tenkou zvukovo priestupnou vrstvou a striedavo je pokrytá krycou doskou tak, že voľná stena tlmíaca vložky sa strieda so stenou pokrytou krycou doskou minimálne dvakrát, ako na lícnom povrchu vedľa seba, tak aj na rubovom povrchu tlmiacej vložky, pričom voľnej stene na opačnom povrchu je priradená stena pokrytá krycou doskou a naopak.Vo výhodnom uskutočnení je zvuk pohlcujúca výplň tlmiacej vložky zložená z dvoch alebo viacerých vrstiev vláknitého alebo pórovitého materiálu, pričom obidva vonkajšie povrchy z jednotlivých vrstiev zloženej zvuk pohlcujúcej výplne sú striedavo urobené ako voľná stena len s tenkou zvukovo prestupnou vrstvou a striedavo sú kryté krycou doskou v šachovnicovom usporiadaní na lícnom a rubovom povrchu a vnútorné k sebe priliehajúce strany jednotlivých vrstiev zvuk pohlcujúcej výplne sú bez akéhokoľvek pokrytia.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je zvuk pohlcujúca výplň tlmiacej zložky zostavená z jednotlivých dosiek zvuk absorbujúceho materiálov narezaných na mieru a vstavaných do rámu tak, že doska s voľnou stenou sa strieda s doskou krytou krycou doskou, pričom pri viacvrstvovom usporiadaní je striedanie dosiek s doskami krytými krycími doskami urobené tak, ako je opísané pre viacvrstvovú zvuk pohlcujúcu výplň tlmiacej vložky.Tenká zvukovo priestupná doska, pokrývajúca časť povrchu zvuk pohlcujúcej výplne urobená ako voľná stena je výhodne tvorená netkanou textíliou, sklenenou tkaninou alebo fóliou zo skleneného rúna, Rám tlmiacej vložky, vystužovacie priečky a krycie dosky sú výhodne zhotovené z pozinkovaného, čierneho, nerezového, hliníkového alebo medenćho plechu.Na zníženiu tlakových strát môžu mať tlmiace vložky na čelných stranách nábehové a odtokove plechy.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata technického riešenia je podrobnejšie vysvetlená pomocou výkresov, ktoré znázorňujú obr. l axonometrický pohľad na nízkofrekvenčný tlmič hluku s dvoma vstavanými tlmiacimi vložkami,obr. 2 schematický prierez jednovrstvovou tlmiacou vložkou V pozdĺžnom smere,obr. 3 schematický prierez dvojvrstvovou tlmiacou vložkou v pozdĺžnom smere,obr. 4 schematický prierez dvojvrstvovou tlmiacou vložkou v pozdĺžnom smere, ktorej zvuk pohlcujúca výplň je zostavená zjednotlivých dosiek zvuk pohlcujúceho materiálu,obr. 5 schematický prierez nízkofrekvenčným tlmičom hluku s troma vstavanými tlmiacimi vložkami.Na obr. l je znázomený nizkofrekvenčný tlmič 1 hluku s dvoma vstavanými tlmiacimi vložkami 2, usporiadanými vodorovnc. Tlmíace vložky 2 sú vo vodorovných trasách usporiadané rovnako zvisle, pričom ich počet je daný požadovaným znížením hluku a využiteľným priestorom vzhľadom na zabezpečenie prietokového množstva dopravovaného média.Na obr. 2 je znázomený schematický prierez jednovrstvovou tlmiacou vložkou 2 V pozdĺžnom smere. Tlmiaca vložka 2 pozostáva z rámu 3, ktorého ramená sú vytvarovane z plechu do tvaru U, s vystužovacími priečkami 4, v ktorom je vložená zvuk pohlcujúca výplň 5, jej časť povrchu je striedavo vyhotovená ako voľná stena 6, krytá len tenkou zvukovo priestupnou vrstvou 7, zatiaľ, čo časť povrchu je striedavo krytá krycím plechom 8 ako na lícnom povrchu vedľa seba, tak aj na rubovom povrchu v šachovnicovom usporiadaní.Na obr. 3 je znázomený schematický prierez tlmiacou vložkou 2 v pozdĺžnom smere, jej uskutočnenie sa líši od uskutočnenia na obr. 2 len tým, že zvuk pohlcujúca výplň 5 je z dvoch vrstiev Sa a Sb. Za povšimnutie stoji, že k sebe priliehajúce strany vrstiev Sa a Sb zvuk pohlcujúcej výplne 5 sú vyhotovené bez akéhokoľvek pokrytia. Usporiadanie všetkých ostatných prvkov tlmiacej vložky 2 je úplne zhodne s usporiadaním všetkých prvkov tlmiacej vložky 2 na obr. 2 vrátane označenia.Na obr. 4 je znázomený schematický prierez tlmiacou vložkou 2, líšiacou sa od opísaných uskutočnení tým, že zvuk pohlcujúca výplň je zložená z jednotlivých dosiek 92 a 9 b zvuk absorbujúceho materiálu, narezaných na mieru a vstavaných do rámu 3 tak, že doska 9 a s voľnou stenou 6 sa striedajú s doskami 9 h krycím plechom 8 ako na lícnom,tak aj na rubovom povrchu V šachovnicovom usporiadani,pričom vnútomć k sebe priliehajúce stranyjednotlivých dosiek 9 a a 9 h sú bez akéhokoľvek pokrytia.Na obr. 5 je znázomený schematický prierez nízkofrekvenčným tlmičom l hluku v pozdĺžnom smere s troma vstavanými tlmiacimi vložkami 2, z neho je názorne viditeľne šachovnieové usporiadané striedanie častí povrchu zvuk pohlcujúcej výplne 5 krycími plechmi 8, kde proti časti povrchu zvuk pohlcujúcej výplne 5 urobenej ako volná stena 6 jednej tlmiacej vložky 2 je umiestnená časť povrchu zvuk pohlcujúcej výplne 5 pokrytá krycím plechom 8 susednej tlmiacej vložky 2 a naopak.Nízkofrekvenčný tlmič hluku pozostáva z komponentov ako v príklade 1 pričom tenká zvukovo priestupná vrstva 7, pokrývajúca časť povrchu zvuk pohlcujúcej výplne 5,uskutočnená ako voľná stena 6, je tvorená netkanou textíliou.Nízkofrekvenčný tlmič hluku pozostáva z komponentov ako v príklade l pričom tenká zvukovo priestupná vrstva 7, pokrývaj úca časť povrchu zvuk pohlcujúcej výplne 5,uskutočnená ako voľná stena 6, je tvorená sklenenou tkaninou.Nízkofrekvenčný tlmič hluku pozostáva z komponentov ako v príklade l pričom tenká zvukovo priestupná vrstva 7, pokrývajúca časť povrchu zvuk pohlcujúcej výplne 5,uskutočnená ako voľná stena 6, je tvorená fóliou zo skleneného rúna.Nízkofrekvenčný tlmič hluku pozostáva z komponentov ako v príklade l pričom rám 3 tlmiacej vložky 2, vystužovacie priečky 4 a krycie plechy 8 sú zhotovené z pozinkovanćho plechu.Nízkofrekvenčný tlmič hluku pozostáva z komponentov ako v príklade 1 pričom rám 3 tlmiacej vložky 2, vystužovacie priečky 4 a krycie plechy 8 sú zhotovené z čiemeho plechu.Nízkofrekvenčný tlmič hluku pozostáva z komponentov ako v príklade l pričom rám 3 tlmiacej vložky 2, vystužovacie priečky 4 a krycie plechy 8 sú zhotovené z hliníkového plechu.Nízkofrekvenčný tlmič hluku pozostáva z komponentov ako v príklade l pričom rám 3 tlmiacej vložky 2, vystužovacie priečky 4 a krycie plechy 8 sú zhotovené z medeneho plechu.Nízkofrekvenčný tlmič hluku pozostáva z komponentov ako V príklade l pričom tlmiace vložky 2 na čelných stenách majú nàbehové a odtokovć plechy.Nízkofrekvenčný tlmič hluku podľa vynálezu je určený predovšetkým na zníženie hluku vedeného vzduchotechnickým potrubím, pričom jeho použitie prináša podstatne výhody. Uskutočnenim podľa technického riešenia sa dosiahne vyšší útlm vzduchu v nižších kmitočtových pásmach, ktorý sa približne rovná účinku absorpčného tlmiča podľa doterajšieho stavu techniky s dvojnásobnou hrúbkou kulisových vložiek. Pri rovnakej požiadavke na útlm bude tlmič podľa úžitkového vzoru kratší, prípadne užšl, čím sa dosiahnu úspory na výrobných nákladoch a na prevádzkových nákladoch vzhľadom k nižšej spotrebe energie v dôsledku zníženćho odporu prúdenia. Na výrobu tlmiča je možné použiť plechove odpady z iných výrob a rovnako aj odrezky zvuk pohlcujúceho materiálu.l. Nízkofrekvenčný tlmič hluku najmä pre vzduchotechnickć potrubia, skladajúci sa z jednej alebo niekoľkých tlmiacich vložiek (2), umiestňovaných do vzduchotechnických kanálov, stien, potrubí a pod., pričom každá tlmiaca vložka (2) pozostáva z rámu (3), ktorého ramená sú vytvarované z plechu do tvaru písmena U, do neho je vložená a pomocou vystužovacích priečok (4) upevnená zvuk pohlcujúca výplň (5) z vláknitého alebo pórovitého materiálu vyznačujúci sa tým, žepovrch zvukpohlcujúcej výplne (5) v tlmiacej vložke (2) je striedavo uskutočnený ako voľná stena (6), kde zvuk pohlcujúci materiál výplne (5) je pokrytý len tenkou zvukovo priestupnou vrstvou (7) a striedavo je pokrytý krycím plechom (8) tak, že voľná stena (6) tlmiacej vložky (2) sa strieda so stenou krytou krycím plechom (8) minimálne dvakrát, ako na licnom povrchu vedľa seba, tak aj na rubovom povrchu tlmiacej vložky (2), pričom voľnej stene (6) na lícnom povrchu je na rubovom povrchu priradená stena krytá krycím plechom (8) a naopak.2. Nízkofrekvenčný tlmič hluku podľa nároku l, v y značuj úci sa tým,že zvukpohlcujúcavýplň(5) tlmiacej vložky (2) je z dvoch alebo viacerých jednotlivých vrstiev (Sa), (Sb) vláknitého alebo pórovitého materiálu, pričom obidva vonkajšie povrchy zjednotlivých vrstiev (Sa), (Sb) zložené zo zvuk pohlcujúcej výplne sú striedavo uskutočnené ako voľná stena (6) len s tenkou zvukovo priestupnou vrstvou (7) a striedavo sú pokryté krycím plechom (8) v šachovnicovom usporiadani na lícnom a rubovom povrchu, pričom vnútomć, k sebe priliehajúce strany jednotlivých vrstiev (Sa), (Sb) zvuk pohlcujúcej výplne sú bez akéhokoľvek pokrytia.3. Nízkofrekvenčný tlmič hluku podľa nárokov l a 2,vyznačujúci sa tým, že zvuk pohlcujúca výplň tlmiacej vložky (2) je zostavené. z jednotlivých dosiek (9 a), (9 b) zvuk absorbujúceho materiálu, narezaných na mieru a vstavaných do rámu (3) tak, že doska (9 a) a voľnou stenou (6) sa strieda s doskou (9 b) krytou krycím plechom (8) ako na lícnom, tak aj na rubovom povrchu v šachovnicovom usporiadani, pričom vnútomć k sebe priliehajúce strany jednotlivých dosiek (9 a), (9 b) sú bez akéhokoľvek pokrytia.4. Nízkofrekvenčný tlmič hluku podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že tenká zvukovo priestupná vrstva (7), pokrývajúca časť povrchu zvuk pohlcujúcej výplne (5), uskutočnenou ako voľná stena (6), je tvorená netkanou textíliou, sklenenou tkaninou alebo fóliou zo skleneného rúna.5, Nízkofrekvenčný tlmič hluku podľa nároku l, v y značuj úci sa tým,žerám(3)tlmiacej vložky(2), vystužovacíe priečky (4) a krycie plechy (8) sú zhotovené z pozinkovaného plechu, čiemeho plechu, hliníkového alebo medeného plechu.6. Nízkofrekvenčný tlmič hluku podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že jednotlive tlmiace vložky (2) sú usporiadané tak. že v medzere medzi nimi je proti časti povrchu zvuk pohlcujúcej výplne (5) urobenej ako voľná stena (6) jednej tlmiacej vložky (2) usporiadané časť povrchu zvuk pohlcujúcej výplne (5) pokrytá krycím plechom (8) susednej tlmiacej vložky (2) a naopak.7. Nízkofrekvenčný tlmič hluku podľa nároku 1, v y značujúci sa tým, žetlmiace vložky (2) na čelných stenách majú nábehové a odtokové plechy.

MPK / Značky

MPK: G10K 11/16, F24F 13/24

Značky: nízkofrekvenčný, hluku, tlmič

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u3703-nizkofrekvencny-tlmic-hluku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nízkofrekvenčný tlmič hluku</a>

Podobne patenty