Gynekologické pošvové zrkadlo

Číslo patentu: U 366

Dátum: 09.03.1994

Autor: Franc Jaromír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

QQłast techníkv ť Š Š 5 jj É Technické řešení se týká gynekologických pošovních zrca deí, s jejichž pomocí je zpŕístupnováns oblast pochvy a poševní části děložního hrdla za účelen gynekologického vyšetření či léčebného výkonu, zvláště pak těch zrcadel, která lzev pochvě fixovat a která jsou určena k jednorázovému použití.Při kolposkopíí, odběrech vzorků, drobných léčebných výkonoch 2 všude tam, kde lćka potřebuje mit obě ruce volné,jsou v gynekologícké praxi použivéna zrcadle, které lze v rozevŕeném stavu fíxovet v pochvč. Tato zrcadle se skládají ze dvou lžíc, které jsou po zavedení do pochvy od sebe odáelovány posouváním po společném nosniku, nebo rozvirány klešťovým čí jiným pohyblívým mechanismem. Zrcadla jsou vyrobena většinou z kovového materiálu a před každým použitím se musi řádně sterilovat.Existuje také zrcadle, u něhož jsou obvyklé pohyblivéchanísmy, spojující lžíce, nehrazeny dvěma pružnými propojeníuí. Diky tomuto konstrukčnímu řešení lze zrcadle vylísovat jako celek 2 plastické hmoty. Protože výroba tohoto zrcadla je jednoduchá a levné a jeho tvar je vhodný pro uzavŕení do sterilního obalu, je zroedlo určeno k jednorázovému použití. Taková zrcadlo je známo z čs. pat. č. 273716.Před použítím tohoto zrcadle jsou, po pŕedchozim ohnutí pružných propojení, žlúbkovité lžíce stiskem prstů jedné ruky sevřeny SVjmí žlúbky k sobě. Zrcadlo se pak v tomto tvaru zaváñí do pochvy, přičemž jeho lžice jsou od sebe oddelovény uvolnovánim stísku prstü, svírajícich lzíce. Ve fází oddalování lžic o jejích opirúní o poševní stěny při soućasnćm zevádění však může dojít k nežádoucímu posunu lzíc vůči sobě směrem kranío-kaudálním a tento posun pak zapříčíní nepŕcsné postavení lžíc po zavedení zrcadle. ioućasnč tvar zavádčcíchkoncu lžic tohoto zrcadlu nezubraňuje děložnímu čipku nehodnš se uložit ve žlábcích zavedených lžíc, coz ve svémeledku např. zvyšuje riziko zmeněeného obzoru při kolpoŠPodstata technického řešení spočívá v tom, že gynekologícké poševní zrcedlo, skládející se ze dvou lžic 3 podélným žlébkem, kde lžíce jsou svými konci protilehlými zavéděcím koncñm spojeny v jeden celek dvěma pružnýmí propojeními, kteráupojují podélné hrany lžíc, má obě pružná propojení opatřeneíćným záŕezem, jehož stěny spolu svírají úhel 90 - l 6 G°. oučasně jsou zavádčcí konce lzic tvarovány tím, že podélné žlébky lžíc jsou na těchto koncích svými stěnami obloukovítě uzavřeny.Výhoda gynekologíckého poševního zrcadle podle technického řešení spočíva v tom, že lžíce lze díky vymezení míota ohybu pružných propojení příčnými záŕezy dokonale srovnat do požadovaného postavení před zaváděním, přičemž při zavádční,ve fází svého oddalování, nemají lžíce tendencí se vůči sobě posunovat kranío-kaudálním směrem. Docílení přesného postavení lžíc zrcadle po zavedení je pak pro lékaře mnohem snadnější.Obloukovítě uzavřené podélné žlábky ne zaváděcích koncích lžíc zrcadle mají tu výhodu, že zabraňují vtisknutí děložního čípku do jednoho či obou podélných žlábků, což usnadňuje vhodné zastavení čípku nezi zavedenými konci lžíc při soućasném vytvoření dostatečně velkého obzoru např. k pozorovaní kolposkopem.Veškeré výhody, související s jednoduchosti výroby a možností jednorázového použití, zůstávají u zrcadle podle technického řešení zachovány.Šŕohled obrázků na vgkresuNa výkresu je na obr. I naznačeno v nárysu zrcadle podle technického řešení ve tvaru před použitím, na obr. 2 je tentotvar naąnuůen V bolorysu. Fa obr. 3 je nuznačen rez lžící zrcadle, na obr. 4 je V bokorysu naznačeno zrcadle pripravená k zavedení do poohvy, so lžícemí sevřenými svými podélnýmí žlábky k sobě. Na obr. 5 je v bokorysu neznačeno zrcadlePríklad grovedení technického řešeníZrcadlo podle obr. 1, 2, 3, 4 a 5 se skládá ze dvou lžíc l, g, opatřených podélnými žlábky 1,§. Lžice 1, g jsou spolu navzájem spojeny dvěma pružnými propojeními Q, 3,opatřenými příčnýmí záŕezy Ž, Q. Tvar a rozměry jednotlivých lžíc 1, g jsou stejné, stěny jednotlivých příčných zúřezů 2, g tvaru v spolu svírají úhel 12 c°. Podálná žlábky 1, g jsou na zavéděcich koncích lžíc L, g svými stenami obloukovitě.uzevřeny. Zrcedlc je jako celek vylisovéno z plastické hmoty ve tvaru podle obr. I a 2, hermetícky uzavřeno ve folíovém obalu e sterilováno zářením.Před použitím se zrcadlo zbaví sterílního obalu. Po ohnu~ tí pružných propojení Q, 3 se stěny jednotlivých příčných zářezů Ž, Q sevřou k sobě, přičemž lžícel,g spolu svírají.el cca 60 °. Lžíce 1, 3 se potom stiskem pretů jedné ruky eevřou svými podélnými žlábky 1, § k sobě podle obr. 4. Ve tvaru podle obr. 4 se zrcadle zo mírného tlaku směrem dorzálním na hráz e zadní poševní etěnu zavádí do pochvy. Vlívem toho,že pružná propojení 5, A mají tendencí zachovat si svůj původní tvar, oddaluji po uvolnční stisku prstü lžíce l g od sebe 3 současně rozevírají úhel mezi nimi. Po uvolnění stísku prstü se lžíce 1, g opřou 0 zadní a přední poševní stěnu, rozšíri poševní vchod a ustálí se zhruba v pozici podle obr. 5. Mezi lžícemí 1, g e pružnými propojenímí J, 5 tak vznikne vstupní prostor pro vyšetření.Zrcadlo je vhodné vyrábět v různých velikoetech podle prcstornosti pochvy. Veškeré hrany musí být zeobleny.Gynekologické poševní zrcadle podle technického řešení lze využít všude tam, kde dochází ke gynekologickým vyšetre ním.Gynekologické pcševní zrcadle, skládajíci se ze dvou lžic, opatrených podělnym žlébkem, přičemž lžíce jsou svými konci, protilehlými zavádčcím koncüm, spojeny V jeden celek dvěma pružnýmí propojeními, propojujícímí podélné hrany lžic, vyznačujicí se tím, že obě pružná propojení /3, 4/ jsou opatřena příčným zářezem /5, 6/, přičemž stěny jednotlivých pŕičných zářezů /5, 6/ spolu sviraji úhel 90 - 160 ° přičemž podélné žlábky /7, 8/ jsou svými stěnamí na zaváděcích koncich lžic /1, 2/ obloukovítě uzavřeny.

MPK / Značky

MPK: A61B 1/32

Značky: zrkadlo, gynekologické, pošvové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u366-gynekologicke-posvove-zrkadlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Gynekologické pošvové zrkadlo</a>

Podobne patenty