Fytostimulátor

Číslo patentu: U 3553

Dátum: 01.07.2003

Autori: Komora Ladislav, Hudec Jozef, Macho Vendelín

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka fytostimuiátora rastu rastlín,plodín a drevín, aplikovateľnćhojednorázovo alebo v časových odstupoch, samostatne alebo s ďalšími biologicky účinnými zložkami, pričom fytostimuiátorje naformulovaný z technicky dostupných syntetických a prípadne aj prírodných látok.Už dávno sa pozoruje stály rast koncentrácie oxidu uhličitého v troposfćre Zeme, hlavne zásluhou človeka, ktorý sa pričinil o exhaiovanie najmenej 20 mid t/r oxidu uhličitého,pričom len polovica sa využije vo fotosyntćze. Vzrastąiúca koncentrácia oxidu uhličitého, ako aj ďalších tzv. skleníkových plynov v atmosfére čoraz väčšmi negatívne ovplyvňuje nielen podnebie, Otepľovanie a p., so všetkými negatívnymi dôsledkami Enikopjan N. S., Matkovskij P. E. Neorganičeskie gazoobraznye okisly kak somonomery. Moskva, Nauka(1985), Macho V., Králik M., Hudec J. Petroleum and Coal 38 (4), 5 - 9 (l 966) Lide D. R. (Edit) Handbook of Chemistry and Physics. 74 th Edition 1993, pp. l 4 - 20. CRC Press. Boca Raton. Ann Arbor, London-Tokyo (i 993). Tento globálny ekologický problem je zrejmý a riešenia sa hľadajú. Avšak zvyšujúca sa koncentrácia oxidu uhličitého v troposfére by mohla na strane druhej dopomôcť k väčšej tvorbe fytomasy fotosyntćzou z oxidu uhličitého a vody. Najmä, ked sa umožní lepší transport oxidu uhličitého do fotosyntézy rastlín a drevín, či zvýši sa aj účinnost biokatalýzy, prípadne sa vyšľachtia rýchlejšie asimiiujúce rastliny a dreviny Macho V., Králik M., Hudec .l. Aprochem, 96, Zbomik, s. i 86 až i 94. Kouty nad Desnou (17. - l 9. 7, l 996). Už dávnejšie ie známe ovplyvňovanie hladiny endogćnnych honnónov rastlín pôsobením rôznych faktorov, z ktorých sa často používa priamo exogénna aplikácia alebo aplikácia látok, ktoré degradáciou vytvárajú fytohormóny. Z endogénnych stimuiátorov a ínhíbítorov sa najčastejšie aplikujú zlúčeniny uvoľňujúce etylćn. V poľnohospodárstve sa tak využíva chlórcholínchiorid, jeho zmesi s inými syntetickými regulátonni rastu, ako s kyselinou chlóretylfosfónovou a p. Markovič J. et al. Zoznam povolených prípravkov na ochranu rastlín. ÚKSÚP Bratislava (1997). Predpokladá sa Beyer E. M. Plant Physiol. 55, 845 (l 975) íbid 56, 273 (l 975) Sitrit Y. et al. Plant Physiol 86 (l), l 3 (l 988) Yoshí H., lmaseki H. Plant Cell Physiol, 22, 369 (l 98 l), že intenzitu biosyntézy,ako aj metabolizmu etyićnu v rastlinách ovplyvňujú mnohé organické zlúčeniny, komplexotvome látky a parciáiny tlak kyslíka. Ďalej ióny kovov, ktore majú pôsobiť hlavne prostredníctvom ovplyvňovanie väzbových miest etyićnu, aktiváciou enzýmov a ďalšími mechanizmami Sisler E. C. Plant Physiol, 64, 538 (l 979) Sisier E. C. l. Plant Growth Regúl.,I, 2 li (l 982). Tak na tvorbu ctyiénuvoľňujúcich látok sa používa etanolamín. Jeho použitie na rôzne druhý plodín má römu odozvu. Pri nižších koncentráciách pôsobí stimulačne Matsuda H. Jap. pat. 63 02, 904 (88, 02 904) (l 988), pri vyšších inhibične Bergmann H. et al. Z. Pflanz. Naehr. Bodenkd., 153 (1), 21 0990) DD pat. 277 831 (1990), C. A. ll 4, 226 ig (l 99 l), resp. reverzne-inhibične. Nejednoznačnosť výsledkov alebo ich nepreukazáteľnosť svedčí s veľkou pravdepodobnosťou aj o iných, než dosiaľ známych vplyvoch a funkciách etyiénu, monoetanolamínu a iónov niektorých kovov, na rast, stimuláciu alebo inhibíciu rastu rastlín. Tak zvyšovanie tvorby fytomasy sa vo všeobecnosti dosahuje popri dobrej príprave pôdy a dodržaní agrotechnických termínov, zvyšovaním úrodnosti pôd hnojením, ale aj už roz víjajúcich sa rastlín listovými hnojivami. zavlažovaním,šľachtením hlavne kuitúmych rastlín a plodín. Čoraz väčšmi aj aplikáciou rastovoregulačných látok, či už do semien, osiv alebo na porasty, zvyčajne foliáme. Avšak dosiaľ dostatočne nevzbudila pozomosť ani funkcia potenciálnych látok, umožňujúcich rýchlejší transport vody, ale aj oxidu uhličitého do fotosyntćzy rastlín a drevín, ako aj horčíka, ktorý je centrálnym atómom chlorofyiu - účinneho biokatalyzátora a tým výrazne rýchlejšiu tvorbu fytomasy. Tieto problémy však sčasti rieši fytostimulátor zvýšenia tvorby fytomasy - rastlín,plodín a drevín podľa tohto technického riešenia.Podstatou tohto technického riešenia je fytostimulátor rastu rastlín, plodín a drevín na báze fyzioiogicky účinných komponentov, ktorý je tvorený l 0 až 80 hmotn. najmenej jednej organickej dusíkatej bázy a/aiebo jej derivátu alebo zmesí najmenej jednej organickej dusíkatej bázickej zlúčeniny s aditivami, absorbujúcej a/alebo chcmisorbujúeej pri celkovom normálnom tlaku a pri teplote pod 30 °C oxid uhličitý a/alebo kyselinu uhličitú a desorbujúcej oxid uhličitý najmenej na 90 pri teplote nad i 00 C a 20 až 90 hmotn. najmenej jednej aspoň sčasti vodorozpustnej zlúčeniny horčíka, aplikovateľný vo forme zriedeného vodného roztoku a/aiebo emulzie až disperzie foliárne a/alebo priestorovým rozprašovanim, v množstve pri jednej aplikácii na rastliny a/aiebo drevný porast l až 15 kg substancie fytostimulátora na hektár.Výhodou fytostimulátora podľa tohto technického riešenia je technieky nenáročná uskutočniteľnost a vysoká reprodukovateľnost a pritom univerzálna fyziologická účinnosť fytostabilizátora na rast rastlín, plodín a drevín. Pritom široký sortiment technicky i ekonomicky ľahko dostupných komponentov na formuláciu fytostimulátora, dobrá skladovateľnosť, zdravotná nezávadnosť alebo len veľmi nízka toxicita. Ďalej ľahká aplíkovateľnosť s využitím bežnej techniky, či už vo forme zriedených, aspoň prevažne vodných roztokov,emulzií alebo disperzií, postrekovaním, rozprašovanim a p. V neposlednom rade k domínantným prednostiam fytostimulátora podľa tohto technického riešenia by mala patriť, zvlášť pri jeho rozšírení až celoplošnom využívaní, rýchlejšia tvorba fytomasy a tým aj vyššia spotreba oxidu uhličitého z troposfćry, ktorého stále rastúca koncentrácia v troposfćre Zeme hrozí až globálnou ekologickou katastrofou.Organická dusíkatá báza je vybraná spomedzi aliľatiekých monomérnych až polymérnýeh aminozlúčenín, najmä však hydroxyaminozlúčenín a ich esterov. ako monoetanolamínu, dietanolamínu, trietanolamínu, ako aj ich estery,najmä estery s kyselinou trihjydrogenfosforečnou. Potom z alifatických aminoamido- až polyamínoamidoziúčcnín, z alicyklických až heterocykiických dusíkatých zlúčenín, ako aj z prírodných a syntetických polymérov a kopolymérov funkcionaiizovaných aminoskupinami, taurinu, monomérnych až polymernych aminokyselín, hydrolyzovaného alebo zmydelnenćho koiagćnu a atelokolagénu, ako aj ich solí.Významným kritériom vhodnosti dusíkatých organických báz ako komponentu fytostimulátorajc stabilita ich aduktov, estcrov. ale aj solí s oxidom uhličitým pri teplotách pod 30 °C, pokles stability pri mieme zvýšených teplotách približne do teploty 50 °C a už nízka stabilita nad touto teplotou a už neschopnosť tvorit adukty, či soli s oxidom uhličitým nad teplotou i 00 °C, Aspoň sčasti vodorozpustná ziúčenina horčíka sa vyberie spomedzi hydrogénsoií a solí anorganických a organických karboxylových kyselín, ako hydrogćnuhiičitanu ho SK 3553 Urečnćho, síranu horečnatćho, hydrogćnsíranu horečnatého,hydrogćnsiričitanu horečnatého, siríčitanu horečnatćho,fosforečnanu horečnatćho, hydrogćnfosforečnanu horečnatého, dihydrogénfosforečnanu horečnatého a horečnatých solí karboxylových kyselín s počtom uhlíkov v molekule l až 7, výhodne mravčanu a octanu horečnatćho. Tiež z horečnatých soli aminokyselín až polyaminokyselin a koordinačných zlúčenín horčíka.Aditívne je vybrane spomedzi emulgátorov a dispergátorov, hlavne na báze neiónovýeh a aniónových tenzidov,ľahko prchavých rozpúšťadiel, ako nízkovrúcich frakcií uhľovodíkov, metanolu, etanolu a metyl-terc.butyleteru, ktore súčasne môžu plniť aj funkciu nadúvadiel. Ďalej z adhezív,ako na báze disperzií homopolymćrov a kopolymérov vinylacetátu, alkylmetakrylátov a alkylakrylátov. Tiež ternárnych kopolymérov, obsahujúcich okrem uvedených zakozovaných monomćrov, monomer vybraný spomedzi etylenu a vinylchloridu. Potom spomedzi fenolov a ich derivátov, výhodne z kumylfenolu a kumylfenolátu horečnatého,pyrokatecholu, rezorcinolu, hydrochinónu, pyrogalolu, kyseliny salicylovej, kyseliny p-hydroxybenzoovej a ich horečnatých solí, kyseliny kávovej, kyseliny ferulovej, rutínu,kvercetínu a kyseliny vanilínovej. Napokon, aditivom môžu byť aj známe pesticídy a hnojivá, najmä ak sú rozpustne vo vode, prípadne emulgovateľnć alebo dispergovateľnć bez sedimentácie tuhých častíc.Ďalšie údaje o zložení fytostimulátora podľa tohto technického riešenia, o účinkoch a výhodách, sú zrejme z príkladov.Ozimná pšenica odroda Lívia a odroda Astella boli vysiate na pozemkoch l-lordeuni a. s. Sládkovičovo 3. 10. l 997 v množstve 5 mil. klíčivých zŕn.ha do stredne ťažkej degradovanej černozeme so slabozásaditou pôdnou reakciou po predplodine hrach na zrno. Obsah živín v pôde bol dobrý, obsah humusu vysoký 3,49 . Vzchádzanie začalo 14. IO. l 997. Foliárna aplikácia íytostimulátora sa realizovala vo fáze DC 50, na začiatku klasenia, l 4. S. 1998 pri teplote 22 až 24 °C na parceláeh plochy 10 m 2 so štvomásobným opakovaním variantov. Regulatory rastu a insekticíd Karate 2,5 EC-(0,3 dm 3 ha) sa aplikovali foliáme po rozpustení alebo dispergovaní roztoku vo vode v množstve vodného roztoku, či disperzie 400 dmĺha.Aplikovaná množstvá sú uvedené v tabuľke l.Koncemrlun Ľuâai-i Ip- ľywnimulixon Urodl SS H. liknvunćhn vmztohi Odmda m. oproti m Mostimulhorl (mulni) nm komore hluucta. c muuncü DEA 30,0 Lnhnąnän Mg Io D Mg sol glyclm MB u 5 MaSłl-Třłzů vim si Lsuhmncimamy io n Llublundl tuiúd Turín I 5,0 r. mbumdn MEA 15,0 Jubsumil M 8 5- M 8040) Mg 44,1 Mgr-Iro. uunkouggi 0,1 tmhsurdl MEA 15,0 tmhinncin połyahnlnmid 5,0 t iubnundn pyrídln 0.2 Juluuncin M 8 40.0 MISOJHzO Ms LI Ms sol ullydd.kyl. hulnvl LD t Iubumcin MEATIuHn 40 0 čJAbIunciI cyklo- 12 0 e monami huyhmhi iruionín 1,2 (hubu. Mg 15,0 HAICH Mg 25,0 MgíHCbm AFI 5,0 íblfhnvy lennd Rím 0, Ľmbnlndn- hydrochlorid aminokapronanu horečnatého, AFT - pripravený fosfátovaním laurylhexaetoxamlnu s P 205 a neutralizovaný s KOH, metionín - ako metionínhydrochlorid.Ak sa navyše fytostimulátor 4. variantu (MEA Mg Karate 2,5 EC) aplikuje foliáme ešte roztok I,5 hmotn.(spolu l,5 0,4 ) močoviny, ako listovćho hnojiva, pri odrodách A a L, úroda zma dosahuje 10,75, resp. 9,2 l tha,t. j. viac o l 5,2, resp. 25,3 oproti kontrole.Jarný jačmeň odrody Jubilant bol vysiaty do stredne ťažkej hnedozeme so slabokyslou pôdnou reakciou na pozemkoch Školskćho poľnohospodárskeho podniku Kolíňany(ŠPP) v množstve 4,0 mil. klíčivých zín.ha 1. Obsah živín v pôde bol vysoký, obsah humusu l,9 hmotn. Foliárna aplikácia fytostimulátora., resp. transportćrov oxidu uhličitého,či prekurzora biokatalyzátorov sa realizovala vo fáze na začiatku klasenia DC 49-50, na parcelách plochy 50 m 2 so stvomásobným opakovaním variantov. Fytostimulátor podobne ako v príklade l sa aplikoval foliáme vo forme vodneho roztoku alebo dispeizie o objeme 400 dmĺha. Zloženie i dosiahnuté výsledky sú zhmute v tabuľke 2.Pokusy vykonané za inak podobných podmienok, ale v uzavretých skleníkoch s inak rovnakým zavlažovaním, ale s obsahom CO 0,09 až 0,10 obj. vo vzduchu sú označené. Mso. o u 76.975 lmbamdn vodný mno 7, 117,5 23,0 Mgsormio (0,1) 0025 ČJVĎlImdI ĺĺlĺmmĺ so M 01.7 . o) ĚĚ É 23,0 Mgsoaibo (0,3) cms čjubsunälMaloparcelovć pokusy s cukrovou repou odrody Rizor sa realizovali na stredne ťažkej hnedozemi s pH slabokyslým. Veľkosť pokusných parciel pri štvomásobnom opako SK 3553 Uvani variantov bola lO m 2 (2 x 5 m), zberová plocha 8 m 2. Základné hnojenie bolo zabezpečené 40 Lha maštaľnćho hnoja, priemyselné hnojivá boli zapracované podmietkou na konštantnej úrovni dávok základných živín. Výsev sa realizoval po predplodine ozimnej pšenicí so vzdialenosťou výsevu 127 mm. Aplikácia fytostimulálora sa uskutočnila vo fáze IU. listu 5. 6. 1998. Uvedené dávky boli použité foliárne vo forme vodného roztoku alebo emulzie až dispcrzie v množstve 400 dmĺha.Ďalšie podmienky realizácie pokusu a dosiahnuté výsledky sú uvedené v tabuľke 3.Ozimná pšenica odrody Vala bola vysiata do stredne ťažkej hnedozeme so slabokyslou pôdnou reakciou na pozemkoch ŠPP Kolíňany. Obsah živín v pôde bol vysoký,obsah humusu bol 1,8 hmotn. . Foliáma aplikácia fytobiologický účinného prostriedku alebo zložky výrobkov hnojív alebo pesticídov sa realizovala vo fáze DC 49-50 na parcelách plochy 50 m 2 so štvornásobným opakovaním variantov. Spôsob sa uskutočnil foliàrne vo forme vodného roztoku alebo emulzie, či disperzie fytostimulátora, či zložky pesticídov alebo hnojív v množstve 400 dmĺha. Zloženie fytostimulátora, ako aj zmesí a dosiahnuté výsledky sú zhmuté v tabuľke 4.twbmncin Lsuhslundl glutnnll lnreenuýten htnyłtwrvvi Mg multi s 5 A I Mg tyltuehttmlnuÉurnehlóg MEA - monoetanolamin l-lMTA - hexametylćntetramin KAl( - kyselina aminokapronová DEA - dietanolamín MDEA - metyldietanolamín PEPA - polyetylénpolyamin DMEA - dimetyletanolamín.Maloparcelové pokusy s cukrovou repou odrody lntera sa uskutočnili na stredne ťažkej hnedozemi s pH slabokyslým. Veľkosť pokusných parciel pri štvornásobnom opakovaní variantov bola l 0 m (2 x 5 m), zberová plocha 8 m 2(2 x 4 m). Základné hnojenie bolo zabezpečené 50 tha maštaľným hnojom. Priemyselné hnojivá boli zapravené podmietkou na konštantnej úrovni dávok základných živín. Výsev sa realizoval po predplodine ozimnej pšenici so vzdialenosťou výsevu i 27 mm. Aplikácia fytostimulátora sa realizovala vo fáze lO. listu. Uvedené dávky boli aplikované foliáme vo forme vodného roztoku alebo emulzie v množstve 400 dmĺha. Ďalšie podmienky a výsledky sú v tabuľke 5.IE ° °° an émbsłnncin voanymmk 71.2 20.0 MgSOJÍHIÓ (Ltzs). c nthstutcia námetu Pri k I ad 6Na parcclky cukrovej repy, charakterizované v príklade 5, sa po troch týždňoch teplého suchého počasia v mesiaci auguste zavlažujú 4 parcelky len samotnou mäkkou potočnou vodou v množstve 0,5 dnt 3.m 2 a ďalšie 4 parcelky s 0,5 dm 3.m 2 vodného roztoku fytostimulátora prezentovanćho vo variante 4 prikladu 5, o koncentrácii 0, hmotn. . Po ďalšom týždni suchého teplého počasia sa postup zopakoval. Pri zbere bola úroda buliev s vodou zavlažovaných parccliek 57,1 tha, pri cukomatosti 16,6 OS a výťažnosti rañnády 14.4 hmotn. . Pri zavlažovaní s vodou, obsahujúcou fytostimulátor, úroda buliev dosiahla 62,6 Lha, pri cukomatosti 17,4 OS a výťažnosti rafinády l 5,7 hmotn. . Avšak s fytostimulátorom. obsahujúcim navyše 0,5 hmotn. kolamínfosfátu (fosfátu monoetanolamínu) bola úroda 65,3 tha.Do fluvizeme typickej, stredne ťažkej s pH 6,9 a vysokým obsahom N, K, Mg, humusu a nízkym obsahom P, s veľkosťou parciel l m 2 v štyroch opakovaniach variantov sa výsiala mrkva neskora a petržlen do sponu 0,25 x 0,7 m,po vzidení jednotila na konštantný počet jedincov na parcele. Pri koncentrácii C 02 v ovzduší 0,032 až 0,036 obj. sa aplikovalo l,4 kg.ha substancie fytostimulátora v množstve 400 dmĺha roztoku po 2,5 mesiacoch od vzidenia pri ustálenom počasí (nepršalo 5 dní od postreku) a na kontrolných parcelkách len s vodou v množstve 400 dmĺha. V dvoch prípadoch sa už po troch hodinách od postreku fytostimulátorom postrekovali povrchovou vodou V množstve l,2 dm 3.m 2. Zloženie lytostimulátorov a dosiahnuté výsledky (v dvoch variantoch navyše aplikáciou vody, zabczpečujůcou aspoň čiastočné zmytie prostriedku z povrchu rastliny - označené hviezdičkou) sú zhrnute v tabuľke 6 (mrkva) a v tabuľke 7 (petržlen).M 5 S 07 ll 10 M 350 ledu produkt 1 o,L-Lyun.z 1 cl Putrzstln ZHCÍ n,1,1.y 11111 Ic 1 e mluunein tmbmndn 1. 11 mm. ruchu 111111111111 Msmco 1 h snim produkt Izelm. oduh0 S M 5 50 KF - kumylfenol MEA - monoetanolamin LSH - ligninsulfonan horečnatý TAOH - tetraaminooctan horečnatý PE - kyanoetylovaný polyvinylalkohol a následne zhydrogenovaný na polyaminy PAHC - polyamínovanć hemicelulózy s obsahom 6,7 hmotn. -NH 2 skupín PVAC ~ polyvinylacetátová disperzia s obsahom sušiny 50 hmotn. PAK - polyakrylát draselný DEA -dietanolamin TEA - trietanolamin PVC/PMMA - kopolymćr vinylchloridu a metylmetakrylátu.Na porast Štvorročných krikov Arónie čiernoplodcj sa v mesačných intervaloch od začiatku mája do začiatku augusta aplikuje fytostimulátor podľa zloženia variantu 4,príkladu 5, pričom úroda plodov a prírastok drevnej hmoty(z dĺžky) sú oproti kontrole o 22,3, resp. 20,7 vyššie.Na dvojročný porast topoľa v škôlke sa od polovice apríla do polovice augusta v mesačných intervaloch aplikujú fytostimulátory, uvedené v tabuľke 6, v množstvách sušiny po 7 kg/ha pri jednej aplikácii, ale vo forme zriedeného vodného roztoku o koncentrácii po 0,15 hmotn. Prírastokdreviny, stanovený z dĺžky vetiev, oproti kontrole bol 0 l 7,9 až 25,7 vyšší.V r. 2002 na poľných parcelkách s typickou strednoťažkou pôdou (s pH v KCl 7,l, s obsahom humusu 1,9 hmotn., anorganickćho dusíka l 7,2 mgkg, prístupného fosforu 52,4 mg.kgl, draslíka 245,3 mgkg a horčíka 320,5 mg.kg) o veľkosti po l m 2 (3 bm) pri štvomásobnom opakovaní variantov, boli vysiate sójové semená odrody Karada do riadkov pri medziriadkovej vzdialenosti 40 cm. Po vzidení a vyjednotcní sa rastliny ošetrili vo fázach A (pred kvitnutím), B (po kvitnuti), C (15 dní po fáze A) a D (l 5 dní po aplikácii v B fáze). Aplikovaná množstvá fytostimulátorov a parametre kvality úrody sóje ako aritmetický priemer štyroch opakovaní sú v tabuľke 8.bm - bežný meter NH - sušina nadzemnej hmoty HTS hmotnosť 1000 semienFytostimulátor podľa tohto technického riešeniaje využiteľný v chemickom priemysle a v príbuzných odvetviach,vyrábajúcich agrochemikálie a ďalšie anorganickć a organické komponenty, potrebné pre formuláciu fytostimuláto

MPK / Značky

MPK: A01N 33/00

Značky: fytostimulátor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u3553-fytostimulator.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fytostimulátor</a>

Podobne patenty