Podošva športovej obuvi

Číslo patentu: U 344

Dátum: 02.02.1994

Autor: Cako Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Úžitkový vzor rieši podošvu športovej modifikovaneho mäkčeneho polyvinylchloru, vyrobenú nástrekom na zvršok s našitou textilnou stielkou.Sú známe Podošvy športovejobuvi vyrobené priamym nástrekom taveniny modifikovaneho PVC, viazané na výrobu zvršku napinaneho na klasickú napinaciu stielku.Ich nevýhodou sú üdberzvýšenie taveniny a tým je znemožnená výrobazatekanie taveniny spôsobuje studené spoje a tým zhoršenieúžitkových vlastností podošiev.Ďalej sú známe podošvy spojene napínanim zvršku špagátom. Pri tejto technológii musí byťteplota nôžky nižšia než 60 stupňov C, pretože by došlo kpopaleniu obsluhy a naviac je oslabene spojenie vršku s podošvou. I-lndretaxiecnigšsniaPodošva športovej obuvi podľa úžitkového vzoruvytvorená tak, že sa na zvršok s našitou textilnou stielkou, ktorý je nazutý na lisovaciu nôäku nastrekne tavenina 2 modifikovaného mäkčeneho polyvinylchloridu,obsahujúceho system pre chemické zosieťovanie a zlepšenie adhezie k textilu.stielka je dvoch vrstiev navzájom zlepených, pričom vonkajšia vrstva , na ktorú je nastreknutápodošva, je tvorená bavlneným keprom.Nazúvacia nóžka, na ktorú je zvršok napnutý je vyhriata maSU až 80 stupňov C. Na takto pripravený zvršok je V uzavretej forme nastreknuta tavenina mäkčeneho modifikovaneho polyvinylchloridu o zložení 40 až 65 dielov polyvinylchloridu s hodnotou 60 až 70, 0,5 až 20 dielov kopolyméru vinylchloridu s vinylacetatom, 30 až SDdielov esterových zmäkčovadiel, S až 15 dielov nitriloveho kaučuku. 0,5 až 15 dielov uhličitanu vapenateho, 0,2 až 1,5 dielu esteroveho vosku alebo stearanu zinočnatého,O,1 až 1.2 dielu azodikarbonamidu, 1 až 3 diely BaZn mydla a/alebo alkylcínićitého merkaptoacetatu alebo tioglykolatu, 0,02 až 0,3 dielu trimerkaptotriazínu alebo 1,4 butandioldimetakrylatu alebo neopentylglykoldimetakrylatu a 0,2 až 3 diely pigmentov, pričom všetky dávky sú v hmotnostných jednotkách. Našitá stielka chráni obsluhu pred stykom s nôžkou, preto nehrozí popalenie. Pritom textilná vrstva sa po nazutí rýchlo prehreje a tým jednak výrazne zlepší zatekanie taveniny. jednak zlepší adhéziu podošvy na stielku. Takáto konštrukcia obuvi ma významne lepšie úžitné vlatnosti, napríklad štruktúrnu pevnosť podošvy, možnosť nastreku kaple v tenkej vrstve a v neposlednom rade zvýšenú adhéziu vrstvy polyvinylchloridu k zvršku. Tato je naviac ovplyvnená prítomnosťou trimerkaptotriazínu a monomerneho difunkčneho alebo trifunkćného akrylatu. Pri vyšších teplotách spôsobuje tento system vytvorenie chemických väzieb jadnak v samotnej vrstve modifikovaneho polyvinylchloridu, jednak medzi textilom zvršku a stielky. a podošvou. Dochemickej reakcie vstupuje najmä modifikačna zložka nitrilový kaučuk a sieťovacie činidlo ~ monomerny akry 1 át,ale čiastočne aj polyvinylchlorid. Vytvorenie priestorovej siete chemických väzieb v kaućuku, medzi kaučukom a textilom a medzi kaučukom a polyvinylchloridom jednak armuje mäkčený odolnosť vočiobrusovaniu, znižuje migraciu zmäkčovadiel, zlepšuje štruktúrnu pevnosť a odolnosť voči deformacii v tlaku, nadruhej strane zlepší pevnosť spoja medzi podošvou a zvrškom.Využitie úžitkového vzoru predstavuje športová obuvtypu. Podošva s kaplou a stabilizatorom päty sú vystreknute v jednej operácii z mäkčeneho polyvinylchloridu s tvrdosťou 70 - 90 Shñ a obsahom akrylonitri 1-butadienoveho kaučuku ako modifikatorazavezena pod vstrekovaciu jednotku, uzavretá dezenovoučasťou formy a delenou spodnou časťou formy s tesniacoudielu dibutylcínizooktylmerkaptoacetátu, 0,1 dielu trimetylolpropantrimetakrylatu, 0,05 dielu trimerkaptotriazinu a 0,3 dielu oxidu železitého akopigmentu, pričom všetky diely sú hmotnostné.2. Využitie úžitkového vzoru kde všetky podmienky sú rovnake akol,iba predstavuje mes 43 dielov suspenzneho kuhodnotou 68,s vinylacetatom 8614V príklade zloženie modifikovaneho polyvinylchloridu polyvinylchloridu s 10 dielov kopolymeru vinylchloridu v pomere 55,ďalej 6,3vysokomolekulárneho kopolymeru etylenu s vinylacetátom vpričom všetky diely sú hmotnostné.V oboch prípadoch po nastreknutí a vychladení dostaneme podošvu 5 tvrdosťou V rozmedzí 56 až 64 ShA a odolnosťou voči otieraniu nad 150 Z oproti gumovému štandardu.Pevnosť spoja podošvy so zvrškom prevyšuje normalizovanú hodnotu 13,1 N D viac než 302. Hrúbka nastreknutej kaple nepresahuje 1,2 mm. Pevnosť spoja v oblasti kaple medzi polyvinylchloridom apolyvinylchloridu bez sieťovacieho systému.

MPK / Značky

MPK: A43B 13/04, A43B 13/12

Značky: podošva, obuvi, športovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u344-podosva-sportovej-obuvi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podošva športovej obuvi</a>

Podobne patenty