Sklopný manžetový uzáver potrubia

Číslo patentu: U 342

Dátum: 02.02.1994

Autor: Široký Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SKLOPNÝ HANŽETOVÝ UzÁvER POTRUBIAUžitkový vzor sa týka zariadenia, ktoré je určené na tesné rozdelenie priestoru o väčšom priereze ako je prierez otvoru,ktorým je možné toto zariadenie natransportovať.Doposiaľ známe spôsoby - lepené resp. vulkanizované nafukovacie vaky sú nespoľahlivé pri súčasnom pôsobení tesniaceho tlaku, teplote a chemicky agresívnom prostredí.V čase plnenia svojej funkcie je potrebné, aby boli spojené so zariadením na doplñovanie tlaku a jeho meraním. Vzhľadom na ich nižšiu životnosť vzniká veľké množstvo ťažko likvidovateľného radioaktívneho odpadu. Ich parametre (utesñovaný tlak a tepelná odolnosť) sú na hranici spoľahlivosti pri utesňovaní v náročných podmienkach, aké sú napr. v jadrových elektrárňach.Predkladaný uzáver je určený k dočasnému oddeleniu priestoru. Napríklad kolektorov parogenerátorov atómovejelektrárne, keď je treba na kolektoroch vykonávať iné práce(kontrolné, dekontaminačné, opravy a pod.) V čase výmeny paliva v reaktore, čo vyžaduje zaplavenie bazénu výmeny a primárneho okruhu.Uzáver sa do rozdeľovaného priestoru zaváža a uzamyká pomocou zavážacieho mechanizmu, ktorý je diaľkovo ovládaný z mimoutesñovaného priestoru. Po inštalácii a uzamknutí uzáveru sa záves odpojí a odstráni.Pozostáva z nosnej časti, po ktorej sa posúvajú objímky,vzpier, sklopných segmentov a membrán z pružného materiálu.Po natransportovaní montážnym otvorom do priestoru, ktorý sa má tesne rozdeliť, posunom objímok po nosnej konštrukcii sa prenáša pohyb cez vzpery na sklopné segmenty, ktoré pri úplnom vystretí vytvoria s membránami opretými o stenu utesňovaného priestoru tesnenia manžetového tvaru.Na uzáver je možné sa napojiť s inými zariadeniamiNa pripojenom náčrtku obr. 1, list 1 a list 2 je uzáver osadený a uzamknutý V kolektore parogenerátora jadrovej elektrárne VVER-1000 (časť B) a v transportnej polohe pri zavážaní do kolektora PG (časť A).Podstata uzáveru spočíva v dvojici opačne orientovaných manžetových uzáverov, v ktorých hlavným tesniacim prvkom sú plochá membrány l z pružného materiálu. upevnené strednou časťou medzi prirubami 3 a obvodovou časťou bodovo k jednotlivým sklopným segmentom g. Toto pripevnenie membrán ich umožní pri sklopeni segmentov zložiť tak, aby uzáver bolo možne natransportovať do utesňovaného priestoru podstatne menším montážnym otvorom(viď sklopená poloha časť A).V priestore určenom na rozdelenie (časť B) posunom objimok 3, ktoré sú ovládanétiahlami 13. 14 (sú súčasťou zavážacieho mechanizmu) lg po nosnej časti § cez vzpery Q sa membrána rozvinie tak, že sa obvodom pritlači na stenu utesñovaného priestoru (det. C) avytvorí tak tesnenie manžetového tvaru.Priestor pozdĺžnych vodiacich otvorov v hornej polohe utesní objimka krúžkami gàUzamykacimi čelusťami g ovládanýmí zo zavážacieho mechanizmu pomocou excentra lg sa uzáver stabilizuje. Spojovacími skrutkami ll ovládanými ako 10 sa segmenty spodného a horného uzáveru pospájajú, čim sa uzáver spevni. Otočenim tiahiel sa zavážaciPriestor, ktorý vznikne medzi dvojicou manžiet (det. C) je možné využiť pre kontrolu únikov resp. ich organizovaný odvod.Sklopný manžetový uzáver potrubia sa vyznačuje tým, že plo chú membránu z pružneho materiálu /1/ upevnenú strednou časťou medzi prírubami /3/ a obvodom čiastočne k sklopnýmsegmentom /2/ je možno zložiť do transportnej polohy.Sklopný manžetový uzáver potrubia sa vyznačuje tým, že sklop né segmenty /2/ sú usporiadané na pántoch tak, aby sa pri sklopení prekrývali a tak vytvorili priestor pre zloženieSklopný manžetový uzáver charakterizuje uzol pre zvýšenietuhosti uzáveru, ktorý sa vyznačuje tým, že ćap, ktorý je súčasťou spodneho segmentu a tvori maticu sa zasunie do krúžkuvrchného segmentu a skrutkou sa segmenty spoja.Sklopný manžetový uzáver je opatrený systémom, ktorý zaručujerovinnosť vystretých segmentov a vyznačuje sa tým, že susediace rovinné okraje segmentov sú upravené tak, že okrajsegmentu pri Čelusti /9/ pritláća okraj susediaceho segmentu.

MPK / Značky

MPK: F28F 11/00

Značky: sklopný, potrubia, manžetový, uzáver

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u342-sklopny-manzetovy-uzaver-potrubia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sklopný manžetový uzáver potrubia</a>

Podobne patenty