Pohon rozpínacieho mechanizmu na rozpínanie jatočných zvierat

Číslo patentu: U 3405

Dátum: 09.01.2003

Autor: Franek Marián

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

NA ROZPÍNANIE JATOČNÝCH ZVIERATTechnické riešenie sa týka zariadenia, ktoré sa používa v mäsospracujúcom priemysle na rozpínanie jatočných zvierat pri ich spracovávaní.V malých a stredných prevádzkach mäsospracujúceho priemyslu sa jatočné zvieratá rozpínajú dvoma odlišnými spôsobmi.Ošípané sa rozpínajú pomocou dvoch postupne sa odďaľujúcich podvesených dráh, alebo pomocou pneumatického rozpínacieho mechanizmu.Zvieratá hovädzieho dobytka sa rozpínajú pomocou zvislo sa pohybujúcej hrazdy, na ktorej sú výstupky alebo zárezy na zachytenie nepohyblivých hákov.Podstatou technického riešenia je spojenie rozpínacieho mechanizmu pomocou oka spohybovou skmtkou, ktorá prechádza cez maticu sremenicou spojenou remeňmi s remenicou na pätkovom elektromotore. alebo ktorá je súčasťou priamočiareho mechanického pohonu s prírubovým eleląromotorom.Výhodou tohto riešenia je odstránenie potreby stlačeného vzduchu ako i to,že toto zariadenie je možné použiť na rozpínanie zvierat hovädzieho dobytka iošípaných. Ďalšou výhodou je odstránenie prevešiavanía polovíc rozpolených zvierat z nepohyblivých hákov na háky pohyblivé.Prehľad obrázkov na ýýkresochTechnické riešenie je bližšie objasnene pomocou výkresov, na ktorých obr. č. l znázorňuje pohon rozpínacieho mechanizmu na rozpínanie jatočných zvierat pomocou pohybovej skrutky a remeňového prevodu s pätkovým elektromotorom aobr. č. 2 znázorňuje pohon rozpínacieho mechanizmu na rozpínanie jatočných zvierat pomocou pohybovej skrutky priamočiareho mechanického pohonu s prírubovým elektromotorom.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPodľa obr. č. 1 je rozpínací mechanizmus z pohyblivo uložený v ráme l. Rozpínací mechanizmus z je spojený sokom g, ktoré je naskrutkované na pohybovej skrutke 5 prechádzajúcej cez maticu 5 uloženú v ložiskovom domčeku Q priskrutkovanom ku rámu l. Ku matici á je priskrutkovaná remenica Z, ktorá je remeňmi § aremenicou 2 spojená s pätkovým elektromotorom 10. Pätkový elektromotor l 0 je priskrutkovaný ku rámu l.Spustením pätkového elektromotora Q sa pomocou remeníc Z, 2 a remeňov § uvedie matica i do rotácie, čo spôsobí axiálny pohyb pohybovej skrutky 5, ktorá prostrednictvom na nej naskrutkovaného oka i unáša rozpínací mechanizmus g.Podľa obr. č. 2 je rozpínací mechanizmus g pohyblivo uložený v ráme l. Rozpínací mechanizmus z je spojený s okom ž, ktoré je naskrutkované na pohybovej skrutke í uloženej v priamočiarom mechanickom pohone ll s prírubovým elektromotorom Q. Priamočiary mechanický pohon LL s prírubovým elektromotorom Qje priskrutkovaný ku rámu l.Spustením prírubového elektromotora lg sa pomocou priamočiareho mechanického pohonu uvedie pohybová skmtka g do axiálneho pohybua prostredníctvom na nej naskrutkovaného oka i unáša rozpínací mechanizmus z.Pohon rozpínacieho mechanizmu na rozpínanie jatočných zvierat podľa tohto technického riešenia sa dá priemyselne využiť vmalých astredných prevádzkach mäsospracujúceho priemyslu na rozpínanie jatočných zvierat jeho montážou na nosnú konštrukciu nad podvesenú dráhu porážacích liniek.. Pohon rozpínacieho mechanizmu na rozpínanie jatočných zvierat vyznačujúcisa tým, že rozpínací mechanizmus (2), ktorý je pohyblivo uložený v ráme (1) je spojený s okom (3) naskrutkovanom na pohybovej skmtke (4) prechádzajúcej cez maticu (5) uloženú v ložiskovom domčeku (6), ku ktorej je priskrutkovaná remenica (7) spojená remeňmi (8) a remenicou (9) s pätkovým elektromotorom (l 0).. Pohon rozpínacieho mechanizmu na rozpínanie jatočných zvierat vyznačujúcisa tým, že rozpínací mechanizmus (2), ktorý je pohyblivo uložený V ráme (1) je spojený s okom (3) naskrutkovanom na pohybovej skrutke (4) uloženej v priamočiarom mechanickom pohone (1 l) s prírubovým elektromotorom (12).

MPK / Značky

MPK: A22B 5/06

Značky: pohon, jatočných, rozpínacieho, rozpínanie, mechanizmu, zvierat

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u3405-pohon-rozpinacieho-mechanizmu-na-rozpinanie-jatocnych-zvierat.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pohon rozpínacieho mechanizmu na rozpínanie jatočných zvierat</a>

Podobne patenty