Zariadenie na sušenie drevených materiálov energiou elektromagnetického poľa

Číslo patentu: U 335

Dátum: 02.02.1994

Autor: Nikl Květoslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na sušenie drevených materiálov energiou elektromagnetického poľa.Užitkový vzor aa týka zariadenia na sušenie drevených materialovenergiou elektromagnetického poľa veľmi vysokých frekvencii pomocouPri výrobe drevených výrobkov vznika potreba eurovinu pred vlaetnýmspracovaním vyeuäiť na požadované percento vlhkosti. Toto eušenie eaprevádza jednak prírodným spůeobom (prirodzene sušenie vo voľnom proetredi), alebo sposobom etrojným ~ pomocou parných reap. vakuových eueićiek Pri eueeni vo voľnom prostredi je eueiaci proceą äaeovonaroćný radove meeiace až roky. Naviac vlhkosť prirodne eueenehomaterialu nemože byť nikdy menšia než vlhkosť vonkajšieho proetrediaU etrojneho epůeobu je doba aušenia podstatne kratšia (radove dni), aariadenie je však naroäne ako na energiu, tak aj na prietory a možedochádzať k preeuäeniu materialu 5 jeho následným mechanickým roeruäenim.uvedene nedostatky odetrañuje zariadenie na euäenie drevených materialov podľa úžitkového vzoru energiou magnetického poľa veľmivysokých frekvencii pomocou vlnovodných štrbinových anten. Vyšší uäinoktechnickeho zariadenia spočíva v tom, äe voda vo vlhkých drevenýchmateriáloch predstavuje pre elektromagnetickú energiu veľmi vysokýchrýchlej premene na teplo rovnomerne v celom sušenom objeme V dôeledku uvedeneho fenoménu je primárne ohrievaný a tým sušený len material určený k eušeniu Pretože vyeušený drevený material ma veľmi male etratove cislo to 8 Er, nedochádza po jeho vysušeni k interakcii eaplikovaným elektromagnetickým poľom, materiál sa už ďalej nezahrieva, v dosledku čoho nemože dôjsť k jeho prehriatiu a tým k mechanickémupoekodeniu ~ uplatñuje sa efekt autoregulacie euäenia. Sueiacetechnicke zariadenie ma podstatne menšie energetické nároky v porovnaniso etrojným spôsobom sušenie a časové relácie na euäenie eú pri kvalitatívne lepších výstupoch (sušený material sa v důsledku rovnomerneho rozloženia gradientu tepla v celom jeho objemenedeformuje) skratene radove na hodiny až desiatky minút.Vlaetný účinok je u sušiaceho zariadenia doeahovaný tým, že na sueenýmaterial je pösobene elektromagnetickou energiou , ktora je dopracovneho eušiaceho prieetoru privadzana eúetavou vlnovodnýchelektromagnetickej energie eú v zariadenípoužite výkonove oecilatory typu magnetron so etalou vlnou. anaoheluhy pred účinkami elektromagnetickej energie je okremelektronických ochran zabezpečená tlmivkovými prírubami a kontaktnýmiÚćelom zariadenia je rýchle, kvalitneEariadenie na eLäenie drevených materialov podľa úžitkového vzoruenergiou elektromagnetickeho poľa veľmi vysokých frekvencií Pomocoueuetavy etrbinových anten je enazornene na pripojenom výkreeePrincíp činnosti sueiaceho aariaoenia podľa pripojeneho výkreeuspočíva V tom, že sušený drevený material L je vložený do uzatvorenehopracovneho priestoru E e núteným odeavanim vodných par, kde je naňpoeobene energiou elektromagnetického poľa veľmi vysokých Ťrekvenciipomocou vlnovodných ätrbinových anten Z. Zdrojom elektromagnetickejenergie sú magnetrony ü, pracujúce V režime so stalou vlnouhrebene Z slúžia ako ochrany obeluhy pred nepriaznivými úäinkemiZariadenie na sušenie drevených materialov podľa úžitkového vzoruenergiou elektromagnetického poľa spada do oblasti priemyeelnehoZariadenie na sušenie drevených materiálov energiou elektrnmagnetického poľa veľmi vysokých frekvencii, vyznačujúce sa tým,že sa skladá 2 elektromagnetichy iznlovanéhn sušiaceho pracovného priestoru (2), megatrúnnv (4) vyrábajúcich elektrumagnetickú energiu,sústavy vlnmvudných štrbinmvých antén (3) a elektrünickej ochrany (5),tlmivkovej priruby (5) a kontaktných skratuvacích hrebeňov (7) slüäiacich ako ochrana obsluhy pred nepriaznivými účinkami

MPK / Značky

MPK: F26B 3/347, F26B 9/02

Značky: poľa, dřevěných, sušenie, zariadenie, energiou, materiálov, elektromagnetického

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u335-zariadenie-na-susenie-drevenych-materialov-energiou-elektromagnetickeho-pola.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na sušenie drevených materiálov energiou elektromagnetického poľa</a>

Podobne patenty