Mobilný telefónny prístroj

Číslo patentu: U 2979

Dátum: 08.10.2001

Autor: Rafaj Robert

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka mobilných telefónnych prístrojov, najmä na bezdrôtové pripojenie kmobilnej telefónnej sietí, u ktorých je riešená možnost využiť jedenprístroj pre viac účastníckych liniek.Doteraz známe mobilne telefónne prístroje sú konštruované tak, že v jednom prístroji je umiestnená iba jedna sieťová karta, čo umožňuje používat tento prístroj len pre jednu telefónnu účastnicku linku.Nevýhodou takýchto riešení je najmä to, že užívatelia, ktorí vlastnia viacero sieťových kariet na telefónne účastnícke linky sú odkázaní na používanie viacerých telefónnych prístrojov, čo pri zohľadnení mobility znamená komplikácie pri manipulácií s nimi a najmä sa tým znásobujú náklady na obstaranie prístrojovéhoUvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje mobilný telefónny prístroj, najmä na bezdrôtové pripojenie kmobilnej telefónnej sieti, podľa tohoto riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že obsahuje minimálne dve sieťové karty účastníckych staníc a minimálne jeden prepínací prvok na prepínanie funkčnosti stavov sieťových kariet. Stav funkčnosti stavov sieťových kariet sa pritom vizuálne zobrazuje na displeji.Súbor ovládacích prvkov mobilného telefónneho prístroja je usporiadaný a prepojený tak, aby bola možná voliteľnosť všetkých variant ponúk využiteľná pre každú-2 Sieťové karty sú zvýhodou uložené vminimálne jednom lôžku na prednej a/alebo zadnej strane samotného prístroja a každá zo sieťových kariet je prepojená s batériou, ovládacími prvkami, dispejom i prepojovacími koncovkami.Prehľad obrázkov na gzkreseRiešenie je bližšie ozrejmené na priloženom výkrese, kdeobr.la - znázorňuje pohľad na zadnú stranu mobilného telefónneho prístrojaobr.1 b - znázorňuje pohľad na prednú stranu mobilného telefónneho prístroja.Typickým príkladom pre uskutočnenie technického riešenia je príklad mobilného telefónneho prístroja l s umiestnenými dvomi sieťovými kartami g (viď obr.la) na zadnej jeho strane, pričom každá ztýchto sieťových kariet 2 slúži na pripojenie účastníka inej telefónnej linky cez iného operátora.Sieťové karty g sú uložené vedľa seba v dvoch lôžkach 3 a sú prepojené s batériou g, prepojovacími koncovkami Z i s displejom Q (viď obr.1 b) a ovládacími prvkami á.V pravom homom horu prednej časti mobilného telefónneho prístroja l je umiestnený prepínaci prvok i.Mobilný telefónny prístroj 1 sa uvedie do prevádzky prvým stlačením prepínacieho prvku Q, na základe ktorého sa na displeji Q okrem iného, zobrazí ľavá prerušovaná signálna čiara Q s poradovou číslicou jedna, znázorňujúcou, že sieťová karta 2 prvej účastníckej linky je uvedená do pohotovostného funkčného stavu. Druhým stlačením prepínacieho prvku 4 sa proces zopakuje a druhá účastnícka linka sa uvedie do-3 Pri prichádzajúcom hovore cez prvú účastnícku linku mobilný telefónny pristroj l zazvoní s naladenou melódíou zvončeka, prislúchajúcou prvej účastníckej linke a na dispeji Q sa rozbliká signál tejto linky. Účastník prijme hovor stlačením príslušného tlačidla, alebo mobilný telefónny prístroj l zaznamená odkaz či presmeruje hovor na iný telefónny pristroj . Pri prichádzajúcom hovore cez druhú účastnícku linku sa realizuje ten istý postup. Ak sa chce účastník spojiť cez prvú účastnícku linku vlastnou iniciáciou, tak si na určenom ovládacom prvku á menu zvolí prvého operátora a jeho príslušný číselný kód, vyčká na spojenie a uskutoční hovor. Rovnaký postup nastáva i v prípade ak sa účastník rozhodne pre nadviazanie spojenia cez druhého operátora. uVyradenie prístroja z prevádzky sa uskutoční tretím stlačením prepínacieho prvku i,ktorý vypne pripojenie stanice prvého operátora a štvrtým stlačením prepínacieho prvku gíLktorým sa vypne pripojenie stanice druhého operátora.- Tento príklad neobmedzuje variantnosť možného postupu a tuplatneniaprincípuv rôznych obmenách či úpravách, zachovávajúcich základnú myšlienku predkladanéhol. Mobilný telefónny prístroj, najmä na bezdrôtové pripojenie k mobilnej telefónnej sieti, v y z n a č uj ú c i s a tý m, že obsahuje minimálne dve sieťové karty (2) účastníckych liniek a minimálne jeden prepínací prvok (4) na prepínanie funkčnosti stavov sieťových kariet (2) s vizuálnym zobrazením na displeji (6),pričom súbor2. Mobilný telefónny prístroj podľa nároku 1, vy zn a č uj ú c i s a t ý m, že sieťové karty (2) sú uložené vminimálne jednom lôžku (3) na prednej a /alebo zadnej jeho strane a každá so sieťových kariet (2) je prepojená s batériou (8), ovládacími prvkami (5), dispejom (6) i prepojovacími koncovkami (7).

MPK / Značky

MPK: H04B 1/38, H04M 1/02

Značky: prístroj, mobilný, telefónny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u2979-mobilny-telefonny-pristroj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mobilný telefónny prístroj</a>

Podobne patenty