Číslo patentu: U 2597

Dátum: 14.08.2000

Autor: Štefan Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Prevodovka s kužeľovými ozubeniami, patriaca medzi mechanické prevodovkys postupným radením prevodových stupňov.Doteraz známe mechanické prevodovky používajú prevod kužeľovým súkolím iba na zmenu jeho smeru a na konštantnú zmenu veľkosti krútiaceho momentu Na postupnú zmenu veľkosti krútiaceho momentu sa používajú kolesá s čelným ozubením. Hlavnou nevýhodou tohoto usporiadania je zložitosť konštrukcie s väčším počtom použitých súčasti, čím dochádza kporuchovosti avysokým inákladom naUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje prevodovka podľa technického riešenia, ktorej podstata spočíva vtom, že v skrini uložený vstupný hriadeľ a Výstupný hriadeľ sú na seba kolmé. Na vstupnom hriadelí je voľne otočne uložená sústava kužeľových ozubených pastorkov a tiež sú na ňom uložené spojky, ktoré slúžia na pevné voliteľné spojenie jednotlivých pastorkov so vstupným hriadeľom. Na opačnej strane vstupného hriadeľa, ako je sústava pastorkov, je posuvne uložený prvok na zabezpečenie opačného chodu výstupného hriadeľa. S výstupným hriadeľom je pevne spojená sústava kužeľových ozubených tanierov, ktorá je v stálom zábere so sústavouPrehľad obrázkov na ýkreseRiešenie je bližšie ozrejmené na priloženom výkrese, kde obr. schematicky znázorňuje prevodovku. Príklad uskutočneniaŠtvorstupňová prevodovka znázomená na obr. sa skladá zo vstupného hriadeľa l,na ktorom je uložená sústava pastorkov à voľne otočne. Ozubenie pastorkov je v stálom zábere s ozubením kolies sústavy tanierových kolies á. Tanierové kolesá sústavy tanierových koliessú svýstupným hriadeľom g spojené pevne. Obidva hriadele 1 a 2 sú uložené cez ložiská vskrini prevodovky 2. Na spojenie štyrochpastorkov sústavy pastorkov 3 so vstupným hriadeľom 1 sú použité dve zubovéspojky 1, posuvne uložené na vstupnom hriadeli l. Radiaei mechanizmus cez viiiličky z, zapadajúce do drážok zubových spojok 1 a tiahiel § s nimi pevne Spojenými, slúži na radenie zvoleného prevodového stupňa. Opačný chod výstupného hriadeľa g je riešený uložením prvku Q posuvne na vstupný hriadeľ 1 oproti sústave pastorkov 3. Jeho zaradenie zabezpečuje vlastné radiace zariadenie.Činnosť prevodovky, spojenej cez vypínateľnú treciu spojku shnacím motorom je nasledovná. Pri nezaradenom prevodovom stupni, zapnutej trecej spojke a bežiacom motore sa vstupný hriadeľ l otáča spolu s motorom a zároveň unáša zubové spojky g,pričom ostatné časti prevodovky sú vpokoji. Vypnutím trecej spojky sa prestane vstupný hriadeľ l otáčať a radiaci mechanizmus cez niektoré tiahlo g a vidličku Z presunie jednu zubovú spojku g do protizubov zvoleného pastorka sústavy pastorkov ą. Tým je pastorok nútený otáčať sa spolu so vstupným hriadeľom 1. Po spojení vstupného hriadeľa l, trecou spojkou, s motorom sa vstupný hriadeľ l spolu s pastorkom sústavy pastorkov s roztočí otáčkami motora, pričom pastorok cez svojeozubenie roztočí spolu zaberajúce tanierové koleso sústavy tanierových kolies 5.Výstupný hriadeľ z sa roztoči otáčkami redukovanými pomerom, ktorý vychádza zpomeru zubov pastorka a tanierového kolesa.Prevodovka podľa technického riešenia sa uplatní vdopravných prostriedkoch, najmä v automobiloch, motocykloch a bicykloch a tiež v strojoch i zariadeniach.Prevodovka, v y z n a č u j ú c a s a tý m, že v skrini uložený vstupný hriadeľ (1) a Výstupný hriadeľ (2) sú na seba kolmé, na vstupnom hriadeli (1) je volne otočne uložená sústava kužeľových ozubených pastorkov (3) a tiež spojky (4), na pevné voliteľné spojenie jednotlivých pastorkov (3) so vstupným hriadeľom (l), pričom na opačnej strane vstupného hriadeľa (l), ako je sústava pastorkov (3), je posuvne uložený prvok (6) na zabezpečenie opačného chodu výstupného hriadeľa (2),s ktorým je pevne spojená sústava kužeľových ozubených tanierov (5), ktorá jev stálom zábere so sústavou kužeľových ozubených pastorkov (3).

MPK / Značky

MPK: F16H 3/02

Značky: převodovka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u2597-prevodovka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prevodovka</a>

Podobne patenty