Ohybná prepojovacia hadica

Číslo patentu: U 2547

Dátum: 11.07.2000

Autor: Kušnir Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Oblast techniky Technické riešenie sa týka ohybnej prepojovacej hadice na prepojenie plynovéhospotrebiča na centrálny rozvod plynu.Súčasné riešenia napojenia plynových spotrebičov na centrálny rozvod plynu je pomocou pevnej prepojovacej časti alebo chybnej hadice, ktorá má na obidvoch svojich koncoch upevňovacie prevlečné matice so závitom korešpondujúce s takým istým závitom na časti centrálneho rozvodu plynu prevažne po uzatváracom a otváracom uzle,výhodne po guľovom ventile. Utesnenie spojov je prostredníctvom čelného tesnenia,ktoré tvorí samostatnú časť. Sú známe aj napojenia ohybnýmí prepojovacími hadicami s jedným koncom s prevlečnou muticou, druhý koniec má pevný, pričom utrenenie sa uskutočňuje bud tesnenim na čele, alebo v závite klasickým spôsobom konopim, alebo plastickými, vytvrdzovacími tmelmi, prípadne teflonovou páskou.Nevýhodou riešení je skutočnosť, že čelné tesnenie vyžaduje kolmost a presnú kolmosť spájaných plôch, čo sa nedá vždy dosiahnuť. Táto výrobná nepresnost sa odstraňuje pri montáži hrubším alebo viacnásobným tesnením, čim vzniká možnost uniku plynu a následne nebezpečné prostredie. Problém utesňovania spoja je aj v riešení s pevným koncom, kde závitový spoj je utesnený konopím alebo tmelom. Vytvoreniekvalitného spoja vplýva na prostredie, ekonomiku a bezpečnost.Uvedené nedostatky odstraňuje technické riešenie ohybnej prepojovacej hadice,pozostávajúcej z prvej dutej spoiovacej časti a druhej dutej spojovacej časti, ktoré sú navzájom spojene dutým valcovým pružným prvkom, ktorého podstata spočíva v tom, že prvá dutá spojovacia časť a/alebo druhá dutá spojovacia časť má na svojej prednej vstupnej časti obvodové tesnenie zapadajúce do valcovej časti na vstupnej armatúreplynového spotrebiča alebo centrálneho rozvodu. Za obvodovým tesnením, výhodne vpriereze tvaru kruhu, nasleduje prestaviteľný člen, napriklad vo forme závitovej časti, za ktorým je ovládacia časť, pričom. druhý koniec tvori spojovacia časť aspoň s jedným protismemým zachytávačom. Prvá dutá spojovacia časť a/alebo druhá dutá spojovacia časť sú spojené pevne alebo rozoberateľne s dutým valcoxým pružným prvkom. V altemativnom uskutočnení valcový pružný prvok má na vonkajšej ploche ohybnú dištančnú sieť. Výhodou takto uskutočnenej chybnej prepojovacej hadice je dokonalé utesnenie vnútornej valcovej časti spotrebiča alebo centrálneho rozvodu plynu. Obvodové tesnenie na dutých spojovacích častiach je súčasťou ohybnej prepojovacejhadice, čo má vplyv na uľahčenie montáže.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom vyobrazení je znázornené jedno konkrétne uskutočnenie ohybnej prepojovacej hadice s čelným a obvodovým tesnením na jej dutých spojovacích častiach,ktoré sú pevne alebo rozoberateľne spojené s dutým valcovým pružným prvkom, pričomčiarkovane je naznačene možné odchýlenie jedného konca ohybnej prepojovacej hadice.Príklady uskutočnenia technického riešeniaOhybná prepojovacia hadiaca l má na svojich koncoch prvú dutú spojovaciu časť g a druhú dutú spojovaciu časť ž. Ohybná prepojovacia hadica l spája plynový spotrebič g s centrálnym rozvodom á plynu. Na pripojenom vyobrazení má centrálny rozvod á plynu vonkajší závit a plynový spotrebič g vnútorný závit. Je možná alternatíva riešenia,pri ktorom centrálny rozvod j plynu má vnútorný napojovací závit. Sú možne aj kombinácie týchto riešení závitov, čomu je potrebné prispôsobiť ukončenie prvej dutej spojovacej časti g a druhej dutej spojovacej časti ž.Prvá dutá spojovacia časť g a druhá dutá spojovacia časť ž sú spojene pevne alebo rozoberateľne s dutým ohybným valcovitým členom 2 pozostávajúcim z dutého valcového pružného prvku Q, ktorý obopína ohybná dištančná sieť. Jedno uskutočnenie ohybnej prepojovacej hadice l, znázornená na pripojenom vyobrazení, má prvú dutú spojovaciu časť z s presúvnou maticouDutý valcový pružný prvok 6 je nasunutý na valcovú, prípadne kužeľovú časť aspoň s jedným protismemým zachytávačom Q.Teleso prvej dutej spojovacej časti g má valcovú plochu, na ktorej je posuvne uloženápresúvna matica 24 a je ukončené čelnou plochou 2.4, na ktorú dosadá tesnenie §,opierajúce sa o čelnú plochu centrálnehorozvodu ž plynu s vonkajším závítom korešpondujúcim so závítom presúvnej matice 2.1. Časť telesa prvej dutej spojovacej časti g aspoň s jedným protismemým zachytávačom Q obopína pevný prvý zvierač 23, ktorý v altematívnom uskutočnení nahradzuje zverná páska so závlačkou alebo jej ekvivalent, čím je vytvorený rozoberateľný spoj.Druhá dutá spojovacía časť š je spojená pevne alebo rozoberateľne s dutým ohybným valcovitým členom 2 pozostávajúcim z dutého valcového pružného prvku g, ktorý v altematívnom uskutočnení obopína ohybná dištančná siet Z. Dutý ohybný valcovitý člen 2 je nasunutý na valcovitú časť aspoň s jedným protismemým zachytávačom Ľ,prípadne je tento na kužeľovitej častí. V mieste spojovacej valcovitej alebo kužeľovitej časti má dutý ohybný valcovitý člen 2 po obvode pevný zvierač łâ. Druhá dutá spojovacía časť ž má na svojej prednej vstupnej časti obvodové tesnenie , výhodne v drážke, zapadajúce do valcovej častina vstupnej armatúre plynového spotrebiča g alebo centrálneho rozvodu ě plynu. Za obvodovým tesnením il, výhodne v priereze v tvare kruhu, nasleduje plynule prestaviteľný člen 1.2, s výhodou vo forme závitovej častí,za ktorou je ovládacia časť 33. Plynule prestaviteľný člen g v ďalšom uskutočnení je tvorený tzv. bajonetovým rýchlouzáverom a ich ekvivalentov, prípadne je skokovo prestaviteľný. Ovládacia časť §.3 je tvorená napríklad časťou šesťhranu, prípadne je to valcová časť s vrúbkovaním na ručné vyvodenie krútiaceho momentu a pod. Za ovládacou časťou 1.3 je spojovacía valcová časť aspoň s jedným protismemým zachytávačomPevný zvieračnahradzuje zverná páska (obchodný názov SKpáska) so závlačkou alebo jej ekvivalent, čím je vytvorený rozoberateľný spoj.Ohybná prepojovacia hadica pozostávajúca z prvej dutej spojovacej časti a druhej dutej spojovacej časti, ktoré sú navzájom spojené valcovým pružným prvkom,v y z n a č uj ú c a s a tý m, že prvá dutá spojovacia časť (2) a/alebo druhá dutá spojovacia časť (3) má na svojej prednej vstupnej časti obvodové tesnenie (3.1) zapadajúce do valcovej časti (4.1) na vstupnej armatúre plynového spotrebiča (4) alebo centrálneho rozvodu (5), za obvodovým tesnením (3.1) nasleduje prestaviteľný člen (3.2), s výhodou vo forme závitovej časti, za ktorým je ovládacia časť (3.3), pričom druhý koniec má spojovaciu časť aspoň s jedným protismemým zachytávačom (3.4).Ohybná prepojovacia hadica podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m, že prvá dutá spojovacia časť (2) a/alebo druhá dutá spojovacia časť (3) sú spojenépevne alebo rozoberateľne s dutým valcovým pružným prvkom (6).. Ohybná prepojovacia hadica podľa nároku 1 a 2, v y z n a č uj ú c a s a tým, žedutý valcový prvok (6) má na vonkajšej ploche ohybnú dištančnú siet (7).

MPK / Značky

MPK: F16L 11/11, F17D 1/04

Značky: hadica, ohybná, prepojovacia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u2547-ohybna-prepojovacia-hadica.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ohybná prepojovacia hadica</a>

Podobne patenty