Hydrofóbny prostriedok určený ako prísada do stavebných materiálov

Číslo patentu: U 2307

Dátum: 08.11.1999

Autor: Balogh Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Hydrofóbny prostriedok určený ako prísada do stavebných materiálov.Riešenie sa týka hydrofóbneho prostriedku, ktorý je určený ako prísada do stavebnýchDoteraz sú známe prípravky na ochranu budov proti vlhkosti, ktoré sa aplikujú priamo v priebehu stavebných prác alebo dodatočne.PV 5165-87 rieši zvýšenú vodotesnost cementovej zmesi pridávaním asfaltovej alebo asfaltolatexoxlej suspenzie do cementu.PV 7281-82 popisuje samonosnć izolačné pásmo na báze plastov, ktoré sa používa na zabezpečenie vnútorných stavebných a priemyselných izolácií proti vode a iným kvapalinám.Podľa PV 4071-87 zvýšenie vodotesnosti sa rieši prípravkom, ldorý sa nanáša vo forme povlaku a obsahuje magnéziumhydrosilikáty alebo soli monokarboxilových kyselín a iné prísady.Prihláška vynálezu PV 2582-86 uvádza, že na zvýšenie vodotesnosti sa použije prostriedok na báze vinylchlorid-etylmetakrylátu, chlorparañnu a ine prísady.Taktiež je známych mnoho prípravkov na báze syntetických živíc a akrylátov.Na hydrofobizáciu výrobkov obsahujúcich vápno, horčík alebo bárium HU patent č. 69122 popisuje použitie voľných mastných kyselín alebo prísad obsahujúcich voľné mastné kyseliny. Voľne mastné kyseliny alebo prísady obsahujúce voľné mastné kyseliny vyplňujú voľné póry materiálu a tým zvyšujújeho odolnost voči vode.Patent DE 240 004 uvádza, že v prípade použitia sadry sa na zvýšenie odolnosti voči vode použije prísada tvorená zmesou parafínu a živice.AT patent 259 190 doporučuje použitie roztoku diizokyanátu do vhodne riešených otvorov v murive.Podľa l-lU patentu 165 7 ll sa na dodatočnú izoláciu, aplikovanú do otvorov, doporučuje použit zmes alkoliolového roztoku etylsilikátu a polyalkoxi-polydimetyl-síloxanu.HU patent 188 205 sa popisuje hydrofóbny prípravok, pozostávajúci z uhličitanu sodného, hydrouhličitanu sodného, síranu horečnatého, hydroxidu sodného, hydroxidu draselného a hydrofosforečnanu draselnćho v roztoku, ktorý sa aplikuje injektážou do muriva.Podľa HUlpatentu 196 935 popisuje zmes hydroxidu hlinitého, vodnodraselného skla,hydroxidu draselného, koloidného oxidu kremičitého a vody, ktorá sa používa na dodatočnú hydroizoláciu. Zmes sa aplikuje do otvorov v murive.HU patent č. 177 945 popisuje izolačnú tekutinu, ktorá pozostáva z etylglénykol acetátu resp. diizokyanátovej umelej živice v roztoku metyl-izobutyl-ketónu a toluénu. Takto pripravená tekutina sa aplikuje do muriva, vplyvom vlhkosti sa rozpína a po celkovom vytvrdnutí zabraňuje opätovnému prenikaniu vlhkosti.Prísady, ktoré sa pridávajú do vody a používajú pri výrobe malty podľa HU patentu č. 195 459, súa) organické a anorganické soli kyseliny alkyl-benzén-sulfónovejd) poloacetál alebo acetál formaldehyd benzén-alkoholNa prípravu hydrofobizačnej malty podľa HU patentu č. 195 459 sa použije zmes tvorená portlandským cementom, riečnym pieskom a soľami alkylbenzén-sulfónovej kyseliny alebo alkyl-fenol-polyetylenglykol éterom alebo alkyl merkaptídmi alebo acetálom formaldehyd-benzyl-alkoholu.Nevýhodou doteraz používaných prípravkov je, že sa v prípade dodatočnej hydroizolácie musi navrtávat murivo budovy, vyžaduje sa injektáž pod tlakom, čo môže viest k eventuálnemu poškodeniu budovy. Ďalšou nevýhodou je ich ekologická závadnost a vytváranie veľkého množstva horľavých resp. výbušných výparov z rozpúšťadielaplikovaných na úpravu vlastností muriva. Podstata tcclmickélto riešenia Doterajšie nevýhody odstraňuje ltydroľóbny prostriedok podľa riešenia. ktoréhopodstata spočíva v tom, že je tvorený nehaseným práškovým vapnom v množstve 90 ažRastlinným olejom môže byt slnečnicový alebo repkový olej.I-Ilavnou výhodou prostriedku je jeho hydrofóbna vlastnosť, t.j. zabránenie prenikaniu beztlakovej i tlakovej vody do betónu alebo malty. Prostriedok nemá vplyv na tuhnutie a tvrdnutie malty a betónu, zabraňuje zlepeniu a zhlukovaniu cementu pri skladovaní a preprave, uľahčuje vylievanie cementu z prepraviek a dopravníkov, nakoľko zlepšuje kĺznost cementu, Je ekologicky nezávadný, čo umožňujejeho použitie aj v potravinárskom priemysle a je nehorľavý.Ďalšou výhodou prostriedku je jeho jednoduchá príprava, ľahká manipulácia,umožňujúca jeho výrobu priamo na stavbe, pričom nevyžaduje investičné náklady na výrobu. V prípade dodatočnej izolácie nevyžaduje navrtávanie murív budov, injektáž pod tlakom,nakoľko sa aplikuje priamo do muriva.Prostriedok predlžuje dobu skladovateľnosti cementu, znižuje náklady na balenie cementu. Povrchy vytvorené s použitím tohoto prostriedku majú zvýšenú rnrazuvzdomost aponechávajú si vlastností betónu.Nehasene práškove vápno v množstve 90 hmotn. sa za stáleho miešania jemným rozprášovaním zmieša s 10 hmotn. repkového oleja. Do takto pripravenej zmesi sa pridá 45 hmotn. vody. Po premiešaní a po skončení hydratácie Vápna sprevádzanéhouvoľnením veľkého množstva tepla sa zmes nechá samovoľne vysušit pri teplote miestnosti.Nehasene práškové vápno v množstve 93 hmotn. sa za stáleho miešania jemným rozprášovaním zmieša so 7 hmotn. slnečnicového oleja. Do takto pripravenej zmesi sa za stáleho miešania pridá 60 hmotn. vody. Po skončení reakcie sa nechá zmes samovoľnevysušit pri teplote miestnosti.Príklad 3 Cement v množstve 92 ltmotn. sa zmieša s 8 hmotn. hydrofóbneho prostriedku,prípraveného podľa príkladu 1. Na prípravu cementovej malty sa použije 1 diel uvedenejPríklad 4 Cement V množstve 92 hmotu. sa zmieša s 8 hmotn. hydrofóbneho prostriedku,prípraveného podľa príkladu 2. Na prípravu betónu sa použije 1 diel uvedenej zmesi a 3 dielyHydrofóbny prostriedok podľa predmetného riešenia má využitie v stavebnom priemysle ako prísada do stavebných materiálov, určených na izoláciu budov, bazénov,vodných nádrží, betónových vaní nadrozmemých veľkostí, na rekonštrukciu omietok starých

MPK / Značky

MPK: C04B 24/08

Značky: určený, hydrofóbny, prísada, prostriedok, materiálov, stavebných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u2307-hydrofobny-prostriedok-urceny-ako-prisada-do-stavebnych-materialov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hydrofóbny prostriedok určený ako prísada do stavebných materiálov</a>

Podobne patenty