Zabezpečovacie zariadenie na zabránenie vzniku reťazových havárií motorových vozidiel

Číslo patentu: U 2258

Dátum: 10.09.1999

Autori: Klincko Adrián, Molnár Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zabezpečovacie zariadenie na zabránenie vzniku retazových havárií motorových vozidielTechnické riešenie sa týka zabezpečovacíeho zariadenia na zabránenie vzniku reťazových havárií motorových vozidiel, ktoré často vznikajú na komunikáciách za zníženej viditeľností.Pri týchto haváriách vznikajú veľké materiálne škody a napriek čoraz bezpečnejším konštrukcíám vozidiel, je pri nich veľa účastníkov cestnej premávky vážne zranených, niektorí pri tom prídu aj o život.Táto skutočnosť nás priviedla kmyšlienke, ktorá je uvedená vnázve úžitkového vzoru a jej realizácia sa uskutoční V priebehu krátkej doby.Podľa- .našichzisťovaní podobné zariadenie na zabránenie reťazových havárií motorových vozidiel nasvete nebolo vyvinuté, napriek tomu, že neustálym nárastom počtu vozidiel na komunikáciach dochádza k zvýšenému počtu hromadných havárií, pri ktorých vznikajú veľké materiálne škody,mnohokrát s tragickými nádledkami. V súčastnosti sa prekážky na komunikáciach označujú prenosnými mechanickými, elektrickými výstražnýmí prostriedkami, ktoré sú pri zníženej víditeľnosti málo účinné a nedostatočne zabraňujú vnikaniu hlavne reťazových havárií.Snímač nárazu je zapojený so vstupným obvodom vysielača , ktorého vstupný signál po spracovaní voscilátore je zosilnený vo vysokofrekvenčnom zosílňovačí a vysíelaný po prispösobení príspösobovacím obvodom do antény. Tento signál zantény je zachytený anténami príjmačov vo všetkých vozidlách, ktoré sa nachádzajú v danom okruhu. Vstupný obvod prljmača prispôsobí zachytený signal do vstupného zosilñovača a po detekcíí v detektore signál zosilnený v nízkofrekvenčnom zosílňovačizabezpeči akustíckúa svetelnú signalizáciu pomocou vyhodnocovacieho obvodu ktorými upozorní vodičov na prekážku vcestnej premávke. Zariadenie pozostáva zmechanickej a elektronickej časti. Pri havárii vozidla vyšle snímač nárazu elektrický impulz do elektronickej časti zabezpečovacieho zariadenia - do vysielača . Vysielačom vyslaný signálje zachytenývprijímači vo všetkých vozidlách idúcich vokruhu cca 300 m, ktoré sú povinne vybavené zabezpečovacím zariadením. Prijímač je vybavený akustickou a svetelnou signalizáciou, ktoré upozornía vodiča daného vozidla, že na komunikácii sa nachádza prekážka,ktorú vytvára havarované motorové vozidlo vo vzdialenosti cca 300 metrov. Vodič v takom pripade pokračuje vjazde zníženou rýchlosťou a zvýšenou opatrnosťou až do zániku signalizácie, čo znamená, že sa dostal zdosahu signálu havarovaného vozidla.prijmača , Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie zabezpečovacieho zariadenia.objasnené na blokovej schémeZariadenie /obr.1 I pozostáva zvysielača 2 prijmača § a snímača nárazu 1, ktoré tvoria jeden celok. Vysielačom g vyslaná pracovná frekvencia rádiového signálu je cez anténug zachytená v okoloidúclch autách vo vzdialenosti cca 300 m anténou§ prijmača 3.Snímač nárazu 1 je prepojený so vstupným obvodom É vysielača 2 . Výstup vstupného obvodu je zapojený do oscilátora 151 .Výstupný signál oscilátora A je zosilnený vo ví zosilňovači g a cez Výstupný obvod 33 sa dostane do vysielacej antény 5 L .Signál zvýstupnej antény 5 je zachytený anténou § prijmača g . Z antény § prichádza signál do vstupného obvodu Z, ktorý je prepojený na vstupný zosilňovač §.Výstupný signál po detekcii vdetektore § 3 a po zosilnení v nf zosilňovači 11.) sa vyhodnotí vo vyhodnocovacom obvode 11. Zachytený signál je vyhodnocovaný jednoznačne vyhodnocovacím obvodom u prijmača g, ktorý výrazným, len na tentoúčel vyhradeným akustíckým á svetelným signálom upozorni vodiča vozidla, ktoré sa dostalo do okruhu vysielaného signálu z havarovaného vozidla,že sa na komunikácii nachádza prekážka.Zariadenie podľa technického riešenia je možné využít na zabránenie reťazových havárii vozidiel, na signalizáciu a vyznačenie cestných prekážok komunikácii ,ako aj na vybavenie špeciánych vozidiel Vdigitálnej forme vysielaný signál by mohol obsahovat ďalšie veľmi cenné informácie, ako odcudzenie vozidla, signál SOS, určovanie pozície vozidla atď.Využiteľnost predmetného zariadenia by mohla mať široké uplatnenie. Zariadenim je možné vybavit dočasné ces-tné prekážky, mimoriadne nebezpečné úseky dopravných komunikácii, policajné autá zabezpećujúce premávku pri mimoriadnych udalostiach, ako aj pri iných okolnostiach, pri ktorých je potrebne zaisťovať bezpečnost cestnej premávky.Zabezpečovacie zariadenie sa vyznačuje tým, že príjmacia anténa IS vstupného obvodu /7/ napojeného priamo na vstupný zosilňovač /8/ prijmača /3/ je cez detektor /9/ ZaPOJCHŘ na vstup nízkofrekvenčného zosilňovača /10/, ktorého Výstupný signál je prepojený do vyhodnocovacieho obvodu /11/. pričom snímač nárazu /1/ je prepojený so vstupným obvodom /15/ vysielača /2/, ktorého výstup je zapojený do oscilátora /14/, odkiaľ výstup je spojený so vstupom vysokofrekvenčného zosilňovača /13/, ktorého výstup je prepojený na vstup výstupného obvodu /12/ a ten je prepojený na vysielactu anténu

MPK / Značky

MPK: G08G 1/16

Značky: vzniku, havárií, zabránenie, reťazových, motorových, zariadenie, vozidiel, zabezpečovacie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u2258-zabezpecovacie-zariadenie-na-zabranenie-vzniku-retazovych-havarii-motorovych-vozidiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zabezpečovacie zariadenie na zabránenie vzniku reťazových havárií motorových vozidiel</a>

Podobne patenty