Rukavica pre cestnú cyklistiku

Číslo patentu: U 2257

Dátum: 10.09.1999

Autor: Poledník Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Rukavica na cestnú cyklistikaTechnické riešenie sa týka tvarového uskutočnenia športových rukavic, ktoré súurčené najmä na použitie v rekreačnej i výkonnostnej cyklistike.Tvar a uskutočnenie cyklistických rukavíc vychádzal donedávna zniektorých osvedčených zásad, uplatñovanýeh pri návrhoch ochranných rukavíc, používaných vnicktorých priemyslových odvetviach. Jeden zčiastkových problémov, ktorý sa tu musel riešiť bolo čalúnenie a členenie plochy dlaňovej partie rukavic. Vychádzalo sa zpoznatku, že pri dlhodobom zovretí pracovného predmetu vdlani dochádza kúnave dlaňovćho a prstového svalstva s citeľným poklesom schopnosti udržať predmet , najmä ak bol ťažký alebo vykonával vibrácie. Problém sa riešil čalúnením dlaňovej časti a účelom rôznych vypchávok bolo utlmiť vibrácie a zabrániť vzniku otlakov a v neposlednom rade vasoneuróze V pripade dlhodobej expozície. Čalúnené plochy boli rôznych tvarov a hrúbky. ktorá bola ovšem limitovaná základnou funkčnou požiadavkouzachovania nevyhnutnej miery hmatového citu.Z týchto skúsenosti vychádzal aj tvar a ochranné vybavenie cyklistických rukavíc,ktoré sa vývojom redukovali na bezprstovú ochranu dlaňovej a chrbtovej partie ruky. Pri dlaňovej časti sa čalúnenie rozčlenilo na viac polí, ako je napríklad zjavné zo vzoru US č. 320 871, podľa ktorého je najviacc zaťažená dlaňová plocha rozčlenená na štyri pozdĺžne a rovnobežne polia, tesne nadväzujúce svojimi dlhšími stranami na seba a v podstate sú vytvorené V predĺžení štyroch prstov. Zámer tohoto členenia je zjavný pôvodne konštruovaná celistvá čalúnená plocha sa pri stiskovom zaťažení defonnovala do záhybov, ktoré spôsobovali miestne tlaky sjednorozmemým účinkom, t.j. v priamkach alebo v krivkách. Rozčlenenie namáhanej plochy na viac radiálnych polí potom malo zabrániť tomuto nežiadúcemu účinku a jednotlivé čalúnené polia sa mali jednoduchšieprispôsobovať takejto deformácii. Prax však ukazuje, že tlakové napätia prebiehajú inak, PJako radiálnym smerom od prstov k zápästiu a zamýšľaný účinok sa dostavuje V značnePredloženć techniclçé riešenie si predsavzalo za ciel opatrit dlaňovú čast cyklistickej rukavice takou čalúnenou plochou, ktorá by optimálne vyhovovala požadovanému účelu, vychádzajúc zdôsledirěho rešpektovania členitostí dlaňovejVytýčenú úlohu riešia rukavice pre cestnú cyklisüku, najmä bezprstove rukavice,ktorých dlaňová čast je opatrená čalúnenim rozčleneným do viacerých poli, ktoré sú od seba oddelené prešívaním do uzatvorených vreciek s yplňou zpenových plastov alebosvloženými plastovými vankúšikmi s gćlovou náplňou a pod. a pri zápästí tapatrenárotinárazov m terčom, v značuúca sa m, že na dlaňove loche rukavice sú vvtvorenc P .štyri pružne polia m, Q, E, 99, plošne ohraničené vonkajšími rozmermi rukavice a najmenej jednou z kriviek A, E, Q, Q, E, kopirujúcich základné ryhy ľudskej dlane. pričom pružné pole pod prstami lQje obmedzené krivkou A prebiehajúcou pod koreňmi prstových rukávikov w a pod ñou súbežne prebiehajúcou krivkou B, dlaňové pružnć pole Eje obmedzené krivkou B, krivkou Q prebiehajúcou pod ňou pri zápästi dlane a krivkou Q sledujúcou obrys svalu palca, vnútorné palcove pružné pole 30 je obmedzené krivkouQ a krivkou E prebiehajúcou pri koreni palca a vonkajšie palcové pružné pole Q jeobmedzené ukončením palcového rukávika QQ a krivkou E.Podstata technického riešenia je objasnená v ďalšom popise s odkazom nari oen vkres na ktorom ie zednodušene znázornen ohľad na ľavú rukavicu z eidlaňovej strany, pričom pravá rukavica je V zrkadlovom pohľade zhodného uskutočneniaNa vyobrazeni je zjednodušene znázomený pohľad na dlaňovťl stranu rukavice opatrenej návlekovými otvormi zápäsťovým lemom 39, palcovým rukávikoín QQ a prstovými rukàvikmi E. Od koreňov prstových rukávikov Q až po zápäsťový lem m je dlaňová plocha rozdelená pomyslenými čiarami A, B, Q a Q, ktoré kopírujú základné hlboké ryhy ľudskej dlane. Vdlaňovej ploche sú prešívaníín alebo tepelným švom vytvorené pružne polia LQ, E, Q a 40 V podobe uzatvomých vreciek, do ktorých sa vkladajú napríklad molitanove výplne alebo plastové sáčky s gélom. Pri zápästnom leme Q býva často na tejto časti dlaňovei plochý vytvorený tzv. nárazový terč E, zhotovený zo zdrsnenćho kevlaru a jeho účelom je chránit zápästnú časť dlane, ktorá býva pripádoch často veľmi exponovaná a vystavená nebezpečenstvu hlbokých odrenín.Z vyobrazenia je zjavné. že plochajednotlivých pružných polí l 0, 2 Q, 19 a 59 je obmedzená vonkajšími obrysmi rukavice a najmenej jednou zo spomínaných kriviek A. g, Q a Q. Týmto spôsobom je pružné pole pod prstami 1() obmedzené na svojich kratších stranách bokmí rukavice a jeho dlhšie strany ležia medzi krivkou A prebiehajúcou podkoreňmi prstových rukávikov E a približne súbežne pod ňou uloženou krivkou B, Dlañové pružné pole 20 je okrem vonkajšej hrany rukavice obmedzené tromi krivkami krivkou g, krivkou Q prebiehajúcou nad nárazovým terčom ZQ a krivkou Q, privnútomom obryse svalu palca.Vnútorné palcové pružné pole 3 O leží medzi krivkou Q a krivkou E, ktorá kopíruje ryhu pri koreni palca a posledné, najmenšie vonkajšie palcové pružné pole 40 jeobmedzené krivkou LE a ukončením palcovćho rukávika 6 Q.Rozloženie pružných polí l 0, E, 3 O a 39 vovnútri kriviek A, 15, Q, l) a Ľ spôsobuje, že takto členene čalúnenie sa na riadidlách optimálne prispôsobuje oliybu dlane práve vmiestach najväčších charakteristických rýh dlane a švíky neprebiehajúnaprieč cez obliny dlaňových svalov.Rukavica pre cestnú cyklistika, najmä bezprstová rukavica, ktorej dlaňová plochaje opatrená čalúnením rozčleneným do viacerých polí, ktore sú od seba oddelenénapríklad prešívaním do uzatvorených vreciek svýplňou z penovýcli plastov alebosvloženými plastovými plastovými vankúšikmi sgélovou náplňou a pri vnútornom.zápästí opatrená protinárazovým terčom, vyznačujúca sa tým, že na dlaňovej plocherukavice sú vytvorené štyri pružné polia (10, 20, 30, 40), plošne ohraničené vonkajšími obrysmi rukavice a najmenej jednou z kriviek (A, B, C, D, E), kopírujúcimi základné ryhy ľudskej dlane, pričom pružné pole pod prstami (10) je obmedzené krivkou (A) prcbiehajúcou pod koreňmi prstových rukávikov (S 0) a pod ňou súbežne prebiehajúcou krivkou (B), dlaňové pružné pole (20) je obmedzené krivkou (B). krivkou (C) prebiehajúcou pod ňou pri zápästí dlane a krivkou (D) sledujúcou obrys svalu palca. vnútorne palcove pružné pole (30) je obmedzené krivkou (D) a krivkou (E) prebichaj úcou pri koreni palca a vonkajšie palcové pružné pole (40)je obmedzené ukončením palcovćho

MPK / Značky

MPK: A41D 19/00

Značky: cyklistiku, cestnú, rukavica

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u2257-rukavica-pre-cestnu-cyklistiku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rukavica pre cestnú cyklistiku</a>

Podobne patenty