Dotláčacia valčeková stolička

Číslo patentu: U 2211

Dátum: 12.07.1999

Autor: Šanc Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Dotláčacia valčeková stolička Oblast technikyDotláčacia valčeková stolička je súčasťou železničnýchvýhybkových konštrukcií používaných v pásme vyšších cestovnýchrýchlosti. Dotláčacie valčekové stoličky dotláčajú výmenové jazyky v oblasti jazykových opierok do koncovej priľahlej polohya V priebehu prestavovania odľahlé jazyky nadľahčujú.Súčasťou požiadaviek na technický stav výhybiek určených na prevádzku pri vyšších rýchlostiach je aj požiadavka na tesné doliehanie priľahlých jazykov na opornice tak V oblasti ich hoblovanej časti, ako aj v oblasti jazykových opierok.V hoblovanej časti je požiadavka na tesné doliehanie jazykovsplnená funkciou vonkajších výmenových záverov, ktorých prevádzková vôľa musí byť menšia ako prípustná tolerancia prípadného nedoliehania. V oblasti jazykových opierok nie sú užjazyky bezprostredne ovládané výmenovým záverom a preto pri prestavovaní podliehajú vplyvu priečnych trecích síl na klzných stoličkách a po prestavení potom vykazujú zbytkový priečny pohyb a teda nedoľahnutie na opierky v požadovanej tolerancii.Opísaný mechanizmus príčin nedoliehania jazykov do opierok je Charakteristickým javom, vyskytujúcim sa pri výhybkách železničného zvršku s klznými jazykovými stoličkami. Jeho dôsledkom je potom obmedzovanie cestovných rýchostí zavádzanim tzv. pomalých jázd.Spôsob riešenia uvedeného problému spočíva v zavedení prestavného mechanizmu až do oblasti jazyka za bodom ohybu, teda do oblasti jazykových opierok. Do tejto oblasti je možné buď rozšíriť vlastný výmenový záver, ktorý sa tak však stane veľmi zložitým (použitie atypických záverových prvkov, ovládanie výmeny viacerými prestavníkmi) alebo použit samostatné pasívne prvky s pracovným pružinovým elementom ovládané vlastným výmenovým jazykom. Prvý spôsob riešenia vzhľadom na jeho zložitosť žiadnaželezničná správa nepoužíva. Druhý spôsob riešenia je funkčnea prevádzkovo jednoduchší a je realizovaný niekoľkými pôvodnými konštrukciami vlastných dotlačovačov.Najrozšírenejšie vyhotovenie je tvorené sústavou väčšieho počtu dotlačovačov, ktoré sa montujú na opornicu pozdĺž celej dĺžky jazykov. Vlastný dotlačovač je vždy tvorený nosnou častou pripevňovanou na opornicu, otočnou pákou s kladkou a pružinou, vo všeobecnosti špirálovou, pôsobiacou na dotlačovaciu otoćnú páku. Úsilie o univerzálne vyhotovenie takých dotlačovačov vedie k zložitosti konštrukcie a k náročnosti prevádzkového nastavovania v jednotlivých medzipodvalových poliach. Konštrukcia špirálových pružín naviac neumožňuje vyvinutie vyšších prítlačných síl a aj preto je nutná početná sústava takýchto dotlačovačov.Optimálnym riešením dotlačovačov sú dotláčacie válčekové stoličky takej konštrukcie, ktorá zaistí požadovanú funkciu S jedným, najviac s dvomi pármi týchto prvkov bez negatívnychdôsledkov na prestavovaciu funkciu výmeny.Na splnenie požadovanej funkcie je dotláčacia valčeková stolička podľa tohto technického riešenia usporiadaná tak, že je tvorená tuhým dvojsvorníkovým držiakom otoćnej dotláčacej dvojramennej páky s kladkou a sadou tanierových tlačných pružín s degresívnou charakteristikou, inštalovanou V spodnej časti medzi držiakom a ramenom dotláčacej páky.Pri prestavovaní jazyka z priľahlej polohy do polohy odľahlej otáča päta jazyka prostrednictvom otoćnej kladky dvojramennú páku až do polohy, keď sa kladka nachádza pod pátou jazyka. V tomto usporiadaní nadľahčuje dotláčacia valčeková stolička účinkom stlačenej pružiny odľahlý jazyk v jeho uložení na klzných stoličkách a napomáha tak zníženiu prestavného odporu výmeny.Pri prestavovaní jazyka z odľahlej polohy do polohy priľahlej najskôr pôsobí dotláčacia valčeková stolička opät svojou funkciou nadľahčovacíou a po uvoľnení dvojramennej páky do polohy, kedje kladka V styku s boćnou plochou päty jazyka, začne vyvolávať vlastnú funkciu dotláčaciu až do stavu, keď jazyk tesne (alebo s predpisanou toleranciou) dosadne na jazykové opierky.Vhodne navrhnutá tlačná pružina a tvarovaná dvojramenná pákaumožňujú dosiahnuť predpisaný prevádzkový stav základného sortimentu jednoduchých výhybiek len s jedným, najviac s dvomi pármi dotláčacich valčekových stoličiek.Železničné výhybky vybavené uvedenými dotláčacími valčekovými stoličkami vyhovujú stanoveným náročným prevádzkovým požiadavkama je teda možná ich prevádzka pri plnej projektovanej rýchlosti. Prehľad obrázkov na výkresochDotláčacia valčeková stolička je znázornená na priloženomobrázku tak v základnej polohe ako aj V polohe sklopenej.Podľa obrázku je držiak 1, ako nosná časť dotláčacejvalčekovej stoličky na montáž na pätu opornice, opatrený pevnoučeľusťou g, dvomi voľnými opornými čeľusťamí à a upevňovacími maticami 3.V prednej časti je držiak L opatrený dvojramennou pákou Q s kladkou Q a dorazom § odľahlého jazyka. Dvojramennápaka Á je V držiaku 1 otočne uložená na samomazacích púzdracha vyhotovená tak, že umožňuje sklopenie kladky Q až pod úroveň päty lg odľahlého jazyka. V spodnej časti je dotláčacia valčekovástolička opatrená sadou 7 tlačných tanierových pružín, otočneuloženou medzi držiakom 1 a spodným ramenom 2 dvojramennej páky Q. Sada Z tlačných tanierových pružín je uložená na náboji ll s vnútorným posuvným vodiacim tŕňom lg a vonkajším strediacimPri odľahlej polohe výmenového jazyka sa dvojramenná páka 5pružín pôsobí prostredníctvom kladky 6 na pätu jazyka vovertikálnom smere Ľ, čim jazyk nadľahčuje. Pri priľahlej polohe výmenového jazyka sa dvojramenná páka 5 nachádza v základnej polohe a účinkom sady 1 tlačných tanierových pružín pôsobíprostrednictvom kladky Q na pätu jazyka V horizontálnom smere E, čím jazyk dotláča do jazykových opierok.Dotláćacia valčeková stolička, montovaná na pätu opornice a určená predovšetkým na dotláćaníe priľahlého výmenového jazyka do jazykových opierok, v y z n a Č u j ú c a s a t ý m, že je tvorená držiakom (1) S pevnou čeľusťou (2), dvomi voľnými opornými čeľusťami (3) a upevňovacími maticami (4), dalej otočnou dvojramennou pákou (S) s kladkou (6) a dorazom (8) odľahlého jazyka a v spodnej časti sadou (7) tlačných tanierových pružin otočne uloženou medzi držiakom (1)Dotláčacia valčeková stolička podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c a s a t ý m, že dvojramenná páka (5) je V držiaku(1) otočne uložená a vyhotovená je tak, že umožňuje sklopenie kladky (6) zo základnej polohy až pod úroveň päty (10)Dotláčacía valčeková stolička podľa nároku 1 a 2, v y 2 n a Č u j ú c a s a t ý m, že sada (7) tanierových pružín je uložená na náboji (11) s vnútorným posuvným vodiacim tŕňom(12) a vonkajším strediacim púzdrom (13).

MPK / Značky

MPK: E01B 7/00

Značky: dotláčacia, stolička, valčeková

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u2211-dotlacacia-valcekova-stolicka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dotláčacia valčeková stolička</a>

Podobne patenty