Teplovzdušný agregát

Číslo patentu: U 2135

Dátum: 07.05.1999

Autori: Zavřel Jiří, Kohoutek Alois

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka teplovzdušného agregátu, zostave ného najmä z telesa s výmenníkom, horáka a ventilátora.Dosiaľ používané teplovzdušné agregáty, zostavené najmä z telesa s výmenníkom, horáka a ventilátora, sú stacionárneho typu, čiže sú určené na použitie na jednom mieste. Cieľom technického riešenia je preto vytvorenie teplovzdušného agregátu s možnosťou pre miestňovania. Podstata technického riešeniaVytýčený cieľ je dosiahnutý konštrukciou teplovzdušného agregátu podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že teleso je umiestnené na podstavec, ktorý je spravidla vybavený aspoň dvoma nosnými tyčami. V pripade menších teplovzdušných agregátov je tým umožnené ich premiestňovanie z miesta na miesto. Na ľahšie premiestňovanie, predovšetkým väčších a ťažšich teplovzdušných agregátov je podstavec vybavený aspoň jedným pojazdovým kolesom. Pritom je výhodné, ak sú aspoň dve nosné tyče výsuvné, lebo po ich vysunutí možno vytvoriť páku s oporným bodom v osi pojazdového kolesa. Pri častom premiestñovanil teplovzdušného agregátu, alebo pri jeho používaní vo vonkajších priestoroch, napr. na staveniskách, keď teplovzdušný agregát má propan - butanový horák alebo horák na kvapalné palivo, je výhodné, ak je podstavec vybavený klietkou na uloženie aspoň jednej plynovej fľaše alebo zásobníka na kvapalné palivo. Za účelom odpruženia teplovzdušného agregátu od podstavca môžu byt medzi teleso a podstavec vložené pružné prvky, napriklad pružiny, silentbloky a pod.2 Výhody teplovzdušného agregátu podľa technického riešeniaspočívajúhajmä V tom, že teplovzdušný agregát možno bez problémov premiestňovať a okrem toho je umožnené jeho použitie aj vo vonkajšom prostredi, kde sa dosiaľ používali málo účinné priamovýhrevnéPrehľad obrázkov na výkreseSchematický pohľad na teplovzdušný agregát podľa technického riešenia je znázornený na obr. 1 a pôdorys zariadenia z obr. 1 jeznázornený na obr. 2. Príklad uskutočnenia technického riešeniaTeleso 11 teplovzdušného agregátu s výmenníkom, horákom 12 a tu neznázorneným ventilátorom je umiestnené na podstavec L vytvorený z profilového materiálu a na jednom konci vybavený pojazdovými kolesami §, umiestnenými na hriadeli Q uloženom v úchytoch i. Podstavec 1 je na jednom konci vybavený dvoma pevnými nosnými tyčami í a na opačnom konci je vybavený úchytmi 8, cez ktoré sú prevlečené výsuvné tyče g, na jednom konci opreté o zarážky g privarené k podstavcu 1. Podstavec 1 je vybavený rámovou klietkou 6s podlahou l, na ktorej je umiestnená plynová fľaša Q. Teplovzdušný agregát sa používa na vykurovanie uzavretých priestorov, kde nie je privedený vykurovací plyn, na dočasné vykurovanie uzavretých priestorov a tiež na .miestny dočasný vonkajší ohrev, napríklad na stavenískách. Teplovzdušný agregát možno premiestňovať prenesením po uchopení za pevné nosné tyče i na jednej strane a za výsuvné nosné tyče g na druhej strane. Ďalšia možnosť premiestňovania teplovzdušného agregátu spočíva vjeho prevážaní,kedy sa vysunú tyče g na získanie väčšieho pákového momentu a s teplovzdušným agregátom sa pohybuje prostredníctvom pojazdových kolies §, ktoré sa otáčajú spolu s hriadeľom 13, uloženým v úchytoch i. Plynová fľaša 10, uložená V klietke 6 je prepojená trubicou 14 s plynovým horákom 12. V tomto príklade uskutočnenia jepodstavec L vybavený dvoma pojazdovými kolesami 3, avšak nie je3 vylúčené ani také vyhotovenie, keď podstavec Lje vybavený len jed ným pojazdovým kolesom ą. Aj klietka Q môže byt zhotovená pre umiestnenie viacerých plynových fliaš lg alebo zásobníka na kvapalné palivo. Teleso LL s výmenníkom, horákom 12 a tu neznázornenýmventilátorom môže byť s podstavcom .L spojené pružnými prvkami, napr. pružinami, silentblokmíua pod..Teplovzdušný agregát, zostavený najmä z telesa s výmennikom, horáka a ventílátora, vyznačujúci sa tým, že teleso (11) je u miestnené na podstavci (1)..Teplovzdušný agregát podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, žepodstavec (1) je vybavený aspoň dvoma nosnými tyčamí (2,5).Teplovzdušný agregát podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúci sa tým,že podstavec (1) je vybavený aspoň jedným pojazdovým kolesom. Teplovzdušný agregát podľa nároku 1 až 3, vyznačujúci sa tým, žeaspoň dve nosné tyče (2) sú výsuvné.. Teplovzdušný agregát podľa nároku 1 až 4, vyznačujúci sa tým, žepodstavec (1) je vybavený klietkou (6) na vloženie aspoň jednejplynovej fľaše (10) alebo zásobníka kvapalného paliva.Teplovzdušný agregát podľa nároku 1 až S, vyznačujúci sa tým, žemedzi teleso (11) a podstavec (1) sú vložené pružné prvky.

MPK / Značky

MPK: F23M 13/00

Značky: agregát, teplovzdušný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u2135-teplovzdusny-agregat.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Teplovzdušný agregát</a>

Podobne patenty