Spoj na oceľové konštrukcie

Číslo patentu: U 2032

Dátum: 02.12.1998

Autori: Barták Jiří, Maule Petr, Šůcha František, Kasková Jana

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spoj na oceľové konštrukcieTechnické riešenie sa týka spoja na oceľové konštrukcie,najmä na spoje jednotlivých profilov oceľových konštrukciíStožiare VN a VVN ako aj konštrukcie rozvodní a spínacích staníc VN a VVN sú spravidla oceľovými priehradovými konštrukciami, rozdelenými na dve alebo viac diaľkových sekcií,ktoré sú spojené rozoberateľne. Ich spoj je skrutkový,preplátovaný príložkami na vonkajších aj vnútorných stranách spájaných profilov a obsahuje obvykle dve podložky a najmenej štyri skrutky s maticami a podložkami na každú rovinu spájaných profilov. Predpokladá sa. že životnosť takejto konštrukcie bude okolo štyridsať rokov. Pri prehliadkach sa však ukázalo, že opísané spojenie vykazuje závady, ktoré môžu jeho životnosť znížiť až takmer o polovicu. Vplyvom elektrického článku, ktorý v spojí vzniká a pôsobením korózie totiž dochádza jednak k úbytkuhrdze, vznikajúcej v škáre medzi prvkami spoja. Spoj má niesť zaťaženie vlastnou hmotnosťou konštrukcie ako aj vodorovné a zvislé ťahy vodičov a príp. aj zemniacich lán. Pri jehozoslabení môže byť príčinou havárie konštrukcie a tým aj celéhoUvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje spoj na oceľové konštrukcie, najmä na konštrukcie z oceľových profilov,podľa tohoto technického riešenia, obsahujúci priložky a skrutky,ktorého podstata spočíva v tom, že boky koncov každého zo spájaných profilov, horného profilu a dolného profilu súpreplátované z vonkajších strán vonkajšími príložkamia z vnútorných strán vnútornými priložkami a s nimi spojené skrutkovým spojom. Vonkajšie aj vnútorné priložky sú vopred opatrenć povlakom z plastickej hmoty.Povlakom z plastickej hmoty môžu byt vopred opatrené ajVýhodné vyhotovenie spoja, zahŕňajúceho konce horného a dolného profilu, preplátované vonkajšími a vnútornými priložkami, ktoré sú opatrené povlakom 2 plastickej hmoty a ďalej skrutkové spoje, ktorých jednotlivé súčiastky môžu byt tak isto opatrené povlakom z plastickej hmoty, je také. pri ktorom je celýspoj opatrený povlakom z plastickej hmoty.Dôkladné očistenie spájaných profilov od hrdze po demontážipôvodných priložiek z chybného spoja je samozrejmou podmienkou.Opatrenie jednotlivých súčiastok povlakom z plastickej hmoty,t. j. buď len príložiek, alebo tiež časti skrutkového spoja,pripadne ešte aj následné celkové povlečenie spoja plastickou hmotou výrazne obmedzí nežiaduce pôsobenie elektrického článku na spoj a vznik hrdze v jeho častiach. Tým sa odstraňuje nebezpečenstvo havárie stožiara zlomením nosnikov v mieste ich spojenia a tak sa eliminuje miesto, znižujúce jeho životnosť. Tento spoj je možné uplatniť tak pri nových konštrukciách, ako ajnim nahradit spoje už existujúce.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené prostredníctvom výkresu, na ktorom je na obr. 1 V pohľade znázornený spoj podľa technického riešenia so šiestimi skrutkami na každú rovinu spájaného profilu. Na obr. 2, 3 a 4 je tento spoj v pôdorysnom reze, avšak s rozdielnou mierou aplikácie plastov na jeho súčiastkách. Na obr. 2 sú plastom povlečené len príložky, na obr. 3 ešte aj súčiastky skrutkového spojenia. Na obr. 4 je znázornenýspoj, ktorý je naviac plastom povlečený celý.Spoj horného profilu l a dolného profilu g. ktoré sú zhodne tvorené rovnoramenným profilom L, z ktorých každý je opatrený otvormi na skrutky, obsahuje pár vonkajších priložiek Q,priliehajúcich na dolný a horný profil 1, g z ich vonkajšej strany a pár vnútorných príložiek 5, priliehajúcích na ne z ich vnútornej strany. Spoj je stabilizovaný skrutkovými Spojmi §,tvorenými skrutkami ál, prechádzajúcimi dolným alebo horným2 a jedným z párov tvorených vždy jednou vonkajšouprofilom l či príložkou Q a jednou vnútornou priložkou 3 a maticami gg s pružnými podložkami ââ. Tak vonkajšie príložky Q ako ajvnútorné príložky 3 sú pred montážou opatrené povlakom príložiekPovlakom skrutkového spoja ji 2 plastickej hmoty môžu byť vopred, t. j. pred montážou, opatrenć aj jednotlivé súčiastky každého zo skrutkových spojov §. t. j. skrutka il, matica Q aVýhodné vyhotovenie spoja spočíva v tom, že povlakom spoja Q 2 plastickej hmoty je opatrený celý tento spoj a to, po jehoPovliekanie menších súčiastok ako príložiek a spájacích častí je možné realizovať buď práškovou technológiou v peci alebo elektrostatickým a elektrokinetickým nástrekom pištoľou. K dispozicii je široká škála plastických hmôt a to na báze polyamidov, fluoropolymérov, teflonových disperzií a ďalších.Celý spoj je vhodné zakryť epoxydovým náterom.NÁROKY NA OCHRANU , Spoj na oceľové konštrukcie, najmä na konštrukcie 2 oceľovýchsú preplátovanć z vonkajších strán vonkajšími príložkami (3) a2 vnútorných strán vnútornými priložkami (4) a s nimi spojenépríložka (3, 4) je vopred opatrená povlakom (34) príložiek(3, 4) z plastickej hmoty. Spoj podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m, žesúčiastky skrutkového spoja opatrené povlakom (54)Spoj podľa nároku 1, v y z n a č u j ú C i s aje opatrený povlakom z plastickej hmoty.

MPK / Značky

MPK: F16S 3/00

Značky: konštrukcie, ocelové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u2032-spoj-na-ocelove-konstrukcie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spoj na oceľové konštrukcie</a>

Podobne patenty