Dvojkotúčová uhlová píla na pozdĺžne pílenie dreva

Číslo patentu: U 1983

Dátum: 07.10.1998

Autor: Frankovský Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

DVOJKOTÚČOVÁ UHLOVÁ PÍLA NA POZDLŽNE PÍLENIE DREVATechnické riešenie sa týka zariadenia na pozdĺžne pílenie drevnej guľatiny ľubovoľ ného priemeru a dĺžky na lišty, laty. dosky, fošne alebo hranoly.Doterajší stav techniky predstavuje viacero riešení dvojkotúčových uhlových pil, umožňujúcich súčasné alebo následné pozdĺžne pílenie guľatiny na rezivo v dvoch naseba kolmých rovinách. Podľa riešení známych zo zahraničia sú pílové jednotky upevnené na spoločnom nosiči, s ktorým vykonávajú obidva posuvy do rezu v pravouhlých sťiradniciach, bez možnosti ich vzájomného prestavenia. Naproti tomuznáme riešenie dvojkotúčovej píly chránené patentom SK 277 764 pozostáva z dvochnezávislých -suponov, ktoré okrem spoločného výškového prestavenia V spoločnomráme, umožňuje irezávislé prestavenie pilových jednotiek v horizontálnom smere. Toto nezávislé prestavenie slúži iba obmedzenému účelu na zmenu vzájomnej polohy,a na pílach známej konštrukcie má nadbytočne veľký rozsah, ktorý sa pri používanýchkinematických väzbách nedá odstrániť.Uvedené nedostatky odstraňuje dvojkotúčová uhlová píla, ktorá pozostáva z dvoch pílovýchjednotiek upevnených na spoločnom nosiči, pohybujúcom sa priečne na smer pílenia po horizontálnom priečniku, pričom je priečnik vertikálne prestaviteľný v portálovej konštrukcii hlavného rámu a aspoň jedna z pilových jednotiek je ku spoločnému nosiču upevnená prostrednictvom vertikálne výkyvného ramena, aleboUpevnenie jednej z pilových jednotiek ku spoločnému nosiču vertikálne výkyvným ramenom, alebo suportom umožňuje prestavovanie kotúčov v pripade zmeny ich priemerov. Ďalej Lrmožňtrje sanrostatne pílenie iba jednou pilovou jednotkou alebozvláštny režim pílenia s predrezávaním.Prestaviteľnost veitikálneho kotúča od základnej polohy postačuje v rozsahu nepre sahujúcom polomer pílového kotúča. Konštrukčne je preto navrhované riešenie jed air manoduchšie a má výhodnejšie kinematické vlastnosti, ako sú riešenia podľa známeho stavu techniky.Na pripojenom obrázku č. l je v axonometrickom zobrazeni schematický príklad prevedenia dvojkotúčovej Lrhlovej pily s krátkym venikálnyrn suportom. Na obr. č.2 je alternatíva dvojkotúčovej uhlovej pily, ktorej pilová jednotka s kotučom pre vertikálny rez je upevnená k spoločnćmu nosiču prostrednictvom vertikálne rýkyvnéhoDvojkotúčová uhlová píla pozostáva z dvoch pílových jednotiek l , g upevnených na spoločnom nosiči ě , prestaviteľnonr na horizontálnom priečniku j a spolu s nim vertikálne v portálovom ráme Q píly. Jedna z pílovýchjednotiek l, s výhodou s kotúčom à Lrpevnená prostrednictvom vertikálne výlqwného ramena Z, alebo krátkeho vertikálneho suponu g. Portálový rám Q pily s horizontálnym priečnikoin i a spoločným nosičom § obidvoch pilových jednotiek j, g je stacionániy. Pohyb do rezu vykonáva drevná guľatina na podvozku s vratným po hybom V rozsahu dĺžky výrezu stromovej guľatiný.Dvojkotúčová uhlová píla sa dá využít pri spracovaní drevnej guľatiny na rezivo v drevospracujúcom priemysle, prednostne vtedy, ak ide o požiadavku povrchovo hladkého a geometrický presného reziva, alebo ak chce uživatel pílit výrezy z drevnejDvojkotúčová .uhlová píla na pozdĺžne pílenie dreva súčasným rezom V dvoch na seba kolmých rovinách, pozostávajúca z dvoch pílových jednotiek, upevnených na spoločnom nosiči pohybujúcom sa priečne na smer pílenia po horizontálnom priečniku, pričom je priečnik vertikálne prestaviteľný v portálovej konštrukcii hlavného rámu, vyznačujúca sa tým, že aspoň jedna z pilovýchjednotiek (1,2)je ku spoločnému nosiču (3) upevnená prostredníctvom krátkeho venikálneho suporttl (4) alebo vertikálne výkyvného ramena (7).

MPK / Značky

MPK: B27B 7/02

Značky: dřeva, dvojkotúčová, pílenie, píla, úhlová, pozdĺžne

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u1983-dvojkotucova-uhlova-pila-na-pozdlzne-pilenie-dreva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dvojkotúčová uhlová píla na pozdĺžne pílenie dreva</a>

Podobne patenty