Protikorózny uzáver päty stožiara

Číslo patentu: U 1891

Dátum: 05.08.1998

Autori: Barták Jiří, Šůcha František, Kasková Jana, Maule Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Protikorózny uzáver päty stožiaraTechnické riešenie sa týka protikorózneho uzáveru pätyoceľového stožiara V mieste jej votknutia do betónového základu.Stožiare VN a VVN aj konštrukcie rozvodni a spinacich staníc sú spravidla oceľovými priehradovými konštrukciami, rozdelenými na sekcie. z ktorých jedna je jedným svojim koncom zabetónovaná do pätky, tvoriacej základ stožiara. Predpokladá sa, že životnosť takého stožiara je okolo štyridsať rokov. Pri prehliadkách sa však ukazuje, že V okoli prechodu nosnej konštrukcie do betónového základu sa objavujú závady, ktoré by, pokiaľ by neboli odstránené, znížili jej životnosť takmer na polovicu. Dôvodom zoslabenia časti stožiara, zaliatých do betónu je korózia, ktorej vznik bol zapríčinený jednak zlou kvalitou použitého betónu,ktorý často nebýva v miestach votknutia konštrukcie do pätky dostatočne zhutnený, jednak úplnou absenciou ochranného náteru,ktorý by mal byt aplikovaný na konštrukciu v oblasti tzv. ostrekovej zóny, t. j. do výšky cca 300 až 500 mm. Iným dôvodom zrýchleného postupu korózie V spojí môže byt nevhodný pomer voda/cement v hornej časti pätky. Tu sa potom korózia zrýchľuje nezávisle na vlhkosti. Ďalším faktorom, zvyšujúcim koróziu v predmetnom mieste je predčasné vztýčenie stožiara V čase, keď materiál pàtky ešte nie je úplne zatvrdnutý a vyzretý. V betóne vznikajú trhliny, do ktorých vniká voda. Najčastejšie teda do spoja 2 nejakých dôvodov zateká a koróziou, spôsobenou atmosferickou vlhkosťou. sa hrúbka profilov konštrukcie podstatne zoslabuje v mieste, ktoré nesie celú jej vlastnú hmotnost ako aj vodorovné ťahy vodičov a pripadne aj zemniacich lán. Hroziaca havária stožiara by mohla mať za následok veľmi vážnu poruchuUvedené nedostatky v podstatnej miere obmedzuje protikorózny uzáver päty stožiara, aplikovateľný na existujúce konštrukcie,ktorého podstata spočíva V tom, že na obnažený nosník, v mieste jeho prechodu do pätky, sú privarené zosilňovacie príložky,uvoľnený priestor je vyplnený zhutneným betónom a prekrytý ochranným náterom.Zosilňovacie príložky sú pevnostne privarené len zvislými zvarmi. Ochranný náter je vhodné aplikovať do výšky 300 až 500 mm nad pätku. Pevnosť novej betónovej výplne môže byť zvýšená armovanim. Niekedy je účelné betónovú pätku stožiara zvýšiť. Pritom je súčasne možné zvýšiť aj sklon jej horných plôch.Úprava ohrozeného miesta. kde spodná časť stožiara prechádza do betónovej pätky teda spočíva v získaní prístupu k nemu, čo predstavuje odstránenie starého, nekvalitného a často popraskaného betónu. Obnažený nosník je zosilnený tým, že V mieste prechodu stožiara do betónu sú naň privarené priložky. Zvary, ktorými sú tieto príložky privarené pevnostne, sú zvislé,pretože mohutnejšie vodorovné zvary by mohli mať nepriaznivývplyv na mechanickú pevnosť päty stožiara. Priestor poodstránenom betóne je zaplnený kvalitnou betónovou zmesou a novýbetón je zhutnený. Protikorózny uzáver je dokončený ochranným náterom, ktorý je na nosniku vedený nahor až nad ostrekovú zónu,t. j. nad najvyššie položené miesto, kde ešte vystrekuje voda,odrážajúca sa za dažďa od betónovej pätky. Jedná sa 0 výšku 300 až S 00 mm. Na zvýšenie pevnosti novej betónovej výplne a tým aj celej päty stožiara je možné opatrit ju armovaním. Niekedy je vhodné zvýšiť celú pätku dobetónovaním nad úroveň okolitej vegetácie. Súčasne je možné zvýšiť sklon jej horných plôch,zvýšiť tak výšku ostrekovej zóny a tým urýchliť odtekanie dážďovej vody z pätky.Je účelné utesnit Škáru medzi hornou hranou každej zosilňovacej podložky a časťou stožiara, na ktorú prilieha proti vnikaniu vlhkosti, pre prípad, že by takáto možnost nastala. Je to možné realizovať napr. nezakresleným ľahkým tesniacim zvarom.Týmto protikoróznym uzáverom sa odstráni nebezpečenstvo havárie stožiara zlomením jeho nosníkov v mieste prechodu dobetónu a tým sa eliminuje miesto, znižujúce jeho životnost. Je3 výhodné, že protikorózny uzáver podľa technického riešenia je možné na pätu stožiara aplikovať bez prerušenia prevádzkyPrehľad obrázkov na vkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené prostrednictvom výkresu, na ktorom je na obr. 1 zvýšená pätka stožiaru so zvýšeným sklonom jej horných plôch a so schématickým znázornením miesta stožiaru, v ktorom je jeho nosník votknutý do pätky. Na obr. 2 je V reze znázornený nárožný nosník 5 armovanou novou betónovou výplňou, s príložkami a s ochranným náterom. Obr. 3znázorňuje prípad, keď má nosník kruhový prierez.Na nosník 1, ktorý má tvar nárožného uholníka, sú priložené obdĺžnikové zosilňovacie priložky Q a to tak, že prekrývajú rovinu, v ktorej nosník L prechádza do betónovej pätky 2. Tieto zosilňovacie príložky Q sú na nosník l privarenć pozdĺžnymi zvarmi âl. Tomu predchádzalo odstránenie nekvalitného a popraskaného betónu, najlepšie pneumatickým kladivom a vytvorenie voľného priestoru Q. Tým bol zaistený prístup ku skorodovaným miestam nosníka l a umožnenie ich očistenia drôtenou kefou či abráziou. Potom nasledovalo vloženie drôtenej výstuže 1 do priestoru §, jeho vyplnenie kvalitným betónom Q a ďalej zhutnenie. Protikorózny uzáver bol dokončený ochranným náterom 3,ktorý pokrýva tak novo upravenú hornú časť pätky g,-ako aj z betónu Q vyčnievajúce časti zosilňovacích priložiek Q. Ochranný náter 5 vystupuje na nosníku l do výšky 500 mm nad hornú plochu gł pätky g. Celú pätku 2 je možné zvýšiť dobetónovaním a pri tom súčasne zvýšiť aj sklony jej horných plôch gl, tvoriacich ihlan.V niektorých prípadoch môže mať nosník L stožiaru kruhový prierez, ako je znázornené na obr. 3. V tomto príklade nie je betón armovaný a výška pätky g a sklony jej horných plôch gl sa po realizácii protikorózneho uzáveru nemenia. Jeho ostatné súčasti a technológia výroby uzáveru sú zhodné ako pri opisanomProtikorózny uzáver päty stožiara, aplikovateľný na existujúce konštrukcie, v y z n a Č u j ú c i 5 a t ý m, že na obnažený nosník (1) v mieste jeho prechodu do pätky (2), sú privarenézhutneným betónom (6) a prekrytý ochranným náterom (4).Protikorózny uzáver podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s at y m, že jeho zosilňovacie priložky (3) sú pevnostneprivarené zvislými zvarmi (31).Protikorózny uzáver podľa nároku 1, V y z n a Č u j ú c i S a t ý m, že jeho ochranný náter (4) je aplikovaný do výšky 300 až 500 mm nad pätku (2).Protikorózny uzáver podľa nároku 1, v y 2 n a Č u j ú c i s at ý m, že betón (6) je spevnený výstužou (7).Protikorózny uzáver podľa nároku 1, V y z n a č u j u C i s aProtikorózny uzáver podľa nároku 5, V y 2 n a č u j u C i s at ý m, že sklon horných plôch (21) pätky (2) je zvýšený.

MPK / Značky

MPK: F16S 3/00

Značky: paty, stožiara, protikorózny, uzáver

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u1891-protikorozny-uzaver-paty-stoziara.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Protikorózny uzáver päty stožiara</a>

Podobne patenty