Skriňa na vháňanie vzduchu

Číslo patentu: U 1539

Dátum: 09.07.1997

Autor: Kuráň Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Skriňa na vháňanie vzduchuTechnické riešenie sa týka skrine na vháñanie vzduchu doskrine na vháňanie vzduchu sú známe V rozličných tvaroch a v rozličnej úprave. V jednom zo známych vyhotovení prstencový výpust a dierovaná doska sú nahradenê mriežkou alebo vírivou doskou, ktorá tvorí pohľadový interierový prvok a je pri~ pevnená na skrini. Iné vyhotovenie má zase prstencový výpust pripevnený priamo na skrini, ale mriežka alebo vírivá doska je pripevnená pomocou skrutiek len na prstencový výpust. AO 228 478 opisuje podobné zariadenie, kde je usmernenie prúdu vzduchu riešené pomocou navádzacieho valca, pričom valcový výpust je hladký. Podľa DE 93024 l 1 je valcový výpust tiež hladký a regulácia prívodu vzduchu je zabezpečená pomocou klapiek a nábehových listov umiestnených priamo na vnútornej steneÚlohou technického riešenia je vytvoriť skriñu na vháñanie vzduchu s prívodným výpustom a odvodným výpustom, pri ktorom nedochádza k prievanu vo veľkom rozsahu, ale vzduch vystupuje rovnomerne rozdelený.Vyššie uvedené nevýhody existujúcich riešení sú do značnej miery riešené tak, že pred mriežkou alebo vírivým výpustom je umiestnená dierovaná doska s otvormi a priečnikom, ktorú tvorí prstencový výpust. Dierovaná doska s ložiskami a čapmi je umiestnená vo vnútri valcového plášťa a tvorí valcový výpust, pripevnený na niektorej stene skrine. Podstatou technickéhoriešenia je to, že medzi dierovanou doskou a telesom mriežkymôže vystupovať vzduch prstencovým výpustom.Pretože tento prstencový výpust má v pomere k dierovanej doske mnohonásobok voľnej svetlosti, vystupuje najväčší podiel privádzaného vzduchu z tohoto prstencového výpustu. Vzduch vystupujúci otvormi dierovanej dosky má nízku rýchlosť v dôsledku zníženia tlaku prúdu vzduchu pred dierovanou doskou.Tak môže byť v relatívne krátkej dobe privedený rovnomerne vysoký podiel vzduchu do priestoru. Regulovanie privádzaného vzduchu do priestoru skrine a tým aj do vonkajšieho priestoru sa vykonáva pomocou otočnej dierovanej dosky umiestnenej vo vnútri valcového výpustu, zabudovaného na niektorej stene skrine. Pretože V prípade valcového výpustu ide o podobné fyzikálno hydrostatické podmienky ako vo vzťahu prstencového výpustu k telesu mriežky, je výsledný efekt regulácie množstva vzduchu vysoko účinný. Z uvedeného dôvodu sa táto skriňa ponúka predovšetkým do predajných hál, ktorých výška stropu od podlahy je väčšia ako 2,6 metra.Na predloženom príklade pripojenie dierovanej dosky k telesu skrine má druhoradý význam. Priečnik s maticou umiestnenou v pozdĺžnej osi výpustu sa pripája k dierovanej doske. obdobne je to aj s pripojením valcového výpustu k stene skrini,pričom púzdra na uloženie zodpovedajücich čapov, ktorými je prichytená otočná dierovaná doska, sú uložené v telese valco vého výpustu.Prehľad obrázkov na yýkreseVýhody technického riešenia vyplývajú aj z nasledovných obrázkov, kdeSkriňa podľa obrázku 1 pozostáva z osemstenu , kde na jednú zo stien nadväzuje Výstupný kruhový otvor g, ku ktorémuje vhodne pripevnená dierovaná doska 3 s odvodným valcovýmnástavcom 5 V smere von zo skrine, čim sa vytvorí valcový výpust. Na predloženom príklade je k dierovanej doske Q s primeranými kruhovými otvormi pripevnený priečnik § s maticou Q ,umiestnenou v osi výstupného kruhového otvoru g. Ako je vidieť z obr. 3,4,5 je možná rôzná kombinácia pripojenia prstencového výpustu.Vzduch ,ktorý má byť vháňaný do priestoru skrine vstupujevalcovým výpustom, pričom v priestore kruhovej rúry 7 jehorýchlosť sa reguluje. Spôsobuje to otváranie sa otočnej dierovanej dosky §L Kruhová rúra 1 je vložená do vstupného kruhového otvoru steny skrine, pričom púzdra g, čap lg a ovládacia páka ll sú umiestnené vo vnútornom priestore osemstenu l.Táto skriňa na vháñanie vzduchu zaručuje, že sa môže vháňať privádzaný vzduch studený alebo teplý do priestoru bez toho, aby došlo k prievanu. Vhodnou veľkosťou a usporiadanim otvorov dierovaných dosiek 3 a § sa docieli, že privádzanývzduch vstupuje do priestoru rovnomerne, nehlučne a V relatív ne veľkom množstve.l. Skriňa na vháňanie vzduchu do priestoru, V y z n a č u j ü c a s a t ý m, že medzi Výstupný kruhový otvor (2) osemstenu (1) a odvodný valcový nástavec (4) je vložená dierovaná doska (3) o ktorú je upevnený priečnik (5) s pevnou maticou (6), ktorá je umiestnená V osi výstupného kruhověho otvoru (2) , pričom kruhová rúra (7) je vložená do jednej zďalších strán osemstenu (1).2. Skriňa na vháñanie vzduchu podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c a s a t ý m, že vo vnútri kruhovej rúry (7) je umiestnená otočná dierovaná doska (8), pričom úchytný element tvorí púzdro (9) , ktoré pozostáva z čapu (10) a ovládacej páky(11) na zaistenie vloženia otočnej dierovanej dosky (8).

MPK / Značky

MPK: F24F 13/06

Značky: skriňa, vzduchu, vháňanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u1539-skrina-na-vhananie-vzduchu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Skriňa na vháňanie vzduchu</a>

Podobne patenty