Zariadenie na sledovanie vybraných parametrov banskej veternej siete

Číslo patentu: U 129

Dátum: 11.08.1993

Autor: Dametz Vítězslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zařízení ke sledoýäní vybraných -~parametrů důlní věřpdg sítě C 1 5 l mTechnicke řešení se týká zařízení ke sledování vybraných nara metrů důlní větrní sítě.Za účelem zajištění bezpečnosti práce v hlubokých dolech provádí se měření vybraných parametrů důlního ovzduší. Převážně se jedná o měření tlakových rozdílů. teploty. rychlosti oroudění, vlhkosti. koncentrace metanu. oxidu uhelnateho a oxidu uhličitého. Tato měření se provádí jednotlivými samostatnými ořístroji ořenosnými nebo stacionárními. Hodnoty naměřených veličin se dále zoracovávají ručnú bud přímo na~místĚ, nebo následně, např. na centrálním řídícím stano višti.Toto oojetí samostatného odděleného měření vybraných.parametrůdůlní vätrní sítě s následným jejich ručnim zpracováním má nevýhody v tom. že takto nelze získat všechny měřené hodnoty v jednom časovémokamžiku a navíc oří oddčleném měření není prováděna vzájemná korekn.ce měřených veliči Ľodstata technického řešeníVýše uvedene nedostatky odstraňuje zařízení ke sledování vybraných narametrů důlní větrní sítě, jehož podstata spočíva v tom, že jednoduché snímače tlaku nebo kombinovaný snímač tlaku jsou nřipojeny na vstuoy součtového obvodu, na který je nřipojen nanàtový nebo nroudový převodník tlaku, přičemž převodník tlaku je naoájen ze star bilizovaného zdroje, a dále je výstup převodníku tlaku veden na inv tegrační obvod s proměnnou délkou integrace, z jehož výstupu je signál veden na první vstup korekčního obvodu a jehož orvní výstup je veden na první vstup přenínače. jehož první výstup je veden na vstupindikačního obvodu a druhý výstup přeoínače je veden na další vstuo korekčního obvodu. přičemž na další vstup převodníku tlaku je přino jen výstup teplotního snímače, který je rovněž veden přes převodníkteploty na napětí na druhý vstup korekčního obvodu, jehož druhý výstup je veden na druhý vstup přepínače, přičemž zařízení je dále vybaveno snímačem vlhkosti, jehož výstup je veden na vstup převodníku vlhkosti na napětí nebo proud, jehož výstup je veden na třetí vstup korekčního obvodu, jehož třetí výstup je veden na třetí vstup přepínače. dále je zařízení vybaveno snímači metanu, oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého, jejichž výstupy jsou přivedeny na vstupy převodníku metanu na napětí nebo proud, převodníku oxidu uhelnatého na napětí nebo proud a převodníku oxidu uhličitého na elektrický signál, přičemž jejich výstupy jsou vedeny na čtvrtý, pátý a šestý vstup korekího obvodu, jehož čtvrtý. pátý a šestý výstup jsou vedeny na čtvr čn tý, pátý a šestý vstup přepínače.Zařízení je rozšířitelné 0 snímače a převodníky ke sledování dalších parametrů důlních vetrních sítí, např. oxidů síry. dusíku, čpavku spod. Zařízení je v jiskrově bezpečném provedení.Zařízení podle řešení představuje ucelený komplexní systém ke sledování vybraných parametrů důlní větrní sítě a vytváří se jím úsek soustavy řízení důlních větrních sítí. Uryohluje se jím měření a snižují se nároky na obsluhu. Zařízení je v jiskrově bezpečnémprovedení a může být používáno v prostorách s nebezpečím výbuchu.Eříklady provedení technického řešeĺNa připojenem výkresu je blokové schéma zapojení v přehlednémSnímače t 1 akuja gnebo kombinovaný snímač tlaku lg k měření rychlosti jsou připojeny na vstupy součtového obvodu § 4 jehož výstup je veden na vstup převodníku tlaku na elektrický signál 3 který je napájen ze stabilizovaného zdroje 5 a současně teplotné kompenzován2 teplotního snímače 11. Z výstupu převpdníku tlaku 1 je elektrickýsignál přiveden na vstup integračního obvodu § s proměnnou délkou integrace, jehož výstup je veden na první vstup korekčníhp obvodu ZLa po úpravě je tento signál veden z jeho prveho výstupu na první vstuo přepínače QL jehož první výstup je veden na vstup indikačního ob vodu Q a druhý vstup na další vstup korekčního obvodu Q k nastavenícharakteristiky korekčního obvodu ZL Dále je signál 2 tenlotniho snímače ll veden na převodník teploty na napětí nebo proud 1 gL jehož výstup je veden na druhý vstup korekčního obvodu Z ke korekci charakteristiky zařizeni na teplotu, přičemž druhývýstun korekčniho obvodu7 je veden na druhý vstup prepínače ÉL kde je signál nřenínán na indi kační obvod 9. Zařízení obsahuje dále snímač vlhkosti 13, z něhož jesignál veden na převodnik vlhkosti na napětí nebo proud 13 na jehož výstup je připojen třetí vstup korekčního obvodu Z jehož třetí výstup je veden na třetí vstup nřeoínače QL kde je signál přepínánna vstuo indikačního obvodu Q Snímač metanu lâ je nčipojen na vstup převodníku metanu na napětí neho proud l§L jehož výstup je veden na čtvrtý korekčního obvodu Z a jeho čtvrtý výstup je přiveden na čtvrtývstup přepínače B, kde je signál přepinán na vstup indikačního obvoduQ Na vstupy nřevodníků oxidu uhelnatého na elektrický signál lg a oxidu uhličitého na elektrický signál zg jsou připojeny snímače oxidu uhelnateho iz a oxidu uhličitého lg přičemž výstupy obou prevodníků jsou vedený na čtvrtý a pátý vstup korekčního obvodu Q a současně jeho čtvrtý a pátý výstup jsou vedený na čtvrtý a pátý vstup přepína če QL kde je signál přepínán na vstup indikačního obvodu QL1. Zařízení ke sledovaní vybraných narametrů důlní větrné sítě. sestávaiící ze snímačů t 1 aků tenloty. vlhkosti, matanu. 0 ×ídU Uheĺnâtlakñ /1 , 2/ nebo kombinovaný snímač tlaků /1 G/ jsou připojeny na vstupy součtového obvodu//3/, na Jühüž Výstup JG DŤÍDUÄGH naDĚřUVý nebo oroudový ořevodníąľřlaku . nanájený Stñbĺĺĺlüvñným Zdľůjem/5/ a výstuo převodníkuTtlaku je ořes integrační obvod /E/ s oro měnnou délkou integrace naoojen na první vstup korekůního obvodu /7/. jehož orvní výstup je veden na první vstup přenínače /B/. j 8 h 0 Ž DFVŇÍ výstup je veden na indikační obvod /9/ a druhý výstuo na další vstup korekčního obvodu /7/, přičemž na další vstup ořevodníku tlaku /4/ je nřípojen výstup tenlotního snímače /11/, jenž je rovnež přes převodu nik teploty /12/ na napětí nebo nroud veden na další vstuo korekčního obvodu /7/ a dalším výstupom knrokčního obvodu /7/ oronojen na další2. Zařízení oodle nároku 1, vyznačující se tím, že na další vstuo korekčního obvodu /7/ je přes elektrický převodník vlhkosti /14/ připojon snímač vlhkosti /13/, přičemž korekční obvod /7/ je dalším výstunem ořioojen na další vstun nřeoínače /B/.3. Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím. že na další vstup korekčního obvodu /7/ je přes převodník metanu na elektrický signál /15/ přioojen snímač metanu /15/, přičemž korekční obvod /7/ je dalším výstupem přinojen na další vstup ořepínače /B/.4. Zařízení oodle nároku 1, vyznačující se tím. že na další vstup korekčního obvodu /7/ je přes nřevodník oxidu Nhelnatého na elektrický signal /18/ ořipojen snímač oxidu uhelnatého /17/. přičemž korekční obvod /7/ je dalším výstuoem nřinojen na další vstup nřepínače /B/.5. Zařízení podle nároku 1. vyznačující se tím. že na další vstun korekčního obvodu /7/ je přes ořevodník oxidu uhličitého na elektrický signál /ZD/ připojen snímač oxidu uhličitého /19/, přičemž korekční obvod /Z/ je dalším výstunem nřipojen na další vstup přepínače /B/.6. Zařízení nodle nároku 1 až 5, vyznačující se tím, že je v provedení jiskrově bezpečném.

MPK / Značky

MPK: G01D 7/04, E21F 17/00

Značky: vybraných, veternej, sledovanie, parametrov, zariadenie, banskej, siete

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u129-zariadenie-na-sledovanie-vybranych-parametrov-banskej-veternej-siete.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na sledovanie vybraných parametrov banskej veternej siete</a>

Podobne patenty