Tabletizovateľný inhibítor usadenín pre vodné systémy

Číslo patentu: U 1267

Dátum: 06.11.1996

Autor: Lacina Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tabletizovateľný inhibítor usadenín pre vodné systémyTechnické riešenie sa týka tabletizovateľného inhibítora, zabraňujúceho tvorbe usadenín na báze uhličitanu vápenatého vo vodných systémoch. Riešenie je možné využiť nielen pre uzatvorené, ale najmä pre čiastočne či úplne otvorenéProblematika tvorby usadenín na vnútorných stenách zariadení, armatúr a potrubí, vystavených trvalému kontaktu s pretekajúcou či cirkulujúcou vodou je predmetom dlhodobého záujmu odborníkov. Na jeho základe boli postupne vytvorené viaceré inhibičné systémy, využívajúce väčšinou princíp chemického rozrušovania vznikajúcich alebo už vzniknutých usadenín. Menej rozšírené sú doteraz spôsoby mechanické,založené na princípe cirkulujúcich teliesok vhodného tvaru,typu povrchu, mernej hmotnosti a mechanických vlastností. Príčiny ich menej častého využitia sú vo viacerých skutočnostiach. Väčšinou pôsobia iba preventívne, ich aplikácia vyžaduje pomerne náročnú optimalizáciu už uvedených viacerých faktorov pre dané konkrétne podmienky a predovšetkým možnosti využitia sú obmedzené len pre uzatvorené systémy. Z týchto dôvodov prevládajú v súčasnej dobe inhibičné chemické systémy, napriek tomu, že i u nich sa prejavujú isté nevýhody a nedostatky.Známe inhibítory usadenín na báze uhličitanu vápenatého sú tvorené napríklad polyfosforečnanmi alkalických kovov,prípadne i s prídavkom vysokomolekulárnych organických látok. Nevýhodou týchU inhibítorov je ich sklon k hydrolýze pri vyšších teplotách. Úćinnejšiu sú inhibítory typu organofosforeànanov, najmä v kombinácii s vhodnymi vysokomolekulárnymi látkami. Proti ich využitiu, najmä v otvorených vodných systémoch, ale hovoria náročnejšie výrobné technológie a stým spojená vyššia cena.V otvorených systémoch, ak to samotná aplikácia nevylučuje, sa používajú inhibítory na báze niektorého z vyššie uvedených typov, ktorých účinok je dostatočne zvýšený a cena sprístupnená kombináciou s agresívnejšími a pritom ekonomicky výhodnými látkami (napr. soľami dvojmocných kovov a pod.). Táto cesta ale je. pre mnohé iné aplikácie neprijateľná vzhľadom k zdravotnej závadnosti a pravdepodobne bude i pre doterajšiu oblasť použitia prehodnocovaná pod vplyvom stále naliehavejších ekologických faktorov.S ohľadom na všetky doteraz uvedené skutočnosti boli vytvorené dalšie typy chemických inhibítorov. Ako príklad možno uviesť, do značnej miery optimalizovaný inhibítor na báze hydrogěnfosforečnanu alkalických kovov, doplneného difosforečnanom a prípadne tiež hexametafosforečnanom alkalických kovov.Praktické použitie chemických inhibítorov nie je ale iba otázkou doposiaľ diskutovaných parametrov, vlastnej účinnosti, zdravotnej či ekologickej nezávadnosti a cenovej dostupnosti. Rovnako dôležitá je i forma inhibítora, umožňujúca potrebné dávkovanie bez zvláštnych problémov. Táto skutočnosť nie je zanedbateľná ani v priemyselných aplikáciách, tým menej tiež pri prevádzkovaní otvorených vodných systémov v domácnostiach, ktorými sú V prvom rade dnes už masovo rozšírené automatické práčky.Jednou z ciest je prítomnosť inhibítorov v samotných pračích práškoch. Tu ale, pokiaľ nemajú neúmerne zvyšovať cenu sú inhibítory prítomné iba v takom množstve, ktoré nezaistí ich dostatočný účinok. Je možné tiež pridávať inhibítor samostatne k praciemu roztoku. Táto cesta je využívaná najmä v zahraničí. Vzhľadom tomu, že dostupné inhibítory sú v práškovej forme, je ich dávkovanie obtiažne. Prax je taká, že sa pridávajú k pracim roztokom náhodile vo vyšších ako optimálnych množstvách pri ktorých by bola zaistená bezpečnosť a hygiena prania. Výsledkom je nehospodárne, až zdraviu škodlivé predávkovavanie v jednotlivých prípadoch, pričom inokedy býva použitie ihibítora často opomenuté pod vplyvom nepríjemnej manipulácie s práškovým materiálom.Na jednej strane sa tak zvyšuje cena štandardného prania bez dopadu na kvalitu, na druhej strane dochádza k pravidel-. němu a trvalému inhibičnému účinku s možným dopadom naUvedené nevýhody a nedostatky doteraz známych inhibičných systémov do značnej miery odstraňuje tabletizovateľný inhibítor usadenín pre vodné systémy podľa tohoto technického riešenia. Jeho podstata spočíva v tom, že okrem inhibičnej zložky na báze zmesi fosforečnanov alkalických kovov v celkovom množstve 16 až 23 hmotnostných, obsahuje ako kohézne zložky polysacharid typu celulózy v množstve 25 až 35 hmotnostných a polysacharid typu Škrobu v množstve 30 až 35 hmotnostných a spracovateľskú prísadu, s výhodou hydratovaný kremičitan horečnatý v množstve 5 až 12 hmotnostných. Ako polysacharid typu celulôzy možno s výhodou použiť mikrocelulózu, polysacharidom typu Škrobu je s výhodou použitý kukuričný škrob a spracovateľskou prísadou je predovšetkým mastenec.Zloženie zmesi pre tcbletizovateľný inhibítor podľa technického riešenia zaisťuje vdaka svojim kohéznym zložkám súdržnosť tabliet, súčasne tiež i ich rýchlu rozpustnosť pri aplikácii. Prídavkom spracovateľskej prísady mástenca, je podmienené dosiahnutie hladkého povrchu tabliet a umožnenie ich bezproblémovej výroby. Forma tabliet mimoriadne zjednodušuje dávkovanie inhibítora. Naviac v podobe, v ktorej účinná zložka tvorí iba cca. l/5 celkovej hmotnosti tablety, je možné v odpovedajúcom pomere zvýšiť presnosť dávkovania. Pravidelnosť aplikácie tabliet inhibítora obsahujúcich optimálne množstvá účinnej zložky teda vedie k dosiahnutiu očakávaného inhibičného účinku, rešpektujúceho súčasne vnajvyššej možnej miere ekonomické i ekologické faktory.V rýchlobežnej miešačke bola vytvorená zmes fosforečnanov alkalických kovov známa z doterajšieho stavu techniky. Po vylúčení veľkých kryštálov pomocou hustého sita, bola pripravená navážka obsahujúca20 hmotn- dielov zmesi alkalických fosforečnanov 30 hmotn- dielov bukózy (mikrocelulőza) 33 hmotn- dielov kukuričného škrobu 9 hmotn- dielov mastenca uzmes bola opäť zamiešaná v rýchlobežnej miešačke po dobu25 sekúnd. Po homogenizácii bola zmes nasypaná do zásobníkatabletovacieho stroja a spracovaná na tablety o hmotnosti 1,19. Nasledovalo balenie tabliet a ich expedícia.

MPK / Značky

MPK: C02F 5/14

Značky: usadenín, tabletizovateľný, systémy, vodné, inhibitor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u1267-tabletizovatelny-inhibitor-usadenin-pre-vodne-systemy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tabletizovateľný inhibítor usadenín pre vodné systémy</a>

Podobne patenty