Nasúvacia zasklievacia podložka

Číslo patentu: U 1178

Dátum: 03.07.1996

Autor: Kráľ Bohumil

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zasklievacej podložky slúžiacej ako nosná i odstupová podložka pri vkladaní izolačných skiel do krídla izolačných okien a vymedzujúca vzdialenosť medzi hranou skla a okenným profilom.Doterajšie bežne vyrábané zasklievacie podložky (nosné i odstupové) vyrábané z rôznych plastových materiálov ako húževnatý polyetylén,húževnatý polystyrén a iné, sa fixujú na príslušné miesto okenného profilu lepením, hlavne silikónovým tmelom. Tieto typy zasklievacich podložiek vyžadujú zvýšenú pracnost, predlžujú pracovný čas zasklievania (musí dôjsť k zatuhnutiu tmelu) a náklady na lepiacu hmotu predstavujú zvýšené náklady na výrobu izolačných okien. V priebehu zasklievania môže dôjsť k posunutiu zasklievacej podložky, hlavne ak lepiaca hmota nie je dostatočne vytvrdnutá,čo má za následok zhoršenie funkčnosti okna, v niektorých prípadoch je nutné okno opätovne preskliť. Zasklievacia podložka jednak zaručuje medzeru medzi izolačným sklom a profilom okna, ako i správnu polohuizolačného skla tak, aby funkcia otvárania, pripadne vyklápania bola správna.Uvedené nedostatky si kladie za ciel odstrániť nasúvacia zasklievacia podložka, ktorá svojou konštrukciou umožňuje túto fixovat na príslušné miesto okenného profilu bez Iepenia. Podstatou technického riešenia sú minimálne dva fixačné výstupky na každej strane nasúvacej zasklievacej podložky, ktoré zabezpečujú, že po nasunutí zasklievacej podložky na príslušné miesto krídlového profilu je táto fixovaná. Pevnosť fixovania sa dá regulovať veľkosťou výstupkov, pričom hranicou veľkosti výstupkov jepružnosť materiálu okenných profilov, ako i pevnosť zasklievacej podložky. ktorá je zvýšená výstužou.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je podrobnejšie vysvetlené na príklade riešenia uvedeného na obrázkoch, ktoré predstavujúobr.1 - pozdĺžny rez nasúvacej zasklievacej podložky s fixačnými výstupkami, obr. 2 - čelný pohľad zospodu, obr. 3 - detail priečneho rezu,obr.4 - priečny rezobr.5 - rez izolačným plastovým oknom a uloženie nasúvacej zasklievacej podložkyNasúvacie zasklievacie podložky 1 opatrené fixačnými výstupkami 2 a zosilnené výstužou g sa nasadia na príslušné miesta krídlového profilu § a do krídla okna sa vloží izolačné sklo i a zasklievacou lištou § sa izolačné sklo upevniNavrhnuté riešenie odstraňuje nutnost Iepenia zasklievacích podložiek, čim dochádza k zvýšeniu produktivity, šetreniu nákladov na výrobu izolačných okien a zlepšeniu pracovného prostredia, nakoľko pri Iepení dochádza k úniku škodlivín. Podložka môže slúžiť ako nosná podložka izolačného skla, ako i odstupová podložka fixujúca izolačné sklo proti pohybu a zároveň znižujúca napätie, ktoré vzniká pri tepelnej rozťažnosti izolačného skla.Nasúvacia zasklievacia podIožka,vyznačujúca sa tým, že pozostáva z nosnej časti (1) zosilnenej výstužou (3), ktorá je vo vnútornej časti opatrená fixačnými výstupkami (2).

MPK / Značky

MPK: E06B 3/62

Značky: nasúvacia, podložka, zasklievacia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u1178-nasuvacia-zasklievacia-podlozka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nasúvacia zasklievacia podložka</a>

Podobne patenty