Ochranný odev pre pohotovostné zložky

Číslo patentu: E 8515

Dátum: 27.03.2008

Autor: Schneider Otmar

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Ochranný odev pre pohotovostné zložkyVynález sa týka ochranného odevu pre pohotovostné zložky podľa hlavnéhoPohotovostné zložky, akými sú požiarnici a podobní, nosia ochranný odev, ktorého primárnou úlohou je ochrana tela pred vplyvom tepla alebo nebezpečných médií. Ďalšou úlohou ochranného odevu je zabezpečiť, aby bolo osobu pohotovostnej zložky dobre vidieť a pritom udržať optický kontakt na osobu pohotovostnej zložky. Na zabezpečenie hore uvedeného existujú zákony obsahujúce predpisy o pripevnení špeciálnych označení na ochranný odev. Spravidla pozostávajú tieto označenia z dvoch odlíšných materiálov a to z retroreflektujúcich materiálov, ktoré sú väčšinou strieborné a z fluoreskujúcichaplikácií, ktoré sú väčšinou žlté. Používajú sa ale aj červené a oranžové materiály.Najčastejšie používanou formou usporiadania oboch materiálov je tzv. kombinovaný pás, čo je pás z jedného tluoreskujúceho materiálu a na ňom je nanesený retroretlektujúciZnáme sú tzv. transférne reflexné pásy, kde sú na striebornom podklade pripevnené Sklené perličky. Podobným spôsobom je možné vyrobit aj pásy z fluoreskujúceho základného materiálu. Tento pás sa dá pomocou aktivovateľnej samolepiacej pásky teplom atlakom spojit s odevom. Takéto pásy sú nevýhodné kvôli údržbe, pretože sú potom obmedzené možnosti čistenia aopravy apo ich nalepení ich už nie je možné upraviť. Veľkou nevýhodou týchto pásov je predovšetkým skoro žiadna alebo minimálna priedušnosť V mieste ich nalepenia. Pričom práve u ochranného odevu je veľmi dôležité,aby bola zabezpečená čo najlepšia priedušnosť, pretože osoby pohotovostných zložiek musia vykonávať fyzicky veľmi náročnú prácu Vnepriaznivých podmienkach. Ak by teraz podľa zákonných predpisov musela byt čo najväčšia plocha takéhoto odevu pokrytátakýmito signalizačnými pásmi, bola by priedušnosť celého tohto odevu tak obmedzená, že by bola podstatne ovplyvnená jeho funkčnosť.Ako alternatíva je známy reflexný materiál, ktorý sa našije amôže byť ako retroretlektujúci, tak ak fluoreskujúci alebo kombinovaný. Problémom tohto materiálu je tak isto jeho nedostatočná priedušnosť. Ďalšími nedostatkarni týchto pásov sú aj zléčistiace vlastnosti a skutočnosť, že nemajú prichytenie na textil.Z EP 0 890 318 A je známy odev, ktorý má oddeliteľnú vonkajšiu časť od vnútomej. Vonkajšia časť je pritom vyrobená z tluorcskujúco nafarbeného materiálu, ktorý jeoleofóbne upravený. Bunda takéhoto druhu nie je odolná voči ohňu a nie je možné vôbec, ale iba obmedzene, ju použiť pri hasení požiaru.W 0 2006/128420 zverejňuje ochranný odev s reŕlexnými pásmi, pričom na zlepšeniepriedušnosti je tento perforovaný. Podobné riešenia sú popísané vo WO 03/011064 Aalebo EP 0917 888 A. Tieto riešenia problém ale neriešia, pretože je zákonne predpísané, že určitá plocha musí byť reflexná, resp. potiałmutá fluoreskujúcim materiálom. Keď sa do oblečenia vytvorí na určitej časti perforácia, resp. určitý počet dierok, musí byť potom na splnenie zákonného predpisu príslušne zvýšená základná plocha aplikácii, čo má zase za následok ovplyvnenie priedušnosti. Týmto teda tiež nie jeĎalšími známymi riešeniami sú US 2004/0143882 A, US 6,009,560 AaUS 2006/0030228.Úlohou predstaveného riešenia je odstrániť nedostatky a ponúknuť také riešenie, ktoré nielen spĺňa podmienky viditeľnosti a retlektivity, ale ponúka aj maximálnu možnúRiešenie týchto nedostatkov podľa predstaveného vynálezu je popísané v patentovomZákladný pás je vo všeobecnosti vyrobený zo žltého, ťažko vzplanuteľného,íluoreskujúceho tkaniva, ktoré má vysokú priedušnosť a je veľmi ľahko očistiteľne. Toto tkanivo je spravidla vyrobené na báze bavlny/metakrylátu alebo zo zmesi aramidových vlákien, aby boli zaručené pre nasadenie pri požiari nevyhnutné mechanické a termicke vlastnosti. Vďaka nanotechnologickej apretúre je možné toto tkanivo ešte vybaviť vlastnosťou odpudzovania špiny, ktorá vydrží aj mnohé čistenia a prania. Textilný charakter je tým ešte viacej vylepšený. Osobitne sa tým vylepšia lámacie aohýbacieRetroreflektujúci pás, ktorý je vo všeobecnosti strieborný, môže byť na základný pás našitý alebo nalepený. Pri nalepení je základný pás spolu sretroreflektujúcim pásomvložený do priebežného lisu, kde sú pásy pri použití tepla a tlaku spolu zlepené.Pri použití riešenia podľa vynálezu je veľmi podstatne vylepšená priedušnosť, pretože celá plocha viditeľného základného pásu je priedušná. Tento sa dá aj veľmi jednoducho opraviť. Komfort pri nosení je tiež podstatne vylepšený, pretože takto našité reflexné pásysa pri pohybe Veľmi ľahko lomia.Veľmi výhodným variantom vyhotovenia vynálezu je, že obruby základného pásu sú zahnuté. Tým je dosiahnuté, že sa obruby na jednej strane nebudú strapkať a na druhej strane sa tým otvára možnosť umiestnenia šva, ktorým je našitý reflexný pás na základnom materiáli, V mieste zalmutej obruby. Týmto sa dosiahne veľmi dobrepripevnenie a je tým takmer úplne odstránené riziko zodratia šva.Ďalej je vynález bližšie ozrejmený na priložených obrázkoch s príkladmiuskutočnenia, kde schematicky ukazuje obr. l - časť ochranného odevu podľa vynálezu v reze a obr. 2 ~ alternatívny variant uskutočnenia V reze zodpovedajúci obr. l.Ochranný odev zobr. 1 pozostáva zpriedušného základného materiálu 1 s na neho pripevneného reflexného pásu 6, ktorý pozostáva zo základného pásu 2 z ťažko vzplanuteľného, fluoreskujúceho materiálu s vysokou priedušnosťou, na ktorom je pripevnený retroretlektujúci pás il. Pri variante vyhotovenia z obr. 1 je retroreflektujúci pás g nalepený na základný pás g. Obruby ą základného pásu z sú zahnuté dovnútra a švyschematicky označené á sú umiestnené v mieste týchto załmutých obrúb.Príklad uskutočnenia z obr. 2 sa od príkladu uskutočnenia z obr. l líši tým, že základný pás 2 pozostáva zmateriálu, ktorého obruby sa nestrapkajú. Preto jeho obruby nie sú zahnuté. Švy, pomocou ktorých je základný pás g pripevnený na základný materiál l súoznačené § 31, pokým ďalšie švy, ktore držia retroretlektujúci pás i, sú označené âb.Predložený vynález umožňuje výrobu ochranného odevu pre pohotovostné zložky, ktorý má maximálnu možnú priedušnosť a ktorý je súčasne robustný a má dlhú životnosť.1. Ochranný odev pre pohotovostné zložky pozostávajúci z jedného kusu odevu z priedušného základného materiálu ( l) s na neho pripevneného reflexného pásu Q,vyzna č uj ú ci s a tým , ž e reflexný pás (6) pozostáva zo základného pásu (2) z ťažko vzplanuteľného, fluoreskujúceho materiálu s vysokoupriedušnosťou, na ktorého určitej časti plochy je pripevnený retroreflektujúci pás2. Ochranný odev podľa nároku 1, vyznačujúcí sa tým, žeretroreflektujúci pás (4) je našitý na základom páse (2).3. Ochranný odev podľa nároku 1, vyznačujúci sa tym, zeretroreflektujúci pás (4) je nalepený na základnom páse (2).4. Ochrannýodevpodľajednéhoznárokovlaž 3,vyznačujúci sa tým, ž e reflexný pás (6) je našítý na základnom materiáli (l).6. Ochra 1 mýodevpodľanárokov 4 až 5,vyznačujúci sa tým, že šev, pomocou ktorého je reflexný pás (6) našitý na základnom materiáli (l), jeumiestnený V mieste zalmutej obruby základného pásu (2).

MPK / Značky

MPK: A41D 13/01, A41D 31/00

Značky: zložky, ochranný, pohotovostné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-e8515-ochranny-odev-pre-pohotovostne-zlozky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ochranný odev pre pohotovostné zložky</a>

Podobne patenty